de kiem tra so phuc 45

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:08

KIỂM TRA CHƯƠNG IV Câu 1: Câu Cho số phức 41 A Câu 2: Câu 3: Mô đun số phức B Cho số phức A z = − 4i ( −5;4 ) z = − 4i Các số thực B x, y thỏa mãn: ( 5; −4 ) z Câu 5: Cho hai số thực A Câu 7: B x − xy − y −3 Phần thực A −3 x, y z2 = − 3i Phần ảo số phức w = 3z1 − z2 C D C D 12i có phần thực A Câu 6: B 11 Số phức D 4 ; ÷  7 B ( x; y ) =  − ; − ÷  7 D z1 = + 2i − 17i 5−i ( 5;4 ) ( x; y ) =  − A 12 z= C ( −5; −4 ) 3x + y + xi = y − + ( x − y ) i 4 ; ÷  7 A ( x; y ) =  ; ÷ 7 7 C Cho hai số phức D có điểm biểu diễn ( x; y ) =  − Câu 4: C Số phức - z 13 thỏa mãn x + + ( − y ) i = ( − i ) + yi − x −3 giá trị bằng: B z = ( + 3i ) i C −2 D −1 B C D −2 Câu 8: Cho số phức A Câu 9: z = + 5i w = −3 − 3i Tìm số phức B z Phần thực, phần ảo số phức A 1;1 Câu 10: w = − 3i B Cho số phức 1; −2 w = iz + z w = + 3i C z= thỏa mãn D − 3i − 2i w = −7 − 7i thỏa mãn điều kiện C 1;2 ( + i) z + z D 1− i = 5−i 1+ i 1; −1 Môđun số phức w = + 2z + z2 = ? A 10 Câu 11: Tìm số phức A C Câu 12: B A C x, y B để x = −2; y = ±2 Câu 13: Cho số phức C 100 thỏa mãn hệ thức z = −3 + 4i; z = x = 2; y = z − ( + i ) = 10 z z = + 4i; z = Tìm số thực −10 D z1 = y − − 10 xi D z = − 2i z C Phần thực số phức z1 = z2 z = + 4i; z = −5 z = − 4i; z = −5 liên hợp nhau? x = 2; y = ±2 x = −2; y = z z1 = + 2i −2 −1 B Phần ảo số phức z2 = −1 − 2i D Số phức z z −2i số ảo Khẳng định sau khẳng định đúng? A −100 Khẳng định sau khẳng định đúng? A Phần ảo số phức Câu 14: Cho hai số phức z z = 25 z2 = y + 20i11 B D B z1 = z = −5 C z1 + z2 = D z Câu 15: Tìm số phức , biết z − ( + 3i ) z = − 9i z = 2−i A z = −2 + i z = −2 − i B Câu 16: Số phức z=a+bi thỏa mãn điều kiện C z = 2+i D z − − 4i = z − 2i Số phức z có mơđun nhỏ a+b là: Câu 17: A.4 B.1 C.0 D-4 z = + 7i Cho số phức A z = − 7i Số phức liên hợp z = − − 7i B C z z = −6 + 7i D z = + 7i 2016 Câu 18:Cho số phức tổng a +b z thỏa  1− i  z= ÷ 1+ i  z = a + bi, a, b ∈ ¡ Khi có giá trị bao nhiêu? A B Câu 19:Có số phức A.4 Câu 20:Cho số phức A.0 Câu 21:Cho số phức A z Viết dạng B z −1 C thỏa mãn B z z= thỏa z2 số ảo C ( + i )3 i- B z= D Môđun số phức C 2 z = + i + i + + i n + + i 2016 , n ∈ ¥ C 1008 D.1 z + iz là: Môđun D 2016 D.16 z bằng? z1 , z2 Câu 22:Cho hai số phức khác thỏa mãn lượt điểm biểu diễn cho số phức z1 , z2 z12 − z1z + z 22 = Khi tam giác A Tam giác OAB A, B Gọi là: B Tam giác vuông C Tam giác tù lần O D Tam giác có góc 450 Câu 23: Trong khẳng định sau, khẳng định khẳng định sai? ( + i ) 2016 − 21008 i = 21008 A C 21007 ( + i ) 2016 = 21008 Câu 24:Tính A ( + i ) 2016 − i z1 + z2 68 B biết B 51 D z1 , z2 = ( + i ) 2016 = ( − i ) 2016 nghiệm phương trình C 17 z + z + 17 = D 34 Câu 25: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn là: A Đường thẳng C Đáp án khác 2x + y + = B D z − (3 − 4i) = Đường tròn Đường tròn mặt phẳng O ( x − 3) + ( y + 4) = x + y − x + y + 21 = ... Khi tam giác A Tam giác OAB A, B Gọi là: B Tam giác vuông C Tam giác tù lần O D Tam giác có góc 450 Câu 23: Trong khẳng định sau, khẳng định khẳng định sai? ( + i ) 2016 − 21008 i = 21008 A C
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra so phuc 45 , de kiem tra so phuc 45

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay