QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH BẮC NINH

24 40 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ……………./……………… …… /………… VŨ TUẤN LINH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý Hành cơng Mã số: 60 34 82 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CƠNG HÀ NỘI – NĂM 2013 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH Người hướng dẫn khoa học: TS Bế Trung Anh Phản biện 1:…………………………………………………… ……………………………………………………………… Phản biện 2:…………………………………………………… ……………………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Địa điểm: Phòng ………., Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Tại nước ta, ứng dụng phát triển công nghệ thông tin (CNTT) thúc đẩy công đổi mới, phát triển nhanh đại hóa ngành kinh tế, tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu cho q trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng sống nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng tạo khả tắt đón đầu để thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư nhiều kinh phí cho công nghệ thông tin nhằ m phu ̣c vu ̣ cải cách hành chiń h , xây dựng chiń h quyề n điê ̣n tử hiê ̣n đa ̣i ta ̣i tin ̉ h Bắ c Ninh Tuy nhiên, viê ̣c ứng dụng công nghệ thông tin quan n hà nước địa bàn tỉnh rời rạc , tự phát , thiế u sự nhấ t quán , ứng dụng chưa liên thông đươ ̣c với Chính vậy, u cầu đặt cần phải tăng cường vai trò quản lý nhà nước về việc ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước địa bàn tỉnh Bắc Ninh mà cụ thể quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh Trước thực tế đó , tác giả, công tác Sở Thông tin Truyền thông Bắc Ninh (đơn vị với chức tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT), đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh” để làm luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Có nhiều chương trình, hội thảo, cơng trình nghiên cứu khoa học đã triển khai nhằm ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nhà nước Tuy nhiên, chưa có cơng trình độc lập nghiên cứu trực tiếp, mang tính hệ thống về thực trạng giải pháp hoàn thiện cho việc quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh phát triển ổn định, GDP bình quân đầu người ước đạt 1800 USD/người/năm Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc triển khai ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh chưa đồng bộ, đạt hiệu cao Điều đặt giả định UBND tỉnh Bắc Ninh tập trung vào hoạt động quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT việc ứng dụng CNTT quan nhà nước địa bàn tỉnh đạt kết tốt Mục đích nhiệm vụ luận văn 4.1 Mục đích luận văn Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước về Ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Bắc Ninh 4.2 Nhiệm vụ luận văn Nghiên cứu sở lý luận khoa học quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT, đánh giá thực trạng đề giải pháp về ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Bắc Ninh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin Bắc Ninh 5.2 Phạm vi nghiên cứu Sử dụng luận chứng tài liệu thực tiễn từ năm 2007 đến 2015 về quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp quan sát thực tế, phương pháp phân tích tổng hợp Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Đây sở để áp dụng, quy hoạch, phát triển ngành khoa học công nghệ khác Kết nghiên cứu luận văn làm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu thực tiễn tỉnh Bắc Ninh Những đóng góp luận văn Luận văn đã đưa giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu đầu tư ứng dụng CNTT Đặc biệt, với giải pháp xã hội hóa đầu tư lĩnh vực ứng dụng CNTT quan nhà nước nhân rộng mơ hình tỉnh thành nước Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THƠNG TIN 1.1 Cơng nghệ thơng tin 1.1.1 Khái niệm công nghệ thông tin Công nghệ thông tin tập hợp phương pháp khoa học, công nghệ công cụ kỹ thuật sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ trao đổi thơng tin số 1.1.2 Vai trò việc ứng dụng công nghệ thông tin 1.1.2.1 Với nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thúc đẩy mạnh phát triển ngành khoa học công nghệ đại, phát minh, phát phổ biến rộng rãi, nâng cao suất, chất lượng sản xuất 1.1.2.2 Với phát triển kinh tế, xã hội Làm cho cấu ngành nghề xã hội biến đổi, tăng cường mối quan hệ trao đổi văn hóa quốc gia, dân tộc mà không phân biệt ngôn ngữ 1.1.2.3 Với việc quản lý xã hội Tạo nên phương thức quản lý xã hội mới, đại Chính phủ điện tử 1.2 Quản lý nhà nƣớc ứng dụng công nghệ thông tin 1.2.1 Khái niệm quản lý Quản lý tác động, chỉ huy, điều khiển trình xã hội hành vi hoạt động người để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt tới mục đích đã đề ý chí người quản lý 1.2.2 Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp loại hình hành gắn liền với hoạt động quan thực thi quyền hành pháp hay gọi quản lý hành nhà nước Quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT việc tổ chức, ban hành văn quy phạm pháp luật, văn áp dụng quy phạm pháp luật, thực hoạt động mang tính pháp lý, hoạt động tổ chức trực tiếp nhằm áp dụng phương pháp khoa học, công nghệ công cụ kỹ thuật đại vào công tác hoạt động, quản lý điều hành 1.3 Tình hình quản lý nhà nƣớc ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam năm gần Đảng Nhà nước ta coi việc ứng dụng CNTT bước then chốt phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Xác định vai trò quan trọng đó, Đảng Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản, định quan trọng kể đến như: Luật Cơng nghệ thơng tin; Nghị 49/CP ngày 4/8/1993 Chính phủ về phát triển công nghệ thông tin nước ta năm 90; Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạng ứng dụng phát triển CNTT phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa; Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 Chính phủ ban hành về ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nước; Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 Chính phủ về việc quy định việc quản lý thực đầu tư ứng dụng CNTT dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Các văn quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT trung ương tập trung vào việc ban hành văn định hướng xây dựng hạ tầng sở thông tin, CSDL quốc gia, cung cấp thông tin môi trường mạng, nhằm phục vụ tốt việc quản lý, điều hành quan nhà nước CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội tỉnh Bắc Ninh 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh tỉnh thuộc vùng đồng Bắc bộ, nằm gọn châu thổ sông Hồng, liền kề với thủ đô Hà Nội Bắc Ninh nằm vùng kinh tế trọng điểm: tam giác tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, khu vực có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, văn hóa – xã hội tỉnh Bắc Ninh GDP năm qua tăng trưởng khá, trung bình tăng trưởng từ 12% đến 16% Năm 2012, tỉnh có chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ Việt Nam, thu hút nhiều dự án công nghệ vào về CNTT tập đoàn lớn Canon, Samsung, Nokia, 2.1.3 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên tới công tác ứng dụng công nghệ thông tin quan địa bàn tỉnh Bắc Ninh  Thuận lợi: Có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều trường đại học, cao đẳng lớn, nằm sát thủ Hà Nội: trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, Kinh tế ln tăng trưởng, đời sống kinh tế xã hội đảm bảo, nhu cầu người dân sản phẩm CNTT ngày tăng  Khó khăn: Kết cấu sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã cải thiện kém, khu vực nơng thơn 2.2 Tình hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh 2.2.1 Các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Theo nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 4/02/2008 Chính phủ về tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm 17 quan Các quan chun mơn có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực chức quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực địa phương 2.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin quan chuyên môn 2.2.2.1 Về hạ tầng cơng nghệ thơng tin Nhìn chung, quan, đơn vị đã trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị Đáp ứng u cầu cơng việc Mạng TSLCD đã triển khai tới 34 đơn vị địa bàn tỉnh, triển khai xây dựng hệ thống CSDL trọng điểm địa bàn tỉnh 2.2.2.2 Về nhân lực công nghệ thông tin Hầu hết đơn vị đã bố trí 01 cán chuyên trách về CNTT giúp lãnh đạo đơn vị việc triển khai ứng dụng CNTT 2.2.2.3 Về ứng dụng công nghệ thông tin Đã triển khai hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung thư điện tử, phần mềm quản lý văn điều hành phần mềm chuyên ngành 100% đơn vị đã xây dựng trang thông 10 tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động ngành quản lý trang thông tin điện tử 2.2.2.4 Về bảo đảm an tồn, an ninh thơng tin Đã trang bị hệ thống bảo mật: phần mềm diệt virus, thiết bị tường lửa cho mạng LAN, trung tâm tích hợp liệu tỉnh nhằm ngăn ngừa việc công truy cập trái phép 2.3 Thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc ứng dụng công nghệ thông tin quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh 2.3.1 Tổ chức máy nhà nước quản lý công nghệ thơng tin địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hình 2.2 Tổ chức máy đạo triển khai CNTT 2.3.2 Các văn đạo, điều hành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quan chuyên môn địa bàn tỉnh 2.3.2.1 Công tác xây dựng quy hoạch 11 Từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định về việc quy hoạch công nghệ thông tin, cụ thể: Quyết định 87b/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 UBND tỉnh Bắc Ninh về việc “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính Viễn thông Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” Quyết định 1796/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu Viễn thơng Cơng nghệ thơng tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 2.3.2.2 Về công tác xây dựng kế hoạch Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đã đề quy hoạch, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành 02 kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2007-2015 địa bàn tỉnh, cụ thể - Quyết định 34/2008/QÐ-UBND ngày 19 tháng năm 2008 UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2010; - Quyết định 14/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2015; 2.3.2.3 Ban hành văn khác - Quy định đánh giá mức độ ứng dụng CNTT quan nhà nước - Quy chế sử dụng thư điện tử hoạt động quan nhà nước - Kế hoạch tăng cường sử dụng văn điện tử 12 2.4 Những khó khăn tồn 2.4.1 Việc đạo triển khai ứng dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế Nhiều quan đơn vị, ứng dụng CNTT quản lý, điều hành hời hợt, hạn chế: Cán công chức, viên chức chưa sử dụng thư điện tử tỉnh Bắc Ninh công việc; quan, đơn vị chưa tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp,… 2.4.2 Chưa có quy định dùng chung hạ tầng công nghệ thông tin địa bàn tỉnh Bắc Ninh Trong thời gian gần đây, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư xây dựng số ứng dụng CNTT cho ngành Tuy nhiên, ứng dụng đều đầu tư xây dựng hạ tầng mới, khơng có chế chia sẻ liệu Điều gây lãng phí về nguồn lực 2.4.3 Chưa có chế độ đãi ngộ với đội ngũ cán chuyên trách công nghệ thông tin Để tăng cường ứng dụng CNTT quan, đơn vị cần có đội ngũ cán chuyên trách giỏi về CNTT triển khai có hiệu ứng dụng CNTT Chính vậy, cần có chế nhằm thu hút, đãi ngộ cán chuyên trách về CNTT làm việc quan địa bàn 2.4.4 Công tác phối hợp triển khai chương trình, dự án ứng dụng cơng nghệ thơng tin yếu Nhiều chương trình, dự án ứng dụng CNTT quan, đơn vị đã triển khai, nhiên chương trình phối hợp triển khai mang tính tự phát, chưa có thơng báo với quan chuyên môn Sở Thông tin Truyền thơng Gây khó khăn cơng tác quản lý, quy hoạch ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh 13 2.4.5 Chưa có quy định đảm bảo an tồn, an ninh thông tin hệ thống thông tin Việc đảm bảo an tồn, an ninh thơng tin việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quan nhà nước việc làm cần thiết đã quy định văn pháp luật nhà nươc Tuy nhiên việc triển khai bảo đảm thông tin địa bàn tỉnh hệ thống ứng dụng CNTT chỉ dừng lại mức đảm bảo kĩ thuật, chưa có quy định trách nhiệm quan, đơn vị, cá nhân việc sử dụng, bảo đảm an tồn thơng tin 2.4.6 Năng lực quản lý dự án công nghệ thông tin đơn vị hạn chế Việc triển khai đầu tư, ứng dụng CNTT quan, đơn vị theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơng trình mà khơng theo hệ thống văn quản lý đầu tư lĩnh vực CNTT 2.4.7 Tổ chức, thực đầu tư lĩnh vực cơng nghệ thơng tin gặp khó khăn Do thực Nghị 11/NQ-CP ngày 24/02/2011của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đã ảnh hưởng lớn tới việc triển khai ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh thiếu nguồn lực về tài chính Điều đặt yêu cầu cần giải pháp tháo gỡ áp lực về đầu tư công cho ứng dụng CNTT 14 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 3.1 Mục tiêu giải pháp Mục tiêu chung giải pháp làm nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định, chế sách, thực biện pháp nhằm thúc đẩy triển khai có hiệu ứng dụng CNTT quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 3.2 Các giải pháp góp phần hồn thiện quản lý nhà nƣớc ứng dụng công nghệ thông tin 3.2.1 Quy định trách nhiệm người đứng đầu việc ứng dụng công nghệ thông tin quan, đơn vị Ban hành quy định lãnh đạo đơn vị cần: - Gương mẫu, đầu việc ứng dụng CNTT đơn vị - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, triển khai, theo dõi đôn đốc việc thực nhiệm vụ ứng dụng CNTT quan - Thường xuyên kiểm tra, thực nghiêm quy định UBND tỉnh về ứng dụng CNTT 3.2.2 Quy định dùng chung hạ tầng CNTT UBND tỉnh cần ban hành quy định danh mục sở hạ tầng dùng chung: - Mạng Truyền số liệu chuyên dùng - Hệ thống máy chủ phần mềm lõi - Các CSDL quốc gia đã cung cấp 15 - Các CSDL với người sử dụng để xác thực cán bộ, công chức, viên chức truy cập ứng dụng mạng nội quan Kèm theo quy định việc trao đổi, dùng chung sở hạ tầng quan địa bàn tỉnh 3.2.3 Chế độ đãi ngộ cán chuyên trách công nghệ thông tin Nhằm thu hút cán CNTT giỏi về làm việc địa phương, tỉnh Bắc Ninh cần ban hành chế độ đãi ngộ cán chuyên trách về CNTT cán tháng hưởng mức hỗ trợ từ đến lần mức lương tối thiểu chung (tương đương từ đến triệu đồng/tháng) 3.2.4 Quy định phối hợp triển khai, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin quan chuyên môn địa bàn tỉnh Nhằm tăng cường công tác phối hợp, triển khai ứng dụng CNTT, tỉnh Bắc Ninh cần ban hành quy định phối hợp triển khai ứng dụng CNTT chương trình, dự án ứng dụng CNTT Trung ương triển khai địa phương, chương trình, dự án tỉnh triển khai huyện, thị xã, thành phố 3.2.5 Quy định đảm bảo an tồn, an ninh thơng tin mơi trường mạng Nhằm đảm bảo an tồn, an ninh thơng tin môi trường mạng, quan nhà nước địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần quy định cụ thể biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng cường biện pháp phòng ngừa, cụ thể: - Đối với quan, đơn vị: Trang bị đầy đủ kiến thức bảo mật cho cán công chức, viên chức 16 - Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thường xuyên cập nhật sách, thủ tục an tồn thơng tin quan, đơn vị Thực hướng dẫn về an toàn, an ninh thông tin - Đối với cán chuyên trách CNTT đơn vị: Thường xuyên cập nhật, cấu hình chuẩn cho hệ thống thông tin, theo dõi ghi nhật ký hệ thống nhằm sớm phát báo cáo truy cập trái phép 3.2.6 Nâng cao lực quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin quan, đơn vị Nhằm thực việc triển khai, quản lý đầu tư chương trình, dự án ứng dụng CNTT theo quy định Chính phủ về đầu tư, quản lý, ứng dụng CNTT Sở Thông tin Truyền thông cần tổ chức buổi hội nghị, đào tạo hướng dẫn thực quy định Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán chuyên trách CNTT quan, đơn vị 3.2.7 Áp dụng mơ hình xã hội hóa đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm giảm đầu tư công Nhằm tăng hiệu đầu tư lĩnh vực CNTT, giảm áp lực đầu tư công việc xây dựng hạ tầng, ứng dụng CNTT, tỉnh Bắc Ninh cần áp dụng chế xã hội hóa lĩnh vực đầu tư công nhà nước sử dụng ứng dụng CNTT, doanh nghiệp đầu tư cung cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT thu lợi nhuận từ việc cho thuê dịch vụ với quan nhà nước cung cấp dịch vụ phục vụ người dân Để thực việc xã hội hóa đầu tư lĩnh vực CNTT, tỉnh Bắc Ninh cần: - Ban hành sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư hoạt động ứng dụng CNTT quan nhà nước địa bàn tỉnh Bắc Ninh 17 - Tăng cường ký kết thỏa thuận hợp tác, tranh thủ nguồn lực hạ tầng viễn thông, CNTT, nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao tập đồn, cơng ty lớn hoạt động lĩnh vực CNTT 3.2.8 Giải pháp tuyên truyền Tăng cường việc cung cấp thông tin trang thông tin điện tử, đài phát truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh về hoạt động chỉ đạo điều hành, ứng dụng CNTT phận cửa Tổ chức buổi hội thảo nhằm triển khai ứng dụng CNTT đơn vị 3.2.9 Giải pháp thi đua khen thưởng Nhằm tạo phong trào thi đua ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT quan nhà nước địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần đưa vào chỉ tiêu thi đua khen thưởng hàng năm đơn vị Từ đó, tạo động lực thi đua phấn đấu quan nhà nước 3.3 Kiến nghị đề xuất 3.3.1  Kiến nghị UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành chế độ ưu đãi cán chuyên trách CNTT quan, đơn vị  3.3.2  Bổ sung mục ngân sách hàng năm cho CNTT Kiến nghị Chính phủ Ban hành văn hướng dẫn về mơ hình kiến trúc phủ điện tử địa phương  Ban hành văn hướng dẫn xây dựng ứng dụng CNTT dùng chung  Sớm đưa vào triển khai hệ thống CSDL dùng chung 18 KẾT LUẬN Cơng nghệ thơng tin ngành đóng vai trò ngày quan trọng tiến trình cách mạng công nghiệp mới, công nghiệp thông tin trước thềm kỷ nguyên loài người, kỷ nguyên xã hội thông tin Với mục tiêu tập trung nguồn lực đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa phấn đấu đến năm 2015 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020 Vì vậy, việc hoàn thiện giải pháp về quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu cấp bách Trên quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm Đảng, chủ trương Nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT quan Nhà nước Luận văn đã tập trung làm rõ sở lý luận việc QLNN về ứng dụng CNTT Tập trung sâu phân tích, đánh giá thực trạng kết đạt quan trọng công tác ứng dụng CNTT quan Nhà nước địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thực trạng QLNN về ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Bắc Ninh Qua phân tích từ thực tế quản lý nhà nước tình hình triển khai ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã chỉ làm rõ hạn chế, tồn công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, từ đưa quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 19 Với kết nghiên cứu luận văn này, tác giả hy vọng đóng góp số giải pháp cho q trình xây dựng hồn thiện công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Bắc Ninh nước nói chung Đồng thời góp phần làm rõ vận dụng quan điểm lớn Đảng trình hội nhập phát triển chung nền kinh tế giới, thực thắng lợi nghiệp đổi đất nước, xây dựng nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh sánh vai với nước tiên tiến giới về lĩnh vực 20 21 22
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH BẮC NINH, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH BẮC NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay