ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ THI HẾT MÔN ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

6 89 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 07:01

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP MƠN HĨA ĐẠI CƯƠNG Câu Kể tên yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, trình bày ảnh hưởng nhiệt độ đến tốc độ phản ứng Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: Nồng độ Nhiệt độ Thời gian Chất xúc tác Ảnh hưởng nhiệt độ đến tốc độ phản ứng thông qua số tốc độ phản ứng k k = A.e-Ea/RT Trong đó: A số Ea: lượng hoạt hóa phản ứng R: số khí T: nhiệt độ Kenvin Khi tăng nhiệt độ k tăng nên tốc độ phản ứng tăng Câu Định nghĩa chất xúc tác Nêu đặc điểm chất xúc tác Lấy ví dụ xúc tác đồng thể ví dụ xúc tác dị thể hệ phản ứng? Định nghĩa chất xúc tác: Chất xúc tác chất làm tăng tốc độ phản ứng hoàn nguyên sau trình phản ứng đặc điểm chất xúc tác: + Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận phản ứng nghịch, phản ứng chất xúc tác không tạo nhiều sản phẩm phản ứng khơng chất xúc tác tạo sản phẩm nhanh nhiều + Chất xúc tác không làm thay đổi cân phản ứng làm cho phản ứng đạt trạng thái cân nhanh Ví dụ chất xúc tác đồng thể dịch thể: H2SO4 chất xúc tác đồng thể cho phản ứng este hóa Alcol acid hữu Ni chất xúc tác dị thể cho phản ứng cộng alken Hydro để tạo alkan Câu Pepsin enzyme mặt ống tiêu hóa người Dung dịch 0,100 gam pepsin tinh khiết pha vừa đủ 60,0 ml áp suất thẩm thấu 0,0117 atm 25,0o C Hãy tính khối lượng phân tử pepsin? Cho biết số khí vạn R = 0,082 L.atm.mol-1K-1 Gọi M khối lượng phân tử Pepsin Ta biểu thức tính áp suất thẩm thấu: π = CM.R.T → CM = 1000 = → R.T.m.1000 = π.M.V M = (1) thay số vào (1) ta có: M= = 3480,911 (g/mol) Câu Tính pH dung dịch HCOOH nồng độ 0,1M cho Kb HCOO- 6,25.10-11 Phương trình điện ly HCOOH: HCOOH + H2O ↔ HCOO- + H3O+ (1) Phương trình điện ly nước: H2O +H2O ↔ H3O+ + OH- (2) bỏ qua điện ly nước theo (2) ta Ka.Kb = Kn → số điện ly acid dung dịch HCOOH là: Ka = = = 1,6.10-4 đặt [H3O+] = x ta phương trình bậc 2: x2 + Ka.x – KaCa = thay số ta có: x2 + 1,6.10-4 - 1,6.10-5 = x = 3,920.10-3(M) Ta pH = -lgx = lg 3,920.10-3 = 2,067 pH dung dịch HCOOH 2,076 Câu a Trình bày nguyên lý chuyển dịch cân bằng? b Cho cân sau: 2SO2+ O2 2SO3 ∆H
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ THI HẾT MÔN ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ THI HẾT MÔN ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay