DE THI THU THPTQG 1242018

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017 -2018 Bài thi: Toán Thời gian làm bài:90 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Mã đề thi: 001 Họ, tên thí sinh:…………………………………………… Số báo danh:……………………………………………… Câu 1: Hàm số F  x   x  cos  x    10 nguyên hàm hàm số hàm số cho phương án sau ? 1 A f  x   x  sin  x  3  10 x  C B f  x   2sin  x  3  2 1 C f  x   x  sin  x  3  10 x  C D f  x   2sin  x  3  2 2 x Câu 2: Đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  có phương trình x2 A y  B y  1 C x  2 D x  1 Câu 3: Tính mơđun số phức z   3i A z  13 B z  13 C z  3 D z  b Câu 4: Biết A I  b b f ( x)dx  10 � g( x)dx  Tính tích phân I  � (3 f ( x)  g ( x))dx � a a a B I  5 C I  15 � a //    � a �   Câu 5: Cho � Khẳng định sau ? � d     �   � A a song song với d B a cắt d C a trùng d Câu 6: Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số sau? 2x  2 x  A y  B y  x 1 x 1 2x  2 x  C y  D y  x 1 x 1 D I  10 D a d chéo Câu 7: Cho hình đa diện Khẳng định sau sai ? A Mỗi đỉnh đỉnh chung ba cạnh B Mỗi mặt có ba cạnh C Mỗi đỉnh đỉnh chung ba mặt D Mỗi cạnh cạnh chung ba mặt Câu 8: Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều giao điểm ? A 12 B 144 C 132 D 66 Câu 9: Cho a  a , log b  log b Khẳng định sau ? A a  1,0  b  B a  1, b  C  a  1,  b  D  a  1, b  Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  có phương trình x  y  z   Điểm thuộc mặt phẳng  P  ? A M  2; 1; 3 B Q  3; 1;2  C P  2; 1; 1 Câu 11: Tìm tập xác định D hàm số y  ln  x    log  x  1 D N  2; 1; 2  A D   1; � B D   2; � C D  �\  1; 2 D D   1;2  � 2; � Câu 12: Trên tập số phức, biết phương trình z  az  b   a , b �� có nghiệm z  2  i Tính giá trị T  a  b A B 1 C D Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A  0;  1;1 , B  2;1;  1 , C  1;3;  Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành A D  1;3;4  B D  1;1;4  C D  3;1;0  D D  1;  3;   Câu 14: Tìm toạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số y  x  3x  A  1;4  Câu 15: Bất phương trình B  0;5  log  3x  1  log  x   2 C  5;0  D  4;1 có nghiệm nguyên ? A B C D Câu 16: Cho hai số phức z1   2i; z2   3i Tìm số phức w  z1  z2 A w  3  8i B w  5  i C w  3  8i D w  3  i Câu 17: Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm? x  2x  4x  2 x  A y  B y  C y  D y  x 1 3x  x2 x 1 Câu 18: Cho tứ diện ABCD Gọi G trọng tâm tam giác ABC Gọi I hình chiếu song song G lên mặt phẳng  BCD  theo phương chiếu AD Chọn khẳng định A I điểm tam giác BCD C I trọng tâm tam giác BCD B I trực tâm tam giác BCD D I thỏa mãn IG   BCD  x 1 y 1 z    Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình Véc tơ 1 véctơ phương đường thẳng d ? uu r uu r uu r uu r A u  1; 1;  B u  2;1; 2  C u  1;1; 2  D u  2; 1;1 Câu 20: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y   x  x y  3x 125 125 125 125 A B C D x 1 Khẳng định sau ? Câu 21: Cho hàm số y  x 1 A Hàm số nghịch biến khoảng (�;1) (1; �) B Hàm số đồng biến khoảng (�;1) nghịch biến khoảng (1; �) C Hàm số nghịch biến �\  1 D Hàm số nghịch biến � uuu r r r r Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho OA  3i  j  2k B  m; m  1;   Tìm tất giá trị tham số m để độ dài đoạn AB  A m  B m  m  C m  1 D m  Câu 23: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x  x  đoạn  1;1 A y  2 B y  C y  1 D y   1;1  1;1  1;1  1;1 Câu 24: Cho mặt cầu  S  có đường kính 10cm mặt phẳng  P  cách tâm mặt cầu khoảng 4cm Khẳng định sau sai ? A  P  cắt  S  B  P  cắt  S  theo đường tròn bán kính 3cm C  P  tiếp xúc với  S  D  P   S  có vơ số điểm chung Câu 25: Cho hình nón đỉnh S , có trục SO  a Thiết diện qua trục hình nón tạo thành tam giác SAB Gọi S xq S diện tích xung quanh hình nón V thể tích khối nón tương ứng Tính tỉ số xq theo a V S xq S xq S xq S 3 A B C D xq     V a V a V a V a 13 � 1� Câu 26: Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển nhị thức Niu tơn �x  � , (với x �0 ) � x� A 78 B 286 C 286 D 78  n 1 a a � 1� �1� �1� Câu 27: Cho biết  � �  � �  � �   , phân số tối giản Tính tổng T  a  b b b � 2� �8� � 2� A T  B T  C T  D T  Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 28: Cho hàm số y  x  3mx   m  1 x  có đồ thị  C  Với giá trị tham số m tiếp tuyến với đồ thị  C  điểm có hồnh độ 1 qua A  1;3 ? 7 1 B m   C m   D m  9 2 0;200  Câu 29: Tính tổng tất T nghiệm thuộc đoạn   phương trình cos x  3cos x   A T  10000 B T  5100 C T  10100 D T  5151 cos x  �� 0; � Câu 30: Tìm tất giá trị thực m để hàm số y  đồng biến khoảng � cos x  m � 2� A m  B m  C m �1 D  m  x 1 y 1 z 1 x 1 y  z 1     Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : ; d2 : 1 1 mặt phẳng  P  : x  y  z   Biết đường thẳng  nằm mặt phẳng  P  cắt hai đường thẳng d1 , d Viết phương trình đường thẳng  x  y  z 1 x 1 y z  x 1 y z  x  y  z 1         A  : B  : C  : D  : 1 1 1 1 3 Câu 32: Cho hình phẳng  H  giới hạn đường y  x , y  0, x  0, x  A m  Đường thẳng y  k   k  16  chia hình (hình vẽ) Tìm k để S1  S2 A k  B k  C k  D k  H thành hai phần có diện tích S1 , S Câu 33: Cho số thực a, b thỏa mãn  b  a  Tìm giá trị nhỏ biểu thức a P  3log a4  log b2  ab  b A P  B P  C P  D P  2 S ABCD , AB  a , AD  a ; SA Câu 34: Cho hình chóp đáy ABCD hình chữ nhật có vng góc với đáy, khoảng a cách từ A tới  SCD  Tính thể tích khối chóp theo a 2 5 15 15 A B C D a a a a 15 45 15 45 Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)  đường thẳng x6 y2 z2 :   Phương trình mặt phẳng  P  qua M  4;3;4  , song song với đường thẳng  tiếp xúc 3 2 với mặt cầu  S  A x  y  z  19  B x  y  z  10  C x  y  z  18  D x  y  z   Câu 36: Một người gửi 75 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 5,4%/năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người nhận số tiền nhiều 100 triệu đồng bao gồm gốc lãi ? Biết suốt thời gian gửi tiền, lãi suất khơng đổi người khơng rút tiền A năm B năm C năm D năm  2cm Điểm E trung điểm cạnh BC Gọi Câu 37: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A���� B C D , AB  6cm, BC  BB� C ' E B ' F điểm thuộc đường thẳng cho vuông góc với Tính khoảng cách DF F AD A 1cm B 2cm C 3cm D 6cm 2 y  f x f ' x f x  x  x f          Câu 38: Cho hàm số thỏa mãn Biết Tính f   313 332 324 323 A f    B f    C f    D f    15 15 15 15 Câu 39: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  ln  16 x  1   m  1 x  m  nghịch biến khoảng ;   �� A m � �; 3 B m � 3;3 C m � 3; � D m � �; 3 Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Câu 40: Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ nhà ga Quãng đường (theo đơn vị mét  m  )) đoàn tàu hàm số thời gian t (theo đơn vị giây  s  ) cho phương trình s  6t  t Tìm thời điểm t mà vận tốc v  m/s  đoàn tàu đạt giá trị lớn ? A t  s B t  4s C t  2s D t  1s Câu 41: Cho khối trụ có chiều cao 20 Cắt khối trụ mặt phẳng ta thiết diện hình elip có độ dài trục lớn 10 Thiết diện chia khối trụ ban đầu thành hai nửa, nửa tích V1 , nửa tích V2 Khoảng cách từ điểm thuộc thiết diện gần đáy điểm thuộc thiết diện xa đáy tới đáy V1 14 Tính tỉ số V2 11 9 A B C D 20 11 20 11 Câu 42: Cho số phức z thỏa mãn z   2i  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w   2i    i  z đường tròn Tính bán kính R đường tròn A R  20 B R  C R  D R  Câu 43: Cho hình lăng trụ ABC A��� B C có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu vng góc A�xuống  ABC  A�  tạo với đáy góc 45 Tính thể tích khối lăng trụ ABC A��� trung điểm AB Mặt bên  ACC � BC 3a a3 a3 2a 3 B C D 16 16 3 Câu 44: Một hộp chứa 12 viên bi kích thước nhau, có viên bi màu xanh đánh số từ đến 5; có viên bi màu đỏ đánh số từ đến viên bi màu vàng đánh số từ đến Lấy ngẫu nhiên viên bi từ hộp Tính xác suất để viên bi lấy vừa khác màu, vừa khác số 14 29 37 A P  B P  C P  D P  33 33 66 66 2 y  x  m x  Câu 45: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị đồng thời ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác có diện tích 64 A m   B m  C m  �5 D Không tồn m Câu 46: Lúc 10 sáng sa mạc, nhà địa chất vị trí A , muốn đến vị trí B (bằng tơ) trước 12 trưa, với AB  70 km Nhưng sa mạc xe di chuyển với vận tốc 30 km / h Cách vị trí A 10 km có đường nhựa chạy song song với đường thẳng nối từ A đến B Trên đường nhựa xe di chuyển với vận tốc 50 km / h Tìm thời gian để nhà địa chất đến vị trí B ? A 1giờ 52 phút B 1giờ 54 phút C 1giờ 56 phút D 1giờ 58 phút x 1 y z 1   Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  có phương trình mặt phẳng 1  P  : x  y  z   Gọi  Q  mặt phẳng chứa  tạo với  P  góc nhỏ Biết mặt phẳng  Q  có uu r vectơ pháp tuyến n   10; a; b  Hệ thức sau ? A a  b B a  b  C a  b  10 D 2a  b  A n cos 2n � Câu 48: Tính lim �  � � � A n 1 � B C D Không tồn giới hạn Câu 49: Cho hàm số y  f  x  xác định �, thỏa mãn f  x   0, x �� f '  x   f  x   Tính f  1 , biết f  1  A B e 2 C e4 D e3 Câu 50: Ba cầu thủ sút phạt đền 11m, người sút lần với xác suất ghi bàn tương ứng x, y 0,6 (với x  y ) Biết xác suất để ba cầu thủ ghi bàn 0,976 xác suất để ba cầu thủ ghi bàn 0,336 Tính xác suất để có hai cầu thủ ghi bàn A P  0, 452 B P  0, 435 C P  0, 4525 D P  0, 4245 - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 001 ... phẳng ta thi t diện hình elip có độ dài trục lớn 10 Thi t diện chia khối trụ ban đầu thành hai nửa, nửa tích V1 , nửa tích V2 Khoảng cách từ điểm thu c thi t diện gần đáy điểm thu c thi t diện... số tối giản Tính tổng T  a  b b b � 2� �8� � 2� A T  B T  C T  D T  Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 28: Cho hàm số y  x  3mx   m  1 x  có đồ thị  C  Với giá trị tham số m tiếp... hồnh độ 1 qua A  1;3 ? 7 1 B m   C m   D m  9 2 0;200  Câu 29: Tính tổng tất T nghiệm thu c đoạn   phương trình cos x  3cos x   A T  10000 B T  5100 C T  10100 D T  5151
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPTQG 1242018 , DE THI THU THPTQG 1242018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay