Cac de luyen thi (1)

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:07

ĐỀ ÔN THI THPT QG 2018   1 i  2i Câu Điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện A M (1; 4) B M (1; 4) C M (1; 4) D M (1; 4) z Câu Dãy số sau có giới hạn 0? un   2n B 5n  3n n  2n 5n  3n2  2n 2 C 5n  3n un  n2  5n  3n2 A D Câu Trong không gian cho tập hợp gồm điểm, khơng có điểm đồng phẳng Số tứ diện với đỉnh thuộc tập cho là: A 120 B 126 C 128 D 256 Câu Khối cầu bán kinh r tích A 4r3 r C B 2r3 D r3 Câu Cho tam giác ABC vng A, có AB  a, BC  a 10 Thể tích khối nón quay tam giác ABC quanh trục AC là: A a B a 3 C a D 10 a Câu Cho hàm số y  f ( x ) liên tục đoạn [a; b] Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x) , trục hoành hai đường thẳng x  a , x  b ( a  b) Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hoành tính theo cơng thức b A V � f ( x)dx a Câu Cho hàm số b b B V  2 � f ( x)dx a y  f  x   ax  bx  cx  d C V 2� f ( x)dx a b D V 2� f ( x)dx a có đồ thị hĩnh vẽ sau Tính S  a  b A S  B S  C S  2 D S  1 Câu Cho a số dương khác 1, b số dương  số thực Mệnh đề đúng? log a b  log a b  log a b   log a b log b   log b a a  A B C D Câu Tập xác định hàm số y  cot x � � � � � � �\ �  k � �\ �  k � �\ �k � �2 �4 �3 A B � C D log a b  log a b  Câu 10 Hàm số y  sin x tuần hồn với chu kì  A 2 B   D C A 1;3;  B  2;3;0  Câu 11 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có  , , C  1;  3;  Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC �2 � G�  ;1; � � A � �2 � G�  ;1;1� � B � C G  2;1;  �2 � G�  ; 2; � � D � Câu 12 Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? A y   x  x  B y  x  x  C y  x  3x  D y   x3  3x  Câu 13 Trong mặt phẳng tọa độ cho đường tròn x  2 A    y    16 x  4 B    y  2  �u1  u  � u3  u5  14 � Câu 14: Cho cấp số cộng (un) thỏa : A u1  7, d  B u1 =14, d =-  C  : x  y  x  y   Ảnh  C  qua VO2 x  4 C    y    16 x  2 D    y  4  Tìm số hạng đầu u1 công sai d C u1  14, d  D u1  7, d  7 d: x  y 1 z   1 Đường thẳng d có vectơ Câu 15 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng uphương r uu r uu r u  (  1; 2;1) u  (2;1;0) u A B C  (2;1;1) 2x x Câu 16 Tập hợp nghiệm bất phương trình  A (0; 6) B (�; 6) C (0;64) uu r u D  (1; 2; 0) D (6; �) Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vng góc với đáy Khẳng định sau ? A ( SBD )  ( SAC ) B ( SBC )  ( SIA) C ( SDC )  ( SAI ) D ( SCD)  ( SAD) Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng cân B, cạnh bên SA vng góc với đáy Biết SA  a , AC  a Góc đường thẳng SB mặt phẳng (ABC) bằng? A 45 B 60 C 30 D 90 Câu 19 Cho hình nón có diện tích xung quanh 3 a bán kính đáy a Độ dài đường sinh hình nón cho 3a A 2a B 3a C 2a D x 1 y 1 z  d:   3 Câu 20 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng �x  2t � d� : �y   4t (t ��) �z   6t � Mệnh đề đúng? A d d �trùng B d song song d � C d d �chéo y Câu 21 Đồ thị hàm số A B D d d �cắt 3x  x  đường thẳng y  4 x  có tất điểm chung? C D Câu 22 Giá trị lớn hàm số f ( x)  x  x  đoạn [2;3] A 50 B C D 122 Câu 23 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Số nghiệm phương trình f ( x)   A B C D x Câu 24 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  A f  x  dx  � 5x C ln x B f  x  dx  � x ln  C C f  x  dx  � x C D f  x  dx  � 5x  C ln Câu 25 Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị biểu thức | z1 |  | z2 | A B C D B C D có cạnh a Khoảng cách hai đường thẳng Câu 26 Cho hình lập phương ABCD A���� C BD A�� 3a A 3a B a C D 2a Câu 27 Ông Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn năm với lãi suất 12% năm Sau n năm ơng Nam rút tồn tiền (cả vốn lẫn lãi) Tìm n nguyên dương nhỏ để số tiền lãi nhận 40 triệu đồng (Giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi) A B C D Câu 28 Một hộp chứa 11 cầu gồm cầu màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để cầu chọn màu A 22 B 11 C 11 D 11 Câu 29 Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(1; 2;1) B (2;1;0) Mặt phẳng qua A vng góc với AB có phương trình A 3x  y  z   B 3x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 30: Cho A x  2017 f  x  dx  � g  x  dx  � I � � 1008 f  x   g  x  � � �dx Tính B x  2016 C x  2019 D x  2018 2; 2 Câu 31: Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục đoạn  có đồ thị f  x  m đường cong hình vẽ bên Phương trình nhiều A B C D có số nghiệm thực S I 2; 0;1 Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz Hãy viết phương trình mặt cầu   có tâm  x 1 y z    tiếp xúc với đường thẳng d: x    y   z  1  A  B  x    y   z  1  C  x  1   y     z  1  24 D  2 2 x    y   z  1  2 2 Câu 33 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có tất cạnh a Gọi M trung điểm SD Tang góc đường thẳng BM mặt phẳng ( ABCD) A B C An2  Cnn11  Câu 34 Với n số nguyên dương thỏa mãn  thức A 5432 P  x  x   x (1  3x) n D , số hạng chứa x khai triển biểu n B 3320 C 432 Câu 35 Cho a , b hai số thực dương khác thỏa mãn thức   D 4674  log 2a b  8log b a b    Tính giá trị biểu P  log a a ab  2017 A P  2019 B P  2020 C P  2017 D P  2016 Câu 36 Gọi S tập hợp số tự nhiên gồm chữ số phân biệt Chọn ngẫu nhiên số từ S Tính xác suất để số chọn nhỏ hớn 2500 13 A 68 55 B 68 68 C 81 13 D 81 e3 x ex I  dx f  x  � F  x 0;  �  x x Câu 37 Giả sử nguyên hàm hàm số khoảng Khẳng định sau khẳng định ? A I  F  3  F  1 B I  F    F  3 C I  F    F  3 D I  F  4  F  2 S Câu 38 Cho tứ diện ABCD có cạnh Tính diện tích xung quanh xq hình trụ có đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tam giác BCD chiều cao chiều cao tứ diện ABCD 16 2 15 3 S xq  S   S  3 A B xq C D xq ( a , b �� ) z   i  | z | (1  i )  | z |  Câu 39 Cho số phức z  a  bi thoả mãn Tính P  a  b A P  1 B P  5 C P  D P  S xq  P Câu 40 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz Viết phương trình mặt phẳng   qua điểm M  1; 2; 3 cắt trục Ox , Oy , Oz ba điểm A , B , C khác với gốc tọa độ O cho 1   2 biểu thức OA OB OC có giá trị nhỏ A x  y  3z  14  B x  y  z  11  C x  y  z  14  D x  y  z  14  Câu 41 Cho hình chữ nhật ABCD cạnh AB  4, AD  Gọi M,N trung điểm AB CD Cho hình chữ nhật quay quanh MN ta thu hình trụ tròn xoay Tính thể tích hình trụ tròn xoay A V  4 B V  8 C V  16 D V  32 BCD  Câu 42 Cho tứ diện ABCD Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng  Tính thể tích V tứ diện ABCD A V  B V  27 C V 27 D V 2 x  1 I � dx   a ln  b ln x Câu 43 Biết , với a , b số nguyên Tính S  a  b A S  B S  11 C S  D S  3 Câu 44 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh 2a , góc BAD 120�  SAB   SAD  vng góc với đáy Góc gữa mặt phẳng (SBC)  ABCD  SBC  45� Tính khoảng cách h từ A đến mặt phẳng  Hai mặt phẳng A h  2a B h 2a C h 3a D h  a Câu 45 Một bình đựng nước dạng hình nón (khơng có nắp đáy), đựng đầy nước Biết chiều cao bình gấp lần bán kính đáy Người ta thả 16 dm3   vào bình khối trụ đo thể tích nước trào Biết mặt khối trụ nằm mặt đáy hình nón khối trụ có chiều cao đường kính đáy hình nón (như hình vẽ dưới).Tính bán kính đáy R bình nước A R   dm  B R   dm  C R   dm  D R   dm  A 2; 4;1 B  1;1;3 Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm  , mặt phẳng  P  : x – y  z –  Viết phương trình mặt phẳng  Q  qua hai điểm A , P phẳng   A  Q  : y  3z   B B vng góc với mặt  Q  : y  3z  12  C  Q  : x  3z  11  D  Q  : y  3z  11  M 2;1;0  Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  đường thẳng : x 1 y  z   1 Viết phương trình đường thẳng d qua điểm M , cắt vng góc với  A d: x  y 1 z x  y 1 z x  y 1 z x  y 1 z   d:   d:   d:   B 4 C 4 D 4 2 rt Câu 48: Sự tăng trưởng lồi vi khuẩn tn theo cơng thức N  A.e , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng  r   t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu có 250 sau 12 1500 Hỏi sau số lượng vi khuẩn tăng gấp 216 lần số lượng vi khuẩn ban đầu? A 48 B 24 C 60 D 36 Câu 44: Cho S.ABC hình chóp tam giác đều, cạnh đáy a, cạnh bên hợp với mặt đáy góc 60� Tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay có đỉnh S, đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC A S xq   a2 B S xq  2 a C S xq   a Câu 50 Cho hai số thực dương a b thỏa mãn 1  A 1  B D S xq  2 a log a  log b  log  a  b  1 C a Tính tỉ số b D 3 Với n số nguyên dương thỏa mãn 4Cn 1  2Cn  An , số hạng chứa x khai triển biểu thức n �2 � �x  � � x � A 14784 B 12325 C 14784 D 12325 ... hàm số f ( x)  x  x  đoạn [2;3] A 50 B C D 122 Câu 23 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thi n sau Số nghiệm phương trình f ( x)   A B C D x Câu 24 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x) 
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (1) , Cac de luyen thi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay