TRANH DÂN GIAN LÀNG SÌNH TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

96 35 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG NGUYỄN VĂN PHÚC TRANH DÂN GIAN LÀNG SÌNH TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MĨ THUẬT Khóa (2015 - 2017) Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG NGUYỄN VĂN PHÚC TRANH DÂN GIAN LÀNG SÌNH TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học môn Mĩ thuật Mã số: 60.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Minh Phong Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Nếu có điều trái với lời cam đoan, tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đã ký Nguyễn Văn Phúc DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGD&ĐT : Bộ Giáo Dục Đào tạo CĐSP : Cao đẳng sƣ phạm GV : Giảng viên SV : Sinh viên MT : Mĩ thuật Nxb : Nhà xuất PPDH : Phƣơng pháp dạy học Tr : Trang UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 So sánh kỹ thuật ngơn ngữ tạo hình 25 Bảng 2.1 Thống kê kết điểm trƣớc kiểm chứng 52 Bảng 2.2 Thống kê kết điểm sau tiến hành dạy thực nghiệm 53 Bảng 2.3 Thống kê kết đánh giá dạy thực nghiệm 54 MỤC LỤC MỞ ĐẦU…………………………………………………………… Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI …… 1.1 Một số khái niệm ……………………… ……………………… 1.1.1 Tranh dân gian Việt Nam …………………………………… 1.1.2 Dạy học mĩ thuật ………… 1.1.3 Phƣơng pháp dạy học ………………………………………… 1.1.4 Trang trí ……………………………………………… …… 10 1.2 Khái quát dòng tranh dân gian làng Sình ……………………… 11 1.2.1 Sự hình thành phát triển làng Sình …………………… 11 1.2.2 Chất liệu kỹ thuật tranh dân gian làng Sình …………… 14 1.2.2.1 Chất liệu …………………………………………………… 14 1.2.2.2 Kỹ thuật làm tranh ………………………………………… 18 1.2.3 Chủ đề ………………………………………………………… 21 1.2.4 Sự tƣơng đồng khác biệt tranh làng Sình so với dòng tranh dân gian tiêu biểu Việt Nam ………………………… 23 1.2.4.1 Sự tƣơng đồng ………………………………………………… 23 1.2.4.2 Sự khác biệt …………………………………………………… 24 1.3 Thực trạng dạy học mĩ thuật trƣờng cao đẳng sƣ phạm Nghệ An ………………………………………………………………… 26 1.3.1 Khái quát nhà trường ……………………………………… 26 1.3.2 Chƣơng trình đào tạo mơn mĩ thuật …………………………… 28 1.3.3 Chƣơng trình đào tạo mơn trang trí 1.3.4 Vài nét sinh viên mĩ thuật trƣờng cao đẳng sƣ phạm Nghệ An 1.3.5 Thực trạng việc đƣa tranh dân gian làng Sình vào dạy học trƣờng cao đẳng sƣ phạm Nghệ An………………………… …… 29 29 30 Chƣơng 2: KHAI THÁC CÁC YẾU TỐ TẠO HÌNH CỦA TRANH DÂN GIAN LÀNG SÌNH VÀO DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN ………………… 33 2.1 Đặc trƣng nghệ thuật tạo hình tranh dân gian làng Sình … 33 2.1.1 Quan niệm tạo hình ……………………………………… 33 2.1.2 Yếu tố đƣờng nét ……………………………………………… 36 2.1.3 Màu sắc tranh làng Sình ………………………………… 38 2.2 Nội dung ý nghĩa đƣợc thể tranh …… 40 2.3 Vận dụng dạy học trang trí 41 2.4 Thực nghiệm sƣ phạm ………………………………………… 59 2.4.1 Mục tiêu thực nghiệm ……………………………………… 59 2.4.2 Đối tƣợng thực nghiệm ……………………………………… 60 2.4.3 Tổ chức thực nghiệm ………………………………………… 60 2.4.4 Triển khai dạy thực nghiệm …………………………………… 61 2.4.5 Kết thực nghiệm ………………………………………… 62 2.4.6 Đánh giá thực nghiệm ………………………………………… 62 KẾT LUẬN………………………………………………………… 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………… 67 PHỤ LỤC…………………………………………………………… 70 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tranh dân gian Việt Nam gắn bó in đậm dấu ấn sống tình cảm ngƣời Chủ đề tƣ tƣởng đặc trƣng độc đáo riêng biệt tranh dân gian yếu tố tạo nên giá trị nghệ thuật thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ ngƣời xem Làng Sình tiếng nghề làm tranh phục vụ tín ngƣỡng thờ cúng Tranh làng Sình sánh với dòng tranh dân gian miền Bắc nhƣ Ðơng Hồ, Hàng Trống Tranh Làng Sình có đặc thù riêng nhƣ: Chất liệu dân giã, màu sắc mộc mạc, chủ đề hƣớng tâm linh, đƣờng nét phong phú, bố cục đa dạng, cộng với vẻ thô mộc gần gũi làm nên nét đẹp dòng tranh dân gian đất Huế Với lịch sử lâu đời đặc trƣng địa lý làng quê ngã ba sông nƣớc, tạo cho làng Sình sắc văn hóa riêng độc đáo dòng chảy văn hóa Huế Ngày với lƣu giữ, tranh dân gian làng Sình đƣợc đánh giá cao giá trị nghệ thuật tạo hình dân gian gắn liền với chức tâm linh cƣ dân làng quê miền Trung Tự thân tranh có tiếng nói tâm linhthẩm mỹ với sức mạnh biểu cảm niềm tin linh diệu, thiêng liêng Là ngƣời giảng dạy chuyên ngành mĩ thuật trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An đƣợc tiếp xúc với tranh dân gian làng Sình Qua nghiên cứu, sƣu tầm, đánh giá, phân tích có hệ thống thân thấy tranh dân gian làng Sình mang đậm yếu tố tạo hình, phù hợp với mơn học trang trí Có thể nói, đặc trƣng độc đáo tranh dân gian đƣờng ngắn thuận lợi để giáo dục thị hiếu thẩm mĩ cho sinh viên Từ chỗ hiểu đƣợc giá trị, em biết trân trọng, u q có ý thức, trách nhiệm giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Trên sở từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, với hƣớng dẫn giảng viên, tranh dân gian đóng góp phần nhỏ vào chung việc giáo dục nâng cao nhận thức thẩm mĩ nói chung hội họa nói riêng Với mong muốn đƣợc đem tâm huyết để nghiên cứu phát huy giá trị nghệ thuật tạo hình dân gian Trên sở đó, để góp phần tìm hiểu khai thác giá trị truyền thống mĩ thuật dân tộc vận dụng vào dạy học, chọn nghiên cứu mảng đề tài “Tranh dân gian làng Sình dạy học mĩ thuật trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An” Việc tìm hiểu đề tài vận dụng vơ cần thiết q trình dạy học, nhƣ phù hợp với chuyên ngành thạc sỹ Lý luận Phƣơng pháp dạy học mà đƣợc đào tạo Lịch sử nghiên cứu Tranh dân gian loại hình mĩ thuật cổ truyền Việt Nam, nên đƣợc nhiều nhà khoa học, họa sĩ quan tâm nghiên cứu Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu dòng tranh Trong trình tìm hiểu thu thập tài liệu, tơi nhận thấy có số tài liệu phong phú liên quan đến đề tài Có thể chia làm ba mảng tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài Mảng thứ nhất: Các cơng trình nghiên cứu dẫn giải dòng tranh lớn Việt Nam, từ lịch sử hình thành đến việc chế tác mẫu vẽ, khuôn tranh, tạo màu đến kỹ thuật in tranh… tiêu biểu nhƣ cuốn: Nguyễn Bá Vân, Chu Quang Trứ (1998), Tranh dân gian Việt Nam, Nxb Văn hóa, Hà Nội, Bùi Văn Vƣợng (2002), Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội, Bùi Văn Vƣợng (2010), Nghề giấy dó, tranh dân gian Việt Nam, Nxb Thanh Niên, Hà Nội, Trần Quốc Vƣợng, Đỗ Thị Hảo (2010), Làng nghề - phổ nghề Thăng Long Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Thái Bá Vân (1993), “Tìm sắc dân tộc văn hóa”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 103), tr 194 - 205 Mảng thứ hai: Viết hình thành phát triển kinh tế, xã hội làng Lai Ân đến liệu miêu tả lịch sử nghề tranh làng Sình dẫn giải cho nhìn tổng quát lịch sử vùng đất Huế, đời làng nghề truyền thống nơi đây, từ liệu cung cấp cho luận văn đời dòng tranh làng Sình có số cơng trình, tài liệu tiêu biểu nhƣ: Nguyễn Hữu Thông, (2011) Tổng tập Nghề làng nghề truyền thống Việt Nam, tập phần 5, tr 1334-1356, Nxb KHXH Trong đề tài nghiên cứu thuộc chƣơng trình nghiên cứu - sƣu tầm - bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể số tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Phƣớc Bảo Đan, Tôn Nữ Khánh Trang, Lê Chi Xuân Minh, Nghề tranh làng Sình, Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam Huế năm 2002, có đóng góp tích cực định cho đề tài, từ có nhận định riêng q trình miêu tả so sánh tồn tại, phát triển tranh dân gian làng Sình từ xƣa Bên cạnh có số nghiên cứu khoa học, tham luận hội thảo khoa học viết dòng tranh làng Sình nhƣ: + Phan Thanh Bình, Một dòng tranh dân gian đất Huế, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật -1995; Phục dựng giới thiệu tranh dân gian làng Sình Huế, Đề tài NCKH cấp trƣờng, 2008; Nghiên cứu tranh dân gian làng Sình (Huế) vận dụng sáng tác, Đề tài NCKH cấp sở Đại học Huế, 2010; Nghiên cứu phục dựng khắc tranh dân gian làng Sình (Huế), Đề tài NCKH cấp sở Đại học Huế, 2013 Lê Đình Thuận, Tranh dân gian làng Sình, Đề tài NCKH cấp trƣờng; Tranh dân gian Việt Nam từ Đông Hồ đến Sình (Tạp chí Thơng tin KHCN TT Huế - 1995) Mảng thứ tài liệu, giáo trình đào tạo ngành mĩ thuật nhƣ: Chu Quang Trứ, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Thái Lai (1998), Lược sử mĩ thuật mĩ thuật học, Tr 361, Nxb Giáo dục, Hà Nội Cơng 75 hình tròn Khi trang trí cần làm rõ trọng tâm, SV: Thảo luận rút có mảng chính, mảng phụ, cần tránh hình kết luận đặc mảng làm phá vỡ khn hình điểm hình tròn Trong thực tế, trang trí hình tròn đƣợc áp dụng trang trí gạch nền, khăn trải bàn mặt GV: Trong thực tế trống đồng Ngọc Lu trang trí đẹp, họa tiết trang trí hình tròn đƣợc xếp theo nguyên tắc phá thế, xen kẽ, thƣờng đƣợc áp dụng nhắc lại Họa tiết mặt trống đồng đâu, nêu ví dụ? hình ngơi nhiều cánh nhọn, phá đơn điệu SV: Thảo luận, trả lời vòng tròn đồng tâm, tạo cho mặt trống đẹp, sinh động Những nguyên tắc xếp bố cục đƣợc áp dụng trang trí hình tròn: - Sử dụng nhiều ngun tắc: Đăng đối, phá thế, GV: Anh (chị) nhắc lại, xen kẽ nêu nguyên tắc trang + Nguyên tắc đăng đối: Một họa tiết giống nhau, trí hình tròn? đƣợc nhắc lại bên đƣờng trục gọi đăng đối Hai bên dƣới đăng SV: Thảo luận rút gọi đăng đối đơn Bốn góc đƣợc nhắc kết luận nguyên lại họa tiết giống theo đƣờng trục cắt đơi tắc trang trí hình tròn gọi đăng đối kép + Nguyên tắc phá thế: Dùng hình mảng, đậm nhạt, màu sắc khác nhau, đƣờng nét khác nhau, tạo nên tƣơng phản chúng (giữa mảng to, mảng nhỏ; mảng đậm, mảng nhạt; màu nóng, màu lạnh; nét cong, nét thẳng) Tuy không nhau, không giống nhƣng 76 phải tạo thăng cân xứng thuận mắt mà không lấn át + Nguyên tắc nhắc lại: Dùng họa tiết giống nhau, đặt cạnh liên tiếp + Nguyên tắc xen kẽ: Dùng họa tiết, nhóm họa tiết khác xếp xen liên tiếp, họa tiết lại đến họa tiết khác Trình tự tiến hành trang trí hình tròn: GV: Tại tiến Bước1: Tìm bố cục hành trang trí - Kẻ đường chéo, trục dọc trục ngang hình tròn lại phải tuân Xác định điểm trọng tâm (giao điểm thủ theo bƣớc? đƣờng chéo, trục) 4-8 phần tuỳ theo ý định nêu khái quát công ngƣời vẽ việc bƣớc đó? SV: Thảo luận - Trả lời - Thực hành vẽ trang trí hình tròn - Vẽ phác mảng mảng phụ + Sắp xếp mảng để bố cục có trọng tâm đảm bảo cân đối phong phú mảng Có thể sử dụng đăng đối nhau, đăng đối có thay SV: Thực hành đổi, xen nhắc lại GV: - Phác hình hình kỉ hà, chƣa vào chi tiết 77 Bước 2: Tìm hoạ tiết - Khai thác tranh dân gian làng Sình làm họa tiết trang trí GV: - Lựa chọn số tranh dân gian làng Sình - Hƣớng dẫn SV cách khai thác thành họa tiết trang trí SV: Thực hành GV: Quan sát, nhận xét Tìm họa tiết phù hợp với mảng hình, phù hợp với đặc điểm hình trang trí Bước 3: Tìm phác thảo đen trắng - Vẽ phác mảng mảng phụ SV: Thực hành + Sắp xếp mảng để bố cục có trọng tâm đảm - Làm đến phác bảo cân đối phong phú mảng Có thể sử thảo đen trắng dụng đăng đối nhau, đăng đối có thay đổi, xen nhắc lại GV: Quan sát, nhận + Tìm đậm nhạt với ba sắc độ: sáng, tối, trung xét gian, phân phối đậm nhạt cho rõ trọng tâm, tạo cho bố cục cân đối 78 Bước 4: Tìm phác thảo màu Căn vào hình mảng đậm nhạt phác thảo SV: Thực hành đen trắng tìm phác thảo màu GV: - Yêu cầu SV nghiên cứu màu sắc tranh dân gian làng Sình đƣa vào học Bước 5: Thể hoàn chỉnh vẽ - Đây bƣớc can hình, phóng lớn theo tỉ lệ, khuôn khổ quy định tiến hành tô màu GV: Quan sát, nhận hồn chỉnh Khi tơ màu phải thực từ xét toàn đến chi tiết, trƣớc hết phải cho màu sắc lấp kín tồn không gian thực vẽ sau SV: Thực hành sâu vào chi tiết Phải tô từ mảng lớn đến mảng nhỏ, từ màu nhạt đến màu đậm - Khi vẽ xong toàn mảng màu, dùng bút nhỏ nét chi tiết điều chỉnh chỗ Trang trí hình tròn chƣa ke gọn - Bài vẽ hồn thành để khơ hẳn, sau dùng thƣớc kẻ ê ke cắt rời khỏi bảng dán lên mặt bảng dán lên mặt tờ giấy trắng cho ngắn - Bài vẽ đƣợc trang trọng đặt mặt giấy, ta SV: Nguyễn Văn A Lớp: K38 - CĐMT 79 gọi bo Việc bo tôn giá trị vẽ có hiệu rõ rệt chất lƣợng SV: Treo GV: Nhận xét, đánh giá PHỤ LỤC GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM Bài dạy: Chƣơng - Trang trí hình BÀI 3: TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức: - Hiểu đƣợc tầm quan trọng trang trí đƣờng diềm trang trí đời sống - Khai thác đƣợc yếu tố tạo hình tranh dân gian làng Sình vào tập Kĩ năng: 80 - Nắm hiểu đƣợc phƣơng pháp xếp bố cục hoạ tiết trang trí khn khổ trang trí đƣờng diềm - Thể đƣợc kỹ trang trí đẹp khéo léo cách trình bày Thái độ: - Sinh viên tích cực, hứng thú, u thích mơn học - Có ý thức học tập nghiên cứu học III PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP: - Thuyết trình, phân tích - Trực quan, Hoạt động học tích cực - Luyện tập thực hành IV CHUẨN BỊ Giảng viên: Máy tính, máy chiếu, tập tranh ảnh phiên tranh dân gian, tập SV khóa trƣớc… Sinh viên: Sƣu tầm số tranh dân gian làng Sình, đồ dùng học tập V TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Nội dung Hoạt động GV SV Khái niệm chung đƣờng diềm a Đƣờng diềm gì? Trong sống hàng ngày thƣờng gặp hoạ tiết trang trí (TT) xung quanh ấm chén, lọ; xung quanh bia cổ, cổng đình làng; thổ cẩm đân tộc, nẹp váy ống tay áo ngƣời vùng cao; GV: Đƣa số hình Mƣờng, Mán, Tây nguyên Những hoạ tiết minh hoạ TT đƣợc kéo dài liên tục tạo thành dải Hỏi: Anh (chị) hiểu TT nhắc nhắc lại khơng nhàm nhƣ gọi đƣờng chán, ngắt khoảng cách diềm? Mục đích làm cho đẹp, cho rõ 81 chính: nhƣ ấm chén, bia, cổng, khăn, quần SV: Quan sát, thảo luận áo dải hoạ tiết kéo dài liên tục rút kết luận đƣợc gọi đƣờng diềm đƣờng diềm b Nguyên tắc trang trí đƣờng diềm: Đƣờng diềm dải trang trí kéo dài liên tục nên có số ngun tắc bố cục nhƣ sau: GV: Anh (chị) hiểu nhƣ nguyên tắc Dùng hoạ tiết TT xếp cạnh lặp lại - Nguyên tắc lặp lại: liên tục đoạn để tạo nên dải băng dài liên tục Nguyên tắc lặp lại thƣờng gặp TT: SV: Quan sát, thảo luận, trả lời cốc, chén, đĩa, khen, cổ tay, gấu áo váy Hoạ tiết xung quanh nhạc cụ, trống đồng Các loại đƣờng diềm dù đơn giản hay phức tạp cổ điển hay biến dạng phải dùng nguyên tắc lặp lại - Nguyên tắc xen kẽ: Dùng hoạ tiết TT khác xếp xen kẽ cặp nối tiếp liên tục V: Anh (chị) hiểu nhƣ nguyên tắc lặp diềm trở nên chặt chẽ, vững chãi Hai cặp hoạ lại Nguyên tắc làm cho bố cục đƣờng tiết kết hợp tạo nên mảng to, nhỏ hoạ tiết có chuyển động nhịp nhàng hấp dẫn Nguyên tắc xen kẽ tạo nhịp nhàng uyển chuyển liên tục hợp lý, hợp mắt có sức lơi SV: Quan sát, thảo luận, trả lời 82 hấp dẫn - Nguyên tắc đối xứng: Các hoạ tiết TT phải đƣợc đặt theo trục đối xứng (trục nằm, trục đứng) để họa GV: Anh (chị) hiểu nhƣ nguyên tắc lặp nhóm đối xứng theo trục nằm đứng lại tiết phải dựa vào mà xoay quanh theo để nhằm tạo cân toàn bố cục Nguyên tắc đối xứng cần thiết SV: Quan sát, thảo luận, trả lời làm TT đƣờng diềm, tạo cân đối, vững chãi toàn họa tiết - Nguyên tắc xoay chiều: Những hoạ tiết trang trí xếp xen kẽ ngƣợc lại – Hai hoạ tiết thuận chiều ngƣợc chiều kết hợp thành loạt bố cục chung thuận mắt kéo dài Nguyên tắc xoay chiều bố cục trang trí làm cho hoạ tiết thêm sinh động, vui mắt Những hoạ tiết trang trí hồn tồn giống GV: Anh (chị) hiểu nhƣ nguyên tắc lặp lại nhau, xoay ngƣợc chiều gây đƣợc cảm giác động, khác SV: Quan sát, thảo luận, Nguyên tắc xoay chiều đóng góp chuyển trả lời nhịp hình nét mảng bố cục nhiều Khi vận dụng nguyên tắc xoay chiều, cần biết vận dụng chi tiết đƣờng cong mơ típ mà xếp cho linh hoạt hấp dẫn c Phƣơng pháp làm trang trí đƣờng diềm: GV: Tại tiến hành trang trí đƣờng 83 Bước 1: - Tìm nội dung chủ đề - Phác mảng lớn, mảng nhỏ xen kẽ diềm lại phải tuân thủ theo bƣớc? nêu khái quát công việc bƣớc đó? SV: Quan sát, thảo luận rút kết luận nguyên tắc trang trí đƣờng diềm - Thực hành vẽ trang trí đƣờng diềm GV: Quan sát, chỉnh sửa Bước 2: - Tiến hành vẽ hoạ tiết SV: Thực hành GV: Quan sát, nhận xét Xây dựng hoạ tiết dựa họa tiết đƣợc lấy từ tranh dân gian làng Sình, sử dụng nguyên mẫu sáng tạo, kết hợp với dạng hoa văn khác) Bước 3: Phác thảo đen trắng phác thảo màu * Phác thảo đen trắng: SV: Tìm đến phác thảo đen trắng [[ GV: Quan sát, nhận xét 84 * Phác thảo màu: SV: Tìm đến phác thảo màu GV: Quan sát, nhận xét Bước 5: Thể hoàn chỉnh vẽ - Đây bƣớc can hình, phóng lớn theo tỉ lệ, khuôn khổ quy định tiến hành tơ GV: Quan sát, nhận xét màu hồn chỉnh Khi tô màu phải thực từ toàn đến chi tiết, trƣớc hết phải SV: Thực hành cho màu sắc lấp kín tồn khơng gian thực vẽ sau sâu vào chi TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM tiết Phải tơ từ mảng lớn đến mảng nhỏ, từ màu nhạt đến màu đậm - Khi vẽ xong toàn mảng màu, dùng bút nhỏ nét chi tiết điều chỉnh chỗ chƣa ke gọn - Bài vẽ hồn thành để khơ hẳn, sau dùng SV: NGUYỄN VĂN A NHÓM – K38 CĐSPMT thƣớc kẻ ê ke cắt rời khỏi bảng dán lên mặt bảng dán lên mặt tờ giấy trắng cho ngắn SV: Treo 85 - Bài vẽ đƣợc trang trọng đặt mặt giấy, GV: Nhận xét, đánh giá ta gọi bo Việc bo tơn giá trị vẽ có hiệu rõ rệt chất lƣợng PHỤ LỤC UBND TỈNH NGHỆ AN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Họ tên giáo viên: Đơn vị CM: Tên giảng: Thời gian bắt đầu: phút Kết thúc: phút Họ tên giám khảo: * NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ (Đánh dấu (X) vào mục mà Anh/Chị lựa chọn) a Rất tốt b Tốt c Bình thƣờng Tiêu chí đánh giá TT I CHUẨN BỊ Đề cƣơng giảng chi tiết, giáo án đầy đủ Xác định mục đích, yêu cầu d Chƣa tốt Điểm đánh giá a b c d 86 Chuẩn bị tài liệu, thiết bị đồ dùng dạy học II NỘI DUNG Khối lƣợng kiến thức hợp lý, cấu trúc khoa học logic Chính xác phù hợp đối tƣợng Thể đƣợc mục đích, yêu cầu đề Phản ánh đƣợc tính cập nhật kiến thức, tính đại diện khoa học chuyên ngành gắn bó đƣợc với chƣơng trình phổ thơng có III PHƢƠNG PHÁP a b c d a b c d c d Phong thái nghệ thuật sƣ phạm Lựa chọn thực có hiệu phƣơng pháp dạy học 10 Khai thác hiệu dạy học IV a b KIẾN THỨC - HIỆU QUẢ Thực quy trình học, sinh viên nắm đƣợc kiến thức có khả vận dụng Đúng quy định 11 12 Ngày tháng năm 20 CHỮ KÝ CỦA GIÁM KHẢO PHỤ LỤC MỘT SỐ BÀI VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRỊN CỦA SINH VIÊN Bài vẽ nhóm đối chứng Bài vẽ nhóm thực nghiệm 87 [Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/05/2017] Bài vẽ nhóm đối chứng Bài vẽ nhóm thực nghiệm 88 [Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/05/2017] PHỤ LỤC MỘT SỐ BÀI VẼ TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM CỦA SINH VIÊN Bài vẽ nhóm đối chứng Bài vẽ nhóm thực nghiệm 89 [Nguồn: Tác giả chụp ngày 14/06/2017]
- Xem thêm -

Xem thêm: TRANH DÂN GIAN LÀNG SÌNH TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN, TRANH DÂN GIAN LÀNG SÌNH TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay