Tình hình nghiên cứu và phát triển sâm của Việt Nam

29 60 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:55

2017 09 Hanoi Tình hình nghiên cứu phát triển sâm Việt Nam Lê Hùng Lĩnh Viện Di truyền Nông nghiệp Trồng nhân sâm giới America: P quinquifolius Korea: Panax ginseng Vietnamese ginseng China: P ginseng, P notoginseng P japonicus - Miền Bắc: P bipinnatifidus, P stipuleanatus - Miền Trung: P vietnamensis (3 varieties ?) Value up the Vietnamese ginseng to Worldwide Giống sâm Hàn Quốc Chunpoong Gumpoong Nhân sâm Việt Nam Lai Chau o Lai Châu Panax vietnamensis var fuscidiscus bậc phân loại loài Panax vietnamensis o Tam thất hoang - Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M Feng o Sâm vũ diệp - Panax bipinnatifidus Seem Kon Tum o Sâm Ngọc Linh - Panax Vietnamensis Ha et Grushv Da Lat o Panax vietnamensis Ha et Grushv var vietnamensis P vietnamensis var tiepii Nguồn gốc quan hệ di truyền loài sâm China Laos Các phận nhân sâm Thân Thân củ sâm Hạt Hoa Cây Quả xanh Lá Quả chín TÍNH ĐẶC HỮU CỦA SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM  SÂM NGỌC LINH LÀ LOÀI ĐẶC HỮU CỦA VIỆT NAM PHÁT HIỆN TẠI NÚI NGỌC LINH NĂM 1973 ĐẾN NĂM 1985 CHÍNH THỨC GĨP MẶT VÀO DANH SÁCH CÁC LOẠI SÂM TRÊN THẾ GIỚI VỚI TÊN KHOA HỌC Panax vietnamensis Ha et Grushv  SINH TRƯỞNG ĐƯỢC Ở VÙNG KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM Ở ĐỘ CAO 1200 – 2100m SO VỚI MỰC NƯỚC BIỂN  CÓ HÀM LƯỢNG Saponin CAO NHẤT TRONG CÁC LOẠI SÂM KHÁC NÊN TÁC DỤNG CỦA SÂM NGỌC LINH CŨNG ĐA DẠNG HƠN, RỄ SÂM NGỌC LINH CHỨA 52 LOẠI Saponin, SÂM TRIỀU TIÊN VÀ SÂM KHÁC CÓ KHOẢNG 25 LOẠI Phần thân khí sinh với tán phận mặt đất (thân rễ + rễ củ) Sâm Ngọc Linh thiên nhiên Bộ phận mặt đất (thân rễ + rễ củ) Sâm Ngọc Linh trồng Một số cấu trúc Saponin dammaran sâm Ngọc Linh O H (A ) R R O H G lc - O O H (B ) G lc - O O O 2H O H O H (C ) G lc - O O H R O (D ) R H O H O O H O H O R (E ) G lc - O O H th u 0 3 0 0 0 0 R s u a t % R - G lc2 - R h a A c - G lc2 - X y l A c - G l c - X y l4 -  G l c - G lc2 - X y l  G lc - G lc2 - X y l th u -C H -C H -C H -C H -C H 2O H R s u a t % R R 0 0 0 -G lc2 - G lc -H -H -G lc2 - G lc -O -G lc -H 0 -G lc2 - G lc -H 0 0 0 - -O -G lc -H -O -G lc (D ) (E ) (E ) -O -G lc (E ) 2 (S ) (R ) 0 H G l c2 - G l c H H ( ( ( ( G lc -O R O O3 H G l c -2 G l c - O (0 0 % ) O H R O O R th u 7 s u a t % 0 0 O H R - G lc2 - G lc - G lc2 - G lc2 - X y l R -O H -H R H O -G lc - G lc 0 - G lc2 - X y l -H -G lc 0 0 - G lc2- G lc - G lc2 - G lc -H -H -A -X y l O R th u 1 s u a t % 0 0 R - G lc - G lc2 -X y l Ara: a-L-arabinopyranosyl; Rha: a-L-rhamnopyranosyl; a-Glc: a-glucopyranosyl; Glc: b-D-glucopyranosyl; Xyl: b-D-xylopyranosyl; Ac: acetyl A A B C ) ) ) ) Majonosid –R2 Structures of ocotillol saponins in Vietnamese ginseng Majonosid-R2 chiếm khoảng ½ lượng tổng cộng saponin Tiếp Hồn thiện quy trình cơng nghệ sản xuất Sâm Ngọc Linh sinh khối chế phẩm tăng lực Vinatonic ); Chương trình KC10 Hệ thống ni cấy lớp mỏng tế bào nghiên cứu chương trình phát sinh hình thái bảo tồn sâm ngọc Linh; Nghiên cứu thuộc quỹ NAFOSTED Nghiên cứu chuyền gen tạo rễ tóc Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) làm vật liệu nuôi cấy Bioreactor; Đề tài cấp NN&PTNT Ứng dụng hệ thống chiếu sáng đơn sắc (LED) nghiên cứu nhân nhanh Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) Đề tài cấp Viện HLKH CNVN Nghiên cứu quy trình công nghệ bào chế số sản phẩm chất lượng cao từ sâm Ngọc Linh (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV – ARALIACEAE) 10 Ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ để phát triển nguồn nguyên liệu tạo sản phẩm từ hai loài thuốc Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.) Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M Feng) vùng Tây Bắc BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SÂM NGỌC LINH GIAI ĐOẠN 2014-2023 VỚI MỤC TIÊU ĐÀU TƯ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHẰM BẢO TỒN PHÁT TRIỂN NÂNG CAO GIÁ TRỊ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HÓA CHO SẢN PHẨM SÂM NGỌC LINH Tổng nguồn vốn đầu tư Đề án: 900 tỷ đồng (Chín trăm tỷ đồng) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ĐỀ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY SÂM NGỌC LINH (SÂM VIỆT NAM) ĐẾN NĂM 2030 Tổng nguồn vốn đầu tư Đề án: 9.467tỷ đồng (Chín nghìn bốn trăm sáu mươi bảy tỷ đồng) Trong đó: - Nhà nước: 1.569 tỷ đồng - Các doanh nghiệp: 7.898 tỷ đồng Bộ mơn sinh học phân tử • Nghiên cứu phát triển sâm Ngọc Linh (Vietnames ginseng) • Hợp tác quốc tế nghiên cứu sâm 17 Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng thị phân tử phục vụ giám định, khai thác phát triển giống Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis)” Mục tiêu cụ thể - Xây dựng thị phân tử ADN dựa trình tự hệ gen xác định thị phân tử đặc hiệu kiểm định sâm Ngọc Linh - Xây dựng qui trình kiểm định sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) thị phân tử NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Nội dung 1: Thu thập, xây dựng tập đoàn mẫu Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis); Sâm Vũ diệp (Panax bipinatifidus); Tam thất hoang (Panax stipuleanatus); Sâm Lai Châu Panax vietnamensis var fuscidiscus sâm Hàn Quốc Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá tính trạng hình thái sinh học chính, xây dựng sở liệu tính trạng mẫu sâm Ngọc Linh thu thập Nội dung 3: Nghiên cứu lưu giữ Invitro mẫu giống thu thập phục vụ nghiên cứu phát triển giống sâm Ngọc Linh Nội dung 4: Thiết kế thị phân tử phục vụ nghiên cứu di truyền kiểm định sâm Ngọc Linh Nội dung 5: Nghiên cứu xác định thị phân tử đặc hiệu để kiểm định sâm Ngọc Linh với số giống sâm khác Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm định sâm Ngọc Linh Nội dung 7: Sử dụng thị phân tử đặc hiệu xây dựng mối liên hệ tiến hóa phân ch di truyền mức độ phân tử mẫu sâm Ngọc Linh Quy trình nhân giống Invitro sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv-Araliaceae) Hairy root culture Plant adaptions to life on land Bioreactor P vietnamensis ex vitro Embryogenic callus Induction of somatic embryo Secondary somatic embryogenesis In vitro microrhizome formation Sử dụng thị phân tử kiểm định sâm Ngọc Linh Trình tự hệ gen lục lạp Sử dụng thị phân tử đặc hiệu để kiểm định thật giả giống sâm Ngọc Linh với số giống sâm khác (Sâm Vũ diệp, Tam thất hoang, Sâm Lai Châu, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật bản…) Hợp tác nghiên cứu gi giả ải trình tự hệ gen lục lạp sâm Ng Ngọ ọc Linh với Seoul National University Panax ginseng cv YP 156,248-156,355 156,088 Panax quinquefolius Panax notoginseng 156,466 156,188 Panax japonicus P Vietnamensis 155,992bp Giải trình tự sâm Ngocl Linh Panax vietnamensis • • • • NGS sequencing of two Vietnames ginseng and relatives Complete chloroplast genome sequences Diversity of chloroplast genomes and DNA markers for authentication Evolution history of Vietnamese ginseng Species WGS reads for CP assembly Amounts (Mb) CP genome length (bp) Panax ginseng cv Chunpoong 505 Coverage (x) 97 Panax ginseng cv Yunpoong 505 68 156,355 Panax quinquefolius Panax notoginseng 전칠삼 Panax japonicus 죽절삼 P Vietnamensis (A)-wild 1,010 127 156,088 2,811 2,870 4,586 2,276 3,453 468 699 246 237 1,005 258 156,466 156,188 155,993 155,992 156,366 156,730 156,831 P Vietnamensis (B)-culture Dendropanax morbiferus 황칠나무 Eleutherococcus sessiliflorus Kalopanax septemlobus 음나무 57 139 156,248 CP genome diversity between two Panax vietnamensis • 12 SNPs/ InDel between two Vietnames ginseng samples P vietnamensis Type SNP CP Locus Nucleotide position rpoC intron trnS-psbZ petB-petD trnR-trnN rpl32-trnL 23kb rpl32-trnL ndhD-psaC ndhE ndhH ycf1 ycf1 INDEL 37kb 78kb 110kb/131kb 115kb 116kb 119kb 119kb 125kb 126kb 127kb 19kb (A-wild) (B-culture) C C C T G A A T G A A A A G T T G C C A A A Xin trân trọng cảm ơn! ... 4.95 0.39 0.24 4.52 13.25 RCS4 1.29 0.04 0.67 4.45 0.24 0.23 4.34 11.26 SVN3 1.18 0.14 1.51 3.89 0.22 0.21 2.74 9.89 SVN2 0.66 0.06 0.62 1.99 0.25 0.19 1.77 5.54 Ghi chú: - G = ginsenosid; M... tuổi - SVN2-3: Bộ phận đất Sâm Ngọc Linh 2-3 tuổi (không tách riêng) TỒN TẠI SÂM NGỌC LINH  SÂM NGỌC LINH có cơng dụng tốt cho sức khỏe người nên giá trị kinh tế cao (40-100 triệu VN /kg) Từ... Ứng dụng hệ thống chiếu sáng đơn sắc (LED) nghiên cứu nhân nhanh Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) Đề tài cấp Viện HLKH CNVN Nghiên cứu quy trình cơng nghệ bào chế số sản phẩm chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình nghiên cứu và phát triển sâm của Việt Nam, Tình hình nghiên cứu và phát triển sâm của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay