De kiem tra chuong 4 GT

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

Tuần 31: Tiết 70 - Kiểm tra tiết chương IV : Số phức A Mục tiêu: - Kiểm tra kiến thức lý thuyết số phức, cộng, trừ, nhân, chia số phức phương trình bậc hai tập số phức - Kiểm tra kỹ vận dụng giải toán học sinh cộng, trừ, nhân, chia số phức số phức liên hợp giải phương trình bậc hai tập số phức B Nội dung: Ma trận đề Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dung Điểm Số phức, cộng, trừ nhân số phức TN TN 2TN 5.0 đ Phép chia số phức TN TN TL 3.0 đ Phương trình bậc hai tập số thực TN TN TN 2.0 đ câu câu câu 10 đ Cộng Trắc nghiệm : 0,5 đ/câu Đề kiểm tra Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng Trường THPT Tôn Thất Tùng Họ tên:……………………………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG IV Mơn : Tốn 12 Thời gian : 45 phút Lớp:12/ , ngày kiểm tra : /4/2018 Mã đề : 717 I Phần trắc nghiệm : (8 điểm) Câu 1: Gọi z1, z2 , z3, z4 nghiệm phương trình z4 + z2 − = Giá trị T = z1 + z2 + z3 + z4 bằng: A T = + B T = 10 C T = 2 + ( ) ( D T = 2 − ) Câu 2: Biết số phức liên hợp z z = − 3i + − 5i Tìm số phức z A z = − 8i B z = 8− 6i ( Câu 3: Cho số phức z thỏa mãn z − 1− 3i A z = C z = + 8i ) ( −2+ i ) = 2i Tính z bằng: C z = B z = ( D z = −6 − 8i D z = 82 ) Câu 4: Cho số phức z thỏa mãn 2z − 3+ 4i = 5− 2i Mô đun z bằng: A 29 B C 15 Câu 5: Cho x,y số thực Hai số phức z =3+i z =( x +2y ) –yi khi: A x=5,y= -1 B x=1,y=1 C x=3 ,y=0 D 17 D x=2,y=-1 Câu 6: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức z = −2 + 3i điểm sau đây: ( ) A P −2; −3 ( ) ( ) ( C P 2; −3 B P 2;3 ) D P −2;3 1+ i Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn z = 3− i − 2i w=iz, : ( A w = 19 )( ) 1− i C w = 19 B w = 181 D w = 181 Câu 8: Cho số phức z = 5− 6i Mệnh đề sau đúng? A Phần thực z phần ảo z -6 B Phần thực z phần ảo z C Phần thực z phần ảo z 6i D Phần thực z phần ảo z −6i Câu 9: Gọi z1, z2 nghiệm phương trình z2 − 2z + = Tính giá trị P = A P = B P = 1 + z1 z2 D P = C P = Câu 10: Cho số phức z = + 3i Giá trị nhỏ 2iz − z bằng: A 113 B C 15 15 ( D 113 ) Câu 11: Cho số phức z thỏa mãn 3z − z − + 8− 5i = Mô đun z bằng: A z = 101 B z = 121 C z = 11 Câu 12: Tìm tập nghiệm phương trình z3 + z2 − = tập số phức {} A S = { } B S = 1;1− i;1+ i { D z = 11 } C S = −1− i; −1+ i { } D S = 1; −1− i; −1+ i Câu 13: Cho hai số phức z1 = 5− i, z2 = 3+ 2i Giá trị A 13 B ( Câu 14: Cho w = 5− 2i C ) ( −3+ 2i ) Giá trị w − A −3 377 z1 bao nhiêu: z2 B −10 377 13 D 2 377 bằng: C 377 D 10 377 Câu 15: Cho hai số phức z1 = − 5i, z2 = − 3i Giá trị z1 + z2 bao nhiêu: A D 20 C 12 B Câu 16: Cho số phức w=3+4i Giá trị S = w − bao nhiêu: A S = B S = 10 C S = 11 D S = Câu 17: Tìm số phức z thỏa mãn z = phần thực z gấp hai lần phần ảo A z = + i z = − − i B z = + i z = −2 − i C z = − + i z = − i D z = −2 + i z = − i Câu 18: Cho số phức liên hợp số phức z = A z = + i 2 B z = 3 − i 2 ( ) + i là: 2 C z = − i 2 D z = − − i 2 Câu 19: Cho số phức w thỏa mãn 3− 2i w = + 2i Tìm số phức liên hợp w A w = − 2i B w = 14 + i 13 13 C w = 3+ 2i D w = 14 − i 13 13 Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M điểm biểu diễn số phức z = a + bi Tính S = a − b A S = II Phần tự luận : (2 điểm) B S = 1) Tìm số x, y thỏa : 3+ i = (x + 2y) - yi C S = D S = 2) Tìm phần thực số phức : (1 + i)30 BÀI LÀM Bảng trả lời phần trắc nghiệm: (Học sinh viết chữ A B, vào phương án chọn ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ph/án 20 Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng Trường THPT Tôn Thất Tùng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG IV Mơn : Tốn 12 Thời gian : 45 phút Họ tên:……………………………… Lớp:12/ , ngày kiểm tra : /4/2018 Mã đề : 718 I Phần trắc nghiệm : (8 điểm) Câu 1: Cho số phức z = −1+ 3i Mệnh đề sau đúng? A Phần thực z -1 phần ảo z −3 B Phần thực z -1 phần ảo z C Phần thực z -1 phần ảo z 3i D Phần thực z -1 phần ảo z −3i ( ) Câu 2: Cho số phức z thỏa mãn 3z − z − + 8− 5i = Mô đun z bằng: A z = 101 B z = 121 C z = 11 D z = 11 Câu 3: Gọi z1, z2 , z3, z4 nghiệm phương trình z4 − 4z2 − = Giá trị T = z1 + z2 + z3 + z4 bằng: A T = + C T = 2+ B T = 12 ( ) ( D T = − ) Câu 4: Biết số phức liên hợp z z = + 3i + − 8i Tìm số phức z A z = 32 + 4i B z = −16 − 4i C z = −16 + 4i D z = 32 − 4i Câu 5: Cho hai số phức z1 = − 5i , z2 = −2 − 3i Giá trị z1 − z2 bao nhiêu: A B C 12 Câu 6: Cho x,y số thực Hai số phức z =3+i z =( x +2y ) –yi khi: A x=5,y= -1 B x=1,y=1 ( Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn z − 1− 3i A z = C x=3 ,y=0 ) ( −2+ i ) = 2i Tính D x=2,y=-1 z bằng: C z = B z = D 20 D z = 82 Câu 8: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức z = −5− 6i điểm sau đây: ( ) A P −5; −6 ( ) ( ) ( C P 5; −6 B P 5;6 ) D P −5;6 1+ i Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn z = 3− i − 2i w=iz, : ( A w = 19 )( ) 1− i C w = 19 B w = 181 D w = 181 Câu 10: Cho số phức w=3+4i Giá trị S = w − bao nhiêu: A S = B S = 10 C S = 11 Câu 11: Gọi z1, z2 nghiệm phương trình z2 − 2z + = Tính giá trị P = A P = B P = {} { 1 + z1 z2 D P = C P = Câu 12: Tìm tập nghiệm phương trình z3 + z2 − = tập số phức A S = D S = } B S = 1; −1− i; −1+ i { } C S = −1− i; −1+ i { } D S = 1; −1− i;1+ i ( ) Câu 13: Cho số phức w thỏa mãn 3− 2i w = + 2i Tìm số phức liên hợp w B w = A w = − 2i 14 + i 13 13 C w = 3+ 2i 82 13 B 154 13 ( 14 − i 13 13 z1 bao nhiêu: z2 Câu 14: Cho hai số phức z1 = − i , z2 = 3− 2i Giá trị A D w = C 82 13 D 616 169 ) Câu 15: Cho số phức z thỏa mãn 2z − 3+ 4i = 5− 2i Mô đun z bằng: A B 29 ( Câu 16: Cho w = 5− 2i C ) ( −3+ 2i ) Giá trị w − A −3 377 D 15 17 377 bằng: B −10 377 C 377 D 10 377 Câu 17: Cho số phức z = + 3i Giá trị nhỏ 2iz − z bằng: A 113 B C 15 15 D 113 Câu 18: Tìm số phức z thỏa mãn z = phần thực z gấp hai lần phần ảo A z = + i z = − − i B z = + i z = −2 − i C z = − + i z = − i D z = −2 + i z = − i Câu 19: Cho số phức liên hợp số phức z = − A z = + i 2 B z = 3 − i 2 + i là: 2 C z = − i 2 D z = − − i 2 Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M điểm biểu diễn số phức z = a + bi Tính S = 2a + b A S = II Phần tự luận : (2 điểm) B S = 1) Tìm số x, y thỏa : 3+ i = (x + 2y) - yi C S = D S = 2) Tìm phần thực số phức : (1 + i)30 BÀI LÀM Bảng trả lời phần trắc nghiệm: (Học sinh viết chữ A B, vào phương án chọn ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ph/án Thống kê 20 Lớp Sĩ số Số HS KT 0≤ Đ < 3.5 3.5≤ Đ < 5≤ Đ < 6.5 6.5≤ Đ < 8≤ Đ ≤ 10 ... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG IV Mơn : Tốn 12 Thời gian : 45 phút Lớp:12/ , ngày kiểm tra : /4/ 2018 Mã đề : 717 I Phần trắc nghiệm : (8 điểm) Câu 1: Gọi z1, z2 , z3, z4 nghiệm phương trình z4 + z2... z3, z4 nghiệm phương trình z4 − 4z2 − = Giá trị T = z1 + z2 + z3 + z4 bằng: A T = + C T = 2+ B T = 12 ( ) ( D T = − ) Câu 4: Biết số phức liên hợp z z = + 3i + − 8i Tìm số phức z A z = 32 + 4i... 12 13 14 15 16 17 18 19 Ph/án 20 Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng Trường THPT Tôn Thất Tùng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG IV Mơn : Tốn 12 Thời gian : 45 phút Họ tên:……………………………… Lớp:12/ , ngày kiểm tra : /4/ 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra chuong 4 GT , De kiem tra chuong 4 GT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay