Kiem tra 1 tiet chuong 3

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

TRƯỜNG THPT AN THỚI TỔ TOÁN TIN HỌC ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12 LẦN năm 2018 Họ tên:…………………………………………………Lớp:………………… A B C D A B A B D 11 C D 12 A B C A B D 16 A B C D C D 17 A B C D C A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C D A B C D 10 A B C D A B C D A B C D 15 20 Câu 1: Trong khơng gian Oxyz, Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M(–1; 1; 0) song song với mặt phẳng (Q): x – 2y + z – 10 = Ⓐ (P): x – 2y + z + = Ⓑ (P): x – 2y + z - = Ⓒ (P): x – 2y + z + = Ⓓ (P): x – 2y + z + = x  y 1 z 1   3 điểm I(–2; 6; 1) Câu 2: Trong không gian Oxyz, Cho đường thẳng d: Khoảng cách từ I đến d Ⓑ Ⓐ Câu 3: Trong không gian Oxyz cho Ⓒ � x  1 t � d1 : �y   t �z  2  2t � ; �x   t ' � d2 : �y  1 t ' � z1 � Ⓓ Xác định vị trí tương đối hai đường d Ⓐ Hai đường thẳng trùng Ⓑ Hai đường thẳng song song Ⓒ Hai đường thẳng chéo Ⓓ Hai đường thẳng cắt Oxyz , Câu 4: Trong không gian Viết phương trình mặt phẳng (P) mặt phẳng trung trực AB với A(2; 1; 1) B(2; –1; 3) Ⓐ y–z+2=0 Ⓑ y+z+2=0 Ⓒ x–y–2=0 Ⓓ x+y+2=0 Oxyz , Câu 5: Trong khơng gian Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M(1;2;-3) có véc tơ r n   1; 2;3 pháp tuyến ? x  y  z   Ⓐ Ⓑ x  y  z  12  Ⓒ x  y  z  12  Ⓓ x  y  z   thẳng d1 Câu 6: Trong không gian Oxyz, Cho mặt phẳng (P): 2x – y – 2z – = điểm M(–2; –4; 5) Tìm tọa độ hình chiếu vng góc M (P) Ⓐ (–2; 6; –8) Ⓑ (2; –6; 1) Ⓒ (2; 6; –5) Ⓓ (2; –2; –1) Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD với điểm D Ⓐ Ⓒ thuộc Oy thể tích tứ diện ABCD Tọa độ đỉnh D ( 0;- 7;0) D ( 0;7;0) Ⓑ D ( 0;- 8;0) A ( 2;1;- 1) D ( 0;- 7;0) D , B( 3;0;1) , C ( 2;- 1;3) , là: D ( 0;8;0) D ( 0;8;0) Ⓓ 2  S  :  x  1   y  3   z    49 Câu 8: Trong khơng gian Oxyz, cho mặt cầu phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S)? Ⓐ 6x  y  3z-55  Ⓑ x  y  2z-7  Phương trình sau Ⓒ 2x  y  6z-5  Ⓓ 6x  y  3z  x 4 y3 z4   1 mp (P): 3x + 2y – 6z – = Câu 9:Trong không gian Oxyz, Cho đường thẳng d: Tìm tọa độ giao điểm d (P) -MÃ ĐỀ : 218 Đề kiểm tra gồm có trang Trang 1/2 Ⓐ (0; 0; –1) Ⓑ (2; 3; 1) Ⓒ (–2; 3; –1) Ⓓ (0; 1; 2) Câu 10: Tìm tọa độ tâm bán kính mặt cầu (S): x² + y² + z² – 8x + 2y + = Ⓐ I(4; 0; 1), R = Ⓑ I(4; –1; 0), R = Ⓒ I(–4; 1; 0), R = Ⓓ I(4; -1; 0), R = Oxyz , Câu 11: Trong không gian Cho điểm A(3; 3; 1), B(3; 1; 3) C(1; 3; 3) Viết phương trình mặt phẳng (ABC) Ⓐ x+y+z–7=0 Ⓑ x–y+z+1=0 Ⓒ x–y+z–1=0 Ⓓ x+y+z–3=0 x  y  z 1 x5 y 7 z 3     1 d’: 2 4 2 Tính góc hai Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho d: đường thẳng sau d d’? 0 0 Ⓐ 30 Ⓑ 45 Ⓒ 60 Ⓓ 120 Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho A(1;3;5), B(2;0;1), C0;9;0) Tính tọa độ trọng tâm G tam giác ABC? I  1;0;5  I  1;5;  I  1; 4;  I 3;12;6  Ⓐ  Ⓑ Ⓒ Ⓓ Câu 14: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) chứa d1 : x y z x y z   d2 :   2 1 có vecto pháp tuyến có tọa độ là: Ⓐ (6;-3;3) Ⓑ (6;9;1) Ⓒ (3;2;0) Ⓓ (-8;19;1) Câu 15:Trong không gian Oxyz cho mp (P) x-2y+z-5=0 Điểm sau thuộc (P) ? Ⓐ (2;-1;5) Ⓑ (0;0;-5) Ⓒ (-5;0;0) Ⓓ (1;1;6) Oxyz Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng Vectơ vectơ phương d ? Ⓐ Ⓒ Ⓓ Câu 17: Viết phương trình mặt cầu có tâm I(0; 3; –2) qua điểm A(2; 1; –3) Ⓐ (S): x² + (y + 3)² + (z - 2)² = Ⓑ (S): x² + (y – 3)² + (z + 2)² = Ⓒ (S): x² + (y – 3)² + (z + 2)² = Ⓓ (S): x² + (y + 3)² + (z - 2)² = Oxyz , Câu 18: Trong không gian Viết phương trình đường thẳng d qua điểm A(0; 2; 1) vng góc với mặt phẳng (P): 2x – 5y + = �x  2t �x  2t �x  2t �x  2t � � � � �y   5t �y   5t �y   5t �y   5t � � �z  t � z0 z 1 z 1 Ⓐ d: � Ⓑ d: � Ⓒ d: � Ⓓ d: � P  7;0; 3 Q  1; 2;5  Câu 19: Trong không gian Oxyz cho hai điểm Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng PQ? I  6; 2;  I  3;1;  I  3; 2;1 I  3;1;1 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Câu 20: Trong không gian Oxyz, Cho điểm A(4; –2; 2), B(–2; 0; 2), C(0; 2; 3) Viết phương trình đường thẳng d qua điểm A song song với đường thẳng BC Ⓐ d: Ⓑ d: Ⓒ d: Ⓓ d: -MÃ ĐỀ : 218 Đề kiểm tra gồm có trang Trang 2/2 ... Câu 11 : Trong không gian Cho điểm A (3; 3; 1) , B (3; 1; 3) C (1; 3; 3) Viết phương trình mặt phẳng (ABC) Ⓐ x+y+z–7=0 Ⓑ x–y+z +1= 0 Ⓒ x–y+z 1= 0 Ⓓ x+y+z 3= 0 x  y  z 1 x5 y 7 z 3     1 d’:... 1 z 1 Ⓐ d: � Ⓑ d: � Ⓒ d: � Ⓓ d: � P  7;0; 3 Q  1; 2;5  Câu 19 : Trong không gian Oxyz cho hai điểm Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng PQ? I  6; 2;  I  3 ;1;  I  3; 2 ;1 I  3 ;1; 1...  1; 5;  I  1; 4;  I 3 ;12 ;6  Ⓐ  Ⓑ Ⓒ Ⓓ Câu 14 : Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) chứa d1 : x y z x y z   d2 :   2 1 có vecto pháp tuyến có tọa độ là: Ⓐ (6; -3; 3) Ⓑ (6;9 ;1) Ⓒ (3; 2;0)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet chuong 3 , Kiem tra 1 tiet chuong 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay