Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

100 53 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 08:11

Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ANH TUẤN HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠCKINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ANH TUẤN HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã ngành: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠCKINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HỮU THỌ TS BÙI ĐÌNH HỒ THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ trình thực luân văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõnguồn gốc Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Hà Anh Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành kết trình học tập, nghiên cứu lý luận tích luỹ kinh nghiệm thực tế tác giả Những kiến thức mà thầy cô giáo truyền thụ làm sáng tỏ ý tưởng, tư tác giả suốt trình thực luận văn Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng sâu sắc TS Nguyễn Hữu Thọ, TS Bùi Đình Hồ - người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển Nông thôn, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Có kết này, tơi khơng thể khơng nói đến cơng lao giúp đỡ Uỷ ban Nhân dân huyện Thanh Ba, phòng ban chức bà nông dânVân Lĩnh, Thanh Vân, Đông Lĩnh người cung cấp số liệu, tư liệu khách quan, xác giúp đỡ tơi đưa phân tích đắn Cuối xin chân thành cảm ơn người thân gia đình giúp đỡ tơi lúc khó khăn, vất vả để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp động viên tạo điều kiện thuận lợi đóng góp ý kiến q báu để giúp tơi hồn thành luận văn Thái Nguyên,tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Hà Anh Tuấn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Chương 1.TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận hiệu kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Tổng quan kinh tế hộ nông dân 1.1.2 Hiệu kinh tế 11 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân 17 1.2 Tổng quan tài liệu liên quan đến đề tài 18 1.3 Cơ sở thực tiễn hiệu kinh tế chè hộ nông dân 20 1.3.1 Tiềm phát triển ngành chè Việt Nam 20 1.3.2 Kinh nghiệm số địa phương nước hiệu kinh tế chè hộ nông dân 21 1.3.3 Bài học kinh nghiệm hiệu kinh tế chè cho hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 25 Chương 2.ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng, phạm vi 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 iv 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 27 2.3.2 Phương pháp tổng hợp phân tích thơng tin 28 2.4 Các tiêu kinh tế áp dụng 30 Chương 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Khái quát huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 3.1.3 Đánh giá thuận lợi, khó khăn thách thức phát triển kinh tế huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 41 3.2 Thực trạng hiệu kinh tế chè hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 42 3.2.1 Tình hình sản xuất chè huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 42 3.2.2 Đánh giá hiệu kinh tế chè hộ nông dân huyện Thanh Ba địa bàn điều tra 45 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế chè hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 57 3.3.1 Yếu tố trình độ văn hóa 59 3.3.2 Yếu tố điều kiện kinh tế hộ gia đình 60 3.3.3 Yếu tố giống chè 62 3.3.4 Yếu tố phân bón cho chè 63 3.3.5 Yếu tố quy mơ diện tích 68 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 69 3.4.1 Đánh giá chung hiệu kinh tế chè hộ nông dân điều tra huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 69 3.4.2 Quan điểm 71 3.4.3 Định hướng 72 3.4.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh tế chè 75 KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật DL : Du lịch SX : Sản xuất THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Uỷ ban nhân dân VHTT : Văn hố Thơng tin vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Thanh Ba giai đoạn 2014-2016 34 Bảng 3.2: Tình hình sản xuất chè huyện Thanh Baqua năm 20142016 44 Bảng 3.3: Thông tin hộ điều tra xã Vân Lĩnh, Thanh Vân Đông Lĩnh huyện Thanh Ba 45 Bảng 3.4: Mức độ đầu tư chi phí cho sản xuất chètrong nhóm hộ điều tra huyện Thanh Ba 47 Bảng 3.5: Diện tích, suất sản lượng chè bình quân hộđiều tra huyện Thanh Ba 49 Bảng 3.6: Kết sản xuất chè hộ điều tra huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 53 Bảng 3.7: Đánh giá hộ nông dân yếu tố nâng cao hiệu quảkinh tế sản xuất chè nông hộ 56 Bảng 3.8: Kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến HQKT cầy chè hộ nông dân huyện Thanh Ba 58 Bảng 3.9: Ảnh hưởng trình độ văn hóa chủ hộ đến hiệu kinh tếsản xuất chè hộ điều tra 59 Bảng 3.10: Ảnh hưởng điều kiện kinh tế hộ gia đình đến hiệu quảKinhtế sảnxuất chè huyện Thanh Ba 61 Bảng 3.11: Ảnh hưởng giống đến hiệu kinh tếcủa sản xuất chè hộ điều tra 62 Bảng 3.12: Ảnh hưởng mức bón phân đạm đếnhiệu sản xuất chè hộ điều tra 64 Bảng 3.13: Phân tích ảnh hưởng mức bón phân lân đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ điều tra 65 Bảng 3.14: Phân tích ảnh hưởng mức bón phân Kaliđến HQKT SX chè hộ điều tra 66 Bảng 3.15: Ảnh hưởng mức bón phân chuồng đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ điều tra 67 Bảng 3.16: Ảnh hưởng quy mơ diện tích đến hiệu kinh tếcủa sản xuất vii chè hộ điều tra 68 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Hình 3.1: Bản đồ hành chínhhuyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ năm 201731 Hình 3.2: Giá trị sản xuất tăng trưởng giá trị sản xuất huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016 37 Hình 3.3: Tỷ trọng cấu kinh tế Thanh Ba năm 2014 năm 2016 37 Hình 3.4: Diện tích, suất sản lượng chècủa nhóm hộ điều tra 50 ... triển kinh tế huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 41 3.2 Thực trạng hiệu kinh tế chè hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 42 3.2.1 Tình hình sản xuất chè huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. .. pháp nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 69 3.4.1 Đánh giá chung hiệu kinh tế chè hộ nông dân điều tra huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 69 3.4.2... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ANH TUẤN HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã ngành: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay