TIM DIEM THOA MAN DIEU KIEN CHO TRUOC

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

Tim điêm thoa man điêu kiên cho trươc AM = 1.Cho điểm A(1;2;1).Tìm M cho A.(2;1;-3) B.(2;1;0) C.(3;2;1) D.(2;1;3) MN = Cho điểm M(1;-1;1).Tìm N cho A.(1;2;-3) B.(1;1;1) C.(1;2;1) Cho điểm M(2;2;1).Tìm N cho dài MN nhỏ A.(1;2;3) B.(2;2;1) C.(1;-2;1) Cho điểm A(3;3;1).Tìm N cho dài AN lớn A.(4;2;-3) B.(-2;2;1) C.(-1;2;1) OM + ON Cho điểm M(0;3;1).Tìm N cho dài A.(1;2;1) B.(0;2;1) OA + OB Cho điểm A(3;3;3).Tìm B cho dài A.(1;4;1) B.(5;2;1) D.(-2;1;3) D.(2;1;-3) D.(2;-1;3) nhỏ C.(-1;-2;1) D.(1;1;3) lớn C.(-6;-2;1) D.(3;2;3) 14 7.Cho mp(P): 2x+3y-z-12=0.Tìm tọa độ điểm A để khoảng cách từ A tới (P) A.(1;1;1) B.(1;2;1) C.(1;-1;1) D.(3;2;3) Cho mp(P): x+2y-2z +2 =0.Tìm tọa độ điểm A để khoảng cách từ A tới (P) A.(1;2;1) B.(1;2;-1) C.(1;1;1) D.(3;2;0) Cho mp(P): 2x+y+2z +3 =0.Tìm tọa độ điểm A để khoảng cách từ A tới (P) nhỏ nhất? A.(2;1;-3) B.(2;1;0) C.(3;2;1) D.(2;1;3) 10 Cho mp(Q): 2x-2y-z +5 =0.Tìm tọa độ điểm A để khoảng cách từ A tới (Q) lớn nhất? A (3; –2; 3) B (2; 0; 4) C (–1; 0; 2) D (0; 1; 3) 11 Cho mp(P): 3x-2y-z +5 =0.Tìm tọa độ điểm A trục Ox để khoảng cách từ A tới (P) lớn nhất? A.(2;1;0) B.(2;0;0) C.(-3;0;0) D.(4;0;0) 12 Cho mp(P): 2x+6y-z +5 =0.Tìm tọa độ điểm A trục Oy để khoảng cách từ A tới (P) nhỏ nhất? A.(0;0;0) B.(0;1;0) C.(0;-3;0) D.(0;3;0) 13 Cho mp(Q): 3x-2y-z +5 =0.Tìm tọa độ điểm A trục Oz để khoảng cách từ A tới (Q) lớn nhất? A.(0;0;2) B.(0;0;-4) C.(0;0;-5) D.(0;0;9) 14.Cho mp(P): x+3y+z-1=0.Tìm M thuộc mp(Oxy) cho khoảng cách từ M tới (p) lớn nhất? A.(1;2;3) B.(1;1;0) C.(2;-1;0) D.(-3;-2;0) 15 Cho mp(P): 2x+3y-2z-12=0.Tìm A thuộc mp(Oxz) cho khoảng cách từ A tới (P) nhỏ nhất? A.(-1;0;1) B.(2;0;8) C.(3;0;-3) D.(0;0;2) 16 Cho mp(Q): 3x-3y+2z-1 = 0.Tìm A thuộc mp(Oyz) cho khoảng cách từ A tới (Q) nhỏ nhất? A.(-2;0;0) B.(0;2;2) C.(0;-3;0) D.(0;4;4) 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; 1; 2) Tìm điểm N thuộc mặt phẳng Oxy cho độ dài đoạn thẳng MN ngắn A (1; 1; 0) B (1; 2; 2) C (2; 1; 0) D (2; 2; 0) 18 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 1; 0), B(3; 0; 5), C(2; 2; 1) Gọi M điểm chạy mặt phẳng Oyz Giá trị P = MA² + MB² + MC² đạt giá trị nhỏ M có tọa độ A (0; 2; 1) B (0; 1; 3) C (0; 2; 3) D (0; 1; 2) 19 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(–2; 1; 2) B(1; 1; 1) Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy cho biểu thức P = MA + MB có giá trị nhỏ A (2; 1; 0) B (1; –1; 0) C (–1; 1; 0) D (0; 1; 0) 20 Cho hai điểm A(2; 0; 1), B(0; –2; 3) mặt phẳng (P): 2x – y – z + = Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) cho MA = MB = A (3; –2; 3) B (2; 0; 4) C (–1; 0; 2) D (0; 1; 3) x + y +1 z − = = −2 −3 21 Cho Δ: điểm A(2; 3; 2) Tìm tọa độ điểm M thuộc Δ thỏa mãn AM = A (0; –3; –1) V (–4; 1; 5) B (0; –3; –1) V (2; –5; –4) C (1; –4; –1/2) V (–4; 1; 5) D (1; –4; –1/2) V (–1; –2; 1/2) x +2 y z+5 = = −1 22 Cho Δ: A (0; –2; –3) hai điểm A(0; 5; 1), B(2; 4; 2) Tìm điểm M thuộc Δ thỏa mãn MA = MB B (1; –3; –2) C (2; –4; –1) D (–3; 1; –6) 23 Tìm điểm M trục Ox cách điểm M (1;0;0) A(1; 2; −1), B(2;1; 2) M ( ;0;0) M (2; 0;0) M ( ;0;0) A B C D 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3), B(3; 2; 1) Gọi M điểm thuộc mặt phẳng Oxy uuuu r uuur MA + MB Tìm tọa độ M để P = | | đạt giá trị nhỏ A (1; 2; 1) B (1; 1; 0) C (2; 1; 0) D (2; 2; 0) 25 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(0; 1; 2), B(2; –2; 1), C(–2; 0; 1) Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (α): 2x + 2y + z – = cho MA = MB = MC A (2; 1; 3) B (–2; 5; 7) C (2; 3; –7) D (1; 2; 5) x− y− z+ d: = = Oxyz A(1;2;3) B(- 1;2; - 3) 1 26 Trong không gian , cho điểm , đường thẳng Tìm tọa MA + MB độ điểm M thuộc đường thẳng (d) cho M ( 1;2; - 1) A thuộc M ( 0;2;0) B 27 Cho đường thẳng d đạt giá trị nhỏ ? C x y+ z+ d: = = mặt phẳng 10 M( ; ; ) 3 ( P ) : x + 2y − 2z + = M ( 2;3;0) D Tìm tọa độ điểm M có tọa độ âm ( P) cho khoảng cách từ M đến A.M(-2;-3;-1) B.M(-1;-3;-5) C.(-2;-5;-8) D.(-1;-5;-7) 28 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3; 3; 0), B(3; 0; 3), C(0; 3; 3) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC A (-3; 3; 3) B (1; 1; 1) C (1; 2; 3) D (2; 2; 2) x y −1 z = = 2 29 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Δ: Tìm tọa độ điểm M trục hồnh cho khoảng cách từ M đến Δ OM A (–1; 0; 0) (1; 0; 0) B (2; 0; 0) (–2; 0; 0) C (1; 0; 0) (–2; 0; 0) D (2; 0; 0) (–1; 0; 0) x = + t  y = t z = t  x − y −1 z = = 2 30 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1: d2: Tìm tọa độ điểm M thuộc d1 cho khoảng cách từ M đến d2 A (6; 3; 3), (3; 0; 0) B (4; 1; 1), (7; 4; 4) C (3; 0; 0), (7; 4; 4) D (5; 2; 2), (4; 1; 1) d: 31.(QG 2017) Cho hai điểm A(1;-1;2), B(-1;2;3) đường thẳng x −1 y − z −1 = = 1 Tìm điểm M(a;b;c) thuộc MA2 + MB = 28; c < d cho A.(-1;0;-3) B.(2;3;3) C.(1/6;7/6;-2/3) D.(-1/6;-7/6;-2/3) 32.(HN 2017) Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;2;-1); B(2;3;4) C(3;5;-2) Tìm tọa độ tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 5  A.I  ; 4;1÷ 2   37  B.I  ; −7; ÷    −27  C.I  ;15; ÷    3 D.I  2; ; − ÷  2 33.(HN 2018) Cho hai điểm A(1;2;1), B(2;-1;3).Tìm điểm M mp(Oxy) cho A.(0;0;5) B 1   ;− ;0÷ 2  C 3   ; ;0 ÷ 2  MA2 − MB D.(3;-4;0) lớn nhất? ... B(- 1;2; - 3) 1 26 Trong không gian , cho điểm , đường thẳng Tìm tọa MA + MB độ điểm M thuộc đường thẳng (d) cho M ( 1;2; - 1) A thuộc M ( 0;2;0) B 27 Cho đường thẳng d đạt giá trị nhỏ ? C x... 2; 0) 25 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(0; 1; 2), B(2; –2; 1), C(–2; 0; 1) Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (α): 2x + 2y + z – = cho MA = MB = MC A (2; 1; 3) B (–2; 5; 7) C (2;... Tìm tọa độ điểm M có tọa độ âm ( P) cho khoảng cách từ M đến A.M(-2;-3;-1) B.M(-1;-3;-5) C.(-2;-5;-8) D.(-1;-5;-7) 28 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3; 3; 0), B(3; 0; 3), C(0;
- Xem thêm -

Xem thêm: TIM DIEM THOA MAN DIEU KIEN CHO TRUOC , TIM DIEM THOA MAN DIEU KIEN CHO TRUOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay