Kiem tra 1 tiet

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

Câu1: Số phức liên hợp số phức z = a + bi số phức: A z’ = -a + bi B z’ = b - C z’ = -a - bi D z’ = a - bi Câu2: Số phức z = - 3i có điểm biểu diễn là: A (2; 3) B (-2; -3) C (2; -3) D (-2; 3) Câu3: Cho số phức z = – 4i Số phức đối z có điểm biểu diễn là:A (5; 4)B (-5; -4) C.(5; -4)D.(-5; 4) Câu15: Cho số phức z = + 7i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn là: A (6; 7) B (6; -7) C (-6; 7) D (-6; -7) Câu16: Cho số phức z = a + bi Số z + z’ là: A Số thực B Số ảo C D z Câu17: Cho số phức z = a + bi với b ≠ Số z – là: A Số thực B Số ảo C D i Câu18: Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 5i B điểm biểu diễn số phức z’ = -2 + 5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y = x Câu27: Thu gọn z = i + (2 – 4i) – (3 – 2i) ta A z = + 2i B z = -1 - 2i C z = + 3i D z = -1 - i ( + 3i ) −7 + 2i Câu28: Thu gọn z = ta được: A z = B z = 11 - 6i C z = + 3i D z = -1 - i Câu29: Thu gọn z = (2 + 3i)(2 - 3i) ta được: A z = B z = 13 C z = -9i D z =4 - 9i Câu30: Thu gọn z = i(2 - i)(3 + i) ta được: A z = + 5i B z = + 7i C z = D z = 5i Câu31: Số phức z = (1 + i)3 bằng: A -2 + 2i B + 4i C - 2i D + 3i Câu32: Nếu z = - 3i z3 bằng: A -46 - 9i B 46 + 9i C 54 - 27i D 27 + 24i Câu33: Số phức z = (1 - i)4 bằng: A 2i B 4i C -4 D Câu35: Điểm biểu diễn số phức z = − 3i là: A Câu36: Số phức nghịch đảo số phức z = −1 A z = + i 2 Câu37: Số phức z = −1 B − 4i 4− i A z = Câu39: Cho số phức z = = bằng: A Câu38: Thu gọn số phức z = 21 61 + i 26 26 z + i 4 B z = − + i 2 3i B  3  13; 13÷   C ( 3; − 2) B =1+ 3i 16 11 − i 15 15 D C z−1 3i = -1 + − i 5 D ta được: 23 63 + i 26 26 C z = z D ( 4; − 1) là: z−1 C 16 13 − i 17 17 + 2i 1− i + 1− i + 2i ( 2; − 3) Số phức ( )2 bằng: 15 55 + i 26 26 D z = + i 13 13 23 − i 25 25 − − i 2 A − + i 2 B Câu40: Cho số phức z = − + i 2 1+ 3i C D Số phức + z + z2 bằng: A ( Câu41: Cho số phức z = a + bi Khi số D i 3− i − + i 2 B - 3i C D ) z+ z ( là: A Một số thực B C Một số ảo ) z− z 2i Câu42: Cho số phức z = a + bi Khi số A Một số thực B 3z + z z = + 2i Câu Tìm số phức biết z + z = + 4i A Câu Biết z = (1 + i)(3 − 2i) z = 5+i A Câu Cho số phức D 7i z + z = − 4i B là: C Một số ảo C z + z = − 4i z = 1+ i B z = (2 − 3i)(3 + i) z = + 5i C Phần ảo số Z là: ∈R Câu Cho số phức z = a + bi a ;b với b ≠ Số z – A Số thực B Số ảo C Câu Số phức nghịch đảo số phức z = −1 z A = + i 2 −1 B z = + i 4 3i D i z D D A -7 z + z = + 4i z = 1− i B C -7i là: D 2a là: C z−1 =1+ 3i D z−1 3i = -1 + z Câu 13 Trong C, phương trình (3 - i) - = có nghiệm là: z= A − i 5 z= B + i 5 C z=− + i 5 (1− 2i).z − Câu 15 Phần thực số phức z thỏa mãn phương trình Câu 16 Tìm số phức A ω = 18− 74.i ω = 2.z z , B biết D 9+ 7i = − 2i 3− i 2+ 4i − 2(1− i )3 z = − 3i + (1− i )3; z = × 1+ i ω = 18+ 74.i C ω = 18 + 75.i z=− − i 5 D A B.3C1 D ω = 18− 75.i z= Câu 20 Cho số phức z thỏa mãn A B (1 − 3i)3 1− i C 16 (2 + i)z + Câu 24 Cho số phức z thỏa mãn A B Câu 26 Tìm phần ảo số phức Mơđun số phức w = 2(1 + 2i) = + 8i 1+ i z = − i Câu 27 Tìm modun số phức z=7–5i C A A z + iz bằng: D Môđun số phức D B -i 74 z = − 9i B w = z + i +1 bằng: C -1 74 C Câu 28 Tìm điểm biểu diễn hình học số phức A M(8;9) B M(8;-9) C M(8;-9i) D i 24 D 24 D M(8;9i) ( x + y ) + (2 x − y )i = − 4i Câu 29 Tìm số thực x, y thoã mãn : x= x = −1, y = −3 A B 11 ,y=− 3 x=− z = 4i + − (1 + 3i) Câu 32 Tìm modun số phức Câu 33 Tìm số phức z thỗ mãn : z= C 85 A 2.z + i.z = 11 ,y = 3 x = 1, y = D B 85 C z= A z=2–i B z=2+i C 77 + i 5 D 77 D − i 5 Câu 36 Tìm số phức z thỗ : 2i.z=-10+6i A z=3-5i B z=3+5i C -3+5i Câu 37 Tìm phần ảo số phức z thoã: A 13 B 13i z + − 4i = + 9i D -3–5i C D 5i ... Câu Số phức nghịch đảo số phức z = 1 z A = + i 2 1 B z = + i 4 3i D i z D D A -7 z + z = + 4i z = 1 i B C -7i là: D 2a là: C z 1 =1+ 3i D z 1 3i = -1 + z Câu 13 Trong C, phương trình (3 - i)... 5 (1 2i).z − Câu 15 Phần thực số phức z thỏa mãn phương trình Câu 16 Tìm số phức A ω = 18 − 74.i ω = 2.z z , B biết D 9+ 7i = − 2i 3− i 2+ 4i − 2 (1 i )3 z = − 3i + (1 i )3; z = × 1+ i ω = 18 +... thực x, y thỗ mãn : x= x = 1, y = −3 A B 11 ,y=− 3 x=− z = 4i + − (1 + 3i) Câu 32 Tìm modun số phức Câu 33 Tìm số phức z thỗ mãn : z= C 85 A 2.z + i.z = 11 ,y = 3 x = 1, y = D B 85 C z= A z=2–i
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet , Kiem tra 1 tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay