DIEM CUNG PHIA KHAC PHIA MAT PHANG

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

( p) : 2x + 3y − 4z − = 1.điểm thuộc mặt phẳng A.(-2;1;1) B.(2;5;1) C.(1;1;0) ( S ) : ( x − 2) Điểm thuộc mặt cầu A.(1;-2;3) B (1;2;1) + ( y − 3) + ( z − 1) = C.(2;1;9) 3.vec to phương đường thẳng A.(2;4;3) B.(-2;-4;-3) 4.Đường thẳng A B D.(2;3;3) : x y −3 z − = = −3 x + y − z +1 = = 3  x = + 2t   y = −3 + 3t  z = + 3t  : D.(1;-2;-3) d: d: ƠN TẬP có tọa độ là: C.(-4;-8;6) D.(0;3;2) có phương trình tham số là:  x = −2 + 2t   y = −3 − 3t  z = −1 + 3t  x+4 y+3 z−4 = = 2 C  x = −2 − 2t   y = − 3t  z = + 3t  D  x = −2 − 2t   y = − 3t  z = −1 − 3t  Cho đường thẳng d: mặt phẳng (P): 3x + 2y – 6z +38 = Tìm tọa độ giao điểm d (P): A (2; 0; –1) B (-2; -1; 2) C (–2; -3; 5) D (2; 3; 1) Tìm tọa độ hình chiếu vng góc M(3;9;3) (Oxy): A (0; 9; 3) B (3; 0; 3) C (3;9; 0) D (0; 0; 0) Tìm tọa độ hình chiếu vng góc M(4;- 2; -3) (Oxz): A (4;-2; 3) B (0; -2; -3) C (4; 0; -3) D (0; 0; 3) 8.Tìm tọa độ hình chiếu vng góc M(5; 0; 9) (Oyz): A (0; 0; 9) B (5; 0; 9) C (0; -1; 0) D (0; 0; 9) 9.Cho r r r ur a = ( 1; −1; ) ; b = ( 2; 2; ) ; c = ( −1;1; −2 ) ; d = ( 3; −3;6 ) A.2 B.3 d: Có vecto phương với nhau? D.khơng có vecto C.4 x + y −1 z + = = −1 10.Cho A(1;1;0), B(3;-1;4), A.(1;1;2) B.(1;-1;2) Tìm M thuộc d cho MA+MB nhỏ C.(2;3;5) D.(-1;1;-2) 11.Cho A(1;3;1), B(3;2;2), C(1;1;-1) , (p): x-y-2z=0 Tìm M thuộc (p) cho (5/3;7/3;1/3) B.(1/3;2/3;5/3) C.(3;1;1) D.(1;-3;2) MA2 + MB + MC 12 Cho A(1;2;-1), B(3;1;-2), C(1;-2;1) , (p): x-y+2z=0 Tìm M thuộc (p) cho 2;-2) B.(-1;1;1) C.(4;-2;-3) D.(1;3;2) MA2 − MB − MC nhỏ nhất? A lớn nhất? A.(2;- 13.Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu ( S ) : ( x − 1) A + ( y + ) + ( z − ) = 20 2 I ( −1; 2; −4 ) ; R = B I ( −1; 2; −4 ) ; R = 14 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A OA = B OA = C C A(2; 2;1) OA = D I ( 1; −2; ) ; R = 20 D I ( 1; −2; ) ; R = Tính độ dài đoạn thẳng OA OA = 15 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt phẳng y=0 y−z=0 x=0 z=0 B C D (Oyz ) ? A 16 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;-2;3), B(-1;2;5).Tìm tọa độ trung điểm đoạn AB? A.(-2;2;1) B.(1;0;4) C.(2;0;8) D.(2;-2;-1) 17.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu tâm I(1;2;-1) tiếp xúc với mặt phẳng (P): x-2y-2z-8=0? A ( x + 1) ( x − 1) + ( y + ) + ( z − 1) = 2 B + ( y − ) + ( z + 1) = 2 ( x − 1) + ( y − ) + ( z + 1) = ( x + 1) + ( y + ) + ( z − 1) = 2 2 C D 18.Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;0;0), N(0;-1;0), P(0;0;-2).Mặt phẳng (MNP) có phương trình: A x y z + + =0 −1 B x y z + − = −1 −1 C x y z + + =1 2 x y z − − =1 2 D A ( 2;3;7 ) , B ( 4; −3; −5 ) Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB với 19 x − y − 12 z = x − y − 12 z − = x − 3y − 6z − = x − y − 6z + = A B C D ĐIỂM CÙNG PHÍA, KHÁC PHÍA VỚI MẶT PHẲNG Cho M ( x1 ; y1 ; z1 ) ; M ( x2 ; y2 ; z2 ) ; ( P ) : Ax + By + Cz + D = mặt phẳng (P) ta xét tích Nếu T>0 M1 , M Để biết điểm M1, M phía hay khác phía với T = ( Ax1 + By1 + Cz1 + D ) ( Ax2 + By2 + Cz2 + D ) phía với (P) Nếu T5 B.m>-5 m
- Xem thêm -

Xem thêm: DIEM CUNG PHIA KHAC PHIA MAT PHANG , DIEM CUNG PHIA KHAC PHIA MAT PHANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay