Cac de luyen thi

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:00

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017 - 2018 Bài thi: Tốn Thời gian làm bài:90 phút, khơng kể thời gian phát đềđề thi: 016 Họ, tên thí sinh:…………………………………………… Số báo danh:……………………………………………… Câu 1: Trong không gian, cho hai mặt phẳng ( P ) (Q) song song với Khẳng định sau sai ? A Nếu đường thẳng  cắt ( P )  cắt (Q) B d �( P ) d � �(Q ) d // d ' C Nếu đường thẳng a �(Q ) a // ( P ) D Mọi đường thẳng qua điểm A �( P ) song song với (Q) nằm ( P) Câu 2: Đồ thị hàm số sau nhận trục tung trục đối xứng ? A y  x  x  B y  x  x  x  C y  x D y   x  x  3x  Câu 3: Tính giới hạn bên phải hàm số f  x   x � x2 A � B � C D Câu 4: Cho đa giác 10 cạnh Có tam giác có đỉnh thuộc đỉnh đa giác cho A 720 B 35 C 240 D 120 AM AN   Gọi P, Q Câu 5: Cho tứ diện ABCD Trên cạnh AB, AD lần lượt lấy điểm M , N cho AB AD lần lượt trung điểm cạnh CD, CB Khẳng định sau đúng ? A Tứ giác MNPQ khơng có cặp cạnh đối song song B Tứ giác MNPQ hình bình hành C Tứ giác MNPQ hình thang khơng phải hình bình hành D Bốn điểm M , N , P, Q không đồng phẳng Câu 6: Cho F  x  nguyên hàm hàm số f  x  Khi hiệu số F  1  F   � F  x � dx A � � � B f  x  dx � C �  f  x � � �dx � 1 D F  x  dx � ( x)  ( x  1)( x  2) ( x  3) ( x  5) Hỏi hàm số y  f ( x) có Câu 7: Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f � điểm cực trị ? A B C D Câu 8: Hàm số y  x  x  3x  nghịch biến khoảng sau ? A  �;1 B  �;1  3;� C  1;3 D  3; � Câu 9: Một hình nón có đường kính đáy 2a 3, góc đỉnh 1200 Tính thể tích khối nón theo a A  a 3 B 3 a C  a D 3 a Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng  P  : mx  y  z    Q  : x  ny  z   Tìm giá trị m, n để mặt phẳng  P   Q  song song với 1 A m  n  2 B m  n  4 C m  2 n  D m  n   2 2x  Câu 11: Tìm tọa độ giao điểm M đồ thị hàm số y  trục hoành x2 � 3� �3 � 0; � A M � B M  2;0  C M � ;0 � D M  0; 2  � 2� �2 � Câu 12: Gọi M m lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất hàm số y  x  x  đoạn  0; 2 Tính giá trị biểu thức M  2m A M  2m  14 B M  2m  15 C M  2m  13 D M  2m  Trang 1/4 - Mã đề thi 016 Câu 13: Tính tổng T tất nghiệm phương trình 2.25x  5x1   A T  B T  C T  D T  2 Câu 14: Hàm số nguyên hàm hàm số y  e x  sin x �? x A F  x   cos x  e x x B F  x   e  cos x C F  x   e  cos x Câu 15: Cho hai số phức z1   2i; z2   3i Tìm số phức w  z1  z2 A w   5i B w   5i C w   i x D F  x   e  cos x D w   i 40 � � Câu 16: Tìm hệ số số hạng chứa x 31 khai triển nhị thức Niu tơn �x  � (với x �0 ) � x � A 91390 B 91390 C 9880 D 91390 Câu 17: Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo 2 B Phần thực phần ảo  i C Phần thực phần ảo D Phần thực 5 phần ảo 2 Câu 18: Gọi A, B hai điểm biểu diễn hai số phức nghiệm phương trình z  z  10  Tính độ dài đoạn thẳng AB A AB  B AB  C AB  12 D AB  � � Câu 19: Biết F  x  nguyên hàm hàm số f  x   cos x F     Tính giá trị F � � �4 � � � 3 � � 3 � � 3 � � 3 A F � �  B F � �  C F � �  D F � �  �4 � �4 � �4 � �4 � Câu 20: Cho hình đa diện loại {4;3} cạnh a Gọi S tổng diện tích tất mặt hình đa diện Khẳng định đúng ? A S  6a B S  8a C S  10a D S  4a Câu 21: Cho  a   b Khẳng định sau sai ? A log a x  log a b � x  b B log a x  b � x  a b C log a x  b � x  a b D log b x  a � x  b a Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  1; 2;3 , B  3;4;5  Tìm toạ độ trung điểm I đoạn AB A I  1;1;4  B I  2;3;1 C I  1; 2;1 D I  1;1;0  Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M  1;0;0  , N  0;2;0  , P  0;0;3 Viết phương trình mặt phẳng  MNP  A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   mx  Câu 24: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  nghịch biến khoảng xác định xm m �2 m  2 � � A � B 2  m  C � D 2 �m �2 m �2 m  � � �x  � d : Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng �y  t (t ��) Vectơ vectơ �z   t � phương đường thẳng d ? ur ur A b   0;1; 1 B u   0;0;2  r D a   1;0; 1 Câu 26: Cho hình trụ  T  có chiều cao h, độ dài đường sinh l, bán kính đáy r Ký hiệu V T  thể tích khối trụ  T  Công thức sau đúng ? 2 A V T   2 r h B V T    r l C V T    rh D V T    rl  Câu 27: Tìm tập xác định D hàm số y  x3  x A D   0; 1 B D  � r C v   0;1;   5 C D   �;0  � 1; � D D  �\ {0;1} Câu 28: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện �z  3i  �5 Tập hợp điểm biểu diễn z tạo thành hình phẳng Tính diện tích S hình phẳng A S  25 B S  16 C S  4 D S  8 Trang 2/4 - Mã đề thi 016 rx Câu 29: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức f  x   A.e , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng (r  0), x (tính theo giờ) thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu có 1000 sau 10 5000 Số lượng vi khuẩn tăng gấp 25 lần sau khoảng thời gian t Tìm t A 12 B 20 C 16 D 25 Câu 30: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A���� B C D có đáy ABCD hình vng cạnh a 2, AA�  2a Tính khoảng cách d hai đường thẳng BD CD� 2a a C d  D d  2a 5 Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S  có tâm I  1;1;0  mặt phẳng  P  : x  y  z   B d  A d  a Biết  P  cắt mặt cầu  S  theo giao tuyến đường tròn có bán kính R  Viết phương trình mặt cầu  S  A  S  :  x  1   y  1  z  B  S  :  x  1   y  1  z  C  S  :  x  1   y  1  z  D  S  :  x  1   y  1  z  2 2 2 2 Câu 32: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh BC Tính giá trị cos  AB, DM  3 B C D 2 Câu 33: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh 2a , D trung điểm BC Biết SAD tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng  SAB  A 19a 13a 19a 13a B C D 19 13 19 13 �  SCA �  900 Câu 34: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng A AB  a , AC  2a Biết SBA 2a Tính diện tích S mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC khoảng cách hai đường thẳng SA BC A S  4 a B S  9 a C S  8 a D S  6 a A 2 Câu 35: Xét số thực a, b thỏa mãn  b  a Tìm giá trị nhỏ nhất biểu thức P  log a a  3log b b A P  15 B P  C P  11 Câu 36: Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ Tính S  a b A S  B S  C S  1 D S  2 Câu 37: Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình a 2 b3 D P  13 x   x � x  x  m nghiệm đúng với x thuộc đoạn  0; 4 A m �5 B m �5 C m �4 D m �4 Câu 38: Trong buổi liên hoan có 10 cặp nam nữ, có cặp vợ chồng Chọn ngẫu nhiên người để biểu diễn tiết mục văn nghệ Tính xác śt để người được chọn khơng có cặp vợ chồng 89 94 A P  B P  C P  D P  95 95 95 95 e f  ln( x )  dx  e Khẳng định đúng ? Câu 39: Cho hàm số y  f ( x) liên tục � thỏa mãn � x e A f ( x)dx  � e B f ( x)dx  e � C f ( x)dx  e � D f ( x)dx  � Câu 40: Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng d : x  y  m  cắt đồ thị hàm số y  hai điểm M, N cho tam giác AMN vuông điểm A  1;0  A m  6 B m  C m  2x  x 1 D m  4 Trang 3/4 - Mã đề thi 016 Câu 41: Tính tổng tất T nghiệm thuộc đoạn  0;200  phương trình 2cos x  3sin x   10403 20301 A T  10150 B T  C T  10050 D T  2 Câu 42: Người ta thay nước cho bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có độ sâu 280 cm Giả sử h  t  chiều cao (tính cm) mực nước bơm được thời điểm t giây, biết tốc độ tăng chiều cao mực nước 3 t  lúc đầu hồ bơi khơng có nước Hỏi sau nước bơm được giây thứ t h '  t   độ sâu 500 hồ bơi (làm tròn đến giây)? A 34 giây B 35 giây C 36 giây D 33 giây m log x  4log x  m  có hai nghiệm phân biệt Câu 43: Tìm tất giá trị thực tham số để phương trình 2 thuộc khoảng  0;1 A m �(4;0) B m �[  4; �) x Câu 44: Cho �f (t )dt  x 2018 C m �(4; �) D m � 0; � sin( x) Tính giá trị f (2) A  22018 C  22019 D  24036 x y 1 z   Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  mặt phẳng  P  : x  y  z   Gọi M điểm có hồnh độ âm thuộc d cho khoảng cách từ M đến  P  Tìm tọa độ điểm M A M  1; 3; 5  B M  1;5; 7  C M  2;3;1 D M  2; 5; 8  un n ��*  Tính tổng 2018 số hạng đầu  Câu 46: Cho dãy số  un  , được xác định u1  un 1  2 n  u    n B  24038 tiên dãy số 4036 4038 4035 4036 A B C D 4037 4037 4034 4035 Câu 47: Cho hàm số y  f  x  liên tục � a  Giả sử với x � 0; a  , ta có f  x   a dx f  x  f  a  x   Tính I  � 1 f  x a a C D 2a Câu 48: Gieo hai súc sắc cân đối, đồng chất Gọi x, y  x, y Σ� �;1 x, y  kết số chấm xuất hiện lần lượt hai súc sắc Có bình, bình I đựng bi xanh bi vàng; bình II đựng bi xanh bi vàng Nếu x  y �5 bốc bi từ bình I, x  y  bốc bi từ bình II Tính xác śt để bốc được nhất bi xanh 29 59 13 A B C D 36 72 72 Câu 49: Một công ty muốn xây dựng đường ống dẫn từ điểm A bờ biển đến điểm B đảo Giá để xây đường ống bờ 50000 USD km 130000 USD để xây km nước Gọi C điểm bờ biển cho BC vng góc với bờ biển, BC = km, AC = km Gọi M vị trí đoạn AC cho làm ống dẫn theo đường gấp khúc AMB chi phí nhất Hỏi chi phí thấp nhất để hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn ? A 1230000 USD B 1406000 USD C 1140000 USD D 1170000 USD Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm M  1; 1;3 , N  1;0;4  mặt phẳng A a ln  a  1 B  Q  : x  y  z   Gọi ( P) mặt phẳng qua M , N tạo với  Q  góc nhỏ nhất Khi mặt phẳng ( P) qua điểm sau ? A A  1;5;  B C  0; 2;  C B  1;0;5  D D  1; 2;6  - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 016 ... phẳng Tính diện tích S hình phẳng A S  25 B S  16 C S  4 D S  8 Trang 2/4 - Mã đề thi 016 rx Câu 29: Sự tăng trưởng lồi vi khuẩn tn theo cơng thức f  x   A.e , A số lượng vi... tam giác AMN vuông điểm A  1;0  A m  6 B m  C m  2x  x 1 D m  4 Trang 3/4 - Mã đề thi 016 Câu 41: Tính tổng tất T nghiệm thuộc đoạn  0;200  phương trình 2cos x  3sin x  ... A A  1;5;  B C  0; 2;  C B  1;0;5  D D  1; 2;6  - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 016
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay