de on lop 12

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:08

ĐỀ ơn Câu 1: Tìm tổng giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  x  11x  đoạn [0; 2] A.3 B.-1 C.1 D.-2 Câu 20: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? B y  x  3x  A y  x  x  C y  x  x  D y  x3  3x  Câu 3: Bảng biến thiên sau hàm số ? A y  x5 x2 B y  2x 1 x3 C y  4x  x2 D y  3 x 2 x Câu 4: Cho hàm số y  f ( x ) xác định R có f '( x)  ( x  1) 2017 ( x  1)(2 x  3)3 Hàm số y  f ( x ) có điểm cực trị? A B C Câu 5: Với giá trị m hàm số y  A m  B m  Câu 6: Tìm giá trị m để đồ thị hàm số y  A m  Câu 7: Cho hàm số y  B m = D mx  1 đạt giá trị lớn  0; 2 xm C m  3 D m  1 x  6mx  qua điểm A(-1; 1) mx  C m = -1 D m  3x  Phương trình đường tiệm cận đứng đường tiệm cận ngang đồ x 1 thị hàm số A x  1, y  B x  1, y  2 C x  1, y  D x  1, y  Câu 8: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? A y  2x  2x  B y  x  x 1 C y  x  x 1 D y  x x 1 Câu 9: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên x � y' y 1    �  � � 3 � � Phương trình f  x   m có nghiệm khi: A m �3 m �3 B 3  m  C m  3 m  D 3 �m �3 Câu 10: Tập nghiệm bất phương trình log  x  25   log  10 x  A �\  5 C  0; � B � D  0;5  � 5; � Câu 11: Tổng nghiệm phương trình log x  5log x   là: A B 10 C D 12 Câu 12: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Biết f  x  bốn hàm số đưa phương án A, B, C, D Tìm f  x  x A f  x   e C f  x   ln x e B f  x   x  x �3 � D f  x   � � � � Câu 13: Đặt a  log 45 Mệnh đề ? A log 45  a2 a B log 45  a 1 a C log 45  Câu 14: Cho log a b  log a c  Tính P  log a (b c ) A P  31 B P  13 C P  30 2a a D log 45  a2 a D P  108 3x  x  Câu 15: Tính tích phân I  � dx x 1 A I   ln4 B I   ln4 C I    ln2 D I   ln4 2 Câu 16: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x  ,  x �0  x A f  x  dx  12 x � C f  x  dx  x �   C x2 C x2 B f  x  dx  12 x � D f  x  dx  x � Câu 17: Cho F ( x) nguyên hàm hàm số f ( x)   C x2  ln x  C ln x Tính F (e)  F (1) x 1 B I  C I  D I  e Câu 18: Cho hình thang cong  H  giới hạn đường y  x , y  0, x  0, x  Đường thẳng A I  e x  k   k   chia  H  thành phần có diện tích S1 S2 hình vẽ bên Tìm k để S1  S2 A k  log 17 B k  log 17 D k  ln C k  17 Câu 19: Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y   sin x , trục hoành đường thẳng x  0, x   Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tích V ? A V  2(  1) B V  2 (  1) C V  2 D V  2 Câu 20: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm liên tục đoạn [1;4] thỏa mãn f ( 1) = 12 , �f '( x) dx = 17 Tính giá trị f ( 4) A f ( 4) = 29 B f ( 4) = C f ( 4) = D f ( 4) = 19 ex e 1 Câu 21: Cho � x dx  ln với a, b số hữu tỉ Tính S  a  b3 e  a b A S  35 B S  13 C S  D S  125 ( x)  Câu 22:Cho hàm số f ( x) xác định �\{ } thỏa mãn f � , f (0)  f (1)  Giá trị 2x 1 biểu thức f ( 1)  f (3) A  ln15 B  ln15 C  ln15 D ln15 Câu 23: Cho �f ( x)dx  1 g ( x) dx  1 Tính I  � 1  x  f ( x)  3g ( x)  dx � 1 17 B I  C I  2 Câu 24: Tính môđun số phức z biết z  (4  3i )(1  i ) A z  25 B z  C z  A I   D I  11 D z   Câu 25: Tìm số phức z thỏa i z   3i   2i A z   4i B z   4i C z  4  4i D z  4  4i Câu 26: Cho số phức z thỏa mãn   i  z    i    3i  Gọi M điểm biểu diễn z Khi tọa độ điểm M A M  3;1 B M  3; 1 C M  1;3 D M  1; 3 Câu 27: Cho số phức z1   2i, z2  3  i Tìm điểm biểu diễn số phức z  z1  z2 mặt phẳng tọa độ A N (4; 3) B M (2; 5) C P(2; 1) D Q ( 1;7) Câu 28: Kí hiệu z1 , z , z , z bốn nghiệm phức phương trình z  3z   Tính T  z1  z  z  z A T  B T  C T   D T  Câu 29: Tính mơđun số phức z biết z  (5  3i )(1  i ) A z  17 B z  17 C z  10 D z  66 Câu 30: Tập hợp tất điểm biễu diễn số phức z thõa mãn z   i  đường tròn có tâm I bán kính R A I  2; 1 , R  B I  2; 1 , R  C I  2; 1 , R  D I  2; 1 , R  Câu 31: Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 10 điểm phân biệt khơng có điểm thẳng hàng Số tam giác có đỉnh thuộc P là: B A10 A 103 C C10 D A10 Câu 32: Một tổ có học sinh nam học sinh nữ Giáo viên chọn ngẫu nhiên học sinh để làm trực nhật Tính xác suất để học sinh chọn có nữ A 40 84 B 37 42 C 34 84 D 30 42 Câu 33: Có số chẵn mà số có chữ số đôi khác nhau? A 2520 B 50000 C 4500 D 2296 Câu 34: Với n số nguyên dương thỏa mãn Cn  Cn  55 , số hạng không chứa x khai triển n 2� � thức �x  � � x � A 322560 B 3360 C 80640 D 13440 Câu 35:Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d : x 1 y 1 z    Trong vectơ sau vectơ 1 vectơ phương đường thẳng d r A u  2;1;  r B u  1; 1; 3 r C u  2; 1; 2  r D u  2;1; 2  Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A  1; 2; 3 , B  3; 2;9  Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình là: A x  3x  10  B 4x  12z  10  C x  3y  10  D x  3z  10  Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : 2x  y  3z   Một véctơ pháp tuyến mặt phẳng  P  r r A n   2; 1;3  B n   2;1;3 r C n   2; 1; 3 r D n   4; 2;6  uuuu r Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm M  2; 3;5 , N  6; 4; 1 đặt u  MN Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A u   4; 1; 6  B u  53 C u  11 D u   4;1;6  Câu 39: Trong không gian Oxyz, cho điểm A  3; 2;5  mặt phẳng  P  : 2x  3y  5z  13  Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (P) A A '  1;8; 5  B A '  2; 4;3  C A '  7;6; 4  D A '  0;1; 3  Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi H hình chiếu vng góc M  2;0;1 lên đường thẳng  : x 1 y z    Tìm tọa độ điểm H A H  2; 2;3  B H  0; 2;1 C H  1;0;  D H  1; 4;0  Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) có tâm I (3; 2; 1) qua điểm A(2;1; 2) Mặt phẳng tiếp xúc với ( S ) A ? A x  y  z   B x  y  3z   C x  y  3z   D x  y  z   Câu 42 :Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt phẳng x 1 y  z    qua điểm M (3; 1;1) vng góc với đường thẳng  : ? 2 A x  y  z  12  B x  y  z   x  y  z  12  C D x  y  z   Câu 43 :Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình đường thẳng qua điểm A(2;3; 0) vng góc với mặt phẳng ( P) : x  y  z   ? �x   3t �x   t �x   t �x   3t � � � � A �y  3t B �y  3t C �y   3t D �y  3t �z   t �z   t �z   t �z   t � � � � Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  1; 1;3  hai đường thẳng, d1 : x  y  z 1 x  y  z 1   , d2 :   Viết phương trình đường thẳng d qua A, vng góc 2 1 với đường thẳng d1 cắt đường thẳng d A d : x  y 1 z    4 C d : x 1 y  z    1 1 B d : D d : x 1 y 1 z    x 1 y 1 z    2 Câu 45:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P) : x  y  z   đường thẳng x 1 y  z 1 :   Tính khoảng cách d  ( P) 2 A d  B d  C d  D d  3 x 1 y  z    Phương trình Câu 46:Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : 1 phương trình hình chiếu vng góc d mặt phẳng x   ? �x  3 �x  3 �x  3 �x  3 � � � � A �y  5  t B �y  5  t C �y  5  2t D �y  6  t �z  3  4t �z   4t �z   t �z   4t � � � � Câu 47: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA vng góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) góc 30o Tính thể tích V khối chóp S ABCD 6a 6a 3a A V  B V  3a C V  D V  18 3 Câu 48: Tính thể tích V khối nón có bán kính hình tròn đáy R 30cm , chiều cao h 20cm A V 18000 (cm ) B V 6000 (cm ) C V 1800 (cm ) D V 600 (cm ) Câu 49: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy 2a , cạnh bên 5a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD 25a A R  3a B R  2a C R  D R  2a Câu 50: Cho khối chóp S.ABC có SA   ABC  , tam giác ABC vuông B, AB  a, AC  a Tính thể tích khối chóp S.ABC biết SB  a A a3 B a3 6 C a3 D a 15 6 ... :Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt phẳng x 1 y  z    qua điểm M (3; 1;1) vng góc với đường thẳng  : ? 2 A x  y  z  12  B x  y  z   x  y  z  12. .. 16: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x  ,  x �0  x A f  x  dx  12 x � C f  x  dx  x �   C x2 C x2 B f  x  dx  12 x � D f  x  dx  x � Câu 17: Cho F ( x) nguyên hàm hàm số f (... 2� � thức �x  � � x � A 322560 B 3360 C 80640 D 13440 Câu 35:Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d : x 1 y 1 z    Trong vectơ sau vectơ 1 vectơ phương đường thẳng d r A u  2;1; 
- Xem thêm -

Xem thêm: de on lop 12 , de on lop 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay