ON TAP THI HK 2

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI HỌC KỲ MƠN TỐN 12 I NGUYÊN HÀM –TÍCH PHÂN-ỨNG DỤNG: x 3 Câu Tìm nguyên hàm hàm số f  x   e 2 f  x  dx  e x 3  C f  x  dx  2e x 3  C D � f  x  dx  e x  C C � f  x  dx  e x 3  C B � A � f  x  dx  ln x   C B A � 3x  f  x  dx  ln x  f  x  dx  ln x   C f  x  dx  ln x   C C � D � � Câu Xác định a, b, c cho g ( x)  ( ax  bx  c) x - nguyên hàm hàm số 20 x - 30 x  �3 � f ( x)  khoảng � ; �� �2 � 2x - Câu Tìm nguyên hàm hàm số f  x   A.a=4, b=2, c=2 B a=1, b=-2, c=4 C a=-2, b=1, c=4 D a=4, b=-2, c=1 f  x  dx   3x   3x   C Câu Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x  A � f  x  dx   x   3x   C C � f  x  dx   3x   3x   C D � f  x  dx   3x   3x   C B � 3 Câu Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   F(0) = Tính F(2) x 1 A F    ln  B F    ln  C F    D F    ln13  3 Câu Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   F  1  10 Tính F(7) 2x 1 1 A F    ln13  10 B F    ln13  10 C F    ln 31  10 D F    ln13  10 2 2 F(1)= Tính F(3) Câu Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x     x A F(3) = B F(3) = C F(3) = 1/64 D F(3) = - � � � � Câu Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   cos2 x F � � Tính F � � �2 � �4 �    � � �� �� �� A F � � B F � � C F � � D F � � �4 � �4 � �4 � �4 � � � � � Câu 10 Biết F  x  nguyên hàm hàm số f  x   sin x.cos x F � � Tính F � � �2 � �3 � � � �� � � � � 11 � � C F � � D F � � �� �2 � 12 �� Câu 11 Cho hàm số f  x   x.sin x  x Tìm nguyên hàm G(x) hàm số g  x   x.cos x , biết A F � � 12 B F � �  12 B G  x   x.s inx  cos x  G     : A G  x   s inx  C D G  x   x.cosx  sin x  C G  x   x.s inx  cos x  C Câu 12 Cho hàm số f  x   x.cosx  x Tìm nguyên hàm G(x) hàm số g  x   x.sin x , biết � � G � � A G  x   s inx-x.cos x  �2 � C G  x   s inx-x.cos x B G  x    cos x  C D G  x   cosx-x.sin x  2 Câu 13 Cho hàm số f  x   x ln x  x , x>0 Tìm nguyên hàm G(x) hàm số g  x   ln x , biết G    2 A G  x   x ln x  x  C C G  x    C x B G  x   x ln x  x  ln D G  x   x ln x  x  ln x x Câu 14 Cho hàm số f  x    x  3 e , F  x    ax  bx  c  e , a, b, c �� Tìm a, b, c đề hàm số F(x) nguyên hàm hàm số f(x): A a  0, b=1, c=-4 B a  1, b=0, c=-4 C a  0, b=-4, c=1 D a  0, b=1, c=-3 TÍCH PHÂN    B I  Câu 15 Tính tích phân I  � sin 3xdx A I  D I  C I  f '  x  dx Câu 16 Cho hàm số f(x) có đạo hàm đoạn [0;3], f    f  3  Tính I  � A I=-6 B I=12 C I=6 D I=3  f '  x  dx  5 Tính f    Câu 17 Cho hàm số f(x) có đạo hàm đoạn [0;  ], f    2 Biết I  � A f      B f     3 0 C f     3 �f  x  dx  10 Tính I  �f  x  dx A I=5 Câu 19 Cho �f  x  dx  27 Tính I  �f  x  dx A I=9 Câu 18 Cho 18 Câu 20 Cho 16 �x � dx A I=6 � �f  x  dx  24 Tính I  �f � �2 � x2 dx A I   ln x 1 Câu 21 Tính tích phân I  � x  x  1 dx A I = 12/17 Câu 22 Tính tích phân I  � B I=20 C I=10 D I=40 B I=81 C I=10 D I=15 B I=12 C I=10 D I=48 B I   ln C I  ln D I   B I = 17/12 C I = 4/3 D I = 28/15 Câu 23 Biết tích phân I  �  e x   dx  e  3, với a>0 Tìm a A a=2 a Câu 24 Biết tích phân 2 �  cos2 xdx  a A T=8 D f     2 B a=e C a=1 D a=ln2 b , với a, b số nguyên Tính tổng T=a+2b B T=6 C T=10 D T=12 ( x  1)e x dx  a  b.e Tính I  a.b A I = Câu 25 Cho � B I = C I = - D I = Câu 26 Giả sử dx  ln c Giá trị c là: � 2x-1 A B.81 C.8 D e  ln x dx bằng: A 2x 3 Câu 27 Tích phân I  � Câu 28 Biết B 3 C 3 D 32 dx  a ln  b ln  c ln , với a, b, c số nguyên Tính S  a  b  c � x x A S = B S = C S = - D S = f  x  dx  a, b nhận giá trị : Câu 29 Để hàm số f  x   a sin  x  b thỏa mãn f  1  � A a   , b  Câu 30 Biết I  � dx 2x   B a   , b  = a 2x   b.ln  C a  2 , b   2x    C Tính a + b: A -2 D a  2 , b  B -3 C D ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN Câu 31 Viết cơng thức tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f(x) liên tục, y = g(x) liên tục hai đường thẳng x=a, x=b với a
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TAP THI HK 2 , ON TAP THI HK 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay