GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

27 54 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:55

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÊ CAO VINH GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: HỒ CHÍ MINH HỌC Mã số: 62 31 02 04 HÀ NỘI - 2017 Luận án hoàn thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Ngọc Anh PGS TS Hoàng Anh Phản biện 1: ……………………………………… ………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………… ……………………………………… Phản biện 3: ……………………………………… ……………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi……giờ……ngày……tháng…….năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người nội dung cốt lõi sợi đỏ xuyên suốt toàn di sản tư tưởng Người Đó khơng có khác chủ nghĩa nhân văn đích thực, làm sở tạo nên sức sống khả trường tồn tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, hay chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh phận cấu thành quan trọng, giữ vị trí hạt nhân, tảng triết học toàn hệ thống tư tưởng nghiệp thực tiễn Hồ Chí Minh, giá trị tinh túy toàn di sản Hồ Chí Minh Giá trị có sức nội sinh, ngoại hóa vơ mạnh mẽ, làm nên chiều sâu tư tưởng, sức thuyết phục, cảm hóa, chuyển hóa phương pháp phong cách Hồ Chí Minh Cũng giá trị nhân văn Hồ Chí Minh góp phần làm nên chất, sức mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam nghiệp cách mạng Việt Nam Vì thế, nghiên cứu tư tưởng nhân văn Người cách tồn diện vào chiều sâu bên hệ tư tưởng, từ đó, xác định rõ chế tồn khả lan tỏa tư tưởng tầng lớp nhân dân Thanh niên, có sinh viên đại học, lực lượng nòng cốt xây dựng bảo vệ tổ quốc, sứ giả đưa Việt Nam hội nhập quốc tế, thân, đại biểu cho dân tộc Việt Nam, cho văn hóa Việt Nam, thế, họ cần phải người phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, mà cốt cách, chất, khơng khác giá trị nhân văn Vì vậy, nhiệm vụ trung tâm giáo dục Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam rõ, “đổi chương trình nhằm phát triển lực phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ dạy nghề Đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật ý thức công dân Tập trung vào vào giá trị văn hóa, truyền thống đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi nhân văn của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh” Để thực nhiệm vụ đó, việc sâu vào nghiên cứu, giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào sống để thúc đẩy trình nhân văn hóa đời sống xã hội, nhân văn hóa chất người Việt Nam, có niên, sinh viên, đồng thời làm cho giá trị nhân văn Hồ Chí Minh ngày khảng định, bồi đắp, tòa sáng trường tồn vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp bách Vì vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Việt Nam nay” để làm Luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Hồ Chí Minh học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Phân tích nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chất lượng, phân tích thực trạng đề xuất giải pháp giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ sở hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; - Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn cho sinh viên trường đại học nước ta; - Làm rõ nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; - Đánh giá thực trạng giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trường đại học - Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Luận án tập trung nghiên cứu công tác giáo dục tư tưởng nhân văn cho sinh viên trường Đại học nước ta - Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học vấn đề rộng Do đó, khn khổ luận án, tác giả tập trung vào nghiên cứu khảo sát thực tế giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trường đại học khu vực miền Bắc - Hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học luận án nghiên cứu, khảo sát khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2016 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án thực tảng quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng chủ nghĩa xã hội, văn hóa, đạo đức, người 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Luận án nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin - Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành chuyên ngành, đặc biệt trọng phương pháp: phương pháp lơ gíc, lịch sử, sử dụng phương pháp văn học, nghiên cứu tác phẩm kinh điển Hồ Chí Minh, kết hợp nói, viết với hoạt động đạo thực tiễn người; sử dụng phương pháp chuyên biệt: điều tra xã hội học, phân tích, tổng hợp, so sánh,… để thực đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 5.1 Ý nghĩa khoa học - Luận án góp phần làm phong phú thêm vào hệ thống chủ trương, sách Đảng, Nhà nước công tác giáo dục niên- sinh viên nói chung giáo dục đạo đức, nhân văn nói riêng - Luận án sở lý luận quan trọng để trường Đại học xây dựng kế hoạch, chủ trương công tác nghiên cứu đạo đức sinh viên - Là tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trường Đại học nước ta 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án đề xuất giải pháp nhằm giúp trường Đại học đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên Những đóng góp Luận án - Phân tích quan điểm tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh theo lơgic, trình tự - Luận án đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm chương, 10 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Những cơng trình khoa học liên quan đến tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Nghiên cứu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đông đảo học giả, nhà khoa học, cá nhân nước quan tâm nghiên cứu đề tài khoa học, sách chuyên khảo, luận án, viết tạp chí khoa học Việc nghiên cứu vấn đề nhà khoa học nghiên cứu theo cách tiếp cận khác nhau, cơng trình nghiên cứu khác nhau, tựu chung lại tác giả tập trung làm rõ vấn đề lý luận chung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh khái niệm, đặc điểm, nguồn gốc, nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Những kết đáng trân trọng góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận chung tư tưởng Hồ Chí Minh nhân văn Các cơng trình khoa học cung cấp nhiều gợi ý quan trọng, tài liệu tham khảo quý sở lý luận quan trọng để tác giả kế thừa, tiếp tục sâu nghiên cứu: Nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 1.2 Một số cơng trình khoa học liên quan đến giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho tầng lớp nhân dân xã hội nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc công xây dựng đạo đức cho người Việt Nam giai đoạn Vấn đề nhà khoa học, học giả nước nghiên cứu qua công trình khoa học khác Trong cơng trình này, bước đầu tác giả làm rõ số vấn đề sau: hệ thống nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; làm rõ cần thiết phải giáo dục tư tưởng cho tầng lớp nhân dân công đổi hội nhập quốc tế nay; đưa phương hướng đề xuất số giải pháp để giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho tầng lớp nhân dân xây dựng đạo đức mới, người nước ta nay.Các cơng trình cung cấp nhiều gợi ý quan trọng, tài liệu quý, sở để tác giả kế thừa, tiếp tục sâu nghiên cứu: Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Việt Nam 1.3 Những vấn đề nghiên cứu vấn đề đặt để luận án tiếp tục nghiên cứu 1.3.1 Những vấn đề nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án nhà khoa học, cơng trình nghiên cứu vơ có giá trị mà tác giả tham khảo kế thừa, để thực luận án Với công trình nghiên cứu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, tác giả cơng trình nghiên cứu trên, bước đầu làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, nghiên cứu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh: - Một là, tác giả bước đầu sở hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là: kế thừa giá trị truyền thống nhân dân tộc, quê hương gia đình; giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại lòng nhân ái; phẩm chất cá nhân đặc biệt Hồ Chí Minh - Hai là, nội dung bản, xuyên xuốt tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh tác giả khảng định là: tình u thương vơ hạn người, người khổ; coi người mục tiêu, độnglực nghiệp mạng; lòng khoan dung rộng lớn người; chăm lo bồi dưỡng, phát triển người Tuy nhiên, kết đạt công trình nghiên cứu nhà khoa học nguồn gốc, đặc điểm, nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh nghiên cứu góc độ đạo đức, văn hóa, xã hội, người, v.v Nhưng đa phần cơng trình tiếp cận nghiên cứu dạng viết, chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu chun khảo có tính hệ thống, toàn diện, sâu sắc nguồn gốc nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Thứ hai, nghiên cứu giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh - Một là, tác giả làm rõ cần thiết việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho tầng lớp nhân dân nhằm hình thành nên người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Hai là, cơng trình này, tác giả rõ những vấn đề đặt ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Đó là, mâu thuẫn yêu cầu không ngừng nâng cao hiệu hoạt động giáo dục với chất lượng chủ thể giáo dục; mâu thuẫn nội dung giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với thực sống; mẫu thuẫn nhu cầu mong muốn vươn lên hoàn thiện nhân cách với thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phận nhân dân - Ba là, tác giả phương hướng, nội dung cần thiết giáo dục tư tư tưởng nhân văn hồ Chí Minh, đồng thời bước đầu đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động giáo dục cho tầng lớp nhân dân xã hội Tuy nhiên, cơng trình trên, tác giả dừng lại việc nghiên cứu giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phát huy nhân tố người nói chung v.v , chưa có cơng trình cụ thể sâu nghiên cứu có tính hệ thống việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, giai đoạn 1.3.2 Những vấn đề đặt luận án tiếp tục nghiên cứu Từ kết đạt vấn đề đặt nghiên cứu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh nhà khoa học, sở quan trọng để tác giả luận án định hướng nghiên cứu xác định nội dung trọng tâm cần tiếp tục nghiên cứu luận án: - Một là, luận án tiếp tục nghiên cứu cách toàn diện nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh - Hai là, sở phân tích tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, tác giả luận án vào xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học; để từ đó, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục trường Đại học Việt Nam - Ba là, từ đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Việt Nam nay, luận án đề xuất phương hướng, với hệ thống giải pháp giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Việt Nam Chương TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH - NỘI DUNG, SỰ CẦN THIẾT VÀ HỆ TIÊU CHÍNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN 2.1 Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.1.1 Khái niệm chủ nghĩa nhân văn Luận án thống với quan niệm nhà nghiên cứu cho rằng, chủ nghĩa nhân văn khái niệm mà nội hàm thường nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa, giá trị, quyền người Khái niệm chủ nghĩa nhân đạo biểu tinh thần đạo đức, đề cao tình cảm, lòng u thương người Tuy nhiên, hai khái niệm có tương đối đồng mặt nội hàm, tình người, tình thương, quan tâm đến hạnh phúc người, giá trị người, cao tình u đồng loại 2.1.1.2 Khái niệm “Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh” Từ kết nghiên cứu đạt nhà khoa học, yêu cầu phương pháp luận mác xít, luận án cho rằng: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh hệ thống luận điểm người giải phóng người rút từ thực tiễn cách mạng; luận điểm hình thành sở kế thừa có chọn lọc giá trị nhân văn truyền thống dân tộc, giá trị nhân văn văn hóa nhân loại với đỉnh cao chủ nghĩa nhân đạo Mác - Lênin, nhằm mục đích giải phóng phát triển người cách tồn diện Đó quan niệm chất người; tình yêu thương người; tinh thần khoan dung; coi người vừa mục tiêu, vừa động lục nghiệp cách mạng; chiến lược trồng người Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh mang tính định hướng việc xây dựng người nước ta 11 Đó người có tư chất thông minh, sắc sảo, nhạy bén, ham học hỏi; có tư độc lập sáng tạo; có trí tuệ un bác, vốn kiến thức sâu rộng; có lòng tin mãnh liệt nhân dân; có ý chí, nghị lực phi thường; có phẩm chất đạo đức cách mạng mẫu mực; tác phong giản dị, khiêm tốn, gần gũi với nhân dân Với phẩm chất cá nhân trên, làm cho Hồ Chí Minh có khả tiếp nhận cách nhanh, nhạy tri thức, kho tàng kinh nghiệm lịch sử, tinh hoa chủ nghĩa nhân văn nhân loại chuyển hóa tinh hoa cách nhuần nhuyễn để biến hóa thành phẩm chất, tư tưởng, trí tuệ mà khơng rơi vào dập khuôn, chép 2.1.3 Những nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 2.1.3.1 Quan niệm Hồ Chí Minh chất người Trên sở kế thừa phát triển lý luận Mác - Lênin người, Hồ Chí Minh có cách tiếp cận quan niệm riêng, độc đáo người Trong quan niệm Hồ Chí Minh, khơng có người chung chung, trừu tượng theo quan niệm học thuyết tôn giáo, mà có người cụ thể gắn liền với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể Khái niệm người tư tưởng Hồ Chí Minh hiểu theo “nghĩa hẹp gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn, nghĩa rộng đồng bào nước, Rộng loài người” Quan niệm chất người mang tính xã hội, chịu chi phối tác động quan hệ xã hội, quan niệm Hồ Chí Minh, người tốt hay xấu, ác hay lương thiện, khơng phải tính cố hữu mà quan hệ xã hội, môi trường sống người tạo nên 2.1.3.2 Tình yêu thương người Hồ Chí Minh dành tình u vơ hạn người mà trước hết cho người khổ xã hội, người cơng nhân, nơng dân, người thuộc địa bị bóc lột đến tận xương tủy Yêu thương người Hồ Chí Minh khơng dừng lại tình cảm, mà thể hành động cụ thể đấu tranh mạnh 12 mẽ chống lại áp bóc lột để giải phóng người, đem lại hạnh phúc cho người Yêu thương người Hồ Chí Minh nêu lên vận động người thực để đem lại hạnh phúc cho người 2.1.3.3 Tinh thần khoan dung Khoan dung Hồ Chí Minh nét đặc sắc tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, đồng thời vũ khí tinh thần quan trọng cơng đấu tranh mục tiêu cao đẹp nghiệp cách mạng, tinh thần thể nội dung sau: Tinh thần khoan dung rộng lớn trước khác biệt người; khoan dung với người lầm đường lạc lối họ nhận sai lầm; khoan dung với kẻ thù, sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp hòa bình; chiến tranh, Người coi mục tiêu chiến tranh đánh bại ý chí xâm lược kẻ thù, khơng phải tiêu diệt tồn sinh lực địch 2.1.3.4 Con người vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp cách mạng Giải phóng người để đem lại sống ấm no, tự do, hạnh phúc mục tiêu cao toàn nghiệp cách mạng nước ta Mục tiêu thể định hướng lên cách mạng Việt Nam, mục tiêu xây dựng xã hội nước ta xây dựng Nhà nước thật dân, dân, dân nước ta Đây nghiệp cách mạng lâu dài, khó khăn gian khổ nhiều hệ người Việt Nam thực nỗ lực thân người 2.1.3.5 Chiến lược “trồng người” Coi người vốn quý xã hội, lực lượng có sức mạnh to lớn, nhân tố định thành công cách mạng, phải chăm lo, bồi dưỡng phát triển người cho nghiệp cách mạng, giáo dục biện pháp quan trọng hàng đầu để thực thắng lợi chiến lược 13 2.2 Sự cần thiết giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Việt Nam 2.2.1 Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng nguồn lao động tồn diện nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mục tiêu q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta hướng đến xã hội phát triển bền vững, tăng trưởng phải đôi với tiến công bằng, xã hội phải văn minh Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi cần phải đào tạo đội ngũ lao động không giỏi chun mơn, vững tay nghề mà phải có lương tâm, trách nhiệm với cộng đồng Vì việc giáo dục tư tưởng nhân văn cho sinh viên yêu cầu cấp thiết đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế 2.2.2 Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên nhằm đáp ứng đòi hỏi khách quan trình đổi tồn diện giáo dục đại học Việt Nam Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta nhằm giúp sinh viên hình thành phẩm chất tốt đẹp nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, lối sống có trách nhiệm với thân, gia đình xã hội Đây giải pháp quan trọng thực đổi giáo dục đại học nhằm hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Vì vậy, việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta đòi hỏi khách quan nghiệp đổi giáo đại học Việt Nam 2.2.3 Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nhằm đáp ứng đòi hỏi nội sinh q trình hồn thiện nhân cách sinh viên Sinh viên với trình độ học vấn cao nên nhu cầu tiếp thu văn hóa tinh thần họ chọn lọc Điều giúp em khơng kế thừa trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc mà dễ tiếp thu giá trị lòng nhân ái, tình u thương người tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh để làm phong phú tầm hồn, tình cảm họ, góp phần nâng cao tính 14 chân, thiện, mỹ sinh viên Những giá trị nhân văn tư tưởng Hồ Chí Minh tác động để lại dấu ấn quan trọng diện mạo nhân cách sinh viên Vì vậy, việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta để nhằm đáp ứng đòi hỏi nội sinh pháp triển hoàn thiện nhân cách sinh viên 2.3 Hệ tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Việt Nam Hệ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học tập hợp tiêu chí chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Trên sở tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tiến hành công tác kiểm định chất lượng đại học, từ thực tiễn hoạt động giáo dục trường đại học, luận án bước đầu xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta Tiêu chí 1: Với số trọng tâmđánh giá chất lượng chủ thể trình giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Tiêu chí 2:Với số trọng tâm đánh giá yếu tố tham gia vào trình giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Tiêu chí 3: Với số trọng tâm đánh giá kết trình giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên Tiểu kết chương Nghiên cứu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh sở lý luận quan trọng để vào nghiên cứu việc giáo dục tư tưởng cho sinh viên trường đại học nước ta Trong chương này, luận án vào làm rõ vấn đề sau:luận án bước đầu đưa làm rõ nội hàm khái niệm “Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh” khái niệm “Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học” 15 Làm rõ nguồn gốc hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh phân tích rõ nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh: là, quan niệm Hồ Chí Minh người chất người; hai là, tình yêu thương người;ba là, tinh thần khoan dung rộng lớn;bốn là, người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng; năm là, thực chiến lược “trồng người” Khẳng địnhviệc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh Việt Nam cần thiết, nhằm: đáp ứng yêu cầu chất lượng nguồn lao động toàn diện nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; từ đòi hỏi khách quan trình đổi giáo dục đại học nước ta; nhằm đáp ứng đòi hỏi nội sinh pháp triển hoàn thiện nhân cách sinh viên Và bước đầu xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Chương THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 3.1 Thực trạng giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta 3.1.1 Một vài đặc điểm mẫu khảo sát đề tài 3.1.1.1 Đặc điểm địa bàn khảo sát Để đảm bảo kết khảo sát xác, khách quan.Trong trình khảo sát, luận án rõ địa bàn tiến hành khảo sát; số lượng sinh viên, giảng viên tham gia vào khảo sát; số lượng cấu trường tham gia vào khảo sát 3.1.1.2 Đặc điểm nhân học Trong nội dung này, luận án rõ tỉ lệ giới tính sinh viên tham gia vào khảo sát; Về vị trí, nhiệm vụ đảm nhiệm lớp nhóm sinh viên tham gia khảo sát; Về cấu đoàn thể sinh viên tham gia vào mẫu khảo sát; Về nơi sinh viên tham gia vào mẫu khảo sát 16 Kết khảo sát thu từ hoạt động điều tra thực tế sở quan trọng để luận án vào đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta 3.1.2 Thực trạng 3.1.2.1 Những thành tựu chủ yếu nguyên nhân * Thành tựu Trên sở khảo sát thực tế trường đại học, luận án vào đánh giá kết đạt trường đại học mặt yếu tố tham gia vào trình giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ chí Minh cho sinh viên như: Thứ nhất, kết đạt nâng cao chất lượng chủ thể giáo dục Thứ hai, yêu tố tham gia vào hoạt động giáo dục chương trình, giáo trình mơn học trường trọng thường xuyên bổ sung, chỉnh sửa; điều kiện sở vật chất thư viện, giảng đường, phương tiện, giáo cụ trực quan… phục vụ cho dayh học trường trọng đầu tư Thứ ba, kết đạt trình giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trường đại học Đó thay đổi đổi giới quan, nhân sinh quan hành vi nhân văn hoạt động thực tiễn sinh viên sau trình giáo dục, rèn luyện Các em thấy cần thiết việc học tập rèn luyện theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; số lượng sinh viên tham gia vào hoạt động tình nguyện cộng đồng, hoạt động từ thiện, hoạt động nhân đạo ngày nhiều, với nhiều hoạt động thiết thực * Nguyên nhân thành tựu Thứ nhất, Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục Đào tạo kịp thời ban hành chủ trương, đường lối, sách đắn để định hướng cho toàn hoạt động giáo dục nói chung, hoạt động giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh có giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh nói riêng 17 Thứ hai, trường Đại học, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường bước đầu có nhận thức cần thiết phải giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên Thứ ba, giá trị đạo đức, nhân văn truyền thống Việt Nam yêu thương người, nhân ái, sống có tình có nghĩa nguyên nhân góp phần quan trọng việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên Thứ tư, phía sinh viên, đa số sinh viên nhận thức tầm quan trọng của việc giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh q trình học tập 3.1.2.2 Những hạn chế nguyên nhân * Hạn chế - Thứ nhất, phận chủ thể tham gia vào trình giáo dục chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên - Thứ hai, chất lượng yếu tố tham gia vào trình giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động giáo dục - Thứ ba, kết đạt hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu việc xây dựng nguồn nhân lực phát triển tồn diện cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước * Nguyên nhân hạn chế - Thứ nhất, xuất phát từ đặc thù tâm lý, ngành học của phận lớn sinh viên, giảng viên trường đại học - Thứ hai, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học mang nặng tính hình thức - Thứ ba, mặt trái kinh tế thị trường với trình mở cửa hội nhập tác động sâu sắc đến ý thức, hành vi đạo đức sinh viên Kinh tế thị trường kích thích lợi ích cá nhân, lợi ích vật chất cách thái - Thứ tư, thân sinh viên - với tư cách đối tượng giáo dục Bên cạnh sinh viên có ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện tốt, 18 phận sinh viên thiếu ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 3.2 Những vấn đề đặt công tác giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên 3.2.1 Mâu thuẫn yêu cầu chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên với hạn chế, bất cập chủ thể giáo dục Để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học, vấn đề đặt phải khắc phục bất cập chủ thể tham gia vào q trình giáo dục, cần phải tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tư tưởng Hồ Chí Minh vững chun mơn, sáng đạo đức Bên cạnh đó, cần có phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình với xã hội giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên có chủ thể giáo dục đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục đặt 3.2.2 Mâu thuẫn nội dung giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh nhà trường với thực đời sống xã hội Những tượng tiêu cực diễn đời sống xã hội mà sinh viên thường xuyên chứng kiến vô cảm người với nhau, vô cảm người với tự nhiên, với xã hội; tượng tiêu cực, bất bình đẳng xã hội vấn đề đối lập với tình u thương người, lòng nhân ái, vị tha, bao dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh mà sinh viên thầy cô giảng giải nhà trường Thực tế gây khó khăn lớn việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học đòi hỏi cần phải giải để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục 3.2.3 Mâu thuẫn nội sinh viên nhu cầu mong muốn hoàn thiện nhân cách với thiếu ý thức rèn luyện tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh phận sinh viên Hồn thiện nhân cách khơng mong muốn thân sinh viên mà yêu cầu xã hội khách quan xã hội Tuy nhiên, trường đại học phận khơng nhỏ sinh viên thiếu ý 19 thức rèn luyện, tu dưỡng Sự thiếu ý thức rèn luyện, tu dưỡng phận sinh viên biểu rõ nét xuống cấp đạo đức xã hội, xa rời tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Đây thực vấn đề đặt cho công tác giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta Chương GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - PHƯƠNG HƯỚNG, VÀ CÁC GIẢI PHÁP 4.1 Phương hướng giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học 4.1.1 Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên gắn với mục tiêu xây dựng “con người xã hội chủ nghĩa” Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học giúp họ hình thành nên phẩm chất, nhân cách người Việt Nam tiến hành đồng thời với việc giáo dục kiến thức chuyên ngành, kỹ thực hành nhằm hình thành nên nguồn nhân lực phát triển tồn diện đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế định hướng quan trọng hoạt động giáo dục trường đại học 4.1.2 Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trách nhiệm với thân, gia đình với nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Với tư cách đội ngũ dự bị, lực lượng kế cận hùng hậu nghiệp cách mạng, người chủ nhân tương lai nước nhà, hệ trẻ - trước hết sinh viên, có trách nhiệm kế tục nghiệp cách mạng vẻ vang mà hệ trước để lại Do vậy, làm cho họ thấy trách nhiệm to lớn thân, gia đình cao trách nhiệm người công dân, người trí thức trẻ nghiệp xây dựng phát triển đất nước mục tiêu dân giàu, nước 20 mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh phương hướng việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên 4.2 Giải pháp giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Xuất phát từ vị trí, vai trò, u cầu, thực trạng cơng tác giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta nay, việc giáo dục cần tiến hành đồng bộ, nhiều giải pháp khác Tuy nhiên, đề tài này, tác giả bước đầu đề cập đến số giải pháp sau: 4.2.1 Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Việt Nam Thực giải pháp làm cho chủ thể giáo dục như: ngành giáo dục, cán quản lý, đội ngũ giảng viên, tổ chức đồn thể… trường đại học có ý thức tinh thần trách nhiệm cao trình đạo, tổ chức, đổi nội dung, phương pháp giáo dục nhằm đem lại chất lượng cho hoạt động trường đại học nước ta 4.2.2 Đổi nội dung, phương pháp giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta thơng qua mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh 4.2.2.1 Đổi nội dung mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh hướng tới việc trang bị tri thức mang tính khoa học cao, tính Đảng, tính tư tưởng sâu sắc cho sinh viên 4.2.2.2 Đổi chương trình đào tạo mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh 4.2.2.3 Đổi phương pháp giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh giúp sinh viên chủ động, sáng tạo, tự giác học, biến tri thức nhân văn Hồ Chí Minh thành phẩm chất cần thiết cho thân 4.2.2.4 Tăng cường điều kiện hỗ trợ hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 4.2.3 Phát huy tính tự lập, tự giác sinh viên việc rèn luyện theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Thực giải pháp này, trường cần phải giáo dục, thuyết phục để sinh viên thấy trách nhiệm to lớn thân đất 21 nước; với việc động viên, khuyến khích sinh viên tích cực tự giác học tập, rèn luyện theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, trường đại học cần xây dựng chế kiểm tra, đánh giá hình thức đa dạng, phù hợp để sinh viên tăng cường tinh thần tự giác học tập, tự giác rèn luyện theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; trường cần đề Quy chế khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh dân chủ sinh viên có thành tích tốt việc học tập, rèn luyện theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, cá nhân có biểu vi phạm đạo đức, lối sống 4.2.4 Đa dạng hóa phong trào trị - xã hội thực tiễn, đặc biệt pháp huy phong trào “Mùa hè xanh”, “Hiến máu nhân đạo” cho sinh viên trường đại học Cần phát huy tốt vai trò lãnh đạo Đồn niên, Hội sinh viên việc tổ chức thu hút sinh viên vào phong trào trị - xã hội thực tiễn;các tổ chức Đoàn, Hội trường đại học cần có nội dung hình thức giáo dục sinh động, phong phú; tiếp tục đổi phát triển phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến máu nhân đạo”… sinh viên; Đoàn niên, Hội sinh triển khai hoạt động trị - xã hội thực tiễn lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần có liên hệ chặt chẽ với phòng Cơng tác trị, Khoa Lý luận trị để có phối hợp chặt chẽ toàn trường, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên 4.2.5 Kết hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội trình giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên Sự kết hợp nhằm tạo tác động nhiều chiều, tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên, yêu cầu trình kết hợp là: Thứ nhất, phải đảm bảo quán mục tiêu, nội dung giáo dục Thứ hai, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội q trình giáo dục 22 4.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát Nhà trường, phòng ban, tổ chức Đồn cơng tác giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồi với hoạt động giáo dục nhằm nâng cao tính tự giác hoạt động, nắm bắt xác thông tin thực trạng hoạt động giáo dục yếu tố ảnh hưởng đến trình giáo dục, để từ tìm ngun nhân đề giải pháp kịp thời, hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên Đối với Đảng ủy, Ban giám hiệu cần phải thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đơn vị, giảng viên nhà trường Các phòng, Ban nhà trường, đặc biệt phòng Đào tạo cần phát huy vai trò việc kiểm tra, giám sát việc thực chương trình đào tạo, chương trình mơn học mơn lý luận trị nói chung, mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng Phát huy giám sát giảng viên giảng viên, giám sát sinh viên giảng viên thông qua phiếu đánh giá giảng viên Tiểu kết chương Việc phát huy giá trị nhân văn Hồ Chí Minh Thơng qua giáo dục đạo đức, xây dựng nhân cách cho sinh viên biện pháp bản, lâu dài hướng đến xây dựng xã hội nhân văn, phát triển nước ta Hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta năm vừa qua đạt số kết định việc xây dựng nhân cách, đạo đức cho sinh viên, công tác vần tồn nhiều hạn chế Để phát huy kết đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta nay, cần giáo dục giá trị nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên định hướng lâu dài hệ thống đồng giải pháp giáo dục, nhằm bước 23 nâng cao nhận thức sinh viên việc rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Vì vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học cần thiết phải thực đồng giải pháp với phối hợp, liên kết chủ thể giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình xã hội KẾT LUẬN Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế để hướng tới mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Đây nghiệp cách mạng vô khó khăn, gian khổ lâu dài Để nghiệp cách mạng đến thành công phải phát huy tổng hợp nguồn lực, đặc biệt việc chăm lo, bồi dưỡng nguồn lực người, hình thành nên người phát triển tồn diện cho xã hội, mà đó, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh tảng, gốc dễ cho việc định hướng xây dựng người Sinh viên lực lượng xã hội to lớn, người chủ nhân tương lai nước nhà Để xứng đáng với vai trò đó, đòi hỏi sinh viên không giỏi chuyên môn, vững tay nghề mà có lương tâm, trách nhiệm với cộng đồng, phải người phát triển tồn diện “đức” lẫn “tài”thấm đượm giá trị nhân văn Hồ Chí Minh Phẩm chất nhân văn người sinh viên hình thành nhiều mơi trường, đặc biệt mơi trường đại học trực tiếp nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Trong năm qua, hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta góp phần hình thành sinh viên phẩm chất tốt đẹp sinh viên như: sống biết đồng cảm, chia sẻ, có trách nhiệm, ln nghĩ đến người khác Nhưng xét bình diện xã hội phận khơng nhỏ sinh viên suy thối đạo đức, chạy theo lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân dẫn đến vô cảm thân người, với xã hội Cho nên, việc nghiên cứu giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên cần thiết cấp bách lý luận thực tiễn 24 Để khắc phục thực trạng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học nước ta nay, trước hết cần thực phương hướng chủ yếu như:Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên gắn với mục tiêu xây dựng “con người xã hội chủ nghĩa” giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trách nhiệm với thân, gia đình, với nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thứ hai, số giải pháp theo tác giả có tính khả thi cao việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên, là: Một là, nâng cao nhận thức vị trí, vai trò hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Việt Nam; hai là, đổi nội dung, phương pháp giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học thơng qua mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh; ba là, tăng cường điều kiện hỗ trợ hoạt động giáo dục xây dựng mơi trường văn hóa nhân văn trường đại học; bốn là, phát huy tính tự lập, tự giác sinh viên việc rèn luyện theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; năm là, đa dạng hóa phong trào trị - xã hội thực tiễn, đặc biệt pháp huy phong trào “Mùa hè xanh”, “Hiến máu nhân đạo” cho sinh viên trường đại học nay; sáu là, kết hợp chặt chẽ nhà trường với gia đình xã hội trình giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên; bẩy là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát Nhà trường, Phòng, Ban, tổ chức dồn thể công tác giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩu mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đòi hỏi hệ niên Việt Nam nói chung, sinh viên Việt Nam nói riêng phải có đủ lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu Vì vậy, việc giáo dục, đào tạo hệ sinh viên phát triển tồn diện đức - trí - thể - mỹ, sống có trách nhiệm, biết đồng cảm, chia sẻ, ln nghĩ đến người khác, sống có lý tưởng, niềm tin, có hồi bão lập nghiệp tương lai thân tiền đồ đất nước theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vấn đề mang tính cấp bách Nhiệm vụ đòi hỏi quan tâm, phối hợp đồng cấp, ngành trước hết thuộc công tác giáo dục trường đại học nước ta DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lê Cao Vinh (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng người”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ trường Đại học Sư phạm kỹ thật trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên , (5) Lê Cao Vinh (2016), “Yêu thương người - Nội dung cốt lõi tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (242) Lê Cao Vinh (2016), “Chiến lược trồng người tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (245) Lê Cao Vinh (2016), “Con người vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp cách mạng - nội dung xuyên suốt tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận trị Truyền thơng, (12) ... nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng chủ nghĩa xã hội, văn hóa, đạo đức, người 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Luận án nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin - Luận... LUẬN ÁN Lê Cao Vinh (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng người”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ trường Đại học Sư phạm kỹ thật trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên , (5) Lê Cao Vinh (2016),... nghiên cứu - Làm rõ sở hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; - Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng nhân văn cho sinh viên trường đại học nước ta; - Làm rõ nội
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay