De thi hoc ki 2 (2)

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 MƠN: Tốn 12 (Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG Mã đề 132 Câu 1: Điểm biểu diễn số phức z   bi với b   , nằm đường thẳng có phương trình A y  x  B y  C x  D y  x Câu 2: Với số phức z thỏa mãn | z   i | , tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn Tìm bán kính R đường tròn A R  B R  16 C R  D R  Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm A  4;0  , B 1;  C 1; 1 Gọi G trọng tâm tam giác ABC Biết G điểm biểu diễn số phức z Mệnh đề sau đúng? 3 A z   i B z   i C z   i D z   i 2 Câu 4: Cho ba số phức z1 , z2 , z3 phân biệt thỏa mãn z1  z2  z3  z1  z2  z3 Biết z1 , z2 , z3 biểu diễn điểm A, B, C mặt phẳng phức Tính góc  ACB A 150 B 90 C 120 D 45 Câu 5: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x.e x B  f  x  dx   x  1 e  C  f  x  dx   x  1 e  C C  f  x  dx  xe  C D  f  x  dx  x e  C Câu 6: Cho hai mặt phẳng  P  : x  my   m  1 z    Q  : x  y  z  Tập hợp tất giá x A x x x trị m để hai mặt phẳng không song song B R\1; 1; 2 C   ;  A  ;   D R Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A 1; 2;3  , B  4; 2;3 , C  3; 4;3  Gọi  S1  ,  S  ,  S  mặt cầu có tâm A, B, C bán kính 3, 2,3 Hỏi có mặt phẳng qua điểm  14  I  ; ;3  tiếp xúc với ba mặt cầu  S1  ,  S  ,  S3  ? 5  A B C D Câu 8: Giả sử 9  f  x  dx  37  g  x  dx  16 Khi đó, I   2 f  x   3g ( x)  dx bằng: A I  122 B I  26 C I  143 D I  58 Câu 9: Cho số phức z1  3i , z2  1  3i , z3  m  2i Tập giá trị tham số m để số phức z3 có mơđun nhỏ số phức cho A   5;  B  5;    D  ;      C  5;  5;  Câu 10: Biết tích phân   x  1 e dx  a  b.e với a, b  , tích ab x A B 1 C 15 D 20 -www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình www.tuthien305.com: Kết nối yêu thương - sẻ chia sống 0963.105.305 - 0929.105.305-0933.444.305-01234.444.305-0918.859.305-0996.113.305-6513.305 Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho H 1; 2;3 Viết phương trình mặt phẳng  P  qua điểm H cắt trục tọa độ ba điểm phân biệt A , B , C cho H trực tâm tam giác ABC y z A  P  : x    B  P  : x  y  3z  14  x y z D  P  :    C  P  : x  y  z   Câu 12: Người ta làm phao bơi hình vẽ (với bề mặt có cách quay đường tròn  C  quanh trục d ) Biết OI  30 cm , R  cm Tính thể tích V phao I R (C) A V  1500 cm B V  9000 cm d O C V  1500 cm3 D V  9000 cm3 Câu 13: Cho I   x  x dx t   x Khẳng định sau sai? A I  B I  t2 3 C I   t dt D I  0 t3 3 Câu 14: Cho  H  hình phẳng giới hạn đường cong có phương trình y  x , nửa đường tròn có phương trình y   x (với  x  ) trục hoành (phần tơ đậm hình vẽ) y x O Diện tích  H  bằng: A 3  12 B 4  12 C 3  12 D 4   f  u  du  F  u   C Mệnh đề đúng? A  f  x  1 dx  F  x  1  C B  f  x  1 dx  F  x    C Câu 15: Biết C  f  x  1 dx  F  x  1  C D  f  x  1 dx  F  x  1  C -www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình www.tuthien305.com: Kết nối yêu thương - sẻ chia sống 0963.105.305 - 0929.105.305-0933.444.305-01234.444.305-0918.859.305-0996.113.305-6513.305 Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 16: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1;  2; 3 B  5; 4;  Phương trình mặt cầu nhận AB làm đường kính là: 2 2 2 B  x  1   y     z    17 A  x     y     z  10   17 C  x  3   y  1   z    17 2 D  x     y     z    17 2 Câu 17: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng  P  : x  y  z   ;  Q  : x  y  z   Gọi S  mặt cầu có tâm thuộc  Q  cắt  P  theo giao tuyến đường tròn tâm E  1; 2;3 , bán kính r  Phương trình mặt cầu  S  A x   y  1   z    64 B x   y  1   z    67 C x   y  1   z    D x   y  1   z    64 2 2  f  x  dx  B 3  2 Câu 18: Cho f  x  hàm số chẵn  thoả mãn A f  x  dx  2  f  x  dx  Chọn mệnh đề 3 C  f  x  dx  2 D  f  x  dx  3 Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , điểm cho điểm thuộc trục Oy ? A N  2;0;0  B Q  0;3;  C P  2;0;3 D M  0; 3;0  Câu 20: Cho số phức z   5i Gọi a , b phần thực phần ảo z Tính S  a  b A S  8 B S  C S  D S  2 Câu 21: Cho số phức z1   2i , z2   i Tìm số phức liên hợp số phức w  z1  z2 A w   i B w   i C w  4  i D w  4  i Câu 22: Cho z số ảo khác Mệnh đề sau đúng? B Phần ảo z A z số thực C z  z D z  z  x   Câu 23: Tích phân I    x   dx có giá trị x 1  1 10 10 10 A I   ln  ln B I   ln  ln C I   ln  ln 3 D I  10  ln  ln Câu 24: Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  a; b  Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y  f  x  , trục hoành, đường thẳng x  a; x  b là: a A  b f  x  dx B b  f  x  dx b C a b  f  x  dx D   f  x  dx  f  x  dx  2  f  x  dx 2 2 a a Câu 25: Khẳng định khẳng định đúng? A  2 C f  x  dx     f  x   f   x   dx B 2  f  x  dx   f  x  dx 2 D 2  f  x  dx  2 f  x  dx Câu 26: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  5x A  f ( x)dx  C  f ( x )dx  x ln  C 5x C ln x B  f ( x)dx  D  f ( x)dx  x C 5x C ln -www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình Trang 3/5 - Mã đề thi 132 www.tuthien305.com: Kết nối yêu thương - sẻ chia sống 0963.105.305 - 0929.105.305-0933.444.305-01234.444.305-0918.859.305-0996.113.305-6513.305 Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P : 2x  y  4z   A 1; 3;1 Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng  P  8 A d  B d  C d  29 29 Câu 28: Hàm số nguyên hàm hàm số f  x   D d  điểm 29 ? 1 x A F  x    ln  x  B F  x    ln  x  C F  x   ln  x  D F  x   ln( x  x  1)  Câu 29: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , gọi   mặt phẳng cắt ba trục tọa độ ba điểm A  4; 0;  , B  0;  2;  , C  0; 0;  Phương trình   là: A x y z    2 B x y z    1 C x y z    2 D 3x  y  z   Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng  Oxz  là: A x  B x  z  C z  D y    Câu 31: Tìm hàm số F ( x) biết F ( x)  sin x F    2 B F ( x)  x    A F ( x)  cos x  2 1 C F ( x)   cos x  D F ( x)   cos 2x 2 Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  có tâm I  3; 2; 1 qua điểm A  2;1;  Mặt phẳng tiếp xúc với  S  A ? A x  y  3z   B x  y  3z   C x  y  3z   Câu 33: Cho đồ thị hàm số y  f  x  hình vẽ  f  x  dx  a , 2 D x  y  3z    f  x  dx  b Tính diện tích phần gạch chéo theo a , b A ab B a  b C b  a D a  b Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A 1; 2;3 , B  2; 4;  , C  4;0;5 Gọi G trọng tâm tam giác ABC Biết điểm M nằm mặt phẳng  Oxy  cho độ dài đoạn thẳng GM ngắn Tính độ dài đoạn thẳng GM A GM  B GM  C GM  D GM  -Trang 4/5 - Mã đề thi 132 www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chun nghiệp - Nghĩa tình www.tuthien305.com: Kết nối yêu thương - sẻ chia sống Câu 35: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x , y  x  A S  20 B S  Câu 36: Giá trị a để A 11   3x a D S  C S  13   dx  a  ? B C D Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A 1; 1;0 , B  0;2;0 , C  2;1;3 Tọa độ điểm M     thỏa mãn MA  MB  MC  B  3; 2;3 C  3; 2; 3 D  3;2;3 A  3;2; 3 Câu 38: Một ô tô với vận tốc lớn 72km/h, phía trước đoạn đường cho phép chạy với tốc độ tối đa 72km/h, người lái xe đạp phanh để ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v  t   30  2t  m/s  , t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc bắt đầu đạp phanh đến lúc đạt tốc độ 72km/h, ô tô di chuyển quãng đường mét? B 150m C 175m D 125m A 100m Câu 39: Thể tích khối tròn xoay sinh quay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x , y  0, x  1 , x  quanh trục Ox 16 17 18 5 A B C D 5 18 Câu 40: Thể tích khối tròn xoay sinh cho hình phẳng giới hạn Parabol  P  : y  x đường thẳng d : y  x xoay quanh trục Ox bằng: 1 0 A   x dx    x dx 1 0 B   x dx    x dx C    x  x  dx D    x  x  dx - - HẾT -www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình www.tuthien305.com: Kết nối yêu thương - sẻ chia sống 0963.105.305 - 0929.105.305-0933.444.305-01234.444.305-0918.859.305-0996.113.305-6513.305 Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 MƠN: TỐN 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm) Bài (0.75 điểm) Tính tích phân I   x 1  x  dx Bài (0,75 điểm) Tìm số phức z thỏa z  z số ảo Bài (0.5 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho I  2;1;1 mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt phẳng qua điểm I song song với mặt phẳng  P  - HẾT mamon TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 209 209 209 209 209 209 209 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan C D D C B D D B B A B A B A C C B A D D A D A C C D C B C D C B B A A A B D C A A A D B B D A mamon TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN made 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 485 485 485 485 485 485 485 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan A B B B D D B A A A C C D A A B D D C C B D C B A C C D B A B C C B D A A D C D B C D C C B B TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D D B A D C C B D A D C D C C A C D C D C A B A B A B C A B B TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A A A C C B B D C A C A D C A D D D D B C B A B A B A C D D D A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 MƠN: TỐN 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm) 1 Tính tích phân I   x 1  x  dx 0.75 1 I   x 1  x  dx   x 1  x  x  dx 0.25  x 2 x3 x  17 I       12  0.5 Tìm số phức z thỏa z  z số ảo 0.75 Đặt z  a  bi ,  a, b    z 2  a  b  Ta có:   0.5  a   a  a  Vậy z   2i  b  2 Trong không gian 0.25 với hệ tọa độ Oxyz, cho I  2;1;1 mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt phẳng qua điểm I song 0.5 song với mặt phẳng  P  Gọi   mặt phẳng qua điểm I  2;1;1 song song với mặt phẳng  P   Suy VTPT n    2;1;  0.25 Phương trình mặt phẳng   : x  y  z   0.25 - HẾT ... made 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 209 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9... TOAN 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A A A C C B B D C A C A D C A D D D D B C B A B A B A C D D D A ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 20 17 -20 18
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 (2) , De thi hoc ki 2 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay