Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

142 21 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:06

Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT DỖN HỒNG SƠN NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC CHI HỌ RÁNG THƯ DỰC (THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic Serm) VIỆT NAM Chuyên ngành: Thực vật học Mã số: 60 42 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS TRẦN THẾ BÁCH HÀ NỘI - 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT DỖN HỒNG SƠN NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC CHI HỌ RÁNG THƯ DỰC (THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic Serm) VIỆT NAM Chuyên ngành: Thực vật học Mã số: 60 42 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS TRẦN THẾ BÁCH HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận giúp đỡ tận tình PGS TS Trần Thế Bách Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Đồng thời xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo cán phòng thực vật Tôi xin chân thành cảm ơn dự án “Tiềm sinh học nguyên liệu sinh học Việt Nam” hợp tác Viện nghiên cứu sinh học Công nghệ sinh học Hàn Quốc (KRIBB) Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật (IEBR), Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF), đề tài “Nghiên cứu tính đa dạng thành phần lồi thực vật bậc cao có mạch Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa đề xuất giải pháp bảo tồn” (mã số: VAST.ĐLT.07/16-17) hỗ trợ kinh phí để tơi thực nghiên cứu Đặc biệt tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, phụ trách Đào tạo sau Đại học, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2017 Tác giả Dỗn Hồng Sơn Lời cam đoan Tôi xin cam đoan số liệu kết nêu luận văn trung thực, chưa công bố cơng trình Tác giả Dỗn Hồng Sơn MỤC LỤC Lời cảm ơn trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình vẽ Danh lục ảnh Bảng ký hiệu viết tắt phòng tiêu MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài ……………….…………………………… ………….1 Mục đích đề tài ……………………………………………….………….….1 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài.….………….……….………… ……2 Những điểm luận văn…………….……………………… ……………2 Bố cục luận văn …………………………………………………….…… ……… CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU……… ………………….…………… 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HỌ RÁNG THƯ DỰC (THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic Serm) TRÊN THẾ GIỚI……………… ……….……………….4 1.2 MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HỌ RÁNG THƯ DỰC (THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic Serm) CÁC VÙNG LÂN CẬN VIỆT NAM…………………………………………………………………… 13 1.3 MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HỌ RÁNG THƯ DỰC (THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic Serm) CÁC VIỆT NAM……… 14 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………………………… 18 2.1 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………… …………18 2.2 Nội dung nghiên cứu…………………………………………………… …… 18 2.3 Phương pháp nghiên cứu………………………………………… …… …….18 2.4 Các bước tiến hành nghiên cứu ……………………………………………….19 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………….20 3.1 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA HỌ RÁNG THƯ DỰC (Thelypteridaceae Ching ex Pic Serm) QUA CÁC ĐẠI DIỆN VIỆT NAM ………………… … 20 3.1.1 Dạng sống (Hình 3.1, ảnh 3.1)………………………………………… ….20 3.1.2 Lá lược (Hình 3.2, ảnh 3.2)………………………………………………….20 3.1.3 Lá chét (Hình 3.3; hình 3.4, ảnh 3.3)……………………………………… 20 3.1.4 Gân chét, gân giả chét (Hình 3.5, ảnh 3.4)…………………………… 20 3.1.5 bào tử (Hình 3.5)…………………………………………………………….21 3.1.6 Túi bào tử (Hình 3.6, ảnh 3.5) ……………………………….………………21 3.1.7 Bào tử (Hình 3.7, ảnh 3.6)………………………………………… ………21 3.2 MƠ TẢ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ RÁNG THƯ DỰC (Thelypteridaceae Ching ex Pic Serm)………………………………………………………….….…………… 22 3.3 KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC CHI TRONG HỌ RÁNG THƯ DỰC (Thelypteridaceae Ching ex Pic Serm) VIỆT NAM……………………………23 3.4 ĐẶC ĐIỂM CÁC CHI THUỘC HỌ RÁNG THƯ DỰC (Thelypteridaceae Ching ex Pic Serm) VIỆT NAM………………… ……………… ……… ….25 KẾT LUẬN ……………………………………………………………………….55 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG TRA CỨU TÊN KHOA HỌC BẢNG TRA CỨU TÊN VIỆT NAM PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Hệ thống Schuettpelz E nkk (2016) 10 Bảng 1.2 So sánh hệ thống phân loại tông, nhóm, phân họ họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic Serm) giới 12 Bảng 1.3 So sánh chi thuộc họ Ráng thư dực Đông Dương theo Tardieu Blot Christensen (1939-1951) Việt Nam theo P H Hộ (2000), A R Smith (2006), Schuettpelz E nnk (2016) Bảng 1.4 Các taxon họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic Serm) Việt Nam xếp theo hệ thống Schuettpelz E nkk (2016) 15 17 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1 Một số kiểu dạng sống họ Ráng thư dực Việt Nam Hình 3.2 Một số kiểu lược họ Ráng thư dực Việt Nam Hình 3.3 Một số kiểu chét họ Ráng thư dực Việt Nam Hình 3.4 Giả chét Hình 3.5 Một số kiểu gân, giả chét, cách đính bào tử họ Ráng thư dực Việt Nam Hình 3.6 Một số kiểu túi bào tử họ Ráng thư dực Việt Nam Hình 3.7 Một số kiểu bào tử họ Ráng thư dực Việt Nam Hình 3.8 Macrothelypteris torresiana (Gaudichaud) ChingRáng thư dực to Hình 3.9 Phegopteris decursive-pinnata (H.C Hall) Fée – Ráng cánh men Hình 3.10 Pseudophegopteris aurita (Hook.) ChingRáng cánh giả có tai thường Hình 3.11 Ampelopteris prolifera (Retz.) – Ráng thư dực đâm chồi Hình 3.12 Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy – Ráng cù lần Hình 3.13 Cyclogramma omeiensis (Baker) Tagawa – Ráng thư dực vòng mây Hình 3.14 Cyclosorus parasiticus (L.) Farwell, - Ráng cù lần ký sinh Hình 3.15 Glaphyropteridopsis erubescens (Wallich ex Hooker) ChingRáng thư dực giả Hình 3.16 Metathelypteris flaccida (Blume) ChingRáng thư dực muộn héo Hình 3.17 Parathelypteris petelotii (Ching) chingRáng cánh đỉnh pêtơlơ Hình 3.18 Pneumatopteris truncata (Poir.) Holttum – Ráng cánh khí cụt Hình 3.19 Pronephrium simplex (Hook.) Holttum – Ráng thận đơn Hình 3.20 Pseudocyclosorus falcilobus (Hook.) ChingRáng cánh đỉnh liềm Hình 3.21 Stegnogramma dictyoclinoides ChingRáng bạc tự thường Hình 3.22 Thelypteris xylodes (Kunze) ChingRáng giả chu quần Hình 3.23 Trigonospora ciliata (Wall.ex Benth.) Holttum – Ráng ba cạnh lông mép DANH MỤC CÁC ẢNH Ảnh 3.1: Hình thái thân rễ họ Ráng thư dực Ảnh 3.2: Một số dạng lược loài thuộc họ Ráng thư dực Ảnh 3.3: Một số dạng chét loài thuộc họ Ráng thư dực Ảnh 3.4: Một số kiểu gân, giả chét, cách đính bào tử họ Ráng thư dực Việt Nam Ảnh 3.5: Một số kiểu túi bào tử họ Ráng thư dực Việt Nam Ảnh 3.6: Một số kiểu bào tử họ Ráng thư dực Việt Nam Ảnh 3.7: Macrothelypteris torresiana (Gaudichaud) ChingRáng thư dực to Ảnh 3.8: Phegopteris decursive-pinnata (H.C Hall) Fée – Ráng cánh men Ảnh 3.9: Pseudophegopteris aurita (Hook.) ChingRáng cánh giả có tai thường Ảnh 3.10: Ampelopteris prolifera (Retz.) – Ráng thư dực đâm chồi Ảnh 3.11: Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy – Ráng cù lần Ảnh 3.12: Cyclogramma omeiensis (Baker) Tagawa – Ráng thư dực vòng mây Ảnh 3.13: Cyclosorus parasiticus (L.) Farwell, - Ráng cù lần ký sinh Ảnh 3.14: Glaphyropteridopsis erubescens (Wallich ex Hooker) ChingRáng thư dực giả Ảnh 3.15: Metathelypteris flaccida (Blume) ChingRáng thư dực muộn héo Ảnh 3.16: Parathelypteris petelotii (Ching) chingRáng cánh đỉnh pêtơlô Ảnh 3.17: Pneumatopteris truncata (Poir.) Holttum – Ráng cánh khí cụt Ảnh 3.18: Pronephrium simplex (Hook.) Holttum – Ráng thận đơn Ảnh 3.19: Pseudocyclosorus falcilobus (Hook.) ChingRáng cánh đỉnh liềm Ảnh 3.20: Stegnogramma dictyoclinoides ChingRáng bạc tự thường Ảnh 3.21: Thelypteris xylodes (Kunze) ChingRáng giả chu quần Ảnh 3.22: Trigonospora ciliata (Wall.ex Benth.) Holttum – Ráng ba cạnh lông mép KÝ HIỆU VIẾT TẮT CÁC PHÒNG TIÊU BẢN (Thường gặp mục “Typus” “Mẫu nghiên cứu” A Vườn thực vật Arnold, Cambridge, Mỹ Arnold Arboretum, Cambridge, USA BM Bảo tàng lịch sử tự nhiên, London, Anh British Museum (Natural History), London, UK HN Phòng Tiêu thực vật, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hà Nội, Việt Nam HNU Phòng tiêu thực vật, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội HNPM Phòng Tiêu thực vật, Viện Dược liệu, Hà Nội, Việt Nam HM (VNM) Phòng Tiêu thực vật, Viện Sinh học nhiệt đới, Tp Hồ Chí Minh K Phòng Tiêu thực vật thư viện, Vườn thực vật Hoàng Gia, Kew, Anh The Herbarium and Library, Royal Botanic Gardens, Kew, UK LINN Phòng Tiêu thực vật Linnaeus, Anh The Linnean Society of London, London, UK NY Phòng Tiêu thực vật, Vườn thực vật New York, Mỹ The New York Botanical Garden, USA P Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Paris, Pháp Museum National d’ Histoire Naturalle, Paris, France ... ĐIỂM CỦA HỌ RÁNG THƯ DỰC (Thelypteridaceae Ching ex Pic Serm) ……………………………………………………….….…………… 22 3.3 KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC CHI TRONG HỌ RÁNG THƯ DỰC (Thelypteridaceae Ching ex Pic Serm) Ở VIỆT NAM …………………………23... NGHIÊN CỨU HỌ RÁNG THƯ DỰC (THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic Serm) TRÊN THẾ GIỚI……………… ……….……………….4 1.2 MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HỌ RÁNG THƯ DỰC (THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic Serm) Ở CÁC VÙNG... LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT DỖN HỒNG SƠN NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC CHI HỌ RÁNG THƯ DỰC (THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic Serm) Ở VIỆT NAM Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay