TỪ THAM VỌNG HỆ THỐNG ÐẾN HỌC THUYẾT VỀ CHÂN LÝ VÀ TỰ DO

85 41 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:35

MẤY LỜI GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý CỦA NGƯỜI DỊCH “BÁCH KHOA THƯ CÁC KHOA HỌC TRIẾT HỌC”: TỪ THAM VỌNG HỆ THỐNG ÐẾN HỌC THUYẾT VỀ CHÂN LÝ VÀ TỰ DO I Tham vọng hệ thống, ñời ấn Bách khoa thư khoa học triết học (viết tắt: BKT) II BKT I: Khoa học Lơgíc học thuyết Hegel Chân lý Tự Vườn hân hoan muôn vạn nỗi dàn bày Của nhựa mạnh thành tơ (1) I Trong nghiên cứu Hegel, Bách khoa thư khoa học triết học (viết tắt: BKT) – hệ thống khái lược triết học Hegel – thường nhiều bị tác phẩm khác che khuất Người ñọc thích thú khám phá nét tân tác phẩm thời trẻ Hegel (mới cơng bố ñầu kỷ XX) với khái niệm “tình yêu”, “sự sống”… mang màu sắc lãng mạn người bạn đồng hành với Hưlderlin(2) Người ta bị lơi trước nội dung phong phú hồnh tráng Hiện tượng học Tinh thần(3), [Ðại] Khoa học Lơgíc, tiếp tục hăm hở tìm hiểu thảo luận vấn đề lý luận trị-xã (1) Huy Cận, Lửa thiêng Xem: G W F Tác phẩm hai mươi tập Hegel / Hegel Werke in zwanzig Bänden: Tập I: Các tác phẩm thời trẻ / Frühe Schriften, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt / M, 1969 (3) Hegel, Hiện tượng học Tinh thần, Sñd, tập (Bản dịch giải Bùi Văn Nam Sơn, NXB Văn học 2006) (2) XII Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch hội hay mỹ học, tôn giáo, lịch sử triết học… nóng hổi tính thời Bài giảng ñồ sộ lĩnh vực thuộc “Tinh thần khách quan” “Tinh thần tuyệt ñối” Người đọc ngày khơng truyền thống đào tạo bầu khí triết học đầy mãnh lực chủ nghĩa tâm Ðức với cao ñiểm Schelling, Hegel, đó, khó chia sẻ, chí dễ dị ứng trước gọi “hệ thống” Thêm vào đó, Bách khoa thư khơng phải “hệ thống” ñược biên soạn cặn kẽ, mà, Hegel thừa nhận thư gửi cho Victor Cousin, “quyển sách chuỗi luận ñiểm” (“Le livre n’est qu’une suite de thèses”)(4) đọng khó hiểu, dễ khiến người ñọc “kính nhi viễn chi”! Tuy nhiên, nỗ lực tìm hiểu tồn diện trung thực Hegel, Bách khoa thư, dù muốn hay khơng, phải dành cho vị trí trung tâm Có lý hiển nhiên: trước hết, cơng trình Hegel theo đuổi suốt đời, xem cơng việc chủ yếu Nó sở hình thức đọng cho “Bài giảng” tiếng khác ơng, đồng thời có khơng lĩnh vực quan trọng khơng triển khai đâu khác ngồi Bách khoa thư, chẳng hạn phần Triết học Tự nhiên (BKT II: §§245-376) phần đặc biệt lý thú Tinh thần chủ quan (ñối tượng nghiên cứu mơn Tâm lý học ngày nay) (BKT III, §§377482) Ngay viết đầu tay mình, Hegel lo ngại lối nghiên cứu lịch sử tư tưởng “biến tư thành tư kiến chết cứng từ đầu làm cho trở thành q khứ” mong mỏi lối tiếp thu ñúng ñắn di sản tinh thần: “Ðể phát tinh thần sống ñộng triết học, cần phải tái sinh tinh thần đồng điệu Nếu nhằm đơn rút kiến thức, thì, trước thái ñộ ấy, Tinh thần sống ñộng trượt qua tượng xa lạ không phơi bày phần thâm sâu nó”(5) Với tất cố gắng nhằm phần tránh lối nhìn đơn “sử học” tác phẩm qua đó, đẩy lùi xa thêm, xin dành phần I ñể thử nhận diện mục đích, ý nghĩa vị trí tác phẩm (4) Hegel, Thư tín / Briefe III, 169 Hegel, Những ấn phẩm ñầu tiên / Erste Druckschriften Bản G Lasson, Leipzig 1928, tr (5) Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch XIII nghiệp triết học ñồ sộ Hegel lược qua tiến trình hình thành nội dung I.1: “Hệ thống khoa học”: nhu cầu nhiệm vụ triết học - Hegel, trẻ, có ý thức “nhiệm vụ” phải xây dựng hệ thống triết học Năm 1800, vừa tròn 30 tuổi, trước rời Frankfurt Jena để thức bắt đầu nghiệp triết học, thư cho Schelling, Hegel có nhìn hồi cố tồn tác phẩm thời trẻ làm gia sư Bern Frankfurt từ 1795-1800 (sau ñược H Nohl tập hợp lại cơng bố vào đầu kỷ XX với tên gọi: Hegels theologische Jugendschriften / Các tác phẩm thần học thời trẻ Hegel) Ông viết: “Trong ñào tạo triết học tôi, bắt ñầu từ nhu cầu thứ cấp người, tơi phải đẩy lên thành khoa học, lý tưởng thời tuổi trẻ tơi đồng thời phải chuyển hóa thành hình thức phản tư, thành hệ thống”(6) Theo H Nohl, ñoạn thư liên quan ñến tài liệu tiếng gọi Di văn Hệ thống Frankfurt / Frankfurter Systemfragment (viết xong ngày 14.09.1800, cuối thời kỳ tác phẩm thời trẻ) Tiếc tài liệu quan trọng khơng ngun vẹn, hai trang vỏn vẹn lại khơng cho ta biết nhiều “hệ thống” ấy, trừ mục đích rõ rệt nó: hòa giải cho giới bị phân đơi Hegel, tác phẩm trước đó, vạch rõ đổ vỡ sâu sắc lòng thời đại, hai phương diện: tơn giáo trị Sự “hòa giải” tồn diện thần học trị phải tìm tối hậu tối cao “khoa học”; khoa học – theo cách hiểu thời Schelling lẫn Hegel – khơng thể khác ngồi Triết học với tư “tư biện”(7) Trong đó, theo Hegel, triết học ñương thời – kể triết học Kant Fichte – ñều triết học đơn “phản tư” hay “giác tính”, nghĩa lối tư dừng lại ranh giới đối lập, khơng có hòa giải tối hậu (ít danh hiệu “sự sống”, “tình yêu” hay “Tinh thần” (6) Hegel, Thư gửi Schelling ngày 3.11.1800; Thư tín / Briefe I, 59 Tư biện: xem Hiện tượng học Tinh thần, Chú giải dẫn nhập 1.4 BVNS, NXB Văn học 2006, tr 151-172 (7) XIV Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch tác phẩm thời trẻ ơng) Vì thế, “Di văn” nói trên, Hegel nói hòa giải đích thực, tức vượt bỏ phân ly “nâng người… từ sống hữu hạn lên sống “vô hạn” tơn giáo” “Vì thế, triết học phải kết thúc tơn giáo… vơ hạn thật nằm bên ngồi phạm vi nó”(8) Ở đây, ta chưa biết rõ ý Hegel: triết học phải tuyệt đối nằm bên tơn giáo, cần vượt bỏ loại triết học “phản tư giác tính” tôn giáo thống hay triết học tư biện nghĩa, thời điểm này, hai chưa ñược phân biệt Tuy nhiên, nhận ñịnh theo ñuổi Hegel suốt ñời là: tư “giác tính” khơng thể tát cạn khả thể tư duy, đồng thời, tơn giáo khơng thể tiếp tục đặt “tình cảm” sùng mộ đơn thuần: “tình cảm thần thánh, vơ hạn xúc cảm hữu hạn hồn chỉnh thêm vào phản tư” Và, việc “thêm vào” khơng thể ñến sau ñến từ bên (“sự phản tư bị tách rời tình cảm bị tách rời”), trái lại, phản tư phải hợp với tình cảm ñể cho ñời “cái Biết hay tri thức tư biện”(9) Như thế, với cương lĩnh phác họa Frankfurt, Hegel ñã ñạt tới cấp ñộ tư hướng ñến “khoa học” ñã nhận việc xây dựng thành hệ thống cần thiết nội hành trình tư tưởng - Chuyển sang Jena (1801) làm luận án nhờ giới thiệu bạn nối khố Schelling (mới 23 tuổi có ghế giáo sư thực thụ Jena!) từ 1805-1807, ñược bổ làm giáo sư ngoại ngạch, Hegel thực ñược sống môi trường nghiên cứu triết học Các hệ thống tâm lớn ñã ñời thành phố nhỏ bé này, khơng khí lẫn cộng tác chặt chẽ với Schelling ñã chắp cánh cho Hegel viết hàng loạt nghiên cứu ñiểm sách Kết nhanh chóng cơng trình độc lập đầu tay: “Sự khác biệt hệ thống Fichte Schelling triết học” (1801) Trong sách nhỏ này, Hegel xác ñịnh nhiệm vụ triết học ñúng theo tinh thần thời trẻ trước đó: “Khi sức mạnh hợp biến khỏi ñời sống người ñối lập ñã ñi mối tương quan (8) Hegel, Theologische Jugendschriften / Các tác phẩm thần học thời trẻ; H Nohl ấn hành, Tübingen, 1907, tr 347 tiếp (9) nt, tr 349 Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch XV sống ñộng tác ñộng qua lại ñể trở nên ñộc lập nảy sinh nhu cầu triết học” Nhiệm vụ triết học, đó, giải phóng đối lập trở nên cứng nhắc khỏi xơ cứng, nghĩa là, phải ñặt phân ly vào thân Tuyệt ñối phải hiểu Tuyệt ñối tồn thể đầy xung lực giống Sự sống Tinh thần Theo nghĩa đó, Hegel thấy cần phải có “sự phản tư công cụ việc làm triết học” Sự phản tư thiết ñịnh nên phân ly giới hạn, ñồng thời phải tự phá hủy với tư cách giác tính đơn làm cơng việc thiết định giới hạn, và, nhờ đó, tự nâng lên thành lý tính, hiểu phản tư phản tư, nắm bắt Tuyệt đối hình thức phù hợp với nó, tức “một toàn thể (Totalität) khách quan, toàn (Ganze) Biết, tổ chức nhận thức”, “mỗi phận đồng thời tồn bộ” Nói khác đi, triết học khơng tự vừa lòng với “thỏa mãn nguyên tắc ñồng tuyệt ñối” mà phải xuất phát từ ñó ñể “tạo hệ thống khoa học” Một nỗ lực triết lý mà khơng tự kiến tạo thành hệ thống bị cột chặt giới hạn bất tất xét nội dung Mục tiêu giúp Hegel có thước đo ñầy tự tin nhận ñịnh triết học ñương thời từ Kant, Fichte cho ñến Jacobi (ñể kể tên tuổi lớn) Vì thế, từ 1805, Hegel bắt ñầu giảng Lịch sử triết học Và, ta thấy BKT I (Ba lập trường tư tưởng tính khách quan: §§26-78), có triết gia có nhìn tồn diện ñộc lập từ quan ñiểm riêng tình hình triết học đương thời Hegel Suốt thời gian Jena, Hegel dành nỗ lực cho việc xây dựng hệ thống triết học nhiều phác thảo khác Nhờ công lao sưu tầm ấn hành kỷ XX, ngày ta biết ñược ba phác thảo: Lơgíc học, Siêu hình học Triết học tự nhiên / Logik, Metaphysik, und Naturphilosophie vào năm 1802; Hệ thống trật tự ñạo ñức / System der Sittlichkeit (cùng năm) hai thảo môn học gọi Triết học-hiện thực / Realphilosophie (tức Triết học Tự nhiên Triết học Tinh thần) vào năm 1803/4 1805/6 Ðáng lưu ý ñây là: Lơgíc học Siêu hình học bị tách rời XVI Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch hai mơn học độc lập, phác thảo này, ta thấy hình dáng ba phần Bộ BKT sau: Khoa học Lơgíc, Triết học Tự nhiên Triết học Tinh thần Tình hình chín muồi để Hegel tính đến việc trình bày Hệ thống cơng trình dày dặn Từ mùa hè 1805, Hegel thơng báo cơng bố giáo trình bao hàm toàn Hệ thống Trong thư năm 1805, ông viết: “Sau thử nghiệm ñầu tay [ám tác phẩm thời trẻ] ấy, suốt ba năm qua, im tiếng tơi trình bày tồn Hệ thống triết học ñại học giảng Việc làm suốt thời gian ñược tơi trình bày Hệ thống triết học vào mùa thu này” (Thư tín I, 99) Nhưng, ta ñã biết, ñộc giả phải chờ ñến ñầu năm 1807 thấy mặt mũi tác phẩm ấy, chưa phải Hệ thống khoa học hoàn chỉnh mà “Phần thứ nhất” Hệ thống: Hiện tượng học Tinh thần / Phänomenologie des Geistes Tác phẩm ñầu ñược dự kiến phần “Dẫn nhập” vào triết học (như “praemissa Phaenomenologia mentis” / Hiện tượng học Tinh thần dự bị cho Lơgíc học Siêu hình học giới thiệu giảng vào lục cá nguyệt mùa đơng 1806/1807), phần “Dẫn nhập” này, ñược chấp bút, ñã bùng nổ thành cơng trình độc lập “Phần thứ nhất” hệ thống triết học ñược thừa nhận rộng rãi tác phẩm “thiên tài” Hegel! - Vậy là, sáu năm làm việc Jena, Hegel vừa theo ñuổi tư tưởng hệ thống phê phán triết học khác, vừa bước xây dựng phận cho hệ thống Ơng ngày sáng tỏ phương pháp tư duy: không dừng lại đối lập, khơng xóa bỏ đối lập mà tìm cách “bao trùm” chúng tồn bộ, qua chúng “phủ định”, “bảo lưu” “nâng cao” Tư “biện chứng” ñã ñược Hegel vận dụng từ lúc Frankfurt thực trở thành Phương pháp khoa học Jena Thành tựu ñược Hegel ñúc kết Lời Tựa tiếng (vừa dài vừa khó!) đặt đầu Hiện tượng học Tinh thần thực Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch XVII Lời Tựa chung cho toàn hệ thống(10) Trong Lời Tựa ấy, quan niệm Hegel “hệ thống” ñược lý giải rõ ràng mặt khái niệm ñược biện minh Cương lĩnh ñầy tham vọng: “Hình thái thật, Chân lý hữu, HỆ THỐNG KHOA HỌC Chân lý Góp phần đưa triết học đến gần với hình thức khoa học – mục đích để nơi ñó triết học trút bỏ danh xưng “sự yêu mến biết” ñể trở thành Tri thức thực – điều tơi tự đặt cho mình”(11) Theo Hegel, ý đồ tương ứng với hai mặt tất yếu Sự tất yếu bên trong: Biết phải khoa học tính tự nhiên Biết; tính thỏa mãn việc trình bày cặn kẽ thân hệ thống triết học Sự tất yếu bên ngồi: thời điểm chín muồi cho việc nâng triết học lên thành khoa học Ơng hiểu thời điểm lịch sử “một thời ñiểm việc ñời chuyển sang thời kỳ mới” “Tinh thần ñã ñoạn tuyệt với giới cũ hữu hình dung trước dự tính đầu chúng chìm sâu vào dĩ vãng bắt tay vào công tái tạo mình” Hegel khơng ngại ngần tun bố giới ñược ñặt sở mặt siêu hình học tơn giáo tinh thần Tây phương ñã suy tàn Tinh thần ñã ñi khỏi “đời sống thể” (tức xác tín hòa giải đức tin) để chuyển sang đối cực khác “sự phản tư vô thể” Trong Hiện tượng học Tinh thần, Hegel trình bày rõ diễn trình lịch sử Tinh thần: phong trào khai minh ñã phản tư phê phán tất sự, mang phản tư vào giới đức tin tơn giáo, khơng có tay ngồi “tính hữu hạn trống rỗng” Sự phản tư sâu vào khẳng định lý lẽ lẫn quyền lực mình: ñại cách mạng Pháp ñã ñặt nữ thần lý tính lên ngai vàng; Kant Fichte hiểu phản tư Tự tự trị, mang lại ñộng lực mạnh mẽ cho cách mạng tinh thần nước Ðức Sự tự “tuyệt ñối” mở ñường cho trào lưu “lãng mạn” tin thống trị tất (10) Hegel, Hiện tượng học Tinh thần, Lời Tựa (“Về nhận thức khoa học”), Sñd, BVNS, tr 1-126 (11) Sñd, tr 11 XVIII Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch Thế nhưng, theo Hegel, Tinh thần lại ñã vượt khỏi phản tư vơ-bản thể Chính ngun tắc lý tính tự trị thời khai minh cảm nhận sâu sắc “trống rỗng”, thúc hướng đến tính “bản thể”, bây giờ, Tinh thần đòi hỏi triết học phải khơi phục lại tính thể cách trọn vẹn Song, khơi phục khơng thể thực đường dựa vào “tình cảm” đơn chỗ cho “lao ñộng khái niệm” (như nơi Jacobi, Fichte hậu kỳ, Schleiermacher nhà “lãng mạn”), “phấn khích tâm hồn” “cái Biết trực tiếp” hòng nắm bắt Tuyệt đối nhờ “trực quan trí tuệ” (như trường phái Schelling) Theo Hegel, phong trào khai minh lẫn xu hướng chống lại khai minh ñều rơi vào chỗ phiến diện cực đoan Hegel nhìn “cái nút thắt chủ yếu nhất” tình ñối lập hai lập trường cực ñoan này, thế, cần nhận ñịnh rõ chỗ hợp lý lẫn chỗ hạn chế hai Nếu phía chủ trương “tính thần thánh trực tiếp” có ngun lý “bản thể” phía khai minh đối lập ñã ñáp ứng yêu cầu cần thiết Tinh thần mở rộng phản tư lên tất nhận thức được, lên “sự phong phú chất liệu” Vậy, nhiệm vụ nặng nề triết học, theo Hegel, phải khắc phục hai quan ñiểm “trung giới” chúng vào thống “cao hơn” “Tình cảm trực quan” hướng đến Tuyệt đối đến Tồn khơng phân ly khơi phục lại khả thể cho triết học “bản thể”, “thực chất”, chưa đủ Nó thiếu “sự triển khai đặc thù hóa nội dung”, thiếu “sự trưởng thành hình thức, qua phân biệt ñược xác ñịnh vững ñược xếp mối quan hệ chặt chẽ” Ðó cơng việc lao động khái niệm nặng nhọc, phản tư ñược thực cách phổ quát Triết học cần phải vượt bỏ “bề sâu trống rỗng”: “Sức mạnh Tinh thần có độ lớn tương đương với biểu lộ sức mạnh ra; bề sâu sâu tương đương với mức độ dám triển khai ñánh ñi phơi bày bộc lộ mình” Từ dẫn đến câu nói tiếng thường trích dẫn Lời Tựa này: “Cái Ðúng thật Toàn bộ” Trước hết, câu muốn nói tính hữu hạn bị lập, tách rời khơng có chân lý, trái lại, hữu hạn thật đặt vào tính tồn bộ-bản thể Nhưng, Tồn khơng Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch XIX phép hiểu thể ñược khẳng ñịnh cách ñơn trực tiếp mà thể ñã ñược triển khai, phân thù mạch lạc, chặt chẽ Vì thế, triết học, câu có nghĩa: “hình thái thật Chân lý hữu… Hệ thống khoa học Chân lý” “Hệ thống”, theo cách hiểu Hegel, phản tư tư ñối tượng bên ngồi nó, tập hợp lại thành cơng trình bao qt sản phẩm ñầu óc, chưa khắc phục ñược ñối lập tư ñối tượng Tư mà Hegel đòi hỏi tâm thực hóa phải “vượt bỏ” (“aufheben”) đối lập Có nghĩa là, hợp với Ý niệm với Phổ biến tối cao, vượt lên khỏi hữu hạn phân ly Do đó, tối hậu tối cao (tức: Ý niệm ñầy hoạt lực hay Tinh thần-tuyệt ñối) tự phơi bày thân tư “Hệ thống phản tư” phải tự-phản tư Tinh thần-tuyệt đối Nói cách khác, việc xây dựng hệ thống, triết học khơng tạo tổng thể đối tượng mà tham gia vào việc tự-trung giới Tuyệt ñối! Nhưng, triết học ñược hiểu Siêu hình học Tuyệt đối quan hệ với tơn giáo, tơn giáo có u sách tuyệt đối thế? Hegel xem Kitơ giáo tơn giáo hình thái phát triển nhất, “tơn giáo tuyệt đối”(12), ñó Thượng ñế ñược ñề cập với tư cách Tinh thần Nhưng, theo ông, tôn giáo nắm bắt Tuyệt đối hình thức hình dung biểu tượng, ñặt Tuyệt ñối đối tượng đối lập lại với Tơn giáo có nội dung tuyệt đối chưa mang lại ñược cho nội dung hình thức tuyệt đối Vì thế, tơn giáo khơng đủ lực để tiến hành hòa giải Tinh thần với u cầu thời đại Vậy, có “cái Biết tuyệt đối hay Tri thức-tuyệt ñối” mang lại hình thức tuyệt ñối cho nội dung tuyệt đối, hình thái tối hậu khơng thể vượt qua Tinh thần Trên ñây khái lược yêu sách Hegel ñặt cho hệ thống triết học ông Chân lý tơn giáo (và bên cạnh nó, nghệ thuật (12) Hegel, Hiện tượng học Tinh thần, §§748-787, Sđd, tr 1425 tiếp XX Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch khơng đứng riêng biệt, khác hẳn với quan niệm Kant) ñược bảo lưu hệ thống, ñược nhận thức tất yếu nó, đồng thời bị tương đối hóa Bởi lẽ hệ thống triết học hay Biết-tuyệt đối Tơn giáo hồn chỉnh tối hậu không nội dung thần học nằm bên ngồi triết học nữa! Và mà Biết-tuyệt đối đồng thời Thực hành (Praxis) đích thực Hegel có tham vọng giải nhiệm vụ mà Ðại Cách mạng Pháp khơng thể đảm đương được, thực hóa Tự thật Cách mạng Pháp kết thúc “khủng bố”, thế, “sự tự tuyệt ñối chuyển từ thực tự hủy hoại [nước Pháp] sang mảnh đất khác Tinh thần tự giác”(13) tức sang nước Ðức với Cách mạng-tinh thần mà Kant ñã phát ñộng Hegel khơng cho lao động triết học “lý thuyết sng”, trái lại, “tơi ngày xác tín lao ñộng lý thuyết làm ñược nhiều ñiều lao ñộng thực hành: tiến hành cách mạng vương quốc giới biểu tượng giới thực khơng đứng vững nữa!”(14) I 2: Ba ấn Bách khoa thư - Nếu ý tưởng hệ thống chín muồi năm Jena (với cao ñiểm Hiện tượng học Tinh thần) thời gian ngắn làm báo Bamberg thời gian năm dạy học Nürnberg (180816) hội ñể Hegel thực ý tưởng Trong lời “Tự giới thiệu” / “Sebstanzeige” Hiện tượng học, Hegel thơng báo kế hoạch tiếp theo: “Phần thứ hai hệ thống Lơgíc học triết học tư biện hai phần lại triết học dành cho khoa học Tự nhiên Tinh thần” Hegel chưa giữ lời hứa ơng trung thành với kế hoạch gồm ba phần Thời gian Nürnberg, ông tập trung vào phận thứ đạt kết ngồi dự kiến: [Ðại] Khoa (13) Hegel, Hiện tượng học Tinh thần, §§596-671, Sñd, tr 1191-1246 Thư gửi cho Niethammer (người bạn thân ln giúp đỡ Hegel việc xuất tác phẩm thăng tiến nghề nghiệp) ngày 28.10.1808 (Thư tín, I, 253) Xem thêm: Chú giải dẫn nhập cho Lời Tựa I sách (14) Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch LXXXI gây tổn hại cho đồng nhất, trái lại, ơng muốn chứng minh phán đốn khơng quan hệ ngoại dửng dưng với (chủ ngữ vị ngữ mệnh đề) mà nói lên ñồng chúng bên lòng khác biệt - Vì thế, từ đầu học thuyết phán đốn (§166), Hegel đấu tranh mạnh mẽ chống lại quan niệm thơng thường cho phán đốn việc đem số thuộc tính (vị ngữ) gán vào cho chủ thể (chủ ngữ) Ông tập trung bàn cấu trúc phán đốn gọi hình thái trừu tượng phán đốn thể mệnh ñề: “cái cá biệt phổ biến”, ví dụ: “Socrate (cá biệt) người (phổ biến)” Cấu trúc sở để ơng triển khai học thuyết Vấn đề khơng phải mơ tả việc ta làm phán ñoán (xác ñịnh vật chủ ngữ mệnh ñề), trái lại phải chứng minh ñồng chủ ngữ (chủ thể) vị ngữ (thuộc tính) mà hệ từ (Kopula) “là” vừa nói lên, vừa che giấu ñồng Rõ ràng đây, cá biệt khơng phải phục tùng quy ñịnh phổ biến, nghĩa là, bị “thâu gồm” phổ biến (nếu thế, Khái niệm sức mạnh trừu tượng), trái lại, quy định muốn nói lên chân lý đích thực cá biệt Cái cá biệt mệnh ñề danh hiệu sng (§169), cá biệt, với tư cách cá biệt, nói (xem: Hiện tượng học Tinh thần Chương I: Sự xác tín cảm tính) nên khơng thể loại mà phải nắm bắt khái niệm Thật thế, triết học ngôn ngữ ngày thừa nhận, ý nghĩa từ khơng đến từ đặt tên cho mà từ tồn ngơn ngữ Ngay đây, cá biệt khơng phải bí ẩn, nằm bên ngồi “phổ biến” mà nói cách có ý nghĩa xuất phát từ phổ biến Ngôn ngữ (cái phổ biến) khơng thể khơng có người nói (cái cá biệt), đồng thời người nói (cái cá biệt) khơng “ở bên ngồi” hay đối lập với ngơn ngữ, trái lại nhờ ngôn ngữ (ngữ pháp, tinh thần, truyền thống), người nói khơng “đưa vào” phổ biến mà trở nên “hiện hữu” đích thực cá nhân Cá nhân muốn từ chối ngôn ngữ (cái phổ biến) khơng câm lặng mà đánh sắc Nói ngắn, ngơn ngữ người nói, phổ biến cá biệt ñúng LXXXII Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch thật có lực thật tồn với nhau, thống - Bây giờ, ta theo dõi khái quát bước lý luận Hegel phán đốn: nhìn, phán đốn, chủ ngữ vị ngữ “ở bên ngoài” Chủ ngữ nhiều vị ngữ (vị ngữ khơng tát cạn hết chủ ngữ); vị ngữ, ngược lại, không cần có chủ ngữ để xác định; chúng thâu gồm chủ ngữ vào bên Chính từ chỗ bất túc cấu trúc phán đốn, Hegel, dựa theo trình tự (tương ứng với cấp ñộ: tồn tại, chất, khái niệm), phát triển hình thức đặc thù phán đốn “cứu cánh” (Telos) phán đốn phân chia-ngun thủy thể hay ñồng ñược tiền-giả định - Hình thức thứ “phán đốn Chất” (§172), tức phán đốn đơn tính “đúng đắn” (Richtigkeit / correctness), chủ ngữ vị ngữ “hầu tiếp xúc ñiểm” (§172, Giảng thêm) Ví dụ: hoa hồng màu đỏ, hoa hồng có nhiều thuộc tính khác màu đỏ; ngược lại, màu đỏ khơng hoa hồng mà nơi nhiều vật khác Ở ñây, hai gặp “một ñiểm”: màu ñỏ Từ phán ñoán “ñúng ñắn” ñến phán ñoán “đúng thật” (wahr / true), tức, nói, đến trùng hợp đối tượng với thân nó, với Khái niệm cách xa diệu vợi! - “Ðiểm tiếp xúc” chủ ngữ vị ngữ khơng phải chỗ để cấu trúc phán đốn thể thống Do đó, “phán đốn phản tư” (§174), ta khơng muốn nói ñến cá biệt xét cá biệt mà xét vị ngữ từ giác độ quan hệ với khác Theo Hegel, “đất dụng võ” giác tính: “Mọi người ñều phải chết” ví dụ tiêu biểu Ở ñây, chưa nói tính phổ biến đích thực người, tức chưa suy tưởng ñược “Khái niệm người” mà tìm khái qt hóa đơn hình thức điểm có chung nơi tất người: “phải chết” - Vượt khỏi “tính chung” đơn này, phán đốn tất yếu (§177) nói lên thể, tức tính quy định chất Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch LXXXIII chủ ngữ Ví dụ Hegel thật đơn giản mà sáng tỏ: bảo vàng ñắt tiền, mơ tả kết hồn cảnh bất tất, ngẫu nhiên, nói “vàng kim loại”, ta xác định tính (Natur) - Nhưng, phải chờ đến phán đốn Khái niệm (§178) nói “chân lý” (sự thật) thay “đúng đắn” Chỉ đề cập đến tương ứng (hoặc khơng tương ứng) ñối tượng với Khái niệm nó, nghĩa phải từ phán đốn “khẳng định” (assertorisch) đến phán đốn “tất nhiên” (apodiktisch) Hãy lấy ví dụ “phán đốn” (đánh giá) tác phẩm nghệ thuật Phán đốn cho tranh, tượng “đẹp”, phán đốn đơn “khẳng ñịnh” (chủ quan) Ta ñi ñến ñược phán ñoán “tất nhiên”, ta nêu rõ “tính chất cấu tạo” (Beschaftenheit) (tức tính đặc thù) tương ứng thực với Khái niệm nó, tức với “Ý niệm” Ðẹp - Như thế, Hegel chủ trương trật tự thứ bậc rõ ràng hình thức phán đốn Khác hẳn với Kant (nhấn mạnh tính tất yếu vơ-điều kiện phán đốn khơng phải phán đốn thân vật mà nói lên mối quan hệ nhận thức ta vật Xem: Phê phán lý tính túy: Các phạm trù tình thái / Modal: khả năng, thực, tất yếu khơng liên quan đến thân đối tượng)(42), Hegel không tập trung vào hành vi chủ quan việc phán đốn mà tập trung vào cấu trúc lơgíc-bản thể học thân phán đốn Với Hegel, phán đốn, ta “dự đốn” (antizipieren) chủ thể khơng trải nghiệm quy định ngoại với thuộc tính, trái lại, quy định tương ứng với thân nó, quan hệ thể hệ từ “là” cho thấy đồng khác biệt (42) Kant, Phê phán lý tính túy: “Tình thái (Modalität) phán đốn chức hồn tồn đặc thù phán đốn, có đặc điểm dị biệt nơi là: tình thái khơng đóng góp cho nội dung phán đốn (vì ngồi Lượng, Chất Tương quan khơng khác tạo nên nội dung phán đốn), nói lên giá trị hệ từ [là] mối quan hệ với tư nói chung” (B100 tiếp) LXXXIV Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch - Vậy, công thức: “cái cá biệt phổ biến”, Hegel tìm thấy hệ hình kiểu mẫu (Paradigma) việc tự-phân biệt chủ thể: khỏi thể trực tiếp (khơng thể nói được) để tự-dị biệt hóa thuộc tính, rồi, từ khác biệt (được cố định hóa hình thức phán đốn: hệ từ “là” vừa phân ly vừa nối kết) phải quay trở lại hay tìm trở lại đồng “đã trải qua thử thách” Việc diễn phần trình bày hình thức lơgíc Suy luận (Schluss) II.4.2: Suy luận Suy luận, Lơgíc học cổ truyền, bao gồm nhiều mệnh ñề (thường ba = tam ñoạn luận) ñể “từ thiết ñịnh (tiền đề) đó, khác rút cách tất yếu” (Phân tích pháp I, Aristoteles) Hạt nhân lơgíc diễn dịch (rút ra) kết luận từ tiền ñề, theo ñó “chân lý” kết luận phụ thuộc vào “chân lý” tiền đề Ðó suy luận túy hình thức Aristoteles nhà lơgíc học kế tục “tát cạn” hết Thời Trung cổ, ñể dễ nhớ loại hình suy luận (có tới 192 suy luận khả hữu, có 24 suy luận “hợp thức”!), người ta sử dụng bốn nguyên âm a, i, e, o từ từ latinh: affirmo (tơi khẳng định) nego (tơi phủ định) để thể cách (Modi) mệnh ñề: a = phổ biến khẳng ñịnh; i = ñặc thù khẳng ñịnh; e = phổ biến phủ ñịnh o = ñặc thù phủ ñịnh làm thành vè “con cóc”, chẳng hạn: Barbara, Celarent, Darii, Ferio Cesare, Camestres, Festino, Baroco v.v… v.v… ñó suy luận quan trọng Barbara gồm ba mệnh ñề phổ biến khẳng ñịnh; Celarent gồm tiền ñề phổ biến phủ ñịnh (e) tiền ñề phổ biến khẳng ñịnh (a) ñể suy kết luận phổ biến phủ ñịnh (e) mà việc ñi vào chi tiết tổ làm cho người ñọc kinh hãi ngán ngẩm! Hegel ñã ñem lại nguồn “nhựa mạnh” cho cổ thụ cằn cỗi ấy? Ðó câu nói từ đầu tiết: Tất sự, vật (hay ñúng hơn, hợp lý tính) suy luận! (§181 Chú giải dẫn nhập) Tại “suy luận” lại quan trọng thế? Ta biết việc trung giới cá biệt với phổ biến thơng qua “đặc tính cấu tạo” (Beschaffenheit), tức thông qua trung gian tính đặc Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch LXXXV thù xảy phán đốn tất nhiên (apodiktisch) Bây giờ, ta có hình thức tư xa hơn, mà “sự phát triển nó, xét hình thức, chỗ: cá biệt phổ biến giữ vị trí (trung gian) này, để qua tạo nên bước chuyển từ tính chủ thể sang tính khách thể” (§181, Giảng thêm) Khn khổ Lời giới thiệu khơng thể vào lý giải chi tiết (xin xem Chú giải dẫn nhập cho tiểu ñoạn từ §181-191), xin nhấn mạnh mục đích cốt yếu Hegel: vấn đề hồn tất dạng thức trung giới nhằm vẽ tranh Tồn bộ, dạng thức khơng xuất đối cực (của tính cá biệt tính phổ biến) mối quan hệ mà giữ vai trò hạn từ trung giới cho chúng Nếu “cái Ðúng thật có nghĩa quan hệ khác biệt thông qua trung gian làm thống nó” (§185), thì, hình thái phát triển suy luận phải tự thể ñiều sau ñây: vật hữu hạn, tính đặc thù cụ thể chúng, tự hướng đến nối kết - Người đọc thường có cảm nhận chung Lơgíc học Hegel “suy luận” có phần gượng ép! Ơng biết thật khó để “biến xương khơ thành trơi chảy, lại “thắp lên” khái niệm sống ñộng chất liệu ñã chết cứng thế” ([Ðại] Khoa học Lơgíc Dẫn nhập cho Học thuyết Khái niệm, II, 6, 243) Ta cần chia sẻ khó khăn ý đồ ơng, khơng khỏi e “suy luận” khó gánh vác nỗi nhiệm vụ nặng nề ơng giao phó! Vấn đề Hegel là: vượt qua ranh giới hạn chế phán đốn, vì, với tư cách “mệnh đề nói chung”, hệ từ “là” phán đốn khơng đủ sức thể mối quan hệ trung giới, tương ứng với quan niệm ơng “tổng hợp” (trong “hợp đề”) Thật thế, phán đốn, chủ ngữ vị ngữ – dù có quan hệ – ngoại với Trong đó, “định đề” tiếng ông “mệnh ñề tư biện” (xem: Lời Tựa Hiện tượng học Tinh thần) ñặt yêu cầu cho tư phải vượt khỏi ranh giới hạn chế ngơn ngữ để thực “nói được” (“sagen”) tính trung giới hoàn chỉnh thống hữu Nhưng, đâu có “mệnh đề” nào, với tư cách “mệnh ñề” (câu), làm nỗi ñiều ấy? Ðịnh ñề “mệnh ñề tư biện” thực muốn đòi hỏi “mệnh đề” phán đốn phải tự thú nhận giới hạn chúng, thế, làm rõ Toàn thống thực LXXXVI Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch Ðó lý giúp ta hiểu Hegel dừng lâu dạng thức (Figuren) vốn chán phèo suy luận (§§181-191)(43), đó, theo ơng, Khái niệm tự hồn chỉnh Thật thế, suy luận, khơng phải quy định riêng lẻ mà mệnh đề (các phán đốn) quan hệ chặt chẽ với nhau, và, chừng mực đó, ơng hy vọng thực định đề “mệnh đề tư biện” Nhưng, khổ nỗi, khó có “suy luận” thực chứng minh tất yếu trung giới tuyệt ñối, cảm tưởng ta gượng ép “quá tải” khó dẹp bỏ (xem: Chú giải dẫn nhập cho §§181-191) - Hegel xa nữa! Vì, sau cho trình bày “hồn chỉnh” Khái niệm tính chủ thể (theo nghĩa “mệnh đề tư biện”: ñồng ñồng khác biệt), ơng “chuyển sang tính khách thể” hay “tính khách quan” bước “tất nhiên” Ơng viết: “Tính chủ quan (hay tính chủ thể) – với quy ñịnh ñã ñược nêu (Khái niệm, phán đốn, suy luận) khơng thể ñược xem khung sườn trống rỗng, phải chờ ñợi ñược lấp ñầy khách thể từ bên ngồi, có mặt cho riêng chúng, trái lại, thân tính chủ quan hay tính chủ thể – với tư cách tính biện chứng – phá vỡ ranh giới hạn chế tự mở cho tính khách quan thơng qua suy luận” (§192, Giảng thêm) - Hegel rời bỏ lĩnh vực khái niệm cách “ñột ngột” Ơng thú nhận rằng: “Sự q độ từ chủ thể, từ Khái niệm nói chung, và, xác hơn, từ suy luận sang khách thể, nhìn thật (nhất ta nghĩ suy luận giác tính xem việc suy luận cơng việc ý thức) (§193, Nhận xét) Và, sau đó, ơng viết miệt thị: “Nhưng, dù vậy, vấn đề khơng phải muốn làm cho ñộ tỏ dễ hiểu ñối với hình dung (43) Trong Lơgíc học cổ truyền, nói, bốn hình thức suy luận gọi bốn dạng thức (Figuren) Chúng khác vị trí khái niệm hay hạn từ trung gian hai tiền ñề suy luận, tiêu biểu là: Barbara, Celarent, Darrii, Ferio Trong dạng thức thứ nhất, hạn từ trung gian chủ ngữ ñại tiền ñề vị ngữ tiểu tiền ñề; dạng thức thứ hai, vị ngữ hai tiền ñề; dạng thức thứ ba chủ ngữ hai tiền ñề, dạng thức thứ tư vị ngữ ñại tiền ñề chủ ngữ tiểu-tiền ñề Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch LXXXVII biểu tượng” [tức ñối với người đọc chúng ta!] (nt) Nói thơi, ông cố tìm cách biện minh, gián tiếp, cho bước “quá ñộ” (từ “suy luận” Khái niệm sang tồn khách quan bên ngồi) (§193) và, thế, phần Chú giải dẫn nhập cho tiểu đoạn quan trọng này, chúng tơi cố theo dõi ông cách “trung thực” Thực chất vấn đề là: ơng bàn “luận thể học hữu Thượng ñế” Siêu hình học bảo vệ chống lại phá hủy Kant (dù lần ông không nêu đích danh Kant!) Trong Phê phán lý tính túy (B620-630: Về bất khả luận thể học…, BVNS, Sñd, tr 938 tiếp), Kant lập luận khơng thể từ khái niệm vật ñể suy hữu khách quan nó, hữu (có thật) khơng mở rộng chút (nội dung) khái niệm nó: “Tồn (hiện hữu) khơng phải thuộc tính” Ta có kinh nghiệm (thường nghiệm) hữu vật khơng thể khơng phép suy diễn điều từ khái niệm Ví dụ tiếng Kant: trăm đồng Taler có thật khơng mở rộng chút nội dung khái niệm trăm đồng Taler, ngoại trừ việc làm cho tơi giàu lên! Hình tam giác có ba góc tất yếu, có hữu thật (trên giấy, bàn…) hay khơng, lại chuyện khác Từ đó, khái niệm Thượng đế (tồn năng, tồn trí…) tất yếu khơng thể từ suy hữu Ngài Hegel có nhắc đến “một trăm đồng Taler” với mỉa mai (§51), khơng khỏi thấy “chột dạ” trước luận khó bác bỏ Kant! Lập luận ông lúng túng: theo ông, truyền thống phạm sai lầm tiền-giả định Tuyệt ñối, “Thượng ñế” ñồng nhất, đó, đem đối lập Tuyệt ñối với giới hữu hạn vật hữu Theo ơng, Khái niệm Tuyệt ñối bao hàm ñối lập mình; vật hữu hạn trình bày Tuyệt ñối ñúng với chân lý chúng (là hữu hạn, nên chúng có ý nghĩa khác, rút cục, trung giới tuyệt đối Khái niệm!) Chỉ có điều: Kant nói khái niệm, đó, Hegel nói Khái niệm (viết hoa!) Kant cho vật hữu hạn bên ngồi quy định chúng khái niệm, phương LXXXVIII Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch diện ñộc lập chúng khơng phải khái niệm thiết định nên mà ranh giới tuyệt ñối khái niệm Còn Hegel muốn “vượt qua” ranh giới II.4.3: Khách thể - Nơi thích hợp để bàn sâu nội dung Chương Phần II BKT (Triết học Tự nhiên) nên ñây ñề cập vắn tắt Vấn đề yếu nhận ta đâu diễn trình lơgíc đạt tới khái niệm “khách thể” (Objekt) bước ngoặt thật Khái niệm ñã rời khỏi lĩnh vực nó, bây giờ, Hegel xem “Chủ thể tuyệt ñối” cần phải thể thử thách “sức mạnh” lĩnh vực “cái khách quan”, “cái tự nhiên” Cho tới nay, ta xem Lơgíc học diễn trình Tư nhận thức mình, nghĩa là, nhận rõ “vẻ ngồi” mà phạm trù vướng vào để tìm cách nhận thức chúng mối liên kết thật Bây giờ, Lơgíc học đứng trước u cầu phải quan sát lịch sử (trong Khái niệm tự thể hiện) để xem thực thi quyền lực cách ranh mãnh (listig / cunning) chống lại sức mạnh bất tất, ngẫu nhiên Nói cách khác, Khái niệm (và với ngôn ngữ “cấu trúc bề sâu” tư lời nói ta) đạt tới ranh giới chúng - Trước hết, ta dõi theo bước Hegel không khỏi tự hỏi; phải Hegel lại rơi vào thứ Siêu hình học “tiền-phê phán” khơng có sở? Phạm trù trung tâm Chương phạm trù mục đích nội tự thực Hegel (trong bối cảnh nhận thức khoa học tự nhiên ñương thời) nhận cấp ñộ tiêu biểu mối quan hệ khách thể với nhau: giới luận (§195), quan hệ quan hệ ngoại tại; thống khác biệt “hỗn hợp” ñơn Ngược lại, hóa học luận (§200), khách thể “đúng chúng thông qua khác biệt tuyệt ñối ñể tự hội nhập vào qua nhau” (§200, Giảng thêm) Từ hội nhập diễn trình hóa học, mục đích luận (§204) tự phát triển phủ định tính trực tiếp ngoại tự do, giải phóng khỏi quan hệ lệ thuộc khách thể Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch LXXXIX - Vì lẽ ta làm việc với tiến trình tự khách thể hóa Khái niệm, nên Hegel lưu ý ta khơng lẫn lộn Mục đích lực phán đốn ta Khơng phải ta kẻ nhìn Tự nhiên dựa theo châm ngơn đơn mục đích nhằm quy định nó, trái lại, thân Tự nhiên tự thực Khái niệm nó, tức thực Mục đích (Cứu cánh) hay “cái bên trong” nó…Khác với Kant, khơng “Ý niệm điều hành” (giả định) tính hợp mục đích nội tại(44) ñể ñịnh hướng cho kinh nghiệm ta mà hoạt động riêng, độc lập Mục đích Ðó sức mạnh / Macht [trong [Ðại] Khoa học Lơgíc, Hegel chí dùng chữ “bạo lực” / Gewalt] ranh mãnh (List) Mục đích có đầy sức mạnh có lực sử dụng khách thể để làm phương tiện cho nó; ranh mãnh khơng dùng sức lực mà dùng sức lực thân vật hữu hạn người tưởng ñang theo ñuổi ý ñồ thực thực hóa Mục đích (Về sau, ơng dùng hình ảnh “ranh mãnh” để lý giải tiến trình lịch sử giới) Trong tự nhiên lẫn lịch sử, có “Chủ thể tuyệt ñối” hành ñộng, sử dụng tồn vật việc làm người ñể tự-thể Thế nhưng, việc “bất bình” bị sử dụng Mục đích xa lạ, theo Hegel, sai lầm, xem Mục đích mục đích xa lạ, trái lại, Chân lý nó, ta nhận chân lý hữu ta Thậm chí, sai lầm, ngộ nhận của… Mục đích: “Trong diễn trình mình, Ý niệm tự tạo cho lừa dối đó, đặt khác đối lập lại với mình, việc làm thủ tiêu, vượt bỏ lừa dối Chỉ từ sai lầm mà Chân lý đời, và, hòa giải với sai lầm với hữu hạn” (§212, Giảng thêm) Nói khác đi, theo Hegel, Chân lý vơ hạn – ñể trở thành thực – cần ñến tiến trình tự thể hữu hạn: tự hữu hạn hóa mục đích tự thực hóa Và, đó, thật “vẻ vang” cho ta ta “hòa giải” với nó, để khơng tự biến thành hữu thể phù du, thành hư vơ đối diện với Tuyệt ñối, trái (44) Xem: Kant, Phê phán lực phán đốn, §62 tiếp, dịch giải BVNS, tr 363 tiếp Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch XC lại, nhận Tuyệt đối cần đến ta để trở nên thực! Cái Tuyệt đối – tự xác tín vào thực – “Ý niệm” (die Idee), chỗ kết thúc hồn tất Lơgíc học II.4.4: Ý niệm - Nhan ñề “Ý niệm” (mà Khái niệm ñã trở thành) gây bất ngờ đột ngột bắt đầu với sống! Cần nhắc lại rằng, với Hegel, “Ý niệm” khơng phải “linh tượng” hay “hình ảnh ngun mẫu” (Urbild) truyền thống Plato, vật thực “bản sao” Trái lại, Chân lý Chân lý trùng hợp hồn tồn Khái niệm Thực (§213) Vậy, việc Khái niệm ñược nâng lên thành Ý niệm khơng liên quan đến nội dung mà đến tầm cỡ phạm vi Cho ñến nay, Khái niệm trình bày Mục đích tự-hiện thực hóa Bây lúc chứng minh Khái niệm khơng mục đích (tính) khách thể nói chung mà sống, “cá thể sống thật” Mục đích tạo nên nội dung ñích thực cho việc làm ý chí ta Nhận thức điều (tức nhận Mục đích) dẫn tới đích sau chặng đường dài Lơgíc học: Tự do, hiểu “ở-trong-nhà-của-chính-mình khác” - Ý niệm, để thể mình, diễn trình, trở thành, Chân lý vĩnh cửu nằm bên ngồi sống Trong hình thái trực tiếp nó, Ý niệm thân cá thể “Khái niệm ñang hữu” và, đó, mâu thuẫn tuyệt đối “Cá thể sống thật” linh hồn thể xác, ñồng chứa ñựng ñấu tranh khơng ngừng nghỉ: đấu tranh sống chống lại phân hủy, tan rã hữu phân ly hồn xác, tức chết Nhưng, ñồng thời, “cá thể sống thật” hay “sinh thể” ñồng tự bảo tồn cách từ bỏ “tự cấp tự túc” để hấp thu đồng hóa giới tự nhiên bên ngồi Tóm lại, cá thể sống khơng ngừng tái-sinh sản chiếm lĩnh khơng phải thân Nó hữu hạn, nghĩa phụ thuộc vào khác, mâu thuẫn chất Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch XCI muốn thực Ý niệm và, đó, tự Cá thể, với tư cách cá thể, khắc phục mâu thuẫn Khi tiếp tục sinh sản cá thể khác, lặp lại nó, chết đi, xác nhận mâu thuẫn chết! - Tuy nhiên, với Hegel, mâu thuẫn “chết người” sinh thể hữu khơng phải “bi kịch” để Tư phải dồn chống lại, trái lại, tìm hòa giải tư tưởng Giống loài (Gattung / genus): “Cái sinh thể chết mâu thuẫn; mâu thuẫn tự phổ biến, giống loài hữu cách trực tiếp cá thể Trong chết, giống loài thể quyền lực cá thể trực tiếp” (§221, Giảng thêm) Cái chết “sự đời Tinh thần” (§223) Vậy, Tinh thần, khơng phải cá thể, thể Ý niệm sống chân lý thật - Tinh thần tinh thần nhận thức, xuất cuối Lơgíc học thật Ta biết Lơgíc học bắt đầu chỗ kết thúc Hiện tượng học Tinh thần với “tri thức tuyệt ñối”, tức với biết ñối tượng (khách thể) mà nhận thức hướng đến có cấu trúc (lý tính) thân nhận thức Vì thế, Lơgíc học khơng phải lý luận nhận thức, mà triển khai túy hình thức tư lẫn tồn Cho nên, đây, chặng cuối Lơgíc học lại xuất nhận thức (§§223-226), phải có sở thể học Hegel muốn thiết lập thể học (Ontologie) khơng đặt sở “Tồn tại” mà Chủ thể, tức thể học ñến sau phá hủy xác tín thứ Siêu hình học Tồn hồi nghi triệt để Descartes sót lại xác tín “cái Tơi tư duy”, và, Tơi (lại sau phá hủy Kant ñối với lý chứng tồn Thượng ñế) khơng vị Thượng đế “đảm bảo” cho Chân lý nhận thức Tóm lại, thể học Hegel có tham vọng ñặt sở cho ñồng Tư Tồn từ Lơgíc học thân Tư khơng hy vọng dựa vào yếu tố thứ ba làm sở cho ñồng XCII Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch - Thế là, cuối Lơgíc học, Hegel lại phác họa lần phả hệ nhận thức, bắt ñầu với hình dung chủ thể thụ động, đứng đối diện với giới “có sẵn đó” Phả hệ thực chất phả hệ vắn tắt phương pháp nhận thức, phê phán ñối với tính hạn chế bước nhận thức nhằm hướng đến mục tiêu mơ tả hình thành ý thức tất yếu Thật thế, chừng mực chủ thể nhận rõ hoạt ñộng nhận thức lý thuyết tn theo tính quy tắc tính tất yếu phương pháp, chủ thể tự nhận thức chủ động làm cơng việc quy định thay thụ động chấp nhận giới “có sẵn đó” Nó tự nhận thức chủ thể kiến tạo nên giới theo ý chí Chủ thể đặt ý chí đối lập lại với giới, tức có hình dung việc giới phải nào, tức chuyển từ “nhận thức lý thuyết” sang “nhận thức thực hành” Chủ thể có tự-ý thức ý chí (thiện) việc cải tạo giới, nhưng, Hegel nhận xét mỉa mai: “Giả thử giới trở nên ñúng phải qua đó, hoạt động ý chí khơng Như thế, thân ý chí lại đòi hỏi mục đích khơng thực hiện” (§234, Giảng thêm) Ðối tượng châm biếm rõ ràng lại Kant, Kant ln hồi nghi trước ý tưởng trùng hợp hay tương ứng “ñức hạnh” “hạnh phúc”, “ý chí cơng chính” “thế giới cơng chính” đó, khiêm tốn quay với thứ chủ nghĩa “hồi nghi lạc quan”: khơng nên tước ñi hy vọng người (về trùng hợp “ñức hạnh” “hạnh phúc”) dù khơng nên có ảo vọng trùng hợp trở thành thật(45) Ðối với Hegel, thái độ khơng khác là… lo ngại người “tốt bụng” e khơng việc để làm có giới hồn thiện, cơng chính! (Tất nhiên, ta hỏi lại Hegel, người có việc ñể làm tiến trình Tự ñã ñến ñích, tức ñã tước ñi chức Tự làm ñộng lực tiến trình này?) Thực vấn đề Hegel là: trước tự-xác tín người, cần nhắc nhở cho người biết giới (45) 249 Kant, Phê phán lý tính thực hành, A263, dịch giải BVNS, tr Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch XCIII đối tượng đơn trống rỗng, vơ-quy định cho ý chí người nhào nặn, trái lại, thân giới có “tính hợp mục đích”, nghĩa là, lý tính có mặt giới Trong chừng mực đó, Hegel đòi hỏi tổng hợp Ý chí Tư duy, lòng mong muốn tiến hành cơng việc quy định chủ thể việc chấp nhận tính hợp-lý tính “phẩm giá” riêng có đối tượng Cơ sở cho đòi hỏi “Ý niệm-tuyệt đối”, tư tưởng sau Lơgíc học Nó khơng phải tư tưởng (xuất hiện), trái lại, nói lên việc đạt tới mục tiêu: tính quy định hồn chỉnh khiến khơng nội dung khỏi Tất tồn trở thành nội dung nhờ có tính quy định này, với Hegel, Khái niệm môi trường hay phương tiện trung giới ta với giới, trái lại, tính quy định tính quy định nhận thức lẫn thân giới - Hegel dành lời thật ñẹp ñể nói “Ý niệm-tuyệt ñối” phần Giảng thêm cho §237, thiết tưởng nên dành phút ñể thưởng thức trọn vẹn “tóm tắt” cách vơ hồn: “Khi nói đến “Ý niệm-tuyệt đối”, ta nghĩ thực thích đáng; chỗ phải có tất thứ Tất nhiên, ta ca tụng “Ý niệm-tuyệt ñối” cách trường giang ñại hải trống rỗng, thật ra, nội dung thật chẳng khác tồn Hệ thống mà phát triển ñược ta xem xét từ trước ñến Ta nói Ý niệmtuyệt đối Phổ biến, Phổ biến [ở đây] khơng phải đơn hình thức trừu tượng, nội dung ñặc thù ñứng ñối lập lại với với tư cách khác, trái lại, Phổ biến Hình thức tuyệt đối, tất quy định, tồn phong phú nội dung thiết định quay trở lại Trong viễn tượng ấy, Ý niệm-tuyệt ñối so sánh với vị lão trượng phát biểu câu nói tơn giáo giống hệt đứa trẻ, nhưng, câu nói mang nặng ý nghĩa tồn đời cụ Cho dù ñứa trẻ hiểu ñược nội dung tơn giáo, với đứa trẻ, bên ngồi nội dung có tồn đời tồn giới – Tình hình giống đời người nói chung ñối với kiên tạo nên nội dung ñời Mọi nỗ lực lao ñộng ñều XCIV Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch hướng mục tiêu; mục tiêu ñã ñạt ñược, người ta lại thảng thấy chẳng tìm thấy điều ngồi điều mong muốn [Vậy] điều đáng quan tâm nằm bên tồn vận động Khi người theo dõi đời mình, mục đích đời tỏ hạn chế, thật toàn decursus vitae [latinh: dòng đời] bao hàm hết Cũng lý đó, nội dung Ý niệm-tuyệt đối tồn triển khai ñã bày trước mắt ta thời ñiểm Bước ñi sau thức nhận tồn triển khai phát huy tạo nên nội dung quan tâm Hơn nữa, tầm nhìn triết học: tất sự, xét cho riêng nó, tỏ bị hạn chế, lại có ñược giá trị nó thuộc Tồn mơmen Ý niệm ðó lý cách thức mà ta có nội dung, điều ta có thêm nhận biết rằng: nội dung phát triển sống ñộng Ý niệm, nhìn hồi cố đơn giản hàm chứa hình thức Mỗi cấp độ xem xét hình ảnh Tuyệt ñối, ñầu cách thức bị hạn chế, và, thế, tự thơi thúc tiến lên đến Tồn mà triển khai điều mà ta gọi Phương pháp” (§237, Giảng thêm) Tóm lại, Ðúng thật “cái Tồn thể có hệ thống” (§243), vận động mà kết khơng bị tách rời khỏi nó, khơng trơi tuột vào bất tận mà tự thể Toàn Cuối Lơgíc học, tham vọng Hegel cho thấy suốt hồn tồn, nghĩa là: khơng có nội dung khỏi tồn trở thành “trong suốt” Cái tồn trống rỗng bắt ñầu ñã tự triển khai thành Tồn thể tính quy định II.5: Kết luận Vào thập niên ñầu kỷ XX, Frege Husserl đả kích thuyết tâm-lý-học (Psychologismus) Lơgíc học – vấn ñề trung tâm Hegel – khơng thèm nhắc đến tên Hegel khơng quy chiếu đến cơng trình Khoa học Lơgíc Khơng khí “chống Hegel” từ nửa sau kỷ XIX tiếp tục cho ñến Mấy lời giới thiệu lưu ý người dịch XCV kỷ XX Âu Mỹ Nhưng nay, tình hình đổi khác Lơgíc học trở thành trung tâm việc nghiên cứu Hegel, bối cảnh thảo luận triết học đương đại ngơn ngữ khiến cách ñặt vấn ñề Hegel trở nên lý thú: phạm trù tư lời nói ta bất tất tuân theo “tính lơgíc” nội tại, vượt lên khỏi dị biệt văn hóa lịch sử? Một văn tưởng trở thành q khứ tỏ tính thời sự, lập trường kiên Hegel buộc ta phải tìm hiểu ơng cách trung thực, để, muốn bày tỏ ý kiến tán thành phản ñối, ñều phải có “nỗ lực sư kiên nhẫn Khái niệm” Dù nhìn từ viễn tượng nào, điều ñáng ghi nhận nơi Hegel chủ nghĩa tâm Ðức nói chung việc xác định nhiệm vụ triết học (và từ đó, tạo nên hứng thú bền lâu ñối với triết học): triết học nỗ lực làm việc cho giải phóng tư hành ñộng thực tiễn người Cả hai gắn liền chặt chẽ với nhau: có thực tiễn tự khơng có tư tự khơng có tư tự lại không mang lại hiệu thực tiễn Triết học – “ngữ pháp” “không gian cộng hưởng” Tự – chìa khóa cho giới nhân đạo đích thực khơng bị tha hóa Khơng có “ngữ pháp” “khơng gian” này, ta có giới giới xa lạ, khơng thấu hiểu, khơng khai phá, nghĩa là, giới nơi người cư ngụ “trong-nhà-của-chính-mình” Khơng chờ ñợi tiêu biến dễ dàng khơng-tự do, cần có lao động bền bỉ nơi “vương quốc Tự do”: tự trị tư hành ñộng tiến trình sở đắc liên tục để khơng tự biến thành đồ vật, thành bầy đàn Vì thế, “số phận” người phụ thuộc khơng vào phạm trù cấp ñộ phạm trù mà người tư Nhại theo cách nói, bảo rằng: “hãy cho biết bạn suy nghĩ phạm trù nào, tơi nói bạn người nào”, phạm trù vươn xa ñến ñâu, Tự người vươn xa đến Và giá trị bất hủ triết học tâm Ðức từ Kant ñến Hegel, hiểu triết học phạm trù phê phán phạm trù, đó, tức triết học Tự BVNS Phương thảo thê thê Bình Lợi châu Ðoan Ngọ, 6.2008
- Xem thêm -

Xem thêm: TỪ THAM VỌNG HỆ THỐNG ÐẾN HỌC THUYẾT VỀ CHÂN LÝ VÀ TỰ DO, TỪ THAM VỌNG HỆ THỐNG ÐẾN HỌC THUYẾT VỀ CHÂN LÝ VÀ TỰ DO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay