CUC TRI SO PHUC

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:00

ÔN TẬP SỐ PHỨC: Câu1 : Cho số phức z = a + bi Số phức z2 có phần thực : A a2 + b2 B a2 - b2 C a + b D a - b Câu2: Cho hai số phức z = a + bi z’ = a’ + b’i Số phức zz’ có phần thực là: A a + a’ B aa’ C aa’ - bb’ D 2bb’ Câu3: Số phức z = - 3i có điểm biểu diễn là: A (2; 3) B (-2; -3) C (2; -3) Câu4: Cho số phức z = – 4i Số phức đối z có điểm biểu diễn là: A (5; 4) B (-5; -4) C (5; -4) D (-5; 4) Câu5: Cho số phức z = + 7i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn là: A (6; 7) B (6; -7) C (-6; 7) D (-6; -7) Câu6: Cho số phức z = a + bi Số z + z’ là: A Số thực B Số ảo C D (-2; 3) D Câu7: Cho số phức z = a + bi với b  Số z – z là: A Số thực B Số ảo C D i Câu8: Điểm biểu diễn số phức z = + bi với b  R, nằm đường thẳng có phương trình là: A x = B y = C y = x D y = x + Câu9: Điểm biểu diễn số phức z = a + với a  R, nằm đường thẳng có phương trình là: A y = x B y = 2x C y = 3x D y = 4x Câu 10: Cho số phức z = a - với a  R, điểm biểu diễn số phức đối z nằm đường thẳng có phương trình là: A y = 2x B y = -2x C y = x D y = -x Câu11: Số phức z = (1 + i)3 bằng: A -2 + 2i B + 4i C - 2i D + 3i Câu12: Nếu z = - 3i z3 bằng: A -46 - 9i B 46 + 9i C 54 - 27i D 27 + 24i Câu13: Số phức z = (1 - i)4 bằng: A 2i B 4i C -4 D Câu14: Cho số phức z = a + bi Khi số phức z2 = (a + bi)2 số ảo điều kiện sau đây: A a = b  B a  b = C a  0, b  a = ±bD a= 2b �2 � � ; � 2;     3;  2 D  4;  1 Câu15: Điểm biểu diễn số phức z =  3i là: A B �13 13� C   z z Câu 16: Cho số phức z = a + bi Khi số là: A Một số thực B C Một số ảo  D i  z z Câu 17: Cho số phức z = a + bi Khi số 2i là: A Một số thực B C Một số ảo D i uuur Câu18: Giả sử A, B theo thứ tự điểm biểu diễn số phức z 1, z2 Khi đọ dài véctơ AB bằng: A z1  z2 B z1  z2 C z2  z1 D z2  z1 Câu19: Tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả mãn điều kiện A Một đường thẳng B Một đường tròn C Một đoạn thẳng z i  là: D Một hình vng z  1 2i  Câu20: Tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả mãn điều kiện là: A Một đường thẳng B Một đường tròn C Một đoạn thẳng D Một hình vuông Câu 21: Cho (x + 2i)2 = yi (x, y  R) Giá trị x y bằng: A x = y = x = -2 y = -8 B x = y = 12 x = -3 y = -12 C x = y = x = -1 y = -4 D x = y = 16 x = -4 y = -16 Câu 22: Cho (x + 2i) = 3x + yi (x, y  R) Giá trị x y bằng: A x = y = x = y = B x = -1 y = -4 x = y = 16 C x = y = x = y = -4 D x = y = x = y = Câu23: Trong C, phương trình z4 - 6z2 + 25 = có nghiệm là: A ±3 ± 4i B ±5 ± 2i C ±8 ± 5i D ±2 ± i Câu24: Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z = -1 + 3i, z2 = + 5i, z3 = + i Số phức với điểm biểu diễn D cho tứ giác ABCD hình bình hành là: A + 3i B - i C + 3i D + 5i 20 Câu 26: Tính (1 - i) , ta được: A -1024 B 1024i C 512(1 + i) D 512(1 - i) Bài toán Cực trị số phức Loại 1: Cho số phức Z thỏa mãn đk (*) cho trước.Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ |Z|? PP chung: Tìm số phức Z thỏa mãn đk(*).Trong số phức thỏa mãn tìm số phức có |Z| lớn nhỏ 1.Trong số phức z thỏa mãn điều kiện A.1+2i B.1-2i C.2+4i Trong số phức z thỏa mãn điều kiện A.2+i B.4-i C 1    z.z  z  z   12i D.1/2-i z 2i   Số phức có mơ đun nhỏ nhất? 1 i Trong số phức z thỏa mãn điều kiện A.3+4i B.5+2i C.-1+2i Trong số phức z thỏa mãn điều kiện A.-2+2i B.-2-2i C.2-2i Số phức có mơ đun lớn nhất? D z    i   10     2i Số phức có mơ đun nhỏ nhất? D.3-2i z   4i  z  2i Số phức có mơ đun nhỏ nhất? D.2+2i Loại 2: Cho số phức Z thỏa mãn |z-(a+bi)|=c, (c>0).Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ |Z|? Tìm mơ đun lớn nhất, nhỏ số phức z thỏa mãn 1/ z   i  / z 1 i  / z    2i   4/ z 2i  / z   2i  1  i 1 / z    2i   10 / z   2i  2 11.Cho số phức z thỏa mãn |z+2-2i|=1.Gia trị lớn nhỏ |z| A 2  1; 2  B  1;  C.2,1 D  1;  / z 1  i  / z  2i   8/ z 12 Cho số phức z thỏa mãn |z+2-2i|=1.Gia trị nhỏ |z| A B C 5 D BT.Tìm tập hợp điểm biểu diễn qua số phức khác z 2 1.Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i  z z 9 Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i  z z 1  Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i  z z  i 1  Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W - i  6  3i  z z  2i   Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i  z z   2i  Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W+2i   3i  z z  3i   Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W+i+1   2i  z z  i 1  W    i    3i  z  Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn z   2i  W    3i   2  3i  z  Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn z   2i  W    i    4i  z  10 Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn w  z   3i z    2i    i  11.Cho Tính w  z  2i z   2i    4i 12.cho Tính A.5 B.3 C D 29
- Xem thêm -

Xem thêm: CUC TRI SO PHUC , CUC TRI SO PHUC

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay