De thi hoc ki 2 (1)

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

www.huynhvanluong.com 01234.444.305-0933.444.305-0963.105.305- 0929.105.305 KIỂM TRA HỌC II LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN Năm học: 2016 – 2017 Cho số phức z = a + bi với a, b ∈ » Tìm phần thực số phức z A 2ab B a − b C a + b D 2abi Câu 1: Cho số phức z = A Câu 2: + 3i Tính z 2017 − 2i B C Cho số phức z thỏa z = M điểm biểu diễn số phức 2z mặt phẳng tọa độ Oxy Tính độ dài đoạn thẳng OM A OM = B OM = Câu 3: D C OM = 16 D OM = Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai véc tơ u = ( −1;3; −2 ) v = ( 2;5; −1) Tìm tọa độ véc tơ a = 2u − 3v A a = ( −8;9; −1) B a = ( −8; −9;1) C a = ( 8; −9; −1) D a = ( −8; −9; −1) Câu 4: dx = ln M , tìm M 2x +1 Giả sử tích phân I = ∫ A M = 4,33 Câu 5: B M = 13 C M = 13 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng ∆ : D M = 13 x y +1 z − = = Vectơ sau −2 vectơ phương ∆ ? Câu 6: A u = ( 0; −1; ) B u = ( 2;5; −6 ) C u = ( 2; −5; −6 ) D u = ( 0;1; −4 ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A ( −2;1; ) , B ( 6; −3; −2 ) Tìm tọa độ trung điểm E đoạn thẳng AB A E ( 2; −1;0 ) B E ( 2;1;0 ) C E ( −2;1;0 ) Câu 7: Tính tích phân I = ∫ xe x dx A I = B I = −1 Câu 8: D I = 2e − Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho OA = 2i − j + k Tìm tọa độ điểm A A A ( −2; −3; ) Câu 9: C I = e D E ( 4; −2; −2 ) B A ( 2; −3; −7 ) C A ( 2;3; ) D A ( 2; −3; ) C z = −2 − 3i D z = − 3i Tìm số phức liên hợp số phức z = i ( 2i − 3) A z = −2 + 3i B z = + 3i x = 1− t  Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M (−4; 0;0) đường thẳng ∆ :  y = −2 + 3t Gọi  z = −2t  H ( a; b; c ) hình chiếu M lên ∆ Tính a + b + c A B −1 C D “www.huynhvanluong.com”: Thân thiện – Uy tín – Chất lượng – Nghĩa tình " www.tuthien305.com":Kết nối yêu thương – Sẻ chia sống www.huynhvanluong.com 01234.444.305-0933.444.305-0963.105.305- 0929.105.305 Câu 11: Với số phức z , z1 , z2 tùy ý, khẳng định sau sai? A z.z = z B z1.z2 = z1 z2 C z1 + z2 = z1 + z2 D z = z Câu 12: Cho hàm số f ( x ) liên tục đoạn [ a; b ] Gọi ( H ) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số f ( x ) , trục hoành hai đường thẳng x = a , x = b ; V thể tích khối tròn xoay tạo thành quay ( H ) quanh trục Ox Khẳng định sau b A V = π ∫ f ( x ) dx b B V = ∫ f a b b C V = ∫ f ( x ) dx ( x ) dx a D V = π ∫ f ( x ) dx a a Câu 13: Cho số phức z1 = 4i − z2 = + i Tìm mơ đun số phức z1 + z2 A z1 + z2 = 34 B z1 + z2 = 64 C z1 + z2 = 34 D z1 + z2 = a Câu 14: Cho a số thực dương, tính tích phân I = ∫ x dx theo a −1 2 a +1 A I = −a + C I = a −1 B I = D I = a2 −1 Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi ( S ) mặt cầu tâm I ( −3; 4;0 ) tiếp xúc mặt phẳng (α ) : x − y + z − = Phương trình sau phương trình ( S ) ? 2 B ( S ) : ( x + 3) + ( y − ) + z = 16 2 D ( S ) : ( x − 3) + ( y + ) + z = 16 A ( S ) : ( x − 3) + ( y + ) + z = 2 C ( S ) : ( x + 3) + ( y − ) + z = Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A ( −2; −5;7 ) mặt phẳng (α ) : x + y − z + = Gọi H hình chiếu A lên (α ) Tính hồnh độ điểm H B C D A e Câu 17: Tính tích phân ln x e2 − d x A I = ∫1 x B I = e2 C I = 1 − D e Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai vectơ u = (1; −3;5 ) v = ( −6;1; ) Tính u.v A u.v = −1 B u.v = C u.v = D u.v = 13 Câu 19: Cho hai số phức z1 = − 4i, z2 = −1 + mi với m ∈ » z1.z có phần ảo Tính m A m = B m = −1 Câu 20: Tìm tất số phức z thỏa mãn z = −9 A 3i B 9i −9i C m = D m = C −3i D 3i −3i C D Câu 21: Cho số phức z = a − 5i , với a ∈ » Tính z A a2 + Câu 22: Cho ∫ B a2 − a + 25 a − 25 f ( x ) dx = 10 Tính I = ∫  − f ( x )  dx A I = 46 B I = −46 C I = −54 Câu 23: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = x + x − m , với m tham số “www.huynhvanluong.com”: Thân thiện – Uy tín – Chất lượng – Nghĩa tình " www.tuthien305.com":Kết nối yêu thương – Sẻ chia sống D I = 54 www.huynhvanluong.com x3 x A ∫ f ( x ) = + + C C ∫ f ( x) = 01234.444.305-0933.444.305-0963.105.305- 0929.105.305 x3 x m B ∫ f ( x ) = + − + C 2 x3 x + − mx + C x3 x − − mx + C D ∫ 3x − + C B ∫ f ( x ) dx = ( 3x − 2) 3x − + C D ∫ f ( x ) dx = f ( x) = Câu 24: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = x − A ∫ f ( x ) dx = ( 3x − ) C ∫ f ( x ) dx = ( 3x − 2) 2 3x − + C +C 3x − Câu 25: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos 3x A ∫ f ( x ) dx = − sin 3x + C B ∫ f ( x ) dx = 3sin 3x + C C ∫ f ( x ) dx = sin 3x + C D ∫ f ( x ) dx = −3sin 3x + C Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi (Q ) mặt phẳng qua ba điểm A ( −3;0;0 ) , B ( 0; 2;0 ) ; C ( 0;0; ) Phương trình sau phương trình ( Q ) ? x y z A ( Q ) : + + = C ( Q ) : x y z B ( Q ) : + + = −1 x y z + + = −1 −3 D ( Q ) : Câu 27: Biết F ( x ) nguyên hàm hàm số f ( x ) = A F ( ) = ln − B F ( ) = ln − x y z + + = −3 F (1) = Tính F ( ) x +1 D F ( ) = ln + C F ( ) = ln + Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai véc tơ u = ( −3;1; ) v = ( −1; −1;3) Tìm tọa độ véc tơ u; v  A u; v  = ( 9;3; ) B u; v  = ( −9;3; ) C u; v  = ( 9; −3; ) D u; v  = ( 9;3; −4 ) Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x + z − = Tìm tọa độ tâm I ( S ) A I (1;0; −2 ) Câu 30: Cho hàm số f ( x ) = B I (1;0; ) C I ( −1;0; −2 ) D I (1; −2;3) x+2 Khẳng định sau sai? x + 4x + A ∫ f ( x ) dx = ln ( x C ∫ f ( x ) dx = ln x 2 + x + 5) + C B 1 ∫ f ( x ) dx = ln  x + 4x + + C D ∫ f ( x ) dx = ln x 2  + 4x +  + C  + 4x + − C Câu 31: cho mặt phẳng ( P ) : 3x − y − z + = Vectơ sau vectơ pháp tuyến ( P ) ? “www.huynhvanluong.com”: Thân thiện – Uy tín – Chất lượng – Nghĩa tình " www.tuthien305.com":Kết nối yêu thương – Sẻ chia sống www.huynhvanluong.com Câu 32: A n = ( −3; −4; −1) 01234.444.305-0933.444.305-0963.105.305- 0929.105.305 B n = ( 3; 4; −1) C n = ( −3; 4; −1) D n = ( 6; −8; −2 ) Câu 33: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm [ 0; 2] , f ( ) = f ( ) = Tính I = ∫ f ′ ( x ) dx A I = B I = −6 C I = D I = Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có A ( −2;3;1) , B ( 4; −1;5 ) C ( 4;1;3) Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC A G ( 2;1;3) B G ( 2; −1;3 ) C G ( 2;1; −3) D G (1; 2;3) Câu 35: Cho hai số phức z1 = x + y − ( x − y ) i, z2 = x + − ( y − 3) i với x, y ∈ » Tìm x, y để z1 = z2 A x = 1, y = −1 B x = −1, y = π Câu 36: Tính tích phân I = ∫ sin x.cos xdx A I = C x = 1, y = B I = π D x = −1, y = −1 C I = D I = − π Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng (α ) qua điểm M ( −4; 2;1) vng góc với đường thẳng ∆ : A (α ) : x − y + z + = x y + z +1 = = −2 B (α ) : x + y + z − = C (α ) : x − y − z + 10 = D (α ) : x − y + z + = Câu 38: Cho số phức z thỏa mãn ( − i ) z = + i Tìm tọa độ điểm M biểu diễn cho z mặt phẳng tọa độ Oxy A M  − ; −   5 B M  − ;   5 Câu 39: Tính tích phân I = ∫ x + x3 dx A I = C M  ;  5 5 B I = D M  ; −  5 5 16 52 C I = D I = 9 Câu 40: Cho số phức z = 3i − Tìm phần thực phần ảo z A Phần thực −2 phần ảo B Phần thực −2 phần ảo 3i C Phần thực phần ảo −2 D Phần thực 3i phần ảo −2 Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (α ) : 3x + y + z = đường thẳng x −1 y z + = = Gọi ∆ đường thẳng nằm (α ) , cắt vuông góc với d Hệ phương −2 trình phương trình tham số ∆ ? d:  x = −2 + 4t  A  y = − 5t  z = − 7t   x = −3 + 4t  B  y = − 5t  z = − 7t  0  x = + 4t  C  y = − 5t   z = −4 − 7t Câu 42: Cho I = ∫ f ( x ) dx = 15 Tính I = ∫ f ( x ) dx A I = B I =  x = −3 + 4t  D  y = − 5t  z = − 7t  C I = 45 Câu 43: Biết x2 − ∫0 x + dx = − m + n ln , với m , n số nguyên Tính m + n A S = B S = C S = −3 D S = −1 “www.huynhvanluong.com”: Thân thiện – Uy tín – Chất lượng – Nghĩa tình " www.tuthien305.com":Kết nối yêu thương – Sẻ chia sống D I = 15 www.huynhvanluong.com 01234.444.305-0933.444.305-0963.105.305- 0929.105.305 Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho (α ) mặt phẳng qua đường thẳng x−4 y z+4 2 tiếp xúc với mặt cầu ( S ) : ( x − 3) + ( y + 3) + ( z − 1) = Khi (α ) = = −4 song song với mặt phẳng sau đây? A 3x − y + z = B −2 x + y − z − = C x + y + z = D x + y + z = ∆: Câu 45: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x3 − x đồ thị hàm số y = x + x − A 125 12 B 35 253 C 12 D 55 12 Câu 46: hiệu ( H ) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x3 , đường thẳng x + y = trục hoành Thể tích V khối tròn xoay thu quay hình ( H ) xung quanh trục Ox A V = 1, 495 B V = π C V = 10 π 21 D I = 128 Câu 47: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi M điểm biểu diễn số phức z = 12 − 5i , M ′ điểm biểu diễn cho số phức z ′ = A 169 1+ i z Tính diện tích tam giác OMM ′ B 169 C 169 D 169 Câu 48: Cho số phức z thỏa mãn z = Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w = ( − 3i ) z − i mặt phẳng tọa độ Oxy đường tròn Tính bán kính r đường tròn đó.A r = 91 B r = 13 C r = 13 D r = 13 Câu 49: hiệu ( H ) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x , đường thẳng x = trục hồnh Thể tích V khối tròn xoay thu quay hình ( H ) xung quanh trục Ox A V = B V = π C V = π D I = Câu 50: Một ô tô chạy với vận tốc 15m /s người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v ( t ) = −5t + 15 ( m /s ) , t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, tơ di chuyển mét? A 22, 5m B 45m C 2, 25m D 4, 5m ĐÁP ÁN B C B D D C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A A D A B C D C A B D D B A D C A C B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D D A A B D D A B C A C D A B A A B C C B B C A www.huynhvanluong.com Lớp học Thân thiện – Uy tín – Chất lượng – Nghĩa tình (đồng hành hs suốt chặn đường THPT) 0918.859.305 – 01234.444.305 – 0996.113.305-0929.105.305-0963.105.305 “www.huynhvanluong.com”: Thân thiện – Uy tín – Chất lượng – Nghĩa tình " www.tuthien305.com":Kết nối yêu thương – Sẻ chia sống ... A 22 , 5m B 45m C 2, 25 m D 4, 5m ĐÁP ÁN B C B D D C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A A D A B C D C A B D D B A D C A C B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. ..www.huynhvanluong.com 0 123 4.444.305-0933.444.305-0963.105.305- 0 929 .105.305 Câu 11: Với số phức z , z1 , z2 tùy ý, khẳng định sau sai? A z.z = z B z1.z2 = z1 z2 C z1 + z2 = z1 + z2 D z = z Câu 12: Cho hàm... z = a − 5i , với a ∈ » Tính z A a2 + Câu 22 : Cho ∫ B a2 − a + 25 a − 25 f ( x ) dx = 10 Tính I = ∫  − f ( x )  dx A I = 46 B I = −46 C I = −54 Câu 23 : Tìm nguyên hàm hàm số f ( x )
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 (1) , De thi hoc ki 2 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay