DẠY HỌC VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM ECOPARK

89 26 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TW DƢƠNG THỊ HOA CÚC DẠY HỌC VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRƢỜNG ĐỒN THỊ ĐIỂM ECOPARK LUẬN VĂN THẠC SĨ LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MƠN MĨ THUẬT Khóa 1( 2015 – 2017) Hà Nội, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TW DƢƠNG THỊ HOA CÚC DẠY HỌC VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRƢỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM ECOPARK LUẬN VĂN THẠC SĨ LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP BỘ MÔN MĨ THUẬT Mã số: 60140111 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH TUẤN Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: “Dạy học Vẽ tranh đề tài cho học sinh Tiểu học Trƣờng Đồn Thị Điểm Ecopark” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi chưa cơng bố cơng trình khoa học khác thời điểm Hà Nội, Ngày 30 tháng 01 năm 2018 Tác giả Đã ký Dƣơng Thị Hoa Cúc DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT CB : Cán GDĐĐ : Giáo dục đạo đức GDHS : Giáo dục học sinh GV : Giáo viên HDHS : Hướng dẫn học sinh HS : Học sinh MH : Minh họa NXB : Nhà xuất THCS : Trung học sở MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÍ LUẬN DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TIỂU HỌC 1.1 Những vấn đề chung lí luận dạy học Mĩ thuật bậc tiểu học 1.1.1 Một số khái niệm, đặc trưng 1.1.2 Tâm lí lứa tuổi tâm lí sáng tạo 1.2 Dạy học môn Mĩ thuật tiểu học 16 1.2.1 Mục tiêu môn học 16 1.2.2 Vai trò mơn học 17 1.2.3 Nội dung chương trình thời lượng mơn học Mĩ thuật bậc tiểu học 18 1.3 Thực trạng dạy học vẽ tranh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark 19 1.3.1 Khái quát TrườngTrường Đoàn Thị Điểm Ecopark 19 1.3.2 Đặc điểm học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark 22 1.3.3 Thực trạng dạy học vẽ tranh đề tài Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark 23 Tiểu kết 28 Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC VẼ TRANH ĐỀ TÀI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM ECOPARK 30 2.1 Một số biện pháp nâng cao chất lượng vẽ tranh đề tài 30 2.1.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp: 30 2.1.2 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vẽ tranh đề tài 31 2.2 Triển khai thực nghiệm Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark 40 2.2.1 Những vấn đề chung thực nghiệm 40 2.2.2 Kết thực nghiệm 49 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC LUẬN VĂN 60 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vẽ tranh đề tài phân môn chương trình Mĩ thuật tiểu học Vẽ tranh đề tài sử dụng hiểu biết sống để tái Mĩ thuật Vẽ tranh đề tài giúp học sinh thể sống cách đa dạng, vun đắp tình cảm, tình yêu sống trách nhiệm xã hội Qua phân môn này, học sinh biết vận dụng kiến thức vào sống sinh hoạt ngày, tự thể ý tưởng, có tư tổng hợp hình, nét, màu sắc biểu đạt cách cao dần theo bậc học Vẽ tranh đề tài giúp cho giáo viên định hướng giá trị thẩm Mĩ đạo đức cho học sinh Chính có vai trò quan trọng chương trình dạy học Mĩ thuật tiểu học Tuy nhiên để việc dạy học vẽ tranh đề tài có hiệu giáo viên cần sử dụng phương pháp dạy học linh hoạt thích hợp với đối tượng Nhận thức tầm quan trọng đó, đa số Trường Tiểu học xây dựng nội dung phương pháp dạy học theo hướng tích cực để đẩy mạnh chất lượng dạy học vẽ tranh đề tài có Trường Tiểu học Đồn Thị Điểm Ecopark Với thời gian công tác năm trường, nhận thấy: Nhà trường có định hướng giáo dục tồn diện, cân kiến thức kĩ năng, trí tuệ tâm hồn Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark đánh giá trường có có cở vật chất đại khu vực Miền Bắc Đây ưu để phát triển môn nghệ thuật đặc biệt môn Mĩ thuật Trong năm gần nhà trường quan tâm nhiều đến dạy học vẽ tranh đề tài cho học sinh nhiên chưa đạt hiệu cao, tơi định chọn đề tài “Dạy học Vẽ tranh đề tài cho học sinh tiểu học Trường Đoàn Thi Điểm Ecopark” để nghiên cứu, hy vọng đóng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng dạy học vẽ tranh đề tài Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark Lịch sử nghiên cứu Hiện nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu phương pháp dạy học mơn Mĩ thuật Tuy nhiên chưa có số sách hay tài liệu đề cập đến khía cạnh vấn đề mà nghiên cứu, cụ thể: - Nguyễn Lăng Bình (2010), Dạy học tích cực số phương pháp kỹ thuật dạy học, NXB Đại học sư phạm Tài liệu tập chung vào phân tích phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực - Tơn Thị Tâm (CB), (2014), Dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, Chương trình Giáo dục – ChildFund Việt Nam.Tài liệu đưa chương trình giáo dục đại, hướng đến phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức - Bộ Văn hóa- Thể Thao – Du Lịch,Cục Mĩ thuật, nhiếp ảnh triển lãm (2015), Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc Cuốn sách tập hợp đầy đủ tác phẩm vẽ tranh đề tài thiếu nhi toàn quốc tổ chức Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam Tại sống tái theo cách nhìn đầy nghộ nghĩnh hồn nhiên qua tác phẩm Đây tài liệu định hướng giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, khơi dậy em niềm đam mê phát triển khiếu đặc biệt - Nguyễn Thu Tuấn, Giáo trình Phương pháp dạy học Mĩ thuật (1+2), NXB Đại học sư phạm Giáo trình trọng cập nhật thơng tin đổi nội dung, phương pháp dạy học Mĩ thuật, sử dụng kết hợp phương tiện dạy học đổi cách kiểm tra, đánh giá kết học tập Mĩ thuật học sinh, sinh viên theo hướng tích cực hóa người học, để trường họ dạy tốt mơn Mĩ thuật bậc học - Bộ giáo dục đào tạo (2015), Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học NXB Giáo dục Việt Nam Tài liệu đề cập đến quy trình dạy học Mĩ thuật theo định hướng phát triển lực bậc tiểu học - Nguyễn Thị Nhung (2016), Học Mĩ thuật theo định hướng phát triển lực lớp 1+2+3+4+5, Nxb Giáo dục Việt Nam Đây tài liệu dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, kích thích khả sáng tạo tư duy, hình thành kỹ cho người học Tuy nhiên chưa có tài liệu đề cập cụ thể đến đề tài: Dạy học Vẽ tranh đề tài cho học sinh tiểu học Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark điểm phần nghiên cứu luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng việc Dạy học vẽ tranh đề tài Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark Từ đó, đề xuất biện pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh chất lượng dạy học vẽ tranh đề tài 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn đề tài - Nghiên cứu thực trạng dạy học Vẽ tranh đề tài Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark - Đề xuất nội dung phương pháp dạy học vẽ tranh đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn Dạy học Vẽ tranh đề tài cho học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung phương pháp dạy học Vẽ tranh đề tài chương trình dạy học Mĩ thuật bậc tiểu học - Khơng gian: Trường Tiểu học Đồn Thị Điểm Ecopark – Xuân Quan – Văn Giang – Hưng Yên - Thời gian: Năm học 2016-2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chính, cụ thể sau: - Nghiên cứu tài liệu: Để thực đề tài tơi tìm đọc tài liệu liên quan để có nhìn khách quan, đa chiều Từ tài liệu tơi có sở lí luận vững để làm tiền đề cho việc nghiên cứu - Phương pháp so sánh: Trong luận văn sử phương pháp so sánh để đối chiếu khác biệt áp dụng biện pháp tích cực để nâng cao dạy học vẽ tranh đề tài - Phương pháp thực nghiệm: Một phương pháp nghiên cứu luận văn tôi, nhằm khẳng định giả thiết nêu hợp lí thiết thực Ngồi tơi áp dụng kinh nghiệm thân đồng nghiệp, trao đổi lấy ý kiến học sinh, phụ huynh chuyên gia để nghiên cứu vấn đề cách khách quan Những đóng góp luận văn Luận văn coi cơng trình nghiên cứu mang tính thực tiễn nội dung phương pháp dạy học vẽ tranh đề tài cho học sinh Tiểu học Luận văn làm tư liệu tham khảo cho nhà quản lý giáo dục giáo viên dạy Mĩ thuật có xu hướng, mục đích nghiên cứu Thơng qua nghiên cứu này, áp dụng, có ý nghĩa quan trọng việc giáo dục thẩm mĩ cho em học sinh, giúp cho em yêu thích mơn học Mĩ thuật, sáng tạo sống 69 thị phạm trò chơi dáng người, Lễ hội vẽ Yêu cầu HS quan Tiết Hđ2: Tô màu sát, vẽ lại dáng Hs trưng bày (40 phút) làm phong người HS tự nhận phú câu Yêu cầu học sinh xét hoàn Bài vẽ chuyện trưng bày sản phẩm thiện vẽ HS Tiết Hđ 1: Tơ màu cá nhân lên nhóm Hs giữ lại (40 phút) làm phong Gv góp ý, giúp đỡ để phục vụ phú câu để HS làm cho tiết sau Bài vẽ chuyện (Tiếp) Gv yêu cầu học sinh HS thảo luận theo nhóm Hs thảo luận Trình bày câu chuyện qua sơ đồ tư Nêu ý tưởng qua sơ đồ tư Gv nhận xét, góp ý Gv bao quát học Đại diện nhóm sinh thực hành theo trình bày nhóm Hs hoàn thiện Gv bao quát học khổ lớn sinh thực hành theo theo hướng nhóm dẫn Hđ1: Trưng Gv yêu cầu Hs tổ HS thực hành bày sản phẩm chức phong tranh Sáng tác câu triển lãm chuyện vẽ GV lắng nghe, định màu Hđ2: Liên hệ 70 thực tế hướng Hs hoàn thiện Gv mời Hs liên hệ khổ lớn nội dung học tập theo hướng GV lồng ghép dẫn nội dung GDĐĐ HS thực hành Hs đóng vai nhân viên bảo tàng thuyết trình tranh Nhận xét, tự nhận xét Hs liên hệ Lắng nghe, ghi nhớ 71 KẾ HOẠCH DẠY HỌC Tên ngƣời dạy: Đinh Quang Huy Tên bài: Vẽ tranh đề tài chủ đề Lễ hội quê em I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thêm số hoạt động Lễ hội truyền thống quê hương - Hs nắm bước vẽ tranh đề tài Kĩ năng: - Hs vẽ vẽ tranh đề tài ngày hội theo ý thích Biết xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp - HS rèn luyện kĩ quan sát, ghi nhớ hình ảnh Thái độ: - Biết giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp dân tộc - u thích mơn học Mĩ thuật II CHUẨN BỊ: Giáo viên:- Một số tranh, ảnh lễ hội - Hình gợi ý cách vẽ vẽ hs năm trước Học sinh: - Vở tập vẽ, bút chì, màu vẽ, giấy vẽ - Sưu tầm thêm tranh ảnh đề tài lễ hội *Phƣơng pháp: Thuyết trình, gợi mở- vấn đáp, trực quan, nhóm học tập… III Các hoạt động dạy – Học chủ yếu Ổn định lớp Kiểm tra đồ dung học tập 72 Nội dung Hoạt động Hoạt động GV HS Hoạt động 1: - Giới thiệu Hs lắng nghe Tìm chọn nội hoạt động dung đề tài Hs quan sát, ghi - Giới thiệu số nhớ hình ảnh Lễ hội Hs thảo luận ? Kể tên số lễ nhóm hội mà em biết? Hs trả lời ? Nêu đặc trưng lễ hội vùng miền? -GV Chốt: Hoạt động 2: ? Hãy nêu ý tưởng Hs nêu ý tưởng Cách vẽ vẽ tranh đề tài Lễ hội? GV chuyển ý ? Hãy nhắc lại Hs nhắc lại bước vẽ tranh đề Hs nhận xét tài? -Yêu cầu hs nhận xét - Yêu cầu hs đọc Hs lắng nghe, ghi lại bước vẽ nhớ -GV thị phạm, vừa vẽ vừa nhắc ĐDDH Ảnh MH 73 lại bước thực - GV lưu ý cho học sinh số dạng bố cục cần tránh - Giới thiệu cho hs số vẽ học sinh GV chốt: Các bước vẽ tranh đề tài giống nhau, khác cách thể nội dung Bài vẽ Hs vẽ Hoạt động 3: Chuyển ý sang Thực hành theo Bài vẽ Hs Thực hành hoạt động hướng dẫn Nêu yêu cầu thực GV hành: + Vẽ tranh đề tài lễ hội quê em + Thực hành giấy A4 + Chất liệu tùy chọn + Chỉ dừng lại bước Vẽ hình 74 -GV bao quát lớp, hướng dẫn học sinh lúng túng Hoạt động 4: Chọn số Đánh giá nhận xét (chưa đẹp đẹp) HS quan sát Hs nhận xét -GV gợi mở để Hs tự nhận xét Lắng nghe, ghi -Gv chốt lại, nhớ - Liên hệ thực tế 75 Phụ lục Một số tác phẩm vẽ tranh đề tài lớp đối chứng 4.1.Tác phẩm: “Quê em”- Tác giả: Minh Anh lớp 4A2 [Nguồn: Phòng truyền thơng, Trường Tiểu học Đồn Thị Điểm Ecopark – 2016] 4.2 Tác phẩm: “Cảnh đẹp quê em”- Tác giả: Thu Hương lớp 4A2 [Nguồn: Phòng truyền thơng, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark – 2016] 76 4.3.Tác phẩm: “Thành phố nơi em sống”- Tác giả: Huy Hoàng lớp 4A2 [Nguồn: Phòng truyền thơng, Trường Tiểu học Đồn Thị Điểm Ecopark – 2016] 77 Phụ lục Một số tác phẩm vẽ tranh đề tài lớp thực nghiệm Tác phẩm: “Quê hƣơng yêu dấu”- Tác giả: Nhóm lớp 4A1 [Nguồn: Tác giả chụp Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark,năm 2016] Tác phẩm: “Đêm trung thu”- Tác giả: Nhóm lớp 4A1 [Nguồn: Tác giả chụp Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark, năm 2016] 78 Tác phẩm: “Quê hƣơng em thành phố”- Tác giả: Nhóm lớp 4A1 [Nguồn: Tác giả chụp Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark, năm 2016] 79 Tác phẩm: Đàn cá – Lớp 1A1 – trường tiểu học Đồn Thị Điểm Ecopark [Nguồn: Phòng truyền thơng, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark – 2016] Tác phẩm: Vƣờn hoa bàn tay – Lớp 3A2 – Trường Tiểu học Đồn Thị Điểm Ecopark [Nguồn: Phòng truyền thơng, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark – 2016] 80 81 Tác phẩm: Thiên nhiên tƣơi đẹp – Lớp 3A2 – trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark - Tranh vẽ chất liệu nilon màu acrylic [Nguồn: Phòng truyền thơng, Trường Tiểu học Đồn Thị Điểm Ecopark – 2016] 82 Tác phẩm: Con vật yêu thích – Lớp 2A5 – trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark - Tranh vẽ vớimàu sáp khơ [Nguồn: Phòng truyền thơng, trường Tiểu học Đồn Thị Điểm Ecopark – 2016] Tác phẩm: Thiên nhiên quanh em – Lớp 4A3 – trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark - Tranh vẽ với chất liệu màu acrylic sỏi cuội 83 [Nguồn: Phòng truyền thơng, trường Tiểu học Đồn Thị Điểm Ecopark – 2016] Tác phẩm: Thế giới đại dƣơng – Lớp 1A2 – trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark - Tranh vẽ màu acrylic sỏi cuội [Nguồn: Phòng truyền thơng, trường Tiểu học Đồn Thị Điểm Ecopark – 2016]
- Xem thêm -

Xem thêm: DẠY HỌC VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM ECOPARK, DẠY HỌC VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM ECOPARK

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay