Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

107 82 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 08:37

Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐỖ THỊ THỦY QUẢN THUẾ THU NHẬP NHÂN TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản kinh tế Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Văn Tùng THÁI NGUYÊN – 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn TS Vũ Văn Tùng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đỗ Thị Thủy iii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Vũ Văn Tùng tận tình giúp đỡ hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài, q trình hồn chỉnh luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp phòng Kiểm tra thuế - Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên; Doanh nghiệp nơi tiến hành điều tra nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè động viên, khích lệ tơi để tơi thực đề tài Tác giả luận văn Đỗ Thị Thủy iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỐ THỊ, HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN QUẢN THUẾ THU NHẬP NHÂN TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI 1.1 Cơ sở luận thuế TNCN quản thuế TNCN 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế thu nhập nhân 1.1.2.Vai trò thuế thu nhậpcá nhân 1.1.3 Khái quát đầu nước ngồi doanh nghiệp có vốn ĐTNN 1.1.4 Quản thuế thu nhập nhân DN có vốn ĐTNN 10 1.2 Nội dung luật thuế thu nhập nhân hành Việt Nam có liên quan đến thu nhập từ tiền công, tiền lương 11 1.2.1 Đối tượng nộp thuế 12 1.2.2 Căn tính thuế 12 1.2.3 Phương pháp tính thuế 13 1.3 Quản thuế thu nhập nhân từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN 13 v 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản thuế thu nhập nhân người có thu nhập từ tiền cơng, tiền lương 13 1.3.2 Phương pháp quản thuế TNCN thu nhập từ tiền công, tiền lương 14 1.3.3 Quy trình quản thuế thu nhập nhân người có thu nhập từ tiền công, tiền lương 15 1.3.4 Nội dung quản thuế TNCN từ tiền cơng, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN 16 1.3.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới quản thuế thu nhập nhân từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi 34 1.4 Cơ sở thực tiễn 35 1.4.1 Kinh nghiệm quản thuế TNCN Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 35 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút quản thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Cục Thuế Thái Nguyên 36 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Câu hỏi đề tài cần nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Chọn địa điểm, đối tượng thu thập thông tin 39 2.3 Các tiêu nghiên cứu 42 2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 42 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản đăng ký mã số thuế 42 2.3.3 Chỉ tiêu thu ngân sách 43 2.3.4 Chỉ tiêu tra, kiểm tra thuế TNCN 43 2.3.5 Chỉ tiêu đánh giá trình độ chun mơn cán thuế 43 Chương THỰC TRẠNG QUẢN THUẾ THU NHẬP NHÂN TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU NƯỚC NGOÀI THUỘC CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN QUẢN 43 3.1 Tổng quan kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên ảnh hưởng đến công tác quản thu thuế TNCN Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 43 3.1.1 Vị trí địa lí 44 vi 3.1.2 Tình hình kinh tế xã hội 44 3.2 Khái quát chung Doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi Thái Nguyên 45 3.3 Thực trạng quản thuế thu nhập nhân từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 47 3.3.1 Về cấu tổ chức máy quản Cục Thuế Thái Nguyên 47 3.3.2 Quản đăng ký thuế, cấp mã số thuế nhân 54 3.3.4 Quản nộp thuế xử chứng từ nộp thuế 59 3.3.5 Quản tốn hồn thuế thu nhập nhân 63 3.3.6 Thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập nhân 65 3.3.7 Tuyên truyền hỗ trợ NNT 68 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản thuế TNCN từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 71 3.4.1 Cơ cấu tổ chức máy và trình độ đội ngũ cán quản thuế 71 3.4.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản thuế 72 3.4.3 Môi trường quản thuế 73 3.4.4 Tình hình kinh tế xã hội 73 3.4.5 Ý thức chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế 74 3.4.6 Sự phối kết hợp tổ chức, nhân quản thuế 74 3.5 Đánh giá chung quản thuế thu nhập nhân từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 75 3.5.1 Thành tựu 75 3.5.2 Hạn chế 76 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 77 Chương GIẢI PHÁP QUẢN THUẾ THU NHẬP NHÂN TỪ TIỀN CƠNG, TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 82 4.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu quản thuế thu nhập nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế Thái Nguyên 82 4.1.1 Quan điểm quản thuế thu nhập nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 82 vii 4.1.2 Phương hướng quản thuế thu nhập nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 83 4.1.3 Mục tiêu quản thuế thu nhập nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 84 4.2 Giải pháp quản thuế thu nhập nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 85 4.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ 85 4.2.2 Tăng cường công tác tra, kiểm tra 85 4.2.3 Tăng cường công tác thu nợ đọng thuế 86 4.2.4 Đẩy mạnh công tác quản thu nhập từ tiền công, tiền lương 86 4.2.5 Tăng cường công tác điều hành phát triển nguồn nhân lực 87 4.2.6 Tăng cường phối hợp ban ngành công tác quản thuế TNCN 88 4.3 Một số kiến nghị 88 4.3.1 Đối với Tổng cục Thuế - Bộ Tài 89 4.3.2 Đối với quan chức liên quan 91 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 95 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CN : Công nghiệp CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa DN : Doanh nghiệp ĐT : Đầu ĐVT : Đơn vị tính KHKT : Khoa học kỹ thuật SXKD : Sản xuất kinh doanh Thuế TNCN : Thuế thu nhập nhân KKT : Khu kinh tế WTO: : Tổ chức Thương mại giới ĐTNN : Đầu nước TNHH : Trách nhiệm hữu hạn NSNN : Ngân sách nhà nước NNT : Người nộp thuế GDP : Thu nhập bình quân đầu người FDI : Nguồn vốn đầu trực tiếp từ nước KT – XH : Kinh tế - Xã hội ix DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỐ THỊ, HÌNH STT Tên bảng số liệu Trang Bảng 1.1 Biểu tính thuế theo phương pháp lũy tiến phần 24 Bảng 3.1 Tổng hợp doanh nghiệp hoạt động tên địa bàn Thái Nguyên 46 Bảng 3.2 Tình hình đăng ký thuế TNCN NNT làm việc doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi 56 Bảng 3.3 Tổng hợp tình hình khai thuế TNCN doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi 57 Bảng 3.4 Tình hình nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua năm 60 Bảng 3.5 Tổng hợp tình hình Nợ thuế TNCN 62 Bảng 3.6 Số liệu hoàn thuế TNCN qua năm 63 Bảng 3.7 Tình hình tra, kiểm tra thuế TNCN Cục Thuế Thái Nguyên từ năm 2014 – 2016 67 Bảng 3.8 Số liệu hoạt động tuyên truyền hỗ trợ 71 Sơ đồ 1.1 Quản thuế thu nhập nhân 15 Hình 1.1 Quy trình đăng ký thuế TNCN qua website tnconline.com.vn 28 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức Cục thuế Thái Nguyên 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở Việt Nam, Thuế TNCN lần ban hành vào năm 1990 hình thức pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao Luật thuế TNCN số 04/2017/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thơng qua kỳ họp thứ ngày 27/11/2007 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2009 thay cho Pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao Tuy có nhiều tiến bộ, song trình thực hiện, Luật thuế TNCN bộc lộ bất cập: nhiều thuế suất, khơng đảm bảo tính đơn giản, minh bạch nghiệp vụ, nhiều quy định khó thực hiện, dẫn đến tùy tiện, không công áp dụng, mức khởi điểm chịu thuế giảm trừ gia cảnh chưa thuyết phục, chế quản chưa hiệu Để hạn chế bất cập, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế thu nhập nhân số 26/2012/QH13 quốc hội thông qua ngày 22/11/2012, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013 Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 Cùng với sửa đổi, bổ sung Luật Quản thuế luật khác, Chính phủ Việt Nam thể nhiều nỗ lực vào cải cách đại hóa nhằm hồn thiện hệ thống thuế trình hội nhập quốc tế Hoạt động quản thuế TNCN từ tiền công, tiền lương mặt công tác quan trọng quản tài nhà nước Hoạt động bao gồm mặt công tác như: Quản nhân thuộc diện khai, nộp thuế, tính thuế khoản khấu trừ theo quy định pháp luật thuế; Tuyên truyền, phổ biến đường lối Đảng, sách Nhà nước, quy định pháp luật thuế TNCN, góp phần nâng cao nhận thức người dân tác dụng thuế nói chung thuế TNCN nói riêng nghiệp bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước, từ nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế ... hướng quản lý thu thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thu tỉnh Thái Nguyên 83 4.1.3 Mục tiêu quản lý thu thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thu tỉnh Thái Nguyên. .. mục tiêu quản lý thu thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thu Thái Nguyên 82 4.1.1 Quan điểm quản lý thu thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thu tỉnh Thái Nguyên ... trạng quản lý thu thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN Cục Thu tỉnh Thái Nguyên 47 3.3.1 Về cấu tổ chức máy quản lý Cục Thu Thái Nguyên 47 3.3.2 Quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay