Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

95 40 1
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 08:31

Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ THÚY QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO MINH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ THÚY QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO MINH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ ĐỨC CÁT THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực thơng tin trích dẫn luận văn nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 03 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thúy ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, dược giúp đỡ tập thể cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ quý báu Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh, Khoa sau Đại học Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ thầy giáo q trình giảng dạy, trang bị cho kiến thức khoa học Đặc biệt thầy giáo - PGS.TS Ngô Đức Cát người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu học tập Tôi xin chân thành cám ơn ban ngành nơi cơng tác nghiên cứu luận văn, tồn thể đồng nghiệp học viên lớp cao học quản trị kinh tế khóa 11, gia đình bạn bè tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho tơi hồn thành chương trình học góp phần thực tốt cho công tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 03 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thúy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Khái niệm vai trò bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.2 Đặc điểm bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.3 Vai trò bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.4 Phân loại bảo hiểm phi nhân thọ 1.2 Rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 10 1.2.1 Khái niệm rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 10 1.2.2 Các loại rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 10 1.3 Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 12 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 12 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 13 1.3.3 Vai trò quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 13 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 14 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro 18 iv 1.4 Cơ sở thực tiễn học kinh nghiệm quản trị rủi ro áp dụng cho Bảo Minh Thái Nguyên 23 1.4.1 Tình hình quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo hiểm PVI 23 1.4.2 Tình hình quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 25 1.4.3 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro áp dụng cho Bảo Minh Thái Nguyên 27 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 29 2.2.2 Thu thập số liệu 29 2.2.3 Phương pháp tổng hợp số liệu 29 2.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 30 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 2.3.1 Chỉ tiêu trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm 33 2.3.2 Chỉ tiêu tỷ lệ bồi thường 33 2.3.3 Chỉ tiêu thay đổi doanh thu phí bảo hiểm 34 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO MINH THÁI NGUYÊN 35 3.1 Giới thiệu chung Bảo Minh Thái Nguyên 35 3.1.1 Sơ lược Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 35 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty Bảo Minh Thái Nguyên 35 3.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân Bảo Minh Thái Nguyên 36 3.1.4 Tình hình kinh doanh Bảo Minh Thái Nguyên 39 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên 41 v 3.2.1 Thiết lập bối cảnh Bảo Minh Thái Nguyên 41 3.2.2 Nhận diện rủi ro Bảo Minh Thái Nguyên 48 3.2.3 Phân tích đánh giá rủi ro 50 3.2.4 Xử lý rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 59 3.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro công ty bảo hiểm Bảo Minh Thái Nguyên 60 3.3.1 Điểm mạnh 60 3.3.2 Điểm yếu 61 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO MINH THÁI NGUYÊN 65 4.1 Quan điểm - định hướng - Mục tiêu Công ty Bảo Minh Thái Nguyên đến năm 2020 65 4.1.1 Quan điểm Công ty Bảo Minh Thái Nguyên việc hoàn thiện quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 65 4.1.2 Định hướng phát triển Công ty Bảo Minh Thái Nguyên đến năm 2020 66 4.1.3 Mục tiêu phát triển Công ty Bảo Minh Thái Nguyên đến năm 2020 67 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên 68 4.2.1 Tăng cường hoạt động thiết lập bối cảnh nhận diện rủi ro 68 4.2.2 Hồn thiện hoạt động phân tích đánh giá rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 69 4.2.3 Hoàn thiện hoạt động tài trợ rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 70 4.2.4 Xây dựng phận quản trị rủi ro 71 4.2.5 Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro doanh nghiệp 71 4.3 Kiến nghị để thực giải pháp 72 vi 4.3.1 Kiến nghị với Bảo Minh Thái Nguyên 72 4.3.2 Kiến nghị với Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 74 4.3.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 74 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 79 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu nhân theo giới tính 38 Bảng 3.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi 38 Bảng 3.3: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 39 Bảng 3.4: Tình hình sản xuất kinh doanh Bảo Minh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2016 40 Bảng 3.5: Phân cấp giải bồi thường chi nhánh Bảo Minh Thái Nguyên 47 Bảng 3.6: Tỷ lệ bồi thường theo nghiệp vụ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 54 Bảng 3.7: Chi phí đề phòng hạn chế tởn thất Cơng ty Bảo hiểm Bảo Minh giai đoạn 2013 - 2016 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để tồn phát triển tình hình cạnh tranh khốc liệt nay, doanh nghiệp phải kiện toàn máy nhân sự, phát triển trọng đầu tư tới chất lượng yếu tố đầu vào sản phẩm đầu doanh nghiệp Sự biến động khơng ngừng môi trường kinh doanh vừa hội thách thức doanh nghiệp quản trị rủi ro cốt lõi quản trị doanh nghiệp hướng bền vững cho doanh nghiệp tương lai Các doanh nghiệp bảo hiểm có chung đặc thù kinh doanh rủi ro, chuyển giao rủi ro việc quản trị rủi ro việc làm bắt buộc doanh nghiệp việc quản trị rủi ro hiệu ảnh hưởng trực tiếp đến sống còn, tồn hay phát triển doanh nghiệp bảo hiểm Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi, cơng tác quản trị rủi ro đặc biệt quan tâm thực thực nghiêm túc, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm chưa lưu tâm, hệ thống quản trị rủi ro bị bỏ ngỏ chưa đầu tư xây dựng cách chuyên nghiệp nên dẫn đến nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm dẫn đến hiệu kinh doanh chưa tốt mong muốn Trải qua 14 năm gây dựng và phát triển, Công ty Bảo Minh Thái Nguyên đạt nhiều thành tựu đáng kể, để có thành đó, đội ngũ lãnh đạo cán cơng ty phấn đấu không ngừng nghỉ, kết đạt khơng thể khơng kể đến vai trò cơng tác quản trị rủi ro Tuy nhiên, đặt doanh thu lên hàng đầu nên hoạt động quản trị rủi ro công ty chưa thực quan tâm hệ thống chưa hoạt động hiệu mong muốn, xuất phát từ thực trạng quản trị rủi ro công ty mong muốn đóng góp số giải pháp ... bảo hiểm phi nhân thọ 10 1.2.2 Các loại rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 10 1.3 Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 12 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 12... 12 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 13 1.3.3 Vai trò quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 13 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 14 1.3.5 Các... trạng quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên; nhân tố tác động đến quản tri rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên; đề xuất số
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Minh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay