Cac de luyen thi (1)

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:07

SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI ĐỀ THI THỬ THPTQG – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TOAN Thời gian làm : 90 Phút (Đề có trang) Họ tên : Số báo danh :  Mã đề 121  Câu 1: Tập nghiệm bất phương trình log x  x   là: A  �;  B  2;3 C  3; � D  �;  � 3; � Câu 2: Cho khối lăng trụ tích V, diện tích đáy B chiều cao h Tìm khẳng định A V  Bh C V  3Bh B V  Bh D V  Bh Câu 3: Gọi M,m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f  x   5cos x  cos x đoạn �  �  ; Tính Mm � �3 3� � A B 12 Câu 4: Tìm điểm cực tiểu hàm số y  A x  C D x  2x  3x  B x  C x  1 D x  3 Câu 5: Thể tích khối tròn xoay giới hạn đồ thị hàm số f(x) liên tục đoạn  a; b  trục Ox hai đường thẳng x  a , x  b quay quanh trục Ox , có cơng thức là: A V   b �f  x  dx a B V   b �f  x  dx a C V  b �f  x  dx a D V   b �f  x  dx a �  30o AB = a Quay tam giác AOB quanh trục Câu 6: Cho tam giác AOB vng O, có OAB AO ta hình nón Tính diện tích xung quanh S xq hình nón A S xq   a2 2 B S xq   a C S xq   a2 D S xq  2 a Câu 7: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A��� B C có độ dài cạnh đáy a chiều cao 2a Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình lăng trụ ABC A��� BC 32 3 a 3 a D V  27 xm Câu 8: Có tất giá trị nguyên m để hàm số y  đồng biến khoảng xác định? mx  A B C D A V  32 3 a 81 B V  32 3 a 27 C V  Câu 9: Rút gọn biểu thức P  x x với x  C P  x D P  x8 Câu 10: Cho cân có trọng lượng 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg Xác suất để lấy cân có tổng trọng lượng khơng vượt q 9kg là: 1 1 A B C D Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(3;2;- 1) Gọi H hình chiếu A trục Oy Tọa độ điểm H A (0;2;0) B (3;0;0) C (0;2;- 1) D (3;0;- 1) A P  x B P  x9 Câu 12: Gọi S tập nghiệm phương trình log  x    log  x  3  R Tổng phần tử S A  B  C D  Trang 1/5 - Mã đề 121 Câu 13: Cho tích phân �1  xdx , với cách đặt t  3  x tích phân cho với tích phân ? 1 t 3dt A � t 2dt B 3� tdt C 3� t 3dt D 3� 0 Câu 14: Cho hình chóp S ABC có SA vng góc với đáy, ABC vuông B Biết SA  AB  BC Tính góc đường thẳng SB  SAC  B arccos A 45o C 60o D 30o Câu 15: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm có hồnh độ x  A x  y   B x  y   C x  y  D x  y   Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  2y  2z   mặt cầu tâm I  1; 4;1 bán kính R tiếp xúc với  P  Bán kính R là: A R  B R  D R  C R  1 x  2x2  B  2;   2; � C  �; 2  � 0;  Câu 17: Tìm tất khoảng đồng biến hàm số y  A  �; 2   0;  D  2;  � 2; � Câu 18: Cho log12  a, log12  b Hãy tính log A a 1 b B a a 1 C b 1 a D a 1 b Câu 19: Hình đa diện bên có mặt? A 12 B C 11 D 10 Câu 20: Phương trình sin 2x  cosx  có tổng nghiệm khoảng (0; 2) A 5 B 2 C 6 D 3 b f (x)dx  � b c f (x)dx  � f (x)dx � Câu 21: Giả sử và a < b < c a A B -1 C -5 2018x Câu 22: Tìm họ nguyên hàm hàm số f  x   e a A C c f  x  dx  e  C � f  x  dx  2018e  C � 2018x B 2018x D bằng? D f  x  dx  e ln 2018  C � f  x  dx  e  C � 2018 2018x 2018x Câu 23: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  mx đạt cực tiểu x  A m �0 B m �0 C m  D m  Câu 24: Tìm số phức z có phần thực dương, phần ảo gấp hai phần thực , z thoã mãn : z  5 A z=4i B z=4+2i C z=2+4i D z=4 C I  D I =4 C z = 3-5i D z = -3 -5i (3x  2x  1)dx bằng: Câu 25: Tích phân I  � A I  B I  Câu 26: Tìm số phức z thỗ : 2i.z= -10+6i A z = -3+5i B z = 3+5i Câu 27: Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  x x x 1 A B C D Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(1; 2;1) B (2;1;0) Mặt phẳng qua A Trang 2/5 - Mã đề 121 vng góc với AB có phương trình A x  y  z   B x  y  z   Câu 29: Biết x x  log � 14   y  1 � P  x  y  xy  A C x  y  z   D x  y  z   x  Tính giá trị biểu thức y  2� � C D Câu 30: Cho đa giác A1 A2 A9 (9 cạnh) Lấy tam giác mà đỉnh tam giác B tạo thành từ đỉnh A1 , , A9 đa giác Tính xác suất để lấy tam giác cân không A 33 84 B 28 C D b Câu 31: Biết  2x   dx  Khi b nhận giá trị bằng: � A b  b  B b  b  C b  b  D b  b  Câu 32: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị (C) Hỏi có điểm đường thẳng y  x  14 cho từ kẻ hai tiếp tuyến đến  C  A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 33: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A��� B C có  Gọi M , N , P trung điểm AB  AA� B , A�� C BC (tham khảo hình vẽ bên) cạnh A�� C ) ( MNP ) Cosin góc tạo hai mặt phẳng ( AB�� A 18 13 65 B 13 65 C 17 13 65 D Câu 34: Cho a, b số thực a 1 x4  bx2  2x   lim  1009 Khi a+b bằng: x�� 2x2  x  A 2017 B 2020  13 65 C 2019 D 2018  Câu 35: Tìm tất giá trị m để hàm số y  log  x  mx  2m  xác định với x � l;  C m  D m � Câu 36: Cho đường cong  C  : y   ln x Gọi d tiếp tuyến  C  điểm M  1,  Khi diện tích A m � B m   hình phẳng giới hạn :  C  ;d;Ox là: A e  B e  C e  D e Câu 37: Cho số a, b, c, d thỏa mãn  a  b   c  d Số lớn số log a b, log b c, log c d , log d a A log c d B log d a C log a b D log b c Câu 38: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có tất cạnh a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  A ' BC  bằng: a 21 a a C D uuuu r uuur uuu r uuur Câu 39: Cho khối chóp S.ABC có M �SA, N �SB cho MA  2MS, NS  2NB Mặt phẳng    qua hai A a B điểm M, N song song với SC chia khối chóp thành hai khối đa diện Tính tỉ số thể tích hai khối đa diện (số bé chia số lớn) A B C D d  2018 � Số cực trị a  b  c  d  2018  � Câu 40: Cho hàm số f  x   a x  bx  cx  d với a, b, c, d ��;a  � Trang 3/5 - Mã đề 121 hàm số y  f  x   2018 A B C D Câu 41: Số giá trị nguyên không lớn 2018 tham số m để phương trình log  2020 x  m   log  1010 x  có nghiệm là: A 2018 B 2020 C 2021 D 2019 Câu 42: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Gọi M trung điểm SD, N trọng tâm tam giác SAB Đường thẳng MN cắt mặt phẳng  SBC  điểm I Tính tỉ số A B C D IN ? IM  Câu 43: Giả sử I  sin 3x sin 2xdx  a  b a+b � 1 C  D  10 Câu 44: Cho hàm số y  f  x  Biết hàm số y  f �  x  có đồ thị hình vẽ A 10 B   bên Hàm số y  f  x đồng biến khoảng A  1;0  B  2; 1 C  2;3 D  0;1 Câu 45: Cho tam giác ABC cạnh nội tiếp đường tròn tâm O, AD đường kính đường tròn tâm O Thể tích khối tròn xoay sinh cho phần tơ đậm (hình vẽ bên) quay quanh đường thẳng AD A V  23  B V   C V  23  24 D V   Câu 46: Một đường dây điện nối nhà máy điện từ A đến đảo C Khoảng cách ngắn từ C đến B km Khoảng cách từ B đến A km Mỗi km dây điện đặt nước 6000 USD, đặt đất 4000 USD Hỏi điểm S bờ cách A để mắc dây điện từ A qua S đến C tốn nhất? 20  km 40  C km 10 A 20  km 13 km D B Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm A  1;0;0  , B  0;3;0  , C  0;0;  , D  1;3; 2  Hỏi có tất mặt phẳng cách điểm O, A, B, C, D (O gốc tọa độ )? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D Có vơ số mặt phẳng ) ( ADC � ) Câu 48: Cho hình lập phương ABCD A���� B C D Tính góc tạo hai mặt phẳng ( ABC � là: A 60� B 75� C 30� D 45� Câu 49: Số phức z thỏa mãn đồng thời A -1-i z 1 z  3i   là: z i zi B 1+i C -1+i Câu 50: Phần ảo số phức sau:    i     i     i      i  A 210  B 210  C 210  D 1- i 20 bằng: D 210  HẾT Trang 4/5 - Mã đề 121
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (1) , Cac de luyen thi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay