Luận Văn “ Trung Với Nước, Hiếu Với Dân” Trong Tư Tường Đạo Đức Hổ Chí Minh

52 45 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:43

HỌC V1KN CHÍNH T R Ị QUỐ C G IA H ố C H Í MINH VIỆN HỔ CHÍ MINH \ Ả CÁC LÃNH TU C l U ĐẢNG Nguyễn Thị Kim Anh “ TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN” TRONG T TƯỜNG ĐẠO ĐỨC H ổ CHÍ MINH LUẬN VAN TỐT NGHIỆP ( HUYÊN NGÀNH : T TƯỞNG H ổ ( HÍ MINH N g i h n g d ã n : / h ụ c NGUYỀN HÍCH HẠNH V 1ƯN TưTƯỞNG IICM VÀ CÁC LẢNII rư CỨA HẢNG Ilà Nôi : 2002 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG : QUAN NIỆM CỦA H ổ CHÍ MINH V Ề ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 1.1 C sở (trực tiếp) hình thành tư tưởng đạo đức H Chí Minh I 1.2 Quan niệm H Chí Minh đạo đức 16 - đạo đức cách mạng C H Ư Ơ N G : T TƯ Ở N G H ổ C H Í M IN H V Ể “T R U N G V Ớ I 24 N Ư Ớ C , H IẾ U V Ớ I DÂN” - B À I H Ọ C V Ể G IÁ O D Ụ C , R È N L U Y Ệ N C H O C Á N B Ộ , ĐẢNG V IÊN VÀ N H  N DÂN T A 2.1 Xuất x ứ nguồn gốc Trung với nước hiếu với 24 dân” “Trung với nước, hiếu với d â n” chuẩn mực bản, quan trọng người cách mạng - trước hết cán bộ, đảng viên 2.2 Mấy học giáo dục, rèn luyện cho cán 35 đảng viên niên giai đoạn nay, ánh sáng tư tưởng Hồ C hí Minh K Ế T LUẬN 48 D ANH M Ụ C T À I L IỆ U T H A M K H Ả O 51 F h ọ c v Ị n"c h 'nh trị àft Ị H ' 'c H í M IN H [ íhỡvTễn sr 2797 KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG Q U A N N IỆ M C Ủ A H ổ C H Í M IN H V Ể Đ Ạ O Đ Ứ C C Á C H M Ạ N G 1.1 C sở (trực tiếp) hình thành nên tư tưởng đạo đức (đạo đức cách mạng) Hồ Chí Minh - T g ia p h o n g c ủ a g ia đ ìn h , q u ê h n g - T tru y ề n th ố n g đ o đ ứ c c ủ a d ân tộ c - T tin h h o a c ủ a n ền đ o đ ứ c p h n g Đ ô n g , p h n g T â y , đỉnh c a o c h ủ n g h ĩa M c L ê N in - V a i trò c ủ a n h â n tố c h ủ q u an H C h í M in h 1.2 Quan niệm H Chí Minh đạo đức - Q u a n n iệ m v ề k h c n h a u g iữ a đ o đ ứ c c ũ v đ o đ ứ c m i c ủ a H C h í M in h - Đ o đ ứ c m i (đ o đ ứ c c c h m n g ) th e o H C h í M in h đ ề c a o p h ẩm g iá tố t đ ẹp c ủ a c o n n g i (p h ù h ợ p v i c h ế đ ộ m i v x u h n g p h át triển tất y ế u c ủ a d ân tộ c lo ài n g i) - Đ o đ ứ c m i th e o tư tư ởn g H C h í M in h đ ợ c th ể h iện tro n g h ệ th ố n g g iá trị ch u ẩ n m ự c v ề đ o đ ứ c m ộ t c c h to n d iệ n n h n g tro n g đ ó “T ru n g với n c, h iế u v i d â n ” m ộ t tro n g nh ữ n g đ ặ c trư n g c ă n b ản , n ổ i b ậ t n h ất CHƯƠNG T TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VỂ “TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN” BÀI HỌC VỂ GIÁO DỤC, RÈN LU YỆN ĐẠO ĐỨC CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN TA 2.1 Xuất xứ, nguồn gốc “Trung với nước, hiếu với dân”, trung với nước hiếu với dân chuẩn mực quan trọng dân nước Việt, người cách mạng - trước hết cán đảng viên “ T ru n g v i n c, h iếu với d â n ” th e o q u a n đ iể m c ủ a H C h í M in h - Y ê u n c th n g d ân tư tư n g b a o trù m , x u y ê n su ố t v n h ấ t q u án tro n g “ n ó i” v “ m ” c ủ a H C h í M in h - P h ấ n đ ấ u c h o đ ộ c lậ p d ân tộ c , tự d o v h a n h p h ú c c h o n h ân d ân (m trư c h ế t n h â n d ân la o đ ộ n g ) m ụ c tiê u c a o c ả c ủ a n g h iệ p c c h m n g m H C h í M in h m ộ t b iểu tư ợ n g đ iể n h ìn h c h o n g h iệ p v ẻ v a n g đ ó 2.2 May học giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên đoàn viên niên giai đoạn nay, ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 2.2.1 Thường xuyên giáo dục, giác ngộ mục tiêu lý tưởng nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu nghiệp cách mạng 2.2.2 Xây dựng rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên phải gắn liền với hành động cách mạng thiết thực cụ thể 2.2.3 Kết hợp chặt ch ẽ giáo dục rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên niên với đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng tệ nạn tiêu cực xã hội K Ế T LUẬN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết để tài X ã h ộ i lo i n g ời v ận đ ộ n g v p h át triển c h o đ ến n g y n a y , đ ã trải q u a n h iề u c u ộ c c c h m n g k h o a h ọ c k ỹ th u ật T ro n g nh ữ n g th ập k ỷ g ầ n đ â y , c c h m n g k h o a h ọ c c ô n g n g h ệ đ ã p h át triển m n h m ẽ nh v ũ b ã o trê n k h ắp to àn c ầ u T th àn h tựu ch u n g đ ó c ủ a c ả n h ân lo i, x ã h ộ i n h đ ó m c ó b c p h át triể n đ n g k ể , n h ấ t lĩnh v ự c đ i s ố n g k in h tế N h n g k h ô n g ph ải m ọ i p h t triể n v ề k in h t ế đ ều đ e m đ ến p h át triể n , tiế n b ộ c c g iá trị v ề đ o đ ứ c T h ự c t ế p h m vi th ế g iớ i n g y n a y đ a n g c ó n h iề u q u a n đ iể m sai trái v h n h vi k h ô n g h m n h trê n lĩnh v ự c đ o đ ứ c V ấ n đ ề đ a n g đ ặ t p h ải m n h th ế n o đ ể k h ắ c p h ụ c tình trạ n g trê n , k h ẳ n g đ ịn h nh ữ n g g iá trị đ o đ ứ c c ủ a d â n tộ c v n h ân lo i, k h ô n g n g n g n â n g c a o p h ẩ m g iá c ủ a c o n n g i trư c m ọ i th th c h C h o n ên v iệ c n g h iê n u v ề đ o đ ứ c n ó i ch u n g v đ o đ ứ c c c h m n g H C h í M in h n ó i riê n g , ch a c ó lú c n o lạ i c ó ý n g h ĩa trọ n g đ ại v c ấ p th iế t n h h iện h a y N c ta , sau h n n ă m th ự c h iện c ô n g c u ộ c đ ổ i m i d o Đ ả n g lãn h đ o , b ê n cạ n h nh ữ n g th àn h tựu q u an trọ n g đ ã đ t đ ợ c trê n c c lĩn h v ự c đ ặ c b iệ t lĩn h v ự c kinh tế , so n g v ẫ n c ò n n h iề u v ấ n đ ề b ứ c x ú c đ ò i h ỏ i c ầ n s m đ ợ c g iả i q u y ế t, tro n g đ ó c ó v ấ n đ ề v ề “ đ o đ ứ c ” V ă n k iệ n Đ i h ộ i I X ch ỉ r õ : “T ĩn h trạ n g th a m n h ũ n g , su y th o i v ề tư tư n g ch ín h trị, đ o đ ứ c, lối s ố n g m ộ t b ộ p h ận k h ô n g n h ỏ c n b ộ , đ ả n g v iê n r ấ t n g h iê m trọ n g N n th a m n h ũ n g k é o d ài tro n g b ộ m y c ủ a h ệ th ố n g ch ín h trị v tro n g n h iều tổ c h ứ c k in h t ế m ộ t n g u y c lốm đ e d o số n g c ò n c ủ a c h ế đ ộ ta ” [V K I X , ] tro n g k h i đ ó ch ủ n g h ĩa đ ế q u ố c v c c th ế lự c p h ản đ ộ n g thù đ ịch , với n h iề u â m m u , thủ đ o n tinh v i, x ả o q u y ệ t v b ằ n g ch iế n lư ợ c “ d iễn b iến h o b ìn h ” đ a n g r o riế t, tập tru n g c h ố n g p h c c h m n g n c ta m ộ t c c h đ iên c u n g , h ò n g lậ t đ ổ c h ế đ ộ ch ín h trị c ủ a n c ta b ằ n g th ự c h iện d iễn b iến b ạo lo n từ b ên tro n g Đ ả n g ta lu ô n q u an tâm v c o i trọ n g v iệ c n g h iê n u , v ận d ụ n g tư tư ởng H C h í M in h đ ể kh q u át lên th àn h lý luận tiếp tụ c so i sá n g , ch ỉ đ o n g h iệ p c c h m n g c ủ a d ân tộ c T i Đ i h ộ i đ ại b iểu to n q u ố c lần thứ V II (n ă m 9 ) c ù n g với tiếp tụ c k h ẳ n g định n h ữ n g g iá trị tư tư n g c ủ a N g i, Đ ả n g ta k h ẳ n g định ch ủ n g h ĩa M c L ê n in v tư tư n g H C h í M in h n ền tả n g tư tư n g , k im ch ỉ n a m c h o h àn h đ ộ n g c ủ a to n Đ ả n g , to n d ân ta T ro n g v ă n k iện Đ i h ộ i đại b iểu to n q u ố c lần th ứ I X (n ă m 0 ) , Đ ả n g ta ch ỉ n ộ i d u n g c ầ n p h ải tập trung n g h iê n u v ề tư tư n g H C h í M in h Đ ề tài n y g ó p m ộ t p h ần n h ỏ th ự c h iện c h ủ trư n g c ủ a Đ ả n g tro n g v iệ c g iả i q u y ế t c c n ộ i dung Tình hình nghiên cứu đ ề tà i L iê n q u án đ ến đ ề tài, đ ã c ó n h iều c n g trìn h k h o a h ọ c , h i k ý đ ã x u ấ t b ản từ n h iều n ă m n a y M ộ t s ố tá c p h ẩm c ó tín h c h ấ t tổ n g k ế t c ủ a c c đ n g c h í lãn h đ o Đ ả n g , N h n c, q u ân đ ộ i, c ủ a c c c q u a n n g h iê n u n h : B a n n g h iê n u lịch sử Đ ả n g T ru n g n g ; V iệ n H C h í M in h v lãn h tụ - H ọ c V iệ n C h ín h trị q u ố c g ia ; V iệ n lịch sử q u ân V iệ t N a m tro n g đ ó nh ữ n g n h ậ n đ ịn h k h q u t, nh ữ n g k ế t lu ận b c đ ầu tro n g c c h ộ i th ả o k h o a h ọ c lớn, n h n g ch a tập tru n g sâu v c ụ th ể v ấ n đ ề c ủ a đ ề tài n ê u C c c ô n g trìn h ch u y ê n k h ả o đ ã đ ợ c c ô n g b ố n h : - T rư n g C h in h H C h ủ T ịc h lãn h tụ k ín h y ê u c ủ a g ia i c ấ p c ô n g nh ân v n h ân d ân V iệ t N a m N X B S T H N - P h m V ă n Đ n g , C h ủ tịc h H C h í M in h tin h h o a v k h í p h c h c ủ a d ân tộ c , lư ơn g tâ m c ủ a th ời đ i N X B S T H N ộ i - V õ N g u y ê n G iá p T tư ởn g H C h í M in h v c o n đ n g c c h m n g V iệ t N a m N X B C T Q G 0 - V ũ K h iê u (c h ủ b iê n ), tư tư ởn g đ o đ ứ c H C h í M in h - tru y ề n th ố n g d â n tô c v n h ân lo N X B k h o a h o c x ã h ô i H N ô i 9 - T h n h D u y (ch ủ b iê n ), tư tư ởn g H C h í M in h v ề đ o đ ứ c, N X B C TQ G , H N ội 1996 - N g u y ễ n V ă n T ru n g “ T tư ởn g đ o đ ứ c H C h í M in h Đ ề tài K X - - 08 HN 1994 C ó n h iều tư liệu , n h iều lu ận đ iể m k h o a h ọ c r ấ t q u í nh n g ch a trự c tiế p lý g iả i “ T ru n g với n c, h iếu với d â n ” tro n g tư tư ởn g đ o đ ứ c H C h í M in h N h iề u h i k ý c ủ a c c n h ân ch ứ n g lịc h sử d o n h iề u sử liệ u m i, sinh đ ộ n g n h n g k h ô n g h ệ th ố n g th e o v ấ n đ ề c ủ a đ ề tài T ìn h h ìn h n g h iê n u c h o th ấ y v ấ n đ ề “ T ru n g với n c, h iế u với d â n ” tr o n g tư tư n g đ o đ ứ c H C h í M in h , c ầ n p h ải đ ợ c m sá n g rõ h n M ụ c đích, yêu cầu luận văn M ụ c đích : L u ậ n v ăn g ó p p h ần m s n g r õ n h ữ n g q u an đ iể m , tư tư ởn g c ủ a H C h í M in h “T ru n g v i n c , h iế u v i d â n ” tro n g tư tư n g đ o đ ứ c c ủ a N g i T đ ó n h ậ n th ứ c m ộ t c c h sâ u s ắ c n h ữ n g g iá trị tư tư n g c ủ a N g i v ề g iá o d ụ c , r è n iu y ệ n đ o đ ứ c c c h m n g c h o n h â n d â n ta , đ ặ c b iệ t đ ố i với c n b ộ , đ ả n g v iê n T th ự c t ế n g h iê n u đ ó , đ ể v ậ n d ụ n g v o n g h iệ p c c h m n g h iệ n n a y lĩnh v ự c g iá o d ụ c ch ín h trị tư tư n g tro n g to n d ân , đ ẩ y m n h v th ự c h iệ n c ó h iệu q u ả N g h ị q u y ế t T ru n g n g v N g h ị q u y ế t T ru n g n g (lầ n - k h o V I I I ) th ự c h iện th ắn g lợ i N g h ị q u y ế t Đ i h ộ i lần th ứ I X c ủ a Đ ả n g , đ ặ c b iệ t tro n g c u ộ c c h iế n đ ấu tran h c h ố n g th a m n h ũ n g v c c n g u y c , tiê u c ự c tro n g x ã h ộ i h iện n a y , tă n g c n g đ o n k ế t to n d ân N hiệm vụ : L u ậ n v ă n trìn h b y m ộ t c c h k h o a h ọ c , c ó h ệ th ố n g v ề n h ữ n g q u a n đ iể m , tư tư ởn g c ủ a H C h í M in h “ T ru n g v i n c, h iếu v i d â n ” tro n g tư tư n g đ o đ ứ c c ủ a N g i, đ n g th i ch ín h b ản th ân H C h í M in h m ộ t b iể u tư ợ n g c a o đ ẹp c ủ a nh ữ n g q u an đ iể m , tư tư n g ấ y T rê n c s c ủ a v iệ c n g h iê n u đ ó , rú t m ộ t s ố h ọ c , c ó th ể v ậ n d ụ n g v o v iệ c g iá o d ụ c m ụ c tiê u , lý tư n g c c h m n g v bồi d ỡ n g rèn lu y ệ n p h ẩ m c h ấ t đ o đ ứ c c c h m n g tro n g n h â n d ân ta v n h ấ t đ ố i với đ ả n g v iê n , c n b ộ , th iết th ự c g ó p phần vào thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh C sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận để tiến hành nghiên cứu truyền thống đạo đức dân tộc, nguyên, lý chủ nghĩa M ác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí M inh quan điểm đường lối Đảng cộng sản V iệt Nam đạo đức xây dựng đạo đức giai cấp vô sản - Đ ề tài luận văn : Tìm hiểu: “Trung với nước, hiếu với dân” tư tưởng đạo đức Hồ Chí M inh”, sử dụng phương pháp chun ngành ỉơ g íc lịch sử, k ết hợp hai phương pháp chủ yếu Ngồi sử dụng phương pháp : thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp nội dung cụ thể Phạm vi nguồn tư liệu : - Luận văn giới hạn trình bày “Trung với nước, hiếu với dân” tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Nguồn tư liệu để thực luận văn gồm : Trước tác Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn'kiện Đảng, luận văn có tính chất tổng kết đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qn đội, cơng trình khoa học chuyên để đạo đức Hồ Chí M inh, tác phẩm nghiên cứu lịch sử, hồi ký, báo, tạp chí tư liệu nước ngồi có liên quan đến đề t i Ý nghĩa luận văn : Luận văn trình bày cách hệ thống khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” ừong tư tưởng đạo đức Người Luận văn làm sâu sắc thêm quan điểm đắn, sáng tạo Hồ Chí Minh phẩm chất cụ thể chuẩn mực tư tưởng đạo đức, Hồ Chí Minh, phẩm chất bản, quan trọng Bởi từ phẩm chất này, chi phối phẩm chất khác nhận thức, c ũ n g n h tro n g th ự c h n h tu d ỡ n g rèn lu y ệ n đ o đ ứ c c ủ a n g i c c h m n g L u ậ n v ă n k h ô n g ch ỉ g ó p ph ần k h ẳn g định g iá trị đ ú n g đ ắ n v k h o a h ọ c c u ả tư tư n g , k h ẳ n g đ ịn h c ô n g lao to lớn c ủ a H C h í M in h n g i đ ặ t n ền m ó n g đ ầu tiên c h o n ề n đ o đ ứ c c c h m n g c ủ a n c n h , đ n g th i b ổ su n g làm p h o n g p h ú v s â u s ắ c th ê m nh ữ n g g iá trị đ o đ ứ c tru y ề n th ố n g c ủ a d ân tộ c , m c ò n c ó ý n g h ĩa v ề p h n g p h áp lu ận đ ể Đ ả n g ta v ậ n d ụ n g v c h c c ch ủ trư n g , g iả i p h p đ ú n g đ ắ n , đ ể g iá o d ụ c , b i d ỡ n g v rè n lu y ệ n c n b ộ , đ ản g v iê n n ó i riê n g v n h â n d ân ta n ó i ch u n g tro n g n g h iệ p c c h m n g c ủ a d ân tộ c , k iê n đ ịn h ,với c o n đ n g lên ch ủ n g h ĩa x ã h ộ i m Đ ả n g v B c H đ ã lựa c h ọ n từ đ ầ u , n h ấ t đ ó n g g ó p th ự c tiễn v o c ô n g tá c g i o d ụ c h iệ n n a y K ết cấ u luận vãn : L u ận văn g m liệu th a m k h ả o : M đ ầ u , h ch n g ( tiế t), k ế t lu ậ n v d an h m ụ c tài CHƯƠNG QUAN N IỆ M CỦA H ổ C H Í M IN H V Ể ĐẠO ĐỨC C Á C H MẠNG 1.1 C sở (trực tiếp) hình thành tư tưởng đạo đức H Chủ Tịch T ro n g lịc h sử tư tư ởn g n h ân lo i, từ x a tớ i n a y , đ ã c ó n h iều h ọ c th u y ết, tư tư ởn g đ ề c ậ p đ ến s ố p h ận c o n n g i, p h ản n h tâ m tư, n g u y ệ n v ọ n g c ủ a c o n n g ời m u ố n đ ợ c g iả i to ả k h ỏi n h ữ n g b ế tắ c c u ộ c s ố n g , g iả i th o t k h ỏi h n c h ế rà n g b u ộ c c ủ a tự n h iên , x ã h ộ i v c ủ a b ả n th ân c o n n g i Đ ó ch ín h tư tư ởn g n h â n v ă n , n h ân đ o đ ợ c th ể h iện n h ữ n g m ứ c đ ộ , trình đ ộ k h c n h a u , tiếp c ậ n từ n h ữ n g g iá c đ ộ k h c n h au N h n g n h ữ n g tư tư n g ấ y th ờn g c h ỉ dừ ng lại c m , ả o tư n g , ch ỉ p h ản n h n h ữ n g n g u y ệ n v ọ n g c ủ a c o n n g ời v ề m ộ t tư n g lai, v ề n h ữ n g m ố i q u an h ệ g iữ a n g i v i n g i đ ợ c tố t đ ẹp h n Đ iề u n y c ó th ể th ấ y tro n g k h n h iề u h ọ c th u y ế t, k ể c ả c c tôn g iá o N h n g ch ỉ c ó h ọ c th u y ế t n o m a n g tính c c h m n g v k h o a h ọ c m i c ó th ể b iến những' n g u y ệ n v ọ n g , c m ch â n ch ín h th àn h h iệ n th ự c T tư n g H C h í M in h v ề đ o đ ứ c c c h m n g đ ợ c h ìn h th àn h từ y c ầ u g iả i p h ó n g d ân tộ c , g iả i p h ó n g x ã h ộ i v g iả i p h ó n g c o n n g i Đ iề u đ ổ ch ứ n g tỏ , H C h í M in h k h ô n g ch ỉ m ộ t lãn h tụ c c h m n g , m c ò n m ộ t n h tư tư n g rấ t q u an tâ m đ ến v ấn đ ề đ o đ ứ c v c ó n h iề u c ố n g h iến v ề tư tư ởn g đ o đ ứ c c c h m n g K h ô n g n h ữ n g th ế , b ản th â n n g i c ò n m ộ t tấ m g n g m ẫ u m ự c v ề đ o đ ứ c c c h m n g c h o n ê n tư tư n g đ ó c u ả n g ời th ự c m ộ t k h o a h ộ c B i, tư tư ởn g đ ó c ủ a n g i, trư c h ế t k ế thừ a, tiếp thu c ó c h ọ n lọ c nh ữ n g tru y ề n th ố n g đ o đ ứ c tố t đ ẹ p c ủ a d ân tộ c v đ ợ c n gư ời n â n g lên m ộ t tầ m c a o m i, phù h ợ p v i đ iều k iệ n v h o n n h m i I Đ ó tru y ền th ố n g “ n h iễu đ iều phủ lấ y g iá g n g ” , q u an tâ m g iú p đ ỡ lẫn n h au “ th n g n g ời th ể th n g th â n ” ; “ s ố n g trọ n g tìn h , trọ n g n g h ĩa ” T ru y ề n th ố n g tố t đ ẹp đ ó đ ợ c hun đ ú c từ th ự c tiễ n c ủ a c u ộ c đ ấ u tran h dựng n c v g iữ n c c ủ a d ân tộ c H n n ữ a, H C h í M in h sin h q u ê hư ơng 37 khưi d ậ y tro n g n h ân d ân ta đ ứ c tính v tru y ề n th ố n g tố t đ ẹp c ủ a d ân tộ c, sá n g tạ o tro n g k h íc h lệ, c ổ vũ c ả nh ữ n g tru y ề n th ố n g tíc h c ự c , tố t đ ẹp củ a v ù n g , từ n g đ ịa p h n g cù n g h n g v o n h iệ m vụ ch u n g c ủ a c c d ân tộ c C hủ đ ộ n g x â y dự ng c c c sở ch ín h trị vữ n g m n h tro n g q u ần ch ú n g nh ân d ân , c o i đ â y nh ữ n g “ p h áo đ ài - trận đ ịa lò n g d â n ” đ ể tu y ê n tru y ề n , g iá c n g ộ c c h m n g c h o q u ần c h ú n g C hủ đ ộ n g đ ố i p h ó v từ ng b c m th ấ t b ại, v ô h iệu h o â m m u , lu ận đ iệu x u y ê n tạ c p h ản đ ộ n g , g â y k íc h đ ộ n g c ủ a k ẻ đ ịch tro n g n h â n d ân M ộ t th àn h c ô n g lớn c ủ a Đ ả n g tro n g v iệ c g iá o d ụ c m ụ c tiêu lý tư ởn g c c h m n g c h o n h ân d â n , k iên đ ịn h , tru n g th àn h v v ậ n d ụ n g sá n g tạ o lý lu ận c h ủ n g h ĩa M c L ê n in , sớ m n h ận th ứ c v k h ẳ n g đ ịn h đ ú n g đ ắn g iá trị tư tư ởn g H C h í M in h - lấ y ch ủ n g h ĩa M c L ê n in , tư tư n g H C h í M in h m n ền tả n g tư tư n g k im c h ỉ n a m c h o h àn h đ ộ n g tro n g to n Đ ả n g , to n d ân v c o i đ ó c s vữ n g c h ắ c n h ất đ ể th ự c h iện đ o n k ế t th ố n g n h ấ t c ả v ề tư tư ởn g v h n h đ ộ n g , x â y d ự n g k h ố i đại đ o n k ế t d ân tộ c , th ự c h iệ n Đ ả n g - d ân m ộ t ý ch í - T h ự c tiễ n lịc h sử đ ã ch ứ n g m in h : n g a y sa u C c h m n g th án g T m , ch ín h q u y ề n c c h m n g v a m i đ i, c ò n n o n trẻ T h ù tro n g , g iặ c n g o i, n ạn đ ó i, n ạn d ố t đ a n g h o n h h àn h k h ắp n i đ ẩ y tìn h th ế c c h m n g n c ta nh đ a n g đ ứ n g trư c “ n g n c â n tre o sợi t ó c ” N h n g Đ ả n g ta , đ ứ n g đ ầu ch ủ tịch H C h í M in h đ ã ch ủ đ ộ n g tu y ê n tru y ề n , v ậ n đ ộ n g v g iá o d ụ c g iá c n g ộ c h o q u ầ n c h ú n g , v c h rõ b ản c h ấ t, g iã tâ m , n h a m h iể m c ủ a k ẻ th ù C h o n ên dù k h ó k h ă n , g ia n k h ổ v ậ y , nh n g n h ân d ân ta v ẫ n tu y ệ t đối tin tư ởn g v o ch ín h ph ủ c ủ a H C h í M in h , k iên q u y ế t th e o Đ ả n g sẵ n sàn g b c v o c u ộ c k h n g c h iế n đ ầ y g ia n k h ổ , h y sinh c h ắ c c h ắ n sớ m h a y m u ộ n n ổ H a y sau th ắ n g lợi c ủ a c u ộ c k h n g c h iế n c h ố n g th ự c d ân P h p x â m lư ợ c (n ă m ) tu y h o bìn h đ ợ c lập lạ i, so n g h ậu q u ả c ủ a c u ộ c k h n g c h iế n c ò n r ấ t n ặ n g n ề , đời số n g n h â n d ân đ an g g ặ p n h iều k h ó k h ăn , th iếu th ố n T ìn h h ìn h q u ố c tế c ó 38 n h iều p h ứ c tạp , m ộ t s ố Đ ả n g c ộ n g sản th ế g iớ i k h u y ê n ta ch a v ộ i lên ch ủ n g h ĩa x ã h ộ i N h n g n h c ô n g tá c g iá o d ụ c , g i c n g ộ ch ín h trị tố t tro n g to àn Đ ả n g v to n d ân Ý Đ ả n g , lò n g d ân đ ợ c th ể h iện m ộ t q u y ế t tâ m c a o tro n g v iệ c n h ấ t trí th ự c h iệ n m ụ c tiêu n h iệ m v ụ c ủ a c c h m n g đ ã đ ợ c x c định tro n g c n g lĩn h đ ầu tiên c ủ a Đ ả n g (n ă m ) - K iê n q u y ế t đ a M iề n B ắ c tiến lên c h ủ n g h ĩa x ã h ộ i, m iề n N a m tiếp tụ c đ ấ u tran h th ự c h iện th ố n g n h ất n c n h v v v đ iề u k h ô n g th ể q u ên k iện c h ủ n g h ĩa x ã h ộ i c c n c Đ ô n g  u sụ p đ ổ v d iễn b iến tìn h hình L iê n X ô ( c ũ ) đ a n g d ần đ ến sụp đ ổ h o n to n T rọ n g đ ó , c n g c u ộ c đ ổ i m i n c ta v a m i th ự c h iện c ò n n h iều v ấ p v p , sai lầ m , tình h ìn h k in h t ế đ a n g r ấ t trầ m trọ n g , đời số n g c ủ a n h â n d â n v ô c ù n g k h ó k h ăn T h ự c trạ n g đ ó đ ã t c đ ộ n g r ấ t lớ n đ ến tâ m tư tình c ả m , đ ế n ý c h í, n iề m tin v o tiền đ đ ấ t n c, k h ô n g c h ỉ tro n g n h ân d ân , m m ộ t b ộ p h ậ n k h ô n g n h ỏ c n b ộ , đ ả n g v iê n tỏ r a h o a n g m a n g d a o đ ộ n g , th iếu b ản lĩn h , th iếu tin tư n g v o m ụ c tiê u c o n đ n g c c h m n g , th ậ m c h í c ó k ẻ đ ầ u h n g , p h ản b ộ i Đ ả n g đ ã k ịp th ời đ ề N g h ị q u y ế t T W a v n g a y sau N g h ị q u y ế t T W , Đ ả n g đ ã ch ủ đ ộ n g đ ề N g h ị q u y ế t T W b ch ỉ đ o to àn Đ ả n g , to n d ân tập tru n g n g h iê n u v h ọ c tậ p , n h ằ m g iả i q u y ế t m ộ t Vấn đ ề c ấ p b c h v ề tư tư n g , tiếp tụ c k h ẳ n g đ ịn h lại m ụ c tiê u , n h iệ m vụ c ủ a c c h m n g , g iá o d ụ c , đ ộ n g v iê n tro n g to n Đ ả n g , to n d â n v to n q u ân , k iê n định c o n đ n g lên c h ủ n g h ĩa x ã h ộ i, củ n g c ố m ụ c tiê u , lý tư n g c c h m n g c ủ a Đ ả n g , tu y ệ t đ ố i tin tư n g v o th ắn g lợi c ủ a n g h iệ p c c h m n g , tiếp tụ c đ ẩ y m n h h n n ữ a c ô n g c u ộ c đ ổ i m i, từ ng b c th o g ỡ k h ó k h ăn , ổ n định đời s ố n g c h o n h ân d â n T h e o d ò n g lịch sử đ ể so sá n h c ó th ể n ó i, tu y đ iều k iện h o n c ả n h c ó k h c n h a u N h n g k iện c ủ a th ời k ỳ n y , x é t v ề tính c h ấ t n g u y h iể m v k h ó k h ăn , q u y ế t liệt cũ n g k h ô n g th u a , k é m n h a u n h iều , so v i thời kỳ 1945 - 1946 T m ộ t s ố k iện lịch sử n ch ứ n g tỏ , v iệ c g iá o d ụ c , g iá c n g ộ m ụ c tiê u lý tư ởn g c c h m n g c h o q u ần ch ú n g n h â n d â n c ó m ộ t v trò , vị trí 39 đ ặ c b iệ t q u an trọ n g đ ố i với tiến trìn h p h át triể n c ủ a c c h m n g , c n g tro n g k h ó k h ăn c liệt, c n g p h ải c o i trọ n g g iá o d ụ c m ụ c tiê u , lý tư n g c c h m n g tro n g to àn th ể n h ân 'dân, tro n g đ ó đối v i đ ộ i n g ũ c n b ộ , đ ả n g v iên p h ải đ ợ c đ ặt lên h n g đ ầu R ú t từ h ọ c c ủ a lịch sử, v iệ c g iá o d ụ c m ụ c tiêu , lý tư ởn g c c h m n g c h o n h â n d ân ta , p h ải đ ợ c c o i m ộ t n h iệ m v ụ c b ả n , q u an trọ n g c ó ý n g h ĩa trự c tiế p đ ến s ố n g c ò n c ủ a c h ế đ ộ ta tro n g tình h ìn h h iện n a y G iá o d ụ c m ụ c tiê u , lý tư n g c c h m n g c h o n h â n d ân v iệ c th n g x u y ê n v c ầ n th iết N h n g n h ữ n g th i đ iể m c ó ý n g h ĩa b c n g o ặ t c ủ a c c h m n g , phải đ ợ c tiế n h n h m ộ t c c h rá o riế t, m n h m ẽ , đ n g th i p h ải b iế t k ế t h ợ p c h ặ t ch ẽ g iữ a c c b iện p h áp v i n h au C h ín h trị v k in h tế , tư tư n g v tổ c h ứ c n h ằ m ta o đ c sư đ o n k ế t, n h ấ t trí v ề m u c tiê u , n h iê m v ụ c c h m n g , củ n g c ố , tă n g c n g c c c s ch ín h trị tro n g q u ần c h ú n g n h â n d â n , k iê n q u y ế t đ ấu tran h m th ấ t b ại m ọ i â m m u , thủ đ o n c ủ a đ ịc h d ới b ấ t k ỳ h ìn h th ứ c n o M u ố n th ự c h iện c ó h iệu q u ả, c ổ n g t c g iá o d ụ c m ụ c tiêu lý tư n g c h o n h ân d â n , đ iều c ố t y ế u p h ải sâu s t g ắ n b ó m ậ t th iết v i n h â n d â n , n ắ m b ắ t kịp th ời m ọ i tâ m tư, n g u y ệ n v ọ n g v n h ữ n g d iễ n b iến v ề d lu ận k h ô n g h m n h d o k ẻ x ấ u k íc h đ ộ n g p h a o tin , đ n n h ả m tro n g n h â n d ân , n h y b én với tình h ìn h , c h ủ đ ộ n g đ ề c c p h n g n , h iệ p đ n g v i c c lự c lư ợn g tu y ên tru y ề n x u n g k íc h , k ịp th i “ d ập tắ t” c c b iểu h iệ n c ủ a b o lo n g â y m ấ t đ o àn k ết, g â y m ấ t ổ n định n g a y nơi v a x ả y r a M ặ t k h c , b iế t p h át h u y v trò tiên p h o n g g n g m ẫ u c ủ a đ ộ i n g ũ đ ả n g v iê n , c n b ộ trê n m ọ i lĩnh v ự c , th ự c h iện : “ đ âu c ó đ ả n g v iê n , c n b ộ , đ ó c ó lãn h đ o c ủ a Đ ả n g ” T h ự c q u an tâ m , c h ă m lo đ i số n g v ậ t c h ấ t, tinh th ần c h o n h â n d ân v lu ô n định h n g đ ú n g n h ận th ứ c tư tư ởn g ch ín h trị c h o n h â n d â n , đ ặ c b iệ t n h ữ n g nơi th u ộ c đ ịa b àn ch iế n lư ợ c q u an trọ n g v p h ứ c tạp V m ộ t đ iều k h ô n g th ể thiếu tro n g c ô n g tá c g iá o d ụ c m ụ c tiêu , lý tư ởn g c c h m n g c h o n h ân d ân tro n g đ iều k iện thời bình v th ự c h iện ch ủ trư n g n h ất q u n c ủ a Đ ả n g : “P h t triển 40 k in h tế h n g h o n h iều th àn h ph ần, v ậ n đ ộ n g th e o c c h ế thị trư n g ” v ấn đ ề q u an tâ m đ ến lợi íc h n gư ời lao đ ộ n g , th ự c h iện d ân c h ủ , bình đ ẳn g v v iệ c th ự c h iện c ó h iệ u q u ả c u ộ c đ ấu tran h c h ố n g q u an liêu , th a m n h ũ n g , đ ợ c co i n h “ c h ìa k h o ” đ ể g iá o d ụ c g iá c n g ộ v x â y dự n g n iề m tin c h o n h ân d ân tro n g đ iều k iện h iện n a y Đ n g thời đ ó cũ n g m ộ t tro n g nh ữ n g n ộ i d u n g c b ả n g iá o d ụ c , x â y d ự n g p h ẩm c h ấ t đ o đ ứ c m i - đ o đ ứ c c c h m n g th e o tư tư n g H C h í M in h c h o n h ân d ân ta 2.2.2 Xây dự n g rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên phải gắn liền với hành động cách m ạng thiết thực, cụ thể C h ỉ nh ữ n g ch u ẩ n m ự c đ o đ ứ c c c h m n g đ ể c h o n h â n d ân ta rèn lu y ệ n p h ấn đ ấ u , h o n to n k h ô n g p h ải d o ý m u ố n c h ủ q u an từ đ ầu c ủ a H C h í M in h B i trư c h ế t n gư ời k h ô n g p h ải n h c h u y ê n n g h iê n u lý lu ận kin h đ iể n , m N g i tự n h ận n h h o t đ ộ n g c c h m n g c h u y ê n n g h iệ p H n n ữ a, đ ộ n g c th ô i th ú c n g i tìm đ n g u n c , lò n g y ê u n c, th n g d â n , n u n g n ấ u tro n g m ìn h m ộ t k h t v ọ n g c h y b ỏ n g , m ộ t h a m m u ố n tộ t b ậ c “ là m sa o c h o n c ta đ ợ c h o n to n đ ộ c lậ p , d â n ta đ ợ c h o n to n tự d o , đ n g b o ta cũ n g c ó c m ă n , o m ặ c , c ũ n g đ ợ c h ọ c h n h ” C h o n ê n tư tư n g đ o đ ứ c H C h í M in h , n ó k h n g c h ỉ p h ả n án h n g u y ệ n v ọ n g ch ín h đ n g c ủ a c o n n g i, m c ò n đ ề c a o g iá trị n h â n p h ẩ m c ủ a c o n n g ời Đ n g th i tư tư ởn g đ ó , k h ô n g ch ỉ g iú p riê n g c h o đ n g b o m ìn h ” m c ò n thể h iệ n n h ữ n g g iá trị c h u n g , đ íc h th ự c c ủ a c ả n h ân lo i tiế n b ộ , p h ản n h phù h ợ p v i x u th ế v ậ n đ ộ n g v p h t triển tấ t y ế u c ủ a x ã h ộ i lo i n g i đ t đ ến trình đ ộ v ă n m in h V ì v ậ y , m tư tư ởn g đ o đ ứ c H C h í M in h th ự c k h c h q u an , k h o a h ọ c v c c h m n g K h ẳ n g định đ iều đ ó , b i c ò n tro n g th ự c tế , H C h í M in h đ ã đ ến n h iều n i, n h iều n c th ế g iớ i, N g i trự c tiếp tiếp x ú c v i n h iều h n g n g i, n h iề u n ền v ă n h o k h c n h a u C h o n ê n , c ó th ể n ó i rằ n g tư tư ởn g đ o đ ứ c H C h í M in h k h ô n g ch ỉ k ế th a, p h t h u y v p h át triển nh ữ n g tru y ề n th ố n g đ o đ ứ c tố t đ ẹp c ủ a d ân tộ c m c ò n “ th âu tó m ” (tiếp 41 thu c ó c h ọ n lọ c )n h ữ n g tinh h o a c ủ a đ o đ ứ c p h n g Đ ô n g , p h n g T â y m đ ỉn h c a o tư tư ởn g đ o đ ứ c tro n g sá n g c ủ a ch ủ n g h ĩa M c - L ê n in v b ằn g ch ín h trải n g h iệ m tro n g c u ộ c đ i, n g h iệ p h o t đ ộ n g sô i n ổ i v p h o n g phú c ủ a b ản th ân m ìn h Sự th u y ết p h ụ c c ủ a tư tư ởn g đ o đ ứ c H C h í M in h k h ô n g ch ỉ th ể h iệ n q u a n h ữ n g q u an n iệ m v c c ch u ẩ n m ự c đ ú n g đ ắ n k h o a h ọ c , m c ò n th ể h iệ n từ ch ín h tu d ỡ n g , rè n lu y ệ n k h ô n g h ề b iế t m ệ t m ỏ i c ủ a H C h í M in h C ũ n g ch ín h từ h o t đ ộ n g th ự c tiễ n đ ó m H C h í M in h rú t k ết lu ận : m u ố n trở th àn h n g i c ó đ o đ ứ c c c h m n g th ì p h ải su ố t đời tu dư ỡn g v rèn lu y ệ n , c n g k h ó k h ăn g ia n k h ổ , c n g đ ò i h ỏ i k iên trì, b ền bỉ g iẻ o dai cũ n g n h : “ G o đ e m v o g iã b a o đ au đ n G o g iặ x o n g rồ i trắ n g tự a b ô n g S ố n g đ i n g i cũ n g v ậ y G ia n n a n rèn lu y ệ n m i th àn h c ô n g ” H ay n h : “ N g ọ c c n g m i c n g sán g V n g c n g lu y ệ n c n g tro n g ” H C h í M in h q u a n n iệ m , cũ n g nh q u trìn h c ả i tạ o v x â y dự ng c h ế đ ộ m i, đ n g th i p h ải c ả i tạ o v x â y dự n g đ o đ ứ c m i c h o n h ân d ân ta n ó i ch u n g v c h o c n b ộ , đ ả n g v iên n ó i riê n g Đ ó q u trìn h đ ấu tran h c ả i tạ o c i c ũ , x o b ỏ c c tập tụ c , lề th ó i lạ c h ậ u , m ê tín dị đ o a n v x â y dự n g n ề n ếp đời số n g m i, đ n g thời k h ô n g n g n g n â n g c a o đ i s ố n g v ậ t c h ấ t v tinh th ần c h o n h ân d â n , n â n g c a o trìn h đ ộ v ăn h o , trìn h đ ộ k h o a h ọ c k ỹ th u ật v tá c p h on g m v iệ c th e o lối c ô n g n g h iệ p D o đ ó , m u ố n x â y d ự n g v rè n lu y ệ n đ o đ ứ c m i c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n , vừ a ph ải c h ú trọ n g v ề m ặ t c ả i tạ o tư tư n g , vừ a ph ải c o i trọ n g v iệ c rè n lu y ện đ o đ ứ c h n g n g y , g ắ n v i c ô n g v iệ c c ụ th ể, với n h iệ m v ụ m m ìn h đ n g đ ả m trá c h B i đ o đ ứ c c c h m n g k h ô n g ph ải trời s a x u ố n g , n ó d o k ế t q u ả đ ấu tran h k iên c n g , b ền bỉ m c ó C h o n ên , 42 n ếu k h ô n g tự n g u y ệ n , tự g iá c , th ờn g x u y ê n tự tu d ỡ n g v rèn lu y ện k h n g th ể c ó đ o đ ứ c c c h m n g m cá n b ộ , đ ả n g v iên tự m ìn h k h n g c ó đ o đ ứ c c c h m n g , k h ô n g c ó c ă n b ả n ” , k h n g th ể h n g d ẫn c h o n h ân d ân , n ó i k h ô n g n g h e , m k h ô n g p h ụ c X u ấ t p h t từ v a i trò , vị trí c ủ a đ ộ i n g ũ c n b ộ , đ ả n g v iê n đ ố i với n g h iệ p c c h m n g “ c c g ố c c ủ a m ọ i c ô n g v i ệ c ” , c h o n ê n đ ợ c H C h í M in h đ ặ c b iệ t q u an tâ m , c h ă m lo , nh n g đ n g th i N g i cũ n g đ ặ t y ê u c ầ u c a o đ ố i với h ọ T ro n g m ọ i c ô n g v iệ c v n g ời v ẫ n th n g n h ắ c lại c â u n ó i tro n g n h ân d â n ta “ đ ả n g v iê n trư c, n g n c th e o s a u ” đ ể n h ắ c n h , đ ộ n g v iên đ ả n g v iê n , c n b ộ T b ản c h ấ t c ủ a n ền đ o đ ứ c m i, đ o đ ứ c đ ể h àn h đ ộ n g , từ th ự c tiễn c ủ a c c h o t đ ộ n g m c c g iá trị c ủ a đ o đ ứ c đ ợ c th ể h iện v từ th ự c tiễn đ ấ u tran h c c h m n g m c h o n h â n c c h c ủ a c o n n g ời k h ô n g n g n g đ ợ c h o n th iện C h o n ê n H C h í M in h y ê u c ầ u x â y d ự n g v rè n lu y ện đ o đ ứ c c c h m n g c h o n h ân d â n ta n ó i ch u n g v c h o c n b ộ đ ả n g v iên nói riê n g n h ấ t th iế t p h ải đ ợ c g ắ n liền v i c c h àn h đ ộ n g c ụ th ể , th iết th ự c V I n ếu k h ô n g q u a h n h đ ộ n g c ụ th ể , k h n g sử a c h ữ a đ ợ c c c th ó i hư , tậ t x ấ u , th ói q u e n lạ c h ậu d o n ếp c ũ đ ể lại, k h ô n g th ấ y đ ợ c c i đ ú n g , c i sa i, k h ô n g p h t h u y đ ợ c c i h a y , c i đ ẹp - c i tíc h c ự c , tiế n b ộ C h o n ê n , th e o H C h í M in h x â y d ự n g v rè n lu y ệ n đ o đ ứ c c c h m n g c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n p h ải g ắ n liền với c c lĩnh v ự c c ô n g v iệ c th iết th ự c c ụ th ể T h iế t th ự c c ụ th ể th e o tư tư ởn g H C h í M in h c ò n đ ợ c th ể h iệ n tro n g v iệ c g ắ n liề n v i đ ặ c đ iể m c ủ a từ ng n g n h , từ ng g iớ i, từ ng đ ộ tu ổ i M ặ t k h c , x â y d ự n g v rè n lu y ệ n đ o đ ứ c c c h m n g c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n từ th ự c tiễn đ ấu tran h c c h m n g k h ô n g n h ữ n g g iú p c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n lu n c ó đủ ph ẩm c h ấ t, n ă n g lự c đ ể h o n th àn h tố t c c n h iệ m vụ đ ợ c g ia o , m c ò n th n g q u a h o t đ ộ n g th ự c tiễn đ ó g iú p c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n sâ u sá t, h o m ìn h v i q u ần c h ú n g , n ê u tấ m g n g s n g tro n g v iệ c tu d ỡ n g , rèn lu y ệ n đ o đ ứ c c c h m n g 43 c h o q u ần ch ú n g n h ân d ân h ọ c tập v noi th e o , th ự c h iện đ ú n g nh lời N g i d y “ m ộ t tấ m g n g số n g c ò n m ộ t tră m b ài d iễn v ă n tu y ê n tru y ề n ” T r o n g n g h iệ p c ô n g n g h iệp h o , h iện đ ại h o đ ấ t n c th e o định h ớn g x ã h ộ i ch ủ n g h ĩa , p h át triển g iá o d ụ c v đ o tạ o đ ợ c Đ ả n g ta x c định m ộ t tro n g n h ữ n g đ ộ n g lự c q u an trọ n g đ ể th ú c đ ẩ y n g h iệ p c c h m n g n h ằm p h t h u ỵ n g u n lự c c o n n g ời - y ế u tố c b ản đ ể p h t triển x ã h ộ i, tăn g trư n g k in h t ế n h an h v b ền v ữ n g , tro n g đ ó x â y d ự n g v rèn đ o đ ứ c c c h m n g c h o c n b ộ đ ả n g v iê n đ ó n g m ộ t v trò đ ặ c b iệ t q u a n trọ n g G iá o d ụ c rèn lu y ện đ o đ ứ c 'c c h m n g c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n g ắ n liề n v i h àn h đ ộ n g c ụ th ể, th iế t th ự c th e o tư tư n g H C h í M in h th ự c m ộ t b ài h ọ c lớ n tro n g g iá o d ụ c , rè n lu y ệ n đ o đ ứ c c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n n ó i riê n g v c h o n h ân d ân ta n ói ch u n g đ ã đ ợ c Đ ả n g ta q u án triệ t, v ậ n d ụ n g th àn h p h n g c h â m tro n g g iá o d ụ c v đ o tạ o “ H ọ c đ ô i v i h àn h , g iá o d ụ c k ế t h ợ p v i la o đ ộ n g sản x u ấ t, n h trư n g g ắ n liề n v i x ã h ộ i” H n b a o g iờ h ế t, b ài h ọ c x â y dự n g v rè n lu y ộ n đ o đ ứ c c c h m n g c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n p h ải g ắ n liền v i h n h đ ộ n g c c h m n g th iế t th ự c, c ụ th ể tro n g tình h ìn h h iện n a y c ó m ộ t ý n g h ĩa q u an trọ n g đ ặ c b iệ t B i v ì th ự c t ế c ủ a b ản th ân n ộ i b ô Đ ả n g đ a n g n ổ i lên m ộ t s ố m ặ t y ế u k é m v k h u y ế t đ iể m “n h ất k h u y ế t đ iể m v ề c ô n g tá c g iá o d ụ c , rè n lu y ệ n đ ộ i n g ũ c n b ộ đ ả n g v iê n , ch a n g ă n c h ặ n v đ ẩ y lùi đ ợ c su y th o v ề ch ín h trị v đ o đ ứ c lố i s ố n g ” Đ ể đ a n g h iệ p c c h m n g đ ến th ắn g lợi h o n to n , v ấ n đ ề v ề Đ ả n g nói ch u n g v v ề c n b ộ , đ ả n g v iê n c ủ a Đ ả n g n ó i riê n g , đ ò i h ỏ i to n Đ ả n g phải th ự c n ỗ lự c, c ố g ắ n g v ợ t b ậ c , sứ c tập tru n g th ự c h iệ n c ó h iệu q u ả n h iệm vụ x â y d ự n g , ch ỉn h đ ố n Đ ả n g , m c h o Đ ả n g v ữ n g m n h c ả v ề ch ín h trị, tư tư ởn g v tổ c h ứ c B i h ọ c n ó i g ó p p h ần “ c ả n h tỉn h ” c h o c n b ộ , đ ản g v iê n , c ầ n p h ải n c a o h n nữ a v trò , trá c h n h iệ m c ủ a m ìn h tro n g v iệ c th n g x u y ê n tu d ỡ n g , rè n lu y ện đ o đ ứ c c c h m n g th e o tư tư ởn g H C h í M in h 44 2.2.3 K ết hợp chặt c h ẽ giáo dục, rèn luyện đạo đức cách m ạng cho cán đảng viên với đấu tranh ch ố n g quan liêu, tham n h ũ n g tệ nạn tiêu cực x ã hội T r o n g đ iề u k iện Đ ả n g c ầ m q u y ề n , h ầu h ế t c n b ộ tro n g c c c qu an lãn h đ o c ủ a Đ ả n g v tro n g b ộ m y c ủ a N h n c c n b ộ , đ ả n g v iên c ủ a Đ ả n g C h o n ê n v iệ c g iá o d ụ c , rèn lu y ệ n đ o đ ứ c c c h m n g c h o c n b ộ , đ ản g viên c ó ý n g h ĩa trự c tiế p đ ến th àn h b ại c ủ a n g h iệ p c c h m n g C h ủ tịch H C h í M in h n g i trự c tiếp sán g lập , g iá o d ụ c v rè n lu y ệ n Đ ả n g ta - Đ ả n g c ộ n g sả n V iệ t N a m T ro n g su ố t q u trìn h lãn h đ o v c h ỉ đ o c c h m n g , N g i đ ặ c b iệ t q u an tâ m c h ă m lo đ ến c ô n g tá c g iá o d ụ c v rè n lu y ệ n c h o đội n g ũ c n b ộ đ ả n g v iê n B i th e o N g i, Đ ả n g ta m n h d o c ó đ ả n g v iên tố t, đ ả n g v iê n c ó tố t, ch i b ộ m i m n h , c c ch i b ộ m a n h th ì đ ả n g b ộ m i vững m n h , v tấ t c ả c c đ ả n g b ộ đ ều vữ n g m n h th ì Đ ả n g ta tr th àn h v ô đ ịc h , m i đ ủ sứ c lã n h đ o to n d ân t ộ c m c h o c c h m n g đ ế n th ắ n g lợ i C h ín h v ì v ậ y , m dù b ận rộ n b a o n h iêu , dù k h ó k h ă n , c liệ t đ ế n m ấ y - H C h í M in h v ẫ n lu ô n ch ủ đ ộ n g q u an tâ m đ ến c ô n g tá c x â y d ự n g , ch ỉn h đ ố n Đ ả n g v N g i c o i đ â y m ộ t v iệ c m c ầ n th iết, th n g x u y ê n đ ể m c h o Đ ả n g , tư tư ởn g đ ợ c th ố n g n h ấ t, h n h đ ộ n g đ ợ c th ố n g n h ấ t trê n lập trư n g th ân v ì d ân , n c v “ th a n g th u ố c h a y n h ấ t th iế t th ự c p h ê b ìn h v tự p h ê b ìn h ” [ , T , ] T h ự c tiễ n tro n g q u trìn h lãn h đ o n g h iệ p c c h m n g c ủ a d ân tộ c , n h th ự c h iện tố t c ô n g tá c đ ó , c h o n ên Đ ả n g ta đ ã k h ô n g n g n g lớn m n h v trư n g th àn h T ro n g th ự c h iện n h iệ m vụ x â y d ự n g , ch ỉn h đ ố n Đ ả n g , H C h í M in h h ế t sứ c c o i trọ n g đ ến v iệ c g iá o d ụ c v rèn lu y ệ n c h o c n b ộ , đ ả n g v iên G iá o d ụ c v rè n lu y ệ n c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n th e o tư tư n g c ủ a N g i ph ải c ă n c ứ v o tình h ìn h , n h iệ m vụ c ụ th ể c ủ a c c h m n g , p h ải x u ấ t p h át từ đ ặ c đ iể m v đ iều k iện th ự c tiễn c ủ a c c h m n g , p h ải đ n h g iá đ ú n g c ả m ặ t m ạn h , m ặ t y ế u c ủ a Đ ả n g T ro n g đ ó N gư i rấ t ch ú ý đ ến n h ữ n g h n c h ế , k h u y ế t đ iể m tồ n tro n g Đ ả n g ch a đ ợ c k h ắ c p h ụ c, sử a c h ữ a - N g i c o i đ â y n g u y c 45 c ó th ể d ẫn đ ến th a h o tro n g Đ ả n g , làm c h o Đ ả n g k h n g c ò n g iữ đ ợ c vai trò lãn h đ o c ủ a m ìn h đ ố i với n h ân d ân v với d ân tộ c V I v ậ y g iá o d ụ c, rèn lu y ện c h o cán ' b ộ , đ ả n g v iên phải g ắ n với c ả ưu đ iể m v k h u y ế t đ iể m c ủ a Đ ả n g , n h ằ m m c h o p h ần tố t đ ợ c p h át h u y n ả y n n h h o a m ù a x u â n phần x ấ u ph ải đ ợ c k h ắ c p h ụ c , sử a ch ữ a c h o b ằn g h ết N h ậ n th ứ c v q u án triệ t sâu s ắ c q u an đ iể m , tư tư ởn g đ ó c ủ a N g i, tro n g q u trìn h lãn h đ o c c h m n g Đ ả n g ta lu ô n c o i trọ n g đ ến c ô n g tá c g iá o d ụ c v rè n lu y ệ n c h o c n b ộ đ ản g n ên tro n g m ọ i th ời k ỳ v tro n g từ ng g iai đ o n c c h m n g Đ ặ c b iệ t tro n g c ô n g c u ộ c đ ổ i m i n h ậ n th ứ c q u an đ iể m tư tư ởn g đ ợ c th ể h iện tro n g c c ch ỉ th ị, n g h ị q u y ế t c ủ a Đ ả n g n h n g h ị q u y ế t T W (k h o V I I ) N g h ị q u y ế t T W v T W (lầ n ) k h o V I I I N ổ i b ậ t ch ỉ thị v ề h ọ c tập v rè n lu y ện th e o di c h ú c c ủ a ch ủ tịc h H C h í M in h “ n c a o đ o đức cách m ạng - q u é t s c h ch ủ n g h ĩa c n h â n ” Q u n triệ t đ ú n g đ ắn v sâu s ắ c q u an đ iể m tư tư n g H C h í M in h v ề g iá o d ụ c rè n lu y ê n đ o đ ứ c c c h m n g c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n v rú t từ th ự c tiễn c n g t c g iá o d ụ c , rè n lu y ện c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n từ trư c tới n a y c ủ a Đ ả n g B i h ọ c “ k ế t h ợ p c h ặ t c h ẽ g iữ a g iá o d ụ c rè n lu y ệ n đ o đ ứ c c c h m n g c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n v i c u ộ c đ ấ u tran h c h ố n g q u an liêu , th a m n h ũ n g v tổ n g k ế t từ th ự c tiễ n đ ấu tran h c c h m n g c ủ a Đ ả n g r ấ t q u an trọ n g V ì tro n g lĩn h v ự c đ o đ ứ c , n ế u g iá o d ụ c m k h ô n g k ế t h ợ p c h ặ t c h ẽ với rè n lu y ệ n , g iá o d ụ c c ũ n g c ó n g h ĩa lý g ì R è n lu y ệ n m k h ô n g g ắ n v i th ự c tiễn đ ấu tran h c c h m n g , k h ô n g g ắ n v i m ụ c tiêu , y ê u c ầ u c ụ th ể c ủ a c c h m n g , th ì rè n lu y ệ n k h n g c ó k ế t q u ả v cũ n g k h ô n g th ể x â y dự ng đ ợ c đ o đ ứ c c c h m n g c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n D o đ ó , th ự c t ế h iện n a y đ a n g đ ặ t đ ò i h ỏ i g iá o d ụ c , rèn lu y ện đ o đ ứ c c c h m n g c h o đ ả n g v iê n k h ô n g th ể k h ô n g g ắ n v i c u ộ c đ ấ u tran h c h ố n g q u an liê u , th a m n h ũ n g v c c tệ n ạn tiêu c ự c tro n g x ã h ộ i T ệ q u a n liê u , th a m nh ũ n g đ ợ c Đ ả n g n h ận đ ịn h m ộ t tro n g b ố n n g u y c n g h iê m trọ n g , đ an x e n v n h au đ a n g từ ng n g y , từ ng g iờ g â y tá c đ ộ n g x ấ u , g â y c ả n trở lớn đ ến 46 n g h iệ p c c h m n g c ủ a n h ân d ân ta N g u y h iể m h n , tệ q u an liêu c ó n g u n g ố c từ n ộ i sinh c h ủ y ế u , ph ần đ ô n g “ m ắ c ” c ă n b ện h n y c n b ộ , đ ản g v iê n V ì v ậ y m n ó m x ó i m ò n n iềm tin, lý tư n g tro n g n h ân d â n , m g iả m lò n g tin c ủ a Đ ả n g đ ố i với n h ân d ân , c h ia b è , k é o c n h , g â y m ấ t đ o àn k ế t c ả tro n g n ộ i b ộ v tro n g n h ân d â n C h o n ên c h ố n g q u an liê u , th a m n h ũ n g m ộ t y ê u c ầ u b ứ c th iế t h iện n a y , đ an g m o n g đ ợ i tro n g c c tầ n g lớ p n h ân d ân m x é t v ề th ự c c h ấ t đ ó c u ộ c đ ấu tran h g a y g ắ t trê n m ặ t trận ch ín h trị, tư tư ởn g g iữ a c h ủ n g h ĩa x ã h ộ i v ch ủ n g h ĩa tư b ả n ; p h ân b iệ t m ộ t c c h rạ c h ròi g iữ a n g ời c ó đ o đ ứ c c c h m n g , m ộ t b ên c h ủ n g h ĩa c n h ân Đ o đ ứ c c ủ a n g ời c n b ộ , đ ả n g v iê n k h ô n g ph ải ch ỉ lời n ó i, m c i ch ín h tư c c h đ o đ ứ c p h ải đ ợ c th ể h iện tro n g c ô n g v iệ c h n g n g y , tro n g ứ n g x v tro n g g iả i q u y ế t c c m ố i q u a n h ệ c ụ th ể V ì “ đ o đ ứ c c c h m n g b ấ t k ỳ cư n g vị n o , b ấ t k ỳ m c ô n g v iệ c g ì, đ ều k h n g s ợ k h ó , k h ô n g s ợ k h ổ , đ ều m ộ t lò n g m ộ t d p h ụ c vụ lợ i íc h ch u n g c ủ a g ia i c ấ p , c ủ a n h â n d â n , đ ề u n h ằ m m ụ c đ íc h x â y d ự n g c h ủ n g h ĩa x ã h ộ i” B i v ậ y g iá o d ụ c rè n lu y ệ n đ o đ ứ c c c h m n g c h o c n b ộ , đ ả n g v iên cũ n g đ ợ c c o i g i c n g ộ g ia i c ấ p , g i c n g ộ d ân t ộ c “T ru n g v i n c, h iếu với d â n ” , đ ề c a o v trò , trá c h n h iệ m , ý th ứ c tự g iá c , tự tu d ỡ n g , tự rè n lu y ện b ản th ân c ủ a m ỗ i c n b ộ , đ ả n g v iê n , m ọ i lú c , m ọ i n i V n g ợ c lạ i, th ự c h iện c ó h iệ u q u ả c u ộ c đ ấu tran h c h ố n g q u an liêu , th a m n h ũ n g v c c tệ n ạn tiêu c ự c tro n g x ã h ộ i c ũ n g ch ín h trự c tiếp g ó p p h ần g iá o d ụ c , rè n lu y ệ n đ o đ ứ c c c h m n g c h o c n b ộ , đ ản g v iê n h iện n a y Đ ò i h ỏ i k h c h q u an c ủ a n g h iệ p c c h m n g p h ải m th ấ m n h uần sâ u s ắ c q u an đ iể m , tư tư n g H C h í M in h v ề đ o đ ứ c c c h m n g n ó i ch u n g v q u a n đ iể m “ T ru n g v i n c, h iếu với d â n ” tro n g tư tư n g đ o đ ứ c c ủ a N g i n ó i riê n g , tro n g to n th ể n h ân d ân ta , m trư c h ế t đ ố i với c n b ộ , đ ản g v iê n Đ n g th ời ph ải c o i đ â y m ộ t n h iệ m v ụ q u an trọ n g , th iết th ự c c ủ a to àn 47 Đ ả n g , to n q u ân v to n d ân ta N hư ng tro n g đ ó v trư c h ế t lự c lư ợ n g đ ộ i n g ũ c n b ộ đ ả n g v iên p h ải th ự c g n g m ẫ u , tiê n p h o n g đ ầ u đ ể m “ m ự c th c c h o q u ần ch ú n g n h ân d ân b ắ t c h c ” 48 KẾT LUẬN • “ T ru n g v i n c, h iếu với d ân ” m ộ t p h ẩ m c h ấ t c b ản tro n g c h u ẩ n m ự c c b ản n h ấ t, c ủ a tư tư ởn g đ o đ ứ c c c h m n g H C h í M in h p h ẩ m c h ấ t C Ơ I b ản , q u a n trọ n g n h ất, n ó ch i p h ối đ ến c c p h ẩ m c h ấ t k h c “ T ru n g , h iế u ” k h n iệ m đ ợ c M in h sử sử d ụ n g tro n g đ o đ ứ c c ủ a N h o g iá o H C h í d ụ n g “ T ru n g , h iế u ” c ủ a N h o g iá o , n h n g CƠ sở c ó c h ọ n lọ c , c ó p h ê p h án , g t b ỏ cá i h n c h ế c ố t lõi tro n g đ o đ ứ c N h o g iá o , k h th c triệt đ ể n h ữ n g y ế u tố tíc h c ự c c ủ a n ó v m rộ n g k h n iệ m đ ó r a , đ n g th ời th a y v o đ ó b ằ n g m ộ t n ộ i d u n g h o n to n m i m a n g tín h tíc h c ự c , tiế n b ộ v c c h m n g đ ể g iá o d ụ c , rè n lu y ệ n n h â n d ân ta n ó i ch u n g v c n b ộ đ ả n g v iê n n ó i riê n g N g i k h ô n g ớhỉ k ế th a p h át h u y , p h át triể n tru y ề n th ố n g đ o đ ứ c tố t đ ẹp c ủ a d â n tộ c , m c ò n b iế t k ế th a, tiếp tụ c n h ữ n g tin h h o a c ủ a n ề n đ o đ ứ c p h ơn g Đ ô n g , p h n g T â y v m đ ả o n g ợ c nh ữ n g q u an n iộ m c ủ a đ o đ ứ c N h o g iá o : I N g i đ ặ t n ề n m ó n g đ ầu tiên c h o n ền đ o đ ứ c c c h m n g c ủ a n c n h “ T ru n g v i n c, h iếu v i d â n ” tro n g tư tư n g đ o đ ứ c H C h í M in h Đ ó tru n g th àn h v i n g h iệ p dự n g n c v g iữ n c c ủ a d ân tộ c , trung th àn h v i m ụ c tiêu , p h n g h n g p h t triể n c ủ a đ ấ t n c , lên ch ủ n g h ĩa x ã h ộ i H iế u v i d ân lấ y d ân m g ố c , đ ầ y tớ c ủ a n h ân d â n , su ố t đời p h ụ n g n h â n d ân , tin d ân , dự a v o d ân , c ó d â n c ó tấ t c ả “ V iệ c g ì c ó lợi c h o d â n , ta p h ậi h ế t sứ c m ; v iệ c g ì c ó h ại c h o d â n , ta p h ải h ế t sứ c trá n h ” [1 , T , 4 ] “ M ọ i c n b ộ , đ ả n g v iên đ ều n h ữ n g c ô n g b ộ c c ủ a d â n , n g h ĩa đ ể g n h v c v iệ c ch u n g c h o d ân , ch ứ k h ô n g p h ải đ è đ ầ u d â n ” , p h ải m ộ t lò n g , m ộ t d p h ụ n g n h ân d â n V i ỷ n g h ĩa đ ó c h o n ê n “T ru n g với n c, h iếu với d â n ” tro n g tư tư ởn g đ o đ ứ c c ủ a N g i, g ắ n b ó c h ặ t c h ẽ với n h a u N c n c c ủ a d ân - d ân c h ủ n h ân c ủ a đ ấ t n c V I v ậ y m tru n g v i n c, ph ải h iế u v i d ân Q u a n n iệ m đ ó k h n g đ ợ c tá c h rờ i, tro n g n h ận th ứ c tư 49 tư n g cũ n g n h tro n g th ự c h àn h tu dư ỡn g v rè n lu y ệ n đ o đ ứ c c c h m n g c ủ a người cá ch m ạn g C ó đ ợ c p h ẩ m c h ấ t “ T ru n g v i n c, h iếu v i d â n ” , n g ời c c h m n g dù c n g vị n o , c ô n g v iệ c g ì đ ều k h n g s ợ k h ó , k h n g s ợ k h ổ , g iá m x ả th ân h y sin h v ì n ền đ ộ c lập tự d o c ủ a d ân tộ c , v ì ch ủ n g h ĩa x ã h ộ i, lu ô n đ ặt q u y ề n lợi c ủ a T ổ q u ố c , c ủ a n h ân d ân lợi íc h c ủ a c n h ân b ản th ân m ìn h C ó đ ợ c p h ẩ m c h ấ t đ o đ ứ c q u an trọ n g đ ó , th ì m i c ó c sở , đ iều k iện đ ể c h iế n th ắ n g “ c h ủ n g h ĩa c n h â n ” b ấ t k ỳ tro n g m ô i trư n g , đ iều k iện , h o àn cản h n C ó đư ợc phẩm ch ất “T ru n g v i n c , h iế u v i d â n ” , m i m ch ủ đ ợ c b ản th ân m ìn h , m i c ó lò n g y ê u th n g , k ín h trọ n g c o n n g i trư c h ế t n g ời la o đ ộ n g , m i c ó đủ d ũ n g k h í tro n g th ự c h n h “ c ầ n , k iệ m , liê m , m in h , c h í c n g v ô tư ” v th ự c c ó tình th n g y ê u n h ân lo i đ a n g đ ấu tran h v ì m ụ c tiê u : H o bình đ ộ c lập d ân tộ c , th ố n g n h ấ t, d â n c h ủ , bình đ ẳ n g v tiến b ộ x ã h ộ i T u y n h iê n đ ể c ó đ ợ c đ o đ ứ c c c h m n g th e o tư tư ởn g H C h í M in h đ ò i h ỏ i trư c h ế t m ỗ i n g i ph ải th ự c tự n g u y ệ n , tự g iá c , tự tâ m su ố t đời p h ấ n đ ấ u tu d ỡ n g rè n lu y ệ n v ì c n g k h ó k h ăn , g ia n k h ổ c n g đ ò i h ỏ i q u y ế t tâ m , n g h ị lự c c a o , k iê n trì v b ền bỉ, đ ặ c b iệ t đ ố i v i c n b ộ , đ ả n g v iê n V ì “ c n b ộ c i g ố c c ủ a m ọ i c ô n g v i ệ c ” M u ố n lãn h đ o v g iá o d ụ c n h ân d ân “ tự m ìn h p h ải m m ự c th c c h o n g i ta b ắ t c h c ” V ì v ậ y c n b ộ , đ ản g v ic n ph ải n h ữ n g n g i lo trư c th iên h , vui sa u th iên h ” , “ Đ ả n g v iên trư c n g n c th e o s a u ” Đ n g th ò i đ ể th ự c n g i c ó đ o đ ứ c c c h m n g ph ải th n g x u y ê n tu d ỡ n g , rè n lu y ệ n : “L i n ó i p h ải đ ô i với v iệ c m ” , p h ải đ ợ c rèn lu y ệ n tro n g h o t đ ộ n g th ự c tiễ n , lấ y c h ứ c trá c h , n h iệ m vụ c n g vị m ìn h đ a n g đ ả m trá c h đ ể tự tu d ỡ n g , rè n lu y ệ n p h ải to n d iện c ả v ề p h ẩ m c h ấ t v n ă n g lự c c ô n g tá c v ph ải k h iê m tố n h ọ c h ỏ i n h ân d ân , sâu , s t q u ần c h ú n ẹ đ ể h o m ìn h với q u ần ch ú n g - th ự c h iệ n g ắ n b ó m u thịt với n h â n d ân 50 T r o n g đ iều k iện v tình hình h iện n a y , g iá o d ụ c rè n lu y ện đ o đ ứ c c c h m n g c h o n h ân d ân ta n ó i ch u n g v c h o c n b ộ , đ ả n g n ên n ó i riê n g ph ải g ắn với c u ộ c đ ấu tran h c h ố n g tệ q u an liêu , th a m n h ũ n g v c c b iểu h iện tiêu c ự c tro n g x ã h ộ i C o i đ ó m ộ t n h iệ m v ụ c ó tính c ấ p th iết, v ì th a m n h ũ n g đ an g n g u y c lớ n đ e d o số n g c ò n c ủ a c h ế đ ộ ta m ộ t b iểu h iện trự c tiếp c ủ a p h ẩm c h ấ t đ o đ ứ c c c h m n g - n g u y ê n n h ân g â y m ấ t đ o n k ế t v m g iả m lò n g tin c ủ a Đ ả n g tro n g n h ân d ân ta * * * 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO N g u y ễ n D u ỳ C ầ n T in h h o a đ o đ ứ c p h n g Đ ô n g N xb T P H C M 1992 T rư n g C h in h H C h ủ T ịc h lãn h tụ kính y ê u c ủ a g ia i c ấ p c ô n g n h ân n h ân d ân V iệ t N a m N x b S T H N T rư n g C h in h C h ủ tịc h H C h í M in h v c c h m n g V iệ t N a m N x b th ô n g tin lý lu ận H N - 9 T h n h D u y T tư ởn g H C h í M in h đ o đ ứ c N x b C T Q G 9 P h m V ă n Đ n g C h ủ tịch H C h í M in h tin h h o a v k h í p h c h c ủ a d ân tộ c, lư n g tâ m c ủ a thời đ ại N x b S T - H N P h m V ă n Đ n g H C h í M in h v c o n n g i V iệ t N a m trê n c o n đ n g d ân g ià u n c m n h - N x b C T Q G H N 9 I V õ N g u y ê n G iáp T tư ởn g H C h í M in h v c o n đ n g c c h m n g V iệ t N a m N x b C T Q G 0 V õ N g u y ê n G iáp T tư ởn g B c H so i s n g n g h iệ p đ ổ i m i c ủ a ch ú n g ta N x b S T - H N - 9 V õ N g u y ê n G iáp T h ế g iớ i c ò n đ ổ i th a y n h n g tư tư n g H C h í M in h cò n s ố n g m ã i B a n k h o a h ọ c x ã h ộ i T h n h u ỷ T P H C h í M in h x u ấ t b ản 9 10 H C h í M in h to n tập tập N x b C T Q G - H N - 0 1 HỒ C h í M in h v ề đ o đ ứ c N x b C T Q G - H N - 9 \ H C h í M in h v ề x â y dự n g c o n n g ời m i T rầ n H ậ u K iê m (c h ủ b iê n ) G iá o trìn h đ o đ ứ c h ọ c N xb C T Q G -H N 1996 V ũ N g ọ c K h n h M in h triết H C h í M in h g ó p p h ần v o đ o đ ứ c h ọ c ... T À I L IỆ U T H A M K H Ả O 51 F h ọ c v Ị n"c h 'nh trị àft Ị H ' 'c H í M IN H [ íhỡvTễn sr 2797 KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG Q U A N N IỆ M C Ủ A H ổ C H Í M IN H V Ể Đ Ạ O Đ Ứ C C Á C H M Ạ N
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Văn “ Trung Với Nước, Hiếu Với Dân” Trong Tư Tường Đạo Đức Hổ Chí Minh, Luận Văn “ Trung Với Nước, Hiếu Với Dân” Trong Tư Tường Đạo Đức Hổ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay