Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

115 35 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 08:25

Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ NGÂN QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ NGÂN QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ ĐÌNH LONG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Thái Nguyên” trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thái Nguyên, Chi cục Thuế TP Thái Nguyên cung cấp cá nhân thu thập từ báo cáo Ngành thuế, sách, báo, tạp chí Thuế, các kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được công bố Các trích dẫn luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Ngân ii LỜI CẢM ƠN Được đờng ý Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh thầy giáo hướng dẫn TS Đỗ Đình Long, tơi tiến hành thực đề tài: “Quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Thái Nguyên” Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo TS Đỗ Đình Long - người đã trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu hồn thành luận văn này Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh đã tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, làm luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình ý kiến đóng góp thầy, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình quá trình làm Luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Ngân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Cơ sở luận về quản thuế giá trị gia tăng DNxây dựng 1.1.1 Tổng quan về thuế giá trị gia tăng 1.1.2 Quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng 1.2 Cơ sở thực tiễn về quản thuế GTGT 26 1.2.1 Kinh nghiệm về quản thuế GTGT số địa phương nước 26 1.2.2 Bài học kinh nghiệm về quản thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế Thành phố Thái Nguyên 29 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 33 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 33 2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 33 iv Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 36 3.1 Đặc điểm địa bàn Thành phố Thái Nguyên 36 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 3.2 Đặc điểm Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Thái Nguyên 39 3.2.1 Bộ máy tổ chức Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên 39 3.2.2 Kết thu ngân sách địa bàn TP Thái Nguyên 42 3.2.3 Tình hình chung về DNXD TP Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 44 3.3 Thực trạng công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên 46 3.3.1 Quản đăng ký cấp mã số thuế doanh nghiệp xây dựng địa bàn TP Thái Nguyên 46 3.3.2 Quản nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng địa bàn TP Thái Nguyên 47 3.3.3 Quản thu nộp tiền thuế giá trị gia tăng DN xây dựng 50 3.3.4 Quản cưỡng chế nợ thuế GTGT DNXD 53 3.3.5 Kiểm tra thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng 57 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế TP Thái Nguyên 63 3.4.1 Các sách quản Nhà nước nói chung sách thuế GTGT nói riêng 63 3.4.2 Tổ chức máy quản 63 3.4.3 Nhân lực 64 3.4.4 Điều kiện kinh tế, sở vật chất kỹ thuật 64 3.4.5.Tình hình kế tốn, tài chính, quan hệ toán 65 3.5 Đánh giá công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế TP Thái Nguyên 65 v 3.5.1 Những kết đạt được 65 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 75 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 82 4.1 Định hướng mục tiêu tăng cường quản thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục Thuế TP Thái Nguyên đến năm 2020 82 4.1.1 Định hướng tăng cường công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế TP Thái Nguyên 82 4.1.2 Mục tiêu tăng cường công tác quản thuế Chi cục Thuế TP Thái Nguyên 83 4.2 Giải pháp tăng cường quản thuế doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế TP Thái Nguyên 86 4.2.1 Quản đối tượng nộp thuế 86 4.2.2 Quản công tác thu nộp thuế 87 4.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra về thuế, kiên xử hành vi vi phạm pháp luật về thuế 88 4.2.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT 90 4.2.5 Nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán quản thu thuế 92 4.2.6 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản thu thuế nhằm nâng cao hiệu công tác thuế 94 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 95 4.3.1 Đối với Tổng cục Thuế Bộ Tài 95 4.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân TP Thái Nguyên 97 4.3.3 Đối với doanh nghiệp xây dựng 98 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 103 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp DNXD Doanh nghiệp xây dựng GTGT Giá trị gia tăng NNT Người nộp thuế SXKD Sản xuất kinh doanh NSNN Ngân sách nhà nước TNDN Thu nhập doanh nghiệp XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1.Tình hình lao động Chi cục Thuế TP Thái Nguyên năm 2016 42 Bảng 3.2 Tình hình thu NSNN TP Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 43 Bảng 3.3 Số lượng doanh nghiệp xây dựng phân theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 3.4 Bảng tổng hợp tình hình thực việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT các DNXD địa bàn TP Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 48 Bảng 3.5 Kết kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT các DNXD địa bàn TP Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 49 Bảng 3.6: Quy trình quản nợ thuế và cưỡng chế thuế Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên 54 Bảng 3.7: Bảng phân loại nợ thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng giai đoạn 2014-2016 55 Bảng 3.8: Tình hình nợ đọng thuế GTGT số DN xây dựng lớn đến 31/12/2016 56 Bảng 3.9 Kế hoạch kiểm tra các DNXD giai đoạn 2014 - 2016 Chi cục thuế TP Thái Nguyên 58 Bảng 3.10 Kết hoạt động kiểm tra thuế Chi cục Thuế TP Thái Nguyên giai đoạn 2014-2015 59 Bảng 3.11 Xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế giai đoạn 20142016 60 Bảng 3.12 Xử phạt hành vi chậm nộp tiền thuế DNXD Chi cục thuế TP Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 61 Bảng 3.13a Tổng hợp số phiếu ý kiến về ý thức chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp xây dựng 70 Bảng 3.13b Tổng hợp tỷ lệ số phiếu ý kiến về ý thức chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp xây dựng 70 viii Bảng 3.14a Tổng hợp số phiếu điều tra ý kiến về công tác kiểm tra thuế GTGT 71 Bảng 3.14b Tổng hợp ý kiến về công tác kiểm tra thuế GTGT 72 Bảng 3.15a Tổng hợp số phiếu ý kiến về công tác quản thuế 73 Bảng 3.15b Tổng hợp ý kiến về công tác quản thuế 74 ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ NGÂN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý. .. 46 3.3.1 Quản lý đăng ký cấp mã số thuế doanh nghiệp xây dựng địa bàn TP Thái Nguyên 46 3.3.2 Quản lý nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng địa bàn TP Thái Nguyên ... PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 82 4.1 Định hướng mục tiêu tăng cường quản lý thuế GTGT doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay