TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỌ LOGIC MÔ TẢ MỜ NGÔN NGỮ

15 21 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:25

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỌ LOGIC MÔ TẢ MỜ NGÔN NGỮ Nguyễn Thị Phương Liên Đại học Khoa Học Huế - Đại học Huế TÓM TẮT Từ họ logic mô tả ALC định nghĩa Umberto Straccia [5], họ logic mô tả ngày mở rộng nghiên cứu nhằm nâng cao khả biểu diễn thông tin hiệu đồng thời khả suy diễn với độ phức tạp tính tốn phù hợp Để đảm bảo hệ thống logic mơ tả hoạt động hợp lý phải giải toán định họ Logic mơ tả với độ phức tạp chấp nhận Tìm hiểu cân khả biểu diễn tri thức logic mô tả độ phức tạp tốn định logic mơ tả trở thành kết quan trọng nghiên cứu logic mô tả Các họ logic mô tả hình thành ALC FH, ALCFLH, ALCFL cách mở rộng logic mô tả mờ đưa thêm vào toán tử biến đổi khái niệm PHẦN MỞ ĐẦU Logic mơ tả hình thức biểu diễn tri thức có cấu trúc dựa khái niệm quan hệ khái niệm, quan trọng quan hệ bao hàm Việc phân loại cá thể (hoặc đối tượng) xác định xem cá thể có phải phần từ khái niệm cho trước hay không, dựa vào mô tả cá thể dịnh nghĩa khái niệm xem xét, cung cấp cho ta thơng tin hữu ích tính chất cá thể , giúp đưa thêm khẳng định vào sở tri thức Như sở tri thức dựa logic mô tả bao gồm khẳng định cá thể thuộc vào khái niệm quan hệ bao hàm khái niệm Suy diễn logic mô tả thường tập trung vào thủ tục định, nhiên độ phức tạp toán suy luận phụ thuộc nhiều vào khả biểu diễn logic mô tả Một mặt, hệ logic mô tả cá khả biểu diễn mạng lại có độ phức tạp cao chí khơng định được, ngược lại, hệ logic mơ tả yếu, dù có thủ tục suy diễn hiệu quả, lại thường không đáp ứng khả biểu diễn cho khái niệm ứng dụng cho trước Bởi mà việc nghiên cứu hài hòa khả biểu diễn độ phức tạp tính tốn thủ tục suy diễn chủ đề quan trọng nghiên cứu logic mô tả Trong năm trở lại đây, logic mô tả nhận quan tâm mạnh mẽ, với nhiều mở rộng khả biễu diễn, có logic mơ tả mờ cho phép làm việc với không rõ ràng Nếu khẳng định logic mô tả nhận giá trị chân lý “đúng” “sai”, logic mơ tả mờ nhận giá trị khoảng [0,1], phép so sánh (>, =, =n,
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỌ LOGIC MÔ TẢ MỜ NGÔN NGỮ, TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỌ LOGIC MÔ TẢ MỜ NGÔN NGỮ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay