Econometrics

155 20 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:04

...Thomas Andren Econometrics Download free eBooks at bookboon.com Econometrics 1st edition © 2007 Thomas Andren & bookboon.com ISBN 978-87-7681-235-5
- Xem thêm -

Xem thêm: Econometrics, Econometrics

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay