PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ

12 17 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM QUỐC ĐẠT MÃ SINH VIÊN : A18240 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Minh Huệ Sinh viên thực : Phạm Quốc Đạt Mã sinh viên : A18240 Chuyên ngành : Tài HÀ NỘI – 2014 Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp thân thực hiện, có hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thơng tin thứ cấp sử dụng khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm từ lời cam đoan Sinh viên Phạm Quốc Đạt LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập trường học tập nghiên cứu Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ, em đặc biệt ý đến báo cáo tài Cơng ty nên em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ” làm chủ đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy khoa Kinh tế Quản lý trường Đại học Thăng Long tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu đồng thời tạo điều kiện cho em thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô TS Nguyễn Thị Minh Huệ tận tình hướng dẫn, bảo em trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn anh chị, cán công nhân viên Công ty tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ em suốt q trình thực tập hồn thiện đề tài khóa luận tốt nghiệp Do giới hạn thời gian nghiên cứu lượng kiến thức, thơng tin thu thập hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu Rất mong góp ý đánh giá chân thành thầy, cô giáo anh chị Công ty để luận văn em có giá trị mặt lý luận thực tiễn Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2014 Sinh viên Phạm Quốc Đạt   Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tài doanh nghiệp phân tích tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò tài doanh nghiệp .1 1.1.3 Cơ sở tài doanh nghiệp dòng tiền 1.2 Phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp 1.2.2 Ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp 1.2.3 Thông tin sử dụng phân tích tài doanh nghiệp 1.2.4 Phương pháp phân tích tài doanh nghiệp 1.2.4.1 Phương pháp tỷ số .8 1.2.4.2 Phương pháp so sánh 1.2.5 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp .9 1.2.5.1 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2.5.2 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn doanh nghiệp 10 1.2.5.3 Phân tích chiến lược quản lý vốn doanh nghiệp 12 1.2.5.4 Phân tích số tài 13 1.2.5.4.1 Nhóm số đánh giá khả toán 13 1.2.5.4.2 Nhóm tiêu đánh giá khả quản lý tài sản .14 1.2.5.4.3 Nhóm tiêu đánh giá khả quản lý nợ 15 1.2.5.4.4 Nhóm tiêu đánh giá khả sinh lời 16 1.3 Các nhân tố ảnh hướng tới phân tích tài doanh nghiệp 17 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 17 1.3.2 Các nhân tố khách quan 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VIỄN THƠNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ 20 2.1.Khái quát Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ …………………………………………………………………………………… 20 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 20   2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 21 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 23 2.1.4 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 24 2.2 Phân tích tài Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 25 2.2.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh từ năm 2011 – 2013 Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ .25 2.2.2 Tình hình tài sản – nguồn vốn năm 2013, 2012 2011 Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 29 2.2.3 Phân tích chiến lược quản lý vốn Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 36 2.2.4 Phân tích số tiêu tài Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 40 2.2.4.1 Chỉ tiêu đánh giá khă toán 40 2.2.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu hoạt động .43 2.2.6 Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản 47 2.2.7 Phân tích tiêu đánh giá khả quản lý nợ 48 2.2.8 Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời 48 2.3 Đánh giá tình hình tài Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Truyền thông Dịch vụ .50 2.3.1 Kết .50 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 51 2.3.2.1 Hạn chế 51 2.3.2.2 Nguyên nhân 52 PHẦN GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ 54 3.1 Định hướng hoạt động Công ty Cổ phần Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 54 3.2 Giải pháp tài Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ .55 3.2.1 Giảm thiểu chi phí 55   Thang Long University Library 3.2.2 Tăng dự trữ tiền nhằm tăng khả toán tức thời .55 3.2.3 Nâng cao khả sinh lời công ty 56 3.2.4 Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực 56 3.2.5 Quản trị hàng tồn kho 57 3.2.6 Xây dựng phương thức toán hiệu 57 3.2.7 Nâng cao hiệu khoản phải thu .57 3.3 Kiến nghị .58   DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CP Cổ phiếu TB Trung bình TSCĐ Tài sản cố định TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn TP Trái phiếu NVNH Nguồn vốn ngắn hạn NVDN Nguồn vốn dài hạn VCSH Vốn chủ sở hữu   Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ: Sơ đồ 1.1 Sự vận động dòng tiền doanh nghiệp Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 21 Sơ đồ 2.2 Quy trình hoạt động kinh doanh 24 Bảng: Bảng 1.1 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 10 Bảng 1.2 Bảng cân đối kế toán thời điểm cuối năm 11 Bảng 2.1 Báo cáo kết kinh doanh năm 2013, 2012, 2011 26 Bảng 2.2 Bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2013, 2012, 2011 30 Bảng 2.3 Bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2013, 2012, 2011 (tiếp theo) 31 Bảng 2.4 Cơ cấu tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 33 Bảng 2.5 Cơ cấu nợ phải trả vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ (tiếp theo) 34 Bảng 2.6: Bảng tài trợ Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 31/12 năm 2013, 2012, 2011 38 Bảng 2.7 Khả tốn Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 41 Bảng 2.8 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 44 Bảng 2.9 Hiệu suất sử dụng tài sản Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 47 Bảng 2.10 Khả sinh lời Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông 48 Biểu đồ: Biểu đồ 1.1 Các chiến lược quản lý vốn doanh nghiệp 12 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ biểu diễn tiêu lợi nhuận Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 28   Biểu đồ 2.3 Biểu đồ biểu diễn cấu tà sản ngắn hạn tài sản dài hạn Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ .33 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ biểu diễn cấu nợ phải trả vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 35 Biểu đồ 2.5 Chính sách quản lý vốn Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ qua năm 36 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ biểu diễn biến động tiêu hoạt động tạo vốn Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ .39 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ biểu diễn biến động tiêu hoạt động sử dụng vốn Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 40 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ biểu diễn tiêu đánh giá khả tốn Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ .42 Biểu đồ 2.9 Biểu đồ biểu diễn thời gian thu nợ TB thời gian trả nợ TB Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ .45 Biểu đồ 2.10 Biểu đồ biểu diễn thời gian luân chuyển kho TB thời gian luân chuyển vốn tiền TB Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 46 Biểu đồ 2.11 Biểu đồ biểu diễn hiệu suất sử dụng tổng tài sản Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 47 Biểu đồ 2.12 Biểu đồ biểu diễn tiêu đánh giá khả sinh lời Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ 49   Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày chứng kiến chuyển dịch cấu kinh tế nước nhà từ kinh tế dựa vào nông nghiệp chủ yếu sang kinh tế có tỷ trọng cơng nghiệp dịch vụ cao, dựa tảng kinh tế tri thức xu hướng gắn với kinh tế tồn cầu Chính chuyển dịch tạo hội điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển Song làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt cho Công ty yêu cầu thách thức mới, đòi hỏi Công ty phải tự vận động, vươn lên để vượt qua thử thách, tránh nguy bị đào thải quy luật cạnh tranh khắc nghiệt chế thị trường Để hoạt động kinh doanh Công ty đạt hiệu nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt tín hiệu thị trường, xác định nhu cầu vốn, tìm kiếm huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu cao Việc thường xun phân tích tình hình tài giúp nhà quản lý Công ty thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ nhận mặt mạnh, mặt yếu Công ty nhằm làm để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai đồng thời đề xuất giải pháp hữu hiệu để ổn định tăng cường tình hình tài giúp nâng cao chất lượng cơng ty Xuất phát từ thực tế đó, em chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ” để làm đề tài tốt nghiệp Qua trình thực tập Công ty, giúp đỡ tận tình anh chị Cơng ty em bổ sung kiến thức mặt thực tế bên cạnh kiến thức mặt lý thuyết tích lũy nhà trường để rút học kinh nghiệm cho thân đồng thời hồn thành luận văn Khóa luận gồm phần: Chương 1: Các vấn đề phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tài Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ Chương 3: Giải pháp cải thiện tài Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ Mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn “Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ” lựa chọn nhằm giải mục tiêu sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích tài doanh nghiệp   Phân tích đánh giá thực trạng tài Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả tình hình tài Cơng ty Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề liên quan đến tình trạng tài Cơng ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông Dịch vụ Phạm vi nghiên cứu đề tài Dựa số liệu báo cáo tài cơng ty, cụ thể là: Bảng cân đối kế toán thời điểm cuối năm 2011, 2012, 2013 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011, 2012, 2013 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp xử lý số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ…   Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay