DE THI THPT QG DONG LOC CAN LOC HA TINH

12 19 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

SỞ GD & ĐT TĨNH TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC ĐỀ THI THỬ LẦN THPT QUỐC GIA 2018 Bài thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đềĐỀ 001 (Đề thi gồm có 06 trang) Họ tên thí sinh: Số báo danh Câu : Đồ thị hình vẽ hàm số nào? A y  x3  3x B y  3x3  3x C y   x3  3x  D y  x3  3x  1 -2 Câu 2: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến   B y  log   x  A y  log3 x 1 C y    2 ? x D y  2018x Câu 3: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho vectơ u  (3;0;6), v  (2;  1;0) Tính tích vơ hướng u v A u v  B u v  6 D u v  C u v  Câu 4: Tìm nguyên hàm hàm số f (x ) = sin 3x A ò f (x )dx = C ò f (x )dx = - cos 3x + C cos 3x + C B ò f (x )dx = - cos 3x + C D ò f (x )dx = cos 3x + C Câu 5: Tìm phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A x = 2017 B x = - 2017 x + 2018 x+ C y = 2017 D y = - Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz Điểm sau thuộc mặt phẳng (P): 2 x  y  z   A (1; 7;5) D (2; 2; 5) C ( 2;0;0) B (2;1;0) Câu 7: Cho hàm số y  log x Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có tập giá trị  ;   B Hàm số có tập giá trị  0;   C Đồ thị hàm số qua điểm M (1;0) D Hàm số đồng biến khoảng  0;   Câu 8: Cho lăng trụ tam giác ABC.ABC có độ dài cạnh đáy a , cạnh bên 4a Tính thể tích V lăng trụ A V  2a3 B V  a3 C V  2a3 D V  3a Câu 9: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? Mã đề 001 Trang 1/6 A lim x 0    x B lim x 0    x C lim x0   x2 D lim x 0    x3 Câu 10: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau x -1 y' - + y - -3 Câu 11: Cho hàm số f liên tục Chọn mệnh đề sai? A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x = B Hàm số có điểm cực trị C Hàm số đạt giá trị lớn x D Hàm số đồng biến khoảng (3;4) số thực dương a Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? a a A  f ( x)dx  f (a ) B a  a a f ( x)dx  C  f ( x)dx  1 D a a  f ( x)dx  a Câu 12: Tích phân  dx có giá trị A 1 B C D Câu 13: Tính thể tích V khối nón có bán kính đáy R , chiều cao h 3 A V   R 2h B V   Rh C V   Rh D V   Rh Câu 14: Từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, lập số tự nhiên có chữ số đôi khác nhau? A N = 30 B N = 60 C N = 120 D N = 24 Câu 15: Phương trình sau phương trình mặt cầu tâm I (1; 2;0) bán kính ? A ( x  1)2  ( y  2)2  z  B ( x  1)2  ( y  2)2  z  C ( x  1)2  ( y  2)2  z  D ( x  1)2  ( y  2)2  z  Câu 16: Tìm tất điểm cực đại hàm số y = x - 2x + A x = ± B x = - C x = D x = Câu 17: Cho hai số phức z1   2i; z2   3i Xác định phần thực phần ảo số phức 2z1  z2 A Phần thực 4, phần ảo -6 C Phần thực -1, phần ảo B Phần thực 4, phần ảo -1 D Phần thực 4, phần ảo Câu 18: Giá trị lớn hàm số y  x3  3x  đoạn 1;3 là: A 6 B 32 C D 14 Câu 19: Công thức nguyên hàm sau sai A dx  x  ln x  C C  a x dx  Mã đề 001 ax  C ,     1 ln a B   x dx  D  cos x x 1  C ,   1  1 dx  tan x  C Trang 2/6 Câu 20: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: X  Y’  + +  Y -2  Xét mệnh đề: (I) Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  ; 2 (II) Hàm số y  f  x  đồng biến (III) Hàm số khơng có cực trị Số mệnh đề A Câu 21: Cho hàm số y  B C D 2 x có đồ thị (C) Mệnh đề mệnh đề sau sai? x4 A (C) có hai đường tiệm cận B (C) có tiệm cận đứng đường thẳng x  4 C (C) có tiệm cận ngang y  1 D (C) có đường tiệm cận ngang x  1 Câu 22: Cho a số thực khác 0, mệnh đề sau A log22 a2  log 22 a B log 22 a  4log 22 a C log 22 a2  4log 22 a D log 22 a  log 22 a Câu 23: Tìm số thực b, c để phương trình z  bz  c  nhận z   i làm nghiệm A b  2, c  2 B b  2, c  C b  2, c  D b  2, c  2 Câu 24: Thể tích khối trụ có diện tích xung quanh diện tích đáy 4 A V  B V  C V  D V  4 Câu 25: Phương trình mặt cầu tâm I 1;3; 2 tiếp xúc với mặt phẳng ( P): 2x  y  2x   A x  y  z  x  y  z  10  B x  y  z  x  y  z  14  C x  y  z  x  y  z  10  D x  y  z  x  y  z  12  Câu 26: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A 1; 3;2 B  3;1;  Khi đó, mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình A x  y  z   B x  y  3z   C x  y  x   D x  y  z   Câu 27: Đoàn trường cần chọn chi đoàn tổng số 27 chi đoàn (gồm 13 chi đoàn khối 10 14 chi đoàn khối 11) giúp xã Đồng Lộc xây dựng nơng thơn Tính xác suất để chi đồn chọn có hai chi đồn thuộc khối 10 Mã đề 001 Trang 3/6 A 28 75 B 119 225 C 197 225 D 106 225 Câu 28: Cho tứ diện ABCD có độ dài cạnh a Khoảng cách hai đường thẳng AD BC A a B a C a D 2a Câu 29: Anh Nam gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi kép 5%/năm Tính số tiền gốc lẫn lãi Nam nhận sau gửi ngân hàng 10 năm (tính gần đúng) A 16, 2889 B 19,9763 C 17,34236 D 25,3141 Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vng A D; cạnh AB  2a, AD  DC  a; SA   ABCD  SA  a Góc hai đường thẳng SD BC A 300 D 1200 C 600 B 450 Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mă ̣t phẳ ng  P  : x  2y  2z   Tìm to ̣a đô ̣ điể m M thuô ̣c tia Ox cho khoảng cách từ M đế n (P) bằ ng A M  0;0;21 B M  3;0;0  C M  0;0; 15 D M  0;0;3 , M  0;0; 15 Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O, cạnh a, OB  a a , SO   ABCD  SO  Góc hai mặt phẳng (SBC) (ABDC) A 300 D 900 C 600 B 450 Câu 33: Tính thể tích V vật thể nằm mặt phẳng x  0, x  biết thiết diện vật thể bị cắt mặt phẳng vng góc với trục hồnh điểm có hồnh độ x   x  3 hình chử nhật có hai kích thước x  x ? B V  17 A V  16 Câu 34: Cho giới hạn: lim x A  D V  19 C V  18  ax  x   x  bx   Tính P  a.b B 3 D 5 C Câu 35 : Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm R f ' ( x)  0, x  2018 Biết f (1)  , mệnh đề xẩy ra? A f (2018.2020)  f (20192 ) B f (3)  f (4)  C f (2)  10  D f ( )2 2018 Câu 36: Cho hai cấp số cộng  xn  : 4,7,10,13,  yn  :1,6,11,16, Hỏi 2018 số hạng cấp số có số hạng chung? A 404 B 673 C 403 D 672 Câu 37: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz ,cho tứ diện ABCD có điểm A 1;1;1 , B  2;0;2 , C  1; 1;0 , D  0;3;4  Trên cạnh AB, AC , AD lấy điểm Mã đề 001 Trang 4/6 AB AC AD    Viết phương trình mặt phẳng AB ' AC ' AD ' B ', C ', D ' thỏa :  B ' C ' D ' biết tứ diện AB ' C ' D ' tích nhỏ ? A 16 x  40 y  44 z  39  B 16 x  40 y  44 z  39  C 16 x  40 y  44 z  39  D 16 x  40 y  44 z  39  Câu 38: Cho hàm số f ( x)  e A 2017.2018 2019 B 1 1  x ( x 1) 2018.2019 2020 Tính ln  f (1)   ln  f (2)    ln  f (2018)  C 2018.2020 2019 D 20182 2019 Câu 39: Cho hàm số y  f ( x)  ax  bx  c Biết đồ thị hàm số y  f ( x)  ax  bx  c có điểm cực trị, có điểm cực trị có tung độ dương Tìm mệnh đề đúng? a   A b  c   a   C b  c   a   B b  c   a   D b  c   Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có ASB  CSB  600 , ASC  900 , SA  SB  a, SC  3a Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 A a3 C 12 a3 B a3 D 18 2x  có đồ thị (C) đường thẳng d : y  2 x  m Biết đường thẳng x2 d cắt đồ thị (C) hai điểm phân biệt A, B Gọi a , b hệ số góc (C ) A, B Câu 41: Cho hàm số y  Tìm giá trị tham số m để a 2017  b 2017  22018 A m  2 B m  C m  2018 D m  Câu 42: Cho tam giác ABC không vuông, hệ trục tọa độ Oxyz với hai mặt phẳng có phương trình: ( P) : x.c osA+y.cosB+z.cos C   Tìm mệnh đề đúng? (Q) : x.tan A-y.sinC+z.sinB-1  A ( P) (Q) B ( P)  (Q) C ( P )  (Q ) D M (cosA;cos B;cos C ) thuộc hai mặt phẳng Câu 43: Cho hàm số y  f ( x)  sin x Hỏi khoảng (0;2018) có điểm cực tiểu? A 1285 B 2017 C 643 D 642 Câu 44: Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z  i  iz  , biết z1  z2  Tính giá trị biểu thức A  z1  z2 A B C D Câu 45: Cho phương trình m  x  m  x  m  x  x(m  x) có nghiệm tổng nghiệm 64 Khi giá trị m thuộc khoảng nào? A  0;500 đề 001 B  500;1000 C 1000;1500  D 1500;2000 Trang 5/6 Câu 46: Cho hình vng A1B1C1D1 có cạnh Gọi Ak 1; Bk 1; Ck 1; Dk 1 thứ tự trung điểm cạnh Ak Bk ; Bk Ck ; Ck Dk ; Dk Ak (với k  1, ) Chu vi hình vng A2018 B2018C2018 D2018 là: A B 1006 2 C 1007 2 D 2018 2 2017 Câu 47: Cho hàm số f  x   x  3x Số điểm cực trị hàm số f  f  x   A 2 B C D Câu 48: Cho hình nón có tính chất sau: Có bốn cầu có bán kính r , có ba cầu tiếp xúc với nhau, tiếp xúc với đáy đồng thời tiếp xúc với mặt xung quanh hình nón Quả cầu thứ tư tiếp xúc với ba cầu tiếp xúc với mặt xung quanh hình nón Tìm chiều cao hình nón theo r ? A   r 3 3 B r   3 C   r 3 3 D   r 3 3 Câu 49: Tìm giá trị nhỏ A cho với tam thức bậc hai f ( x) thỏa mãn điều kiện f ( x)  1, x [0;1] nghiệm bất đẳng thức f '(0)  A A B C D Câu 50: Có hai hộp đựng bi, viên bi mang màu đen trắng Lấy ngẫu nhiên từ hộp viên bi Biết tổng số bi hai hộp 20 xác suất để lấy viên bi đen A 55 Tính xác suất để lấy viên bi trắng? 84 28 B 23 84 C 28 D 13 84 - HẾT đề 001 Trang 6/6 Cho hình chóp S.ABCD, có đáy hình vng cạnh a , SA  h vng góc với đáy Gọi M thuộc cạnh CD cho CM  x Gọi H hình chiếu vng góc S lên BM Tính thể tích khối chóp S.ABH đạt max theo a, h M thay đổi? A h2a B C Hàm số hàm số sau khơng có đạo hàm A y  x  x  B y  sin x C y  x  h2a 12 D 12 D y   cos x Câu 33: Hướng dẫn giải: Áp dụng bất đẳng thức AM  GM ta có :   Mã đề 001 AB AC AD AB AC.AD    33 AB ' AC ' AD ' AB ' AC '.AD ' V AB ' AC ' AD ' 27 AB ' AC ' AD ' 27 27    VAB 'C ' D '  VABCD  AB 'C ' D '  VABCD AB AC AD 64 AB AC AD 64 64 Trang 7/6 Để VAB 'C ' D ' nhỏ AB ' AC ' AD ' 7 7     AB '  AB  B '  ; ;  AB AC AD 4 4 7 7 Lúc mặt phẳng  B ' C ' D ' song song với mặt phẳng  BCD  qua B '  ; ;  4 4   B ' C ' D ' :16 x  40 y  44 z  39  Cho đồ thị hàm số y = f ( x) Diện tích hình phẳng (phần tơ đậm hình) -2 -2 0 C S =ò f ( x)dx +ò f ( x )dx -2 B S =ò f ( x)dx -ò f ( x)dx A S =ò f ( x)dx +ò f ( x )dx D S =ò f ( x)dx -2 Câu : Số mặt phẳng đối xứng khối lăng trụ tam giác A B C D Câu : Cho hàm số y  f ( x) liên tục R có đồ thị hàm số y  f '( x) hình vẽ Chọn khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số y  f ( x) có điểm cực đại Mã đề 001 B Hàm số f ( x) có cực trị Trang 8/6 C Đồ thị hàm số y  f ( x) có cực trị D Hàm số f ( x) có cực tiểu Câu : Hàm số hàm số sau đạo hàm A y  x  x  B y  sin x C y  x  D y   cos x Câu : Cho biểu thức P = x x x với x > Mệnh đề đúng? 14 15 A P = x 24 15 B P = x 13 15 16 15 C P = x D P = x Câu : Cho hàm số y = ax + bx + c có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a > ; b < ; c > B a < ; b > ; c < C a < ; b < ; c < D a > ; b < ; c < Câu : A x - 3x + Hỏi có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y = x - mx - m + khơng có đường tiệm cận đứng? B 10 C 11 D Câu 35 Gọi S tổng nghiệm phương trình sin x  đoạn 0;2017  Tính cos x  S A S  2035153 B S  1001000 C S  1017072 D S  200200 Câu 5: Một bình để chứa Oxy sử dụng công nghiệp y tế thiết kế gồm hình trụ nửa hình cầu với thơng số hình vẽ Thể tích V hình bao nhiêu? A V  23   m3  B V  23   lit  C V  23   lit  D V  26   m3  Mã đề 001 Trang 9/6  2x   x   Câu : Cho hàm số f  x    Tìm tất giá trị tham số m để hàm x  x  2m  x   số liên tục x  A m  Câu : Hàm số y  A.1 Câu : Hàm số y  A C m  B m  D m  x2 có cực trị: 2x  B C D x 3 có đường tiệm cận: x 2 B C D Câu : Phương trình log( x  x  3)  log(2 x  6) có số nghiệm là: A B C D Câu : Xác định x dương để x  3, x, x  theo thứ tự lập thành cấp số nhân A x  B x  C x   D Khơng có giá trị x Câu Hình vng: Đáp án A Mã đề 001 Trang 10/6 Chu vi hình vng A1B1C1D1 kí hiệu u1  Chu vi hình vuông Ak Bk Ck Dk  uk  Ak Bk  uk  Ak 1Bk 1  Ak Bk (Độ dài đường chéo chia đôi)  uk u uk Do chu vi hình vng Ak 1Bk 1Ck 1Dk 1  uk 1  Ak 1Bk 1  k  2 Do u2018  Mã đề 001 u1  2 2017  2  1007 1009 2 Trang 11/6 Mã đề 001 Trang 12/6 ... xác suất để chi đồn chọn có hai chi đoàn thuộc khối 10 Mã đề 001 Trang 3/6 A 28 75 B 119 225 C 197 225 D 106 225 Câu 28: Cho tứ diện ABCD có độ dài cạnh a Khoảng cách hai đường thẳng AD BC A a... C 17,34236 D 25,3141 Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vng A D; cạnh AB  2a, AD  DC  a; SA   ABCD  SA  a Góc hai đường thẳng SD BC A 300 D 1200 C 600 B 450 Câu 31: Trong không... cạnh a, OB  a a , SO   ABCD  SO  Góc hai mặt phẳng (SBC) (ABDC) A 300 D 900 C 600 B 450 Câu 33: Tính thể tích V vật thể nằm mặt phẳng x  0, x  biết thi t diện vật thể bị cắt mặt phẳng vng
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THPT QG DONG LOC CAN LOC HA TINH , DE THI THPT QG DONG LOC CAN LOC HA TINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay