ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM MAGIC POWDER TRÊN HEO CAI SỮA TỪ 30 ĐẾN 60 NGÀY TUỔI

76 40 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y *************** Style Definition: Normal Style Definition: Heading Style Definition: TOC Style Definition: HINH Style Definition: Bảng Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Bold TRẦN VĂN NGỌC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM MAGIC POWDER TRÊN HEO CAI SỮA TỪ 30 ĐẾN 60 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú y Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN THỊ QUỲNH LAN Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Trần Văn Ngọc Tên luận văn: “Đánh giá hiệu chế phẩm Magic Powder heo cai sữa từ 30 ngày đến 60 ngày tuổi” Đã hồn thành khố luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi − Thú Y ngày 016 tháng 08 năm 2012 Giáo viên hướng dẫn TS Trần Thị Quỳnh Lan Formatted: Font: Bold ii LỜI CẢM TẠ Formatted: Font: Not Bold Xin kính dâng đến cha mẹ tơn kính lòng biết ơn sâu sắc công ơn sinh thành, dưỡng dục đặc biệt hy sinh cao đẹp Mẹ kính yêu - Người suốt đời tận tụy tất  Biết ơn sâu sắc T.S Trần Thị Quỳnh Lan tận tình hướng dẫn, bảo, truyền đạt kiến thức quý báu giúp đỡ suốt thời gian hồn thành khóa luận tốt nghiệp  Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y, Bộ môn Nội Dược tồn thể q thầy khoa Chăn Ni - Thú Y truyền đạt kiến thức quý báu cho năm theo học trường  Trân trọng cảm ơn Sự hỗ trợ nhiệt tình Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Heo Giống Cấp 1, đặc biệt hỗ trợ Chú Tân, Chị Lệ, Cô Mười, anh tổ hậu bị, chị tổ nái sinh sản ni tồn thể anh chị em Xí Nghiệp Heo Giống Cấp 1, chị Trần Thị Kim Loan anh Trần Anh Hồng Sử cơng ty Virbac tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt đẹp thí nghiệm  Cảm ơn Xin gởi đến toàn thể người thân gia đình, tồn thể bạn bè ngồi lớp thú y khóa 33 lòng q mến biết ơn chân thành Trần Văn Ngọc Formatted: Font: Bold iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu chế phẩm Magic Powder heo cai sữa từ 30 ngày đến 60 ngày tuổi” thực từ ngày 26/11/2011 đến ngày 12/02/2012 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố 160 heo, chia làm đợt thí nghiệm, đợt 80 Mỗi đợt thí nghiệm gồm lơ: lơ ĐC lô TN Lô TN sử dụng phần thức ăn có bổ sung chế phẩm Magic Powder với liều lượng kg/tấn thức ăn giai đoạn (heo từ 30 - 43 ngày tuổi) không sử dụng chế phẩm giai đoạn (heo từ 44 - 60 ngày tuổi) Lô ĐC sử dụng phần thức ăn khơng có bổ sung chế phẩm Magic Powder giai đọan Kết thí nghiệm cho thấy: Về tăng trọng hai đợt thí nghiệm, TTBQ lơ TN (15,33 kg/con 14,40 kg/con) lớn lô ĐC (14,56 kg/con 11,09 kg/con) TTTĐ lô TN (510,80 g/con/ngày 480,00 g/con/ngày) lớn lô ĐC (486,20 g/con/ngày 369,60 g/con/ngày) Về LTATTTB hai đợt thí nghiệm lơ ĐC (807,02 g/con/ngày 726,31 g/con/ngày), lô TN (789,47 kg/con/ngày 690,00 kg/con/ngày) Về CSCHTA: hai đợt thí nghiệm, CSCHTA lô TN (1,53 kgTA/kgTT) 1,47 kgTA/kgTT) thấp lô ĐC (1,67 kgTA/kgTT 1,92 kgTA/kgTT) Về tỉ lệ bệnh hai đợt thí nghiệm TLNCTCTC: lơ TN 1,25 % đợt không xảy trường hợp đợt thấp lô ĐC (1,25 % 0,25 %) Đối với TLNCTCHH: lô ĐC (23,08 % 11,67 %) cao lô TN (6,7 % 3,08 %) TLNCBK: lô ĐC (2 % 11,67 %) cao lô TN (0,17 % 3,08 %) Tỉ lệ chết loại hai đợt thí nghiệm lơ ĐC (5 %), lơ TN % đợt 1, khơng có trường hợp chết loại thải đợt Chi phí cho kg tăng trọng đợt thí nghiệm lơ ĐC (18.324,32 đồng 22.071,29 đồng) cao so với lô TN (17.356,93 đồng 16.706,63 đồng) iv MỤC LỤC Formatted: Font: Not Bold TrangRANG Trang tựựa iii Xác nhận giáo viên hướng dẫn iiiiii Lời cảm tạ iiiiiiiii Formatted: Font: Bold Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Formatted: Font: Times New Roman Field Code Changed Tóm tắt iviviv Mục lục vvv Danh sách chữ viết tắt viiiviiiviii Danh sách bảng ixixix Danh sách sơ đồ - biểu đồ xixx Danh sách hình xiixixi Chương MỞ ĐẦU 111 1.1 Đặt vấn đề 111 1.2 Mục đích yêu cầu 222 1.2.1 Mục đích .222 Formatted: Font: Bold Field Code Changed Formatted: Font: Bold Field Code Changed Field Code Changed 1.2.2 Yêu cầu 222 Chương TỔNG QUAN 333 2.1 Đặc điểm tiêu hóa heo 333 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trọng heo sau cai sữa .444 2.2.1 Bệnh đường tiêu hóa 444 2.2.1.1 Các nguyên nhân gây tiêu chảy heo 444 2.2.1.2 Đặc điểm số bệnh tiêu chảy vi sinh vật thường gặp heo sau cai sữa 666 2.2.1.2.1 Bệnh tiêu chảy Escherichia coli (E.coli) .666 2.2.1.2.2 Bệnh phó thương hàn (Salmonellosis) .666 2.2.1.2.3 Bệnh Rotavirus gây 777 2.2.1.2.4 Dịch tiêu chảy heo (Porcin Epidemic Diarrhea - PED) 888 2.2.1.2.5 Tiêu chảy ký sinh trùng .999 v Formatted: Font: Bold Field Code Changed Formatted: Font: Bold Field Code Changed 2.2.2 Bệnh đường hô hấp 101010 2.3 Giới thiệu sản phẩm Magic Powder .111111 2.4 Giới thiệu thảo dược có sản phẩm Magic Powder 121212 2.4.1 Liên kiều (Forsythia suspensa Vahl) 121212 2.4.2 Hoàng cầm .131313 2.4.3 Kim ngân hoa 141414 2.4.4 Cam thảo 151515 2.4.5 Hoàng kỳ 171717 2.4.6 Câu kỷ tử 191919 2.4.7 Gừng 202020 2.5 Cơ sở khoa học cho việc dùng thảo dược bổ sung thức ăn gia súc 222222 2.6 Giới thiệu sơ lược xí nghiệp giống cấp .222222 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25252527 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 25252527 Field Code Changed 3.2 Đối tượng khảo sát 25252527 3.3 Nội dung đề tài 25252527 3.4 Phương pháp tiến hành 25252527 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 25252527 3.4.2 Thức ăn nước uống cho heo thí nghiệm 26262627 3.4.3 Phương pháp thực 27272728 3.4.3.1 Nội dung 1: Khảo sát quy trình ni dưỡng, chăm sóc vệ sinh 27272728 3.4.3.2 Nội dung 2: Đánh giá khả tăng trọng số chuyển hóa thức ăn nghiệm 28282829 3.4.3.3Nội dung 3: Khảo sát tình hình bệnh heo thí nghiệm 29292930 3.4.3.4 Nội dung 4: Tính tốn hiệu kinh tế việc bổ sung chế phẩm Magic Powder 29292930 3.5 Xử lý số liệu 30303031 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31313132 4.1 Khảo sát quy trình ni dưỡng, chăm sóc vệ sinh 31313132 vi Field Code Changed 4.1.1 Nhiệt độ chuồng trại 31313132 4.1.2 Sát trùng chuồng trại 32323233 4.2 Đánh giá khả tăng trọng số chuyển hóa thức ăn nghịệm 33333334 4.2.1 Tăng trọng bình quân 33333334 4.2.2 Tăng trọng tuyệt đối (TTTĐ) 34343435 4.2.3 Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân (TATTBQ) 36363637 4.2.4 Chỉ số chuyển hoá thức ăn (CSCHTA) 38373839 4.3 Khảo sát tình hình bệnh heo thí nghiệm 39383940 4.3.1 Tỉ lệ ngày có triệu chứng tiêu chảy 39383940 4.3.2 Tỉ lệ ngày có triệu chứng hô hấp 41404142 4.3.3 Tỉ lệ ngày bệnh nguyên nhân khác 42414243 4.4 Tỉ lệ chết loại thải 43424344 4.5 Hiệu kinh tế 44434445 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48464748 5.1 Kết luận 48464748 Field Code Changed 5.2 Đề nghị 48464748 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52474850 PHỤ LỤC 55505153 Formatted: Font: Not Bold vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TN: Thí nghiệm ĐC: Đối chứng CSCHTA: Chỉ số chuyển hóa thức ăn GĐ: Giai đoạn TATT: Thức ăn tiêu thụ TA: Thức ăn TL: Trọng lượng TLC LT: Tỉ lệ chết loại thải TT: Tăng trọng TTBQ: Tăng trọng bình quân TLNCTC: Tỉ lệ ngày tiêu chảy TLNCTCHH: Tỉ lệ ngày có triệu chứng hô hấp TLNCBK: Tỉ lệ ngày bệnh khác TTTĐ: Tăng trọng tuyệt đối TTTĐTB: Tăng trọng tuyệt đối trung bình TLNCBK: Tỉ lệ ngày bệnh khácLTATTTB: thụ trung bình VietGAP: Vietnamese good agricultural practices viii Lượng thức ăn tiêu DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Mức nhiệt độ thích hợp cho heo giai đoạn Bảng 2.2 Qui trình tiêm phòng cho loại heo xí nghiệp 24 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm 26 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng thức ăn HI-GRO 351 27 Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Field Code Changed Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Formatted: Vietnamese (Vietnam) Bảng 4.1 Kết tăng trọng bình quân heo qua đợt TN 33 Field Code Changed Bảng 4.2 Kết tăng trọng tuyệt đối heo qua đợt TN 3534 Formatted: Vietnamese (Vietnam) Bảng 4.3 Tỉ lệ ngày tiêu chảy qua đợt TN 3938 Bảng 4.4 Tỉ lệ ngày bệnh nguyên nhân khác qua đợt TN 4241 Bảng 4.5 Tỉ lệ heo chết loại thải đợt TN 4342 Bảng 4.6 Giá thức ăn thuốc sử dụng q trình thí nghiệm .4443 Bảng 4.7 Tổng chi phí/kg tăng trọng (đồng/kg) 4544 Bảng 4.8 Tổng chi phí/kg tăng trọng (đồng/kg) 4645 Bảng 2.1 Mức nhiệt độ thích hợp cho heo giai đoạn Bảng 2.2 Qui trình tiêm phòng cho loại heo xí nghiệp 24 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm 2627 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng thức ăn HI-GRO 351 2728 Bảng 4.1 Mức nhiệt độ thích hợp cho heo giai đoạn .3233 Bảng 4.2 Kết tăng trọng bình quân heo qua đợt TN .3334 Bảng 4.3 Kết tăng trọng tuyệt đối heo qua đợt TN 3536 Bảng 4.4 Tỉ lệ ngày tiêu chảy qua đợt TN 3940 Bảng 4.5 Tỉ lệ ngày bệnh nguyên nhân khác qua đợt TN 4243 Bảng 4.6 Tỉ lệ heo chết loại thải đợt TN 4344 Bảng 4.7 Giá thức ăn thuốc sử dụng q trình thí nghiệm .4445 Bảng 4.8 Hiệu kinh tế .4546 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế .4546 ix Field Code Changed Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Formatted: Vietnamese (Vietnam) Field Code Changed Formatted: Font: 18 pt Formatted: Heading x phẩm Magic Powder Formatted: Normal, Justified, Indent: First line: 0.5", No widow/orphan control, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers 50 Formatted: Normal, Left, No widow/orphan control, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Formatted: Font: Not Bold Tài liệu tiếng việt Formatted: Font: Not Bold Chuyên luận dược liệu Dược điển Việt Nam 4, 2009 NXB y học Trần Văn Chính, 2003 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 12.21 for Windows Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2004 Giáo trình thực hành giống đại cương Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trần Cừ, Nguyễn Khắc Khôi, 1985 Cơ sở sinh học biện pháp nâng cao xuất lợn Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, Việt Nam, 180 trang Trần Thị Dân, 2003 Sinh sản heo nái sinh lý heo NXB Nơng Nghiệp Tp Hồ Chí Minh Đào Trọng Đạt Phan Thanh Phụng, 1986 Bệnh gia súc non tập NXB Nông Nghiệp Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phụng Lê Ngọc Mỹ, 1995 Bệnh đường tiêu hóa lợn NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, Việt Nam, 240 trang Phan Danh Đình, 2010 Thử nghiệm việc bổ sung chế phẩm Feedmax vào phần heo sau cai sữa từ 28 - 60 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM Lê Minh Hoàng, 2000 Chế biến thức ăn gia súc, gia cầm NXB Văn Hóa Dân Tộc Hà Nội Trang 47 - 51 10 Trần Hùng, 2010 Bài giảng dược liệu Tủ sách đại học Nông Lâm Tp HCM 11 Nguyễn Văn Khoa, 2009 Khảo sát bệnh thường gặp heo từ sau cai sữa đến xuất thịt Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL TPHCM 12 Trương Lăng, 2003 Cai sữa sớm lợn NXB Đà Nẵng, Việt Nam, trang 80 13 Đỗ Hiếu Liêm, 1998 Sinh hóa động vật Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 14 Đỗ Tất Lợi, 2004 Những thuốc vị thuốc Việt Nam NXB y học, Việt 52 Nam 15 Võ Văn Ninh, 2003 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất trẻ, Việt Nam 16 Võ Văn Ninh, 2007 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Đà Nẵng, Việt Nam 17 Nguyễn Như Pho, 1995 Giáo trình nội chẩn, tủ sách trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo NXB Thành Phố Hồ Chí Minh 19 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng virus heo Tủ sách đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 20 Phạm Tất Thắng, 2004 Nghiên cứu sử dụng số chế phẩm thảo dược bổ sung vào thức ăn để phòng bệnh tiêu chảy kích thích tăng trưởng heo cai sữa Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Thị Bạch Trà, 2003 Giáo trình chăn ni heo Tủ sách Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 22 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn ni heo NXB Nơng Nghiệp Tp Hồ chí Minh 23 Đào Trí Văn, 2010 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Feedmax thức ăn heo nái giai đoạn cuối mang thai đến lẻ bầy heo Luận văn tốt nghiệp Chăn Nuôi Thú y, trường Đại Học Nơng Lâm Tp HCM 24 Cao Chí Thanh, 2011 Đánh giá hiệu phòng bệnh tăng trọng heo sau cai sữa sau dùng chế phẩm Magic Powder Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Formatted: Font: Not Bold Tài liệu tiếng anh Formatted: Font: Not Bold 25 NRC, 1998 Nutrient Requirements of swine, 10th rev.ed., National Academy Press, Washington, D.C 26 Funatogawa K, Hayashi S, Shimomura H, et al (2004) "Antibacterial activity of hydrolyzable tannins derived from medicinal plants against Helicobacterpylori",(06/2011), 53 27 Yang LL, Lee CY, Yen KY (August 2000) "Induction of apoptosis by hydrolyzable tannins from Eugenia jambos L on human leukemia cells" (06/2011), < http://www.newsfinder.org/site/more/astragalus/> Formatted: Font: Not Bold Tài liệu internet Formatted: Font: Not Bold 28 Cây thuốc vị thuốc, thuốc đông dược, truy cập ngày 05 tháng 06 năm 2012 29 Y học cổ truyền Việt Nam, dược học, thuốc, truy cập ngày 05 tháng 06 năm 2012 54 PHỤ LỤC Formatted: Normal, Left Kết nhiệt đột qua đợt thí nghiệm Đợt Mức độ Đợt Nhiệt độ thời điểm ngày (0C) Sáng Trưa Chiều Cao 28 32 33 Thấp 22 27 28 25,93 30,17 30,67 Cao 29 34 34 Thấp 26 30 30 27,3 31,57 32,17 Trung bình Đợt Formatted: Font: Bold Trung bình Trung bình Formatted: Font: 13 pt, Bold Formatted: Normal, Left, Indent: Left: 0", First line: 0", Numbered + Level: + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" 28,92 30,34 Formatted: Font: Not Bold Kết lượng thức ăn tiêu thụ bình quân (g/con/ngày) qua đợt TN Đợt TN Giai đoạn 1 Tồn TN 2 Tồn TN Lơ (n=38-40) Lượng (g/con/ngày) TATT Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0", Numbered + Level: + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Bold ĐC (40) 635,53 TN (40) 642,85 Formatted: Vietnamese (Vietnam) ĐC (38) 942,43 Formatted: Vietnamese (Vietnam) TN (38) 902,96 ĐC (3840) 807,02 TN (3840) 789,47 ĐC (40) 485,71 TN (40) 492,85 ĐC (38) 894,73 TN (40) 862,50 ĐC (3840) 726,31 TN (40) 690,00 55 Formatted: No bullets or numbering Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted: Vietnamese (Vietnam) 2.3 Chỉ số chuyển hoá thức ăn qua đợt TN Đợt TN Giai đoạn Lượng TATT (kg/con) 24,36 23,76 21,29 21,17 Lô (n = 40) Toàn TN ĐC TN Toàn TN ĐC TN Formatted: Font: Bold Tăng trọng (kg) 14,59 15,33 11,09 14,40 CSCHTA (kgTA/kgTT) Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0", Numbered + Level: + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" 1,67 1,53 1,92 1,47 Formatted: Font: Not Bold 3.4 Tỉ lệ ngày có triệu chứng hơ hấp (TLNCTCHHTLNCHH %) qua đợt TN Đợt Giai đoạn Toàn TN Toàn TN ĐC (n = 40) 19,11 26,56 23,08 8,80 14,20 11,67 TN (n = 40) 0,36 12,19 6,70 2,30 3,75 3,08 Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0", Numbered + Level: + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" P < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold, English (United States) 4.5 Tăng trọng thí nghiệm One-way Analysis of Variance: TĂNG TRỌNG BÌNH QUÂN GIAI ĐOẠN Analysis of Variance for P0-P14 Source DF SS MS LÔ 13,20 13,20 Error 78 204,27 2,62 Total 79 217,47 Level N 40 40 Pooled StDev = Mean 6,637 5,825 StDev 1,565 1,670 1,618 F 5,04 P 0,028 Level N 3840 3840 Pooled StDev = Mean 8,688 8,762 2,605 Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Bold Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+-5,50 6,00 6,50 7,00 One-way Analysis of Variance: TĂNG TRỌNG BÌNH QUÂN GIAI ĐOẠN Analysis of Variance for P14-P130 Source DF SS MS LÔ 0,11 0,11 Error 78 529,34 6,79 Total 79 529,45 Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0", Numbered + Level: + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" F 0,02 P 0,898 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 2,541 ( * -) 2,667 ( -* ) -+ -+ -+ -+ 8,00 8,50 9,00 9,50 56 Formatted: Font: Bold One-way Analysis of Variance: TĂNG TRỌNG BÌNH QN TỒN THÍ NGHIỆM Analysis of Variance for P0-P30 Source DF SS MS LÔ 10,9 10,9 Error 78 982,7 12,6 Total 79 993,6 Level N 3840 3840 Pooled StDev = Mean 15,325 14,588 3,550 Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Not Bold F 0,86 P 0,356 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ 3,419 ( * ) 3,676 ( * ) + -+ -+ -+ 14,0 15,0 16,0 17,0 Formatted: Font: Not Bold 5.6 Tăng trọng thí nghiệm One-way Analysis of Variance: TĂNG TRỌNG BÌNH QUÂN GIAI ĐOẠN Analysis of Variance for P14-P0 Source DF SS MS LO 68,450 68,450 Error 78 47,738 0,612 Total 79 116,188 Level N 40 40 Pooled StDev = Mean 6,1125 4,2625 StDev 0,7552 0,8085 0,7823 Formatted: Font: Bold F 111,84 P 0,000 Level N 3840 40 Pooled StDev = Mean 8,288 6,825 2,054 Mean 14,400 11,088 Formatted: Font: Bold P 0,002 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 1,702 ( -* -) 2,355 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 6,40 7,20 8,00 8,80 Analysis of Variance for P30-P0 Source DF SS MS LO 219,45 219,45 Error 78 404,54 5,19 Total 79 624,00 N 3840 40 Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold F 10,14 One-way Analysis of Variance: TĂNG TRỌNG BÌNH QN TỒN THÍ NGHIỆM Level Formatted: Font: Not Bold Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 4,20 4,90 5,60 6,30 One-way Analysis of Variance: TĂNG TRỌNG BÌNH QUÂN GIAI ĐOẠN Analysis of Variance for P30-P14 Source DF SS MS LO 42,78 42,78 Error 78 329,22 4,22 Total 79 372,00 Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0", Numbered + Level: + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Not Bold F 42,31 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 2,001 ( * ) 2,524 ( * ) -+ -+ -+ -+ - 57 Pooled StDev = 2,277 10,5 12,0 13,5 15,0 Formatted: English (United States) Tăng trọng tuyệt đối thí nghiệm One-way Analysis of Variance: TĂNG TRỌNG TUYỆT ĐỐI GIAI ĐOẠN Analysis of Variance for P14/14 Source DF SS MS LÔ 67363 67363 Error 78 1042187 13361 Total 79 1109550 Level N 40 40 Pooled StDev = Mean 474,1 416,1 StDev 111,8 119,3 115,6 F 5,04 P 0,028 Level N 3840 3840 Pooled StDev = Mean 543,0 547,7 162,8 Mean 510,8 486,2 Formatted: Font: Bold P 0,898 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ 158,8 ( * ) 166,7 ( -* ) -+ -+ -+ 510 540 570 Analysis of Variance for Pt/30 Source DF SS MS LÔ 12087 12087 Error 78 1091910 13999 Total 79 1103997 N 3840 3840 Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Not Bold F 0,02 One-way Analysis of Variance: TĂNG TRỌNG TUYỆT ĐỐI TỒN THÍ NGHIỆM Level Formatted: Font: Not Bold Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 400 440 480 520 One-way Analysis of Variance: TĂNG TRỌNG TUYỆT ĐỐI GIAI ĐOẠN Analysis of Variance for P30/16 Source DF SS MS LÔ 439 439 Error 78 2067725 26509 Total 79 2068164 Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0", Numbered + Level: + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Not Bold F 0,86 P 0,356 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 114,0 ( -* ) 122,5 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Formatted: Font: Not Bold Tăng trọng tuyệt đối thí nghiệm One-way Analysis of Variance TĂNG TRỌNG TUYỆT ĐỐI GIAI ĐOẠN Analysis of Variance for P1/14 Source DF SS MS LO 349235 349235 Error 78 243559 3123 Total 79 592793 Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0", Numbered + Level: + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: Bold F 111,84 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 58 Formatted: Font: Not Bold Level N 40 40 Mean 436,61 304,46 Pooled StDev = StDev 53,94 57,75 55,88 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 300 350 400 450 One-way Analysis of Variance TĂNG TRỌNG TUYỆT ĐỐI GIAI ĐOẠN Analysis of Variance for P2/16 Source DF SS MS LO 167102 167102 Error 78 1286011 16487 Total 79 1453113 Level N 3840 40 Pooled StDev = Mean 518,0 426,6 128,4 Formatted: Font: Not Bold F 10,14 P 0,002 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 106,4 ( -* -) 147,2 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 400 450 500 550 One-way Analysis of Variance: TĂNG TRỌNG TUYỆT ĐỐI TỒN THÍ NGHIỆM Analysis of Variance for P3/30 Source DF SS MS LO 243837 243837 Error 78 449493 5763 Total 79 693330 Level N 3840 40 Pooled StDev = Mean 480,00 369,58 75,91 Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Not Bold F 42,31 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 66,69 ( * ) 84,13 ( * ) -+ -+ -+ -+ 350 400 450 500 Formatted: English (United States) Formatted: Font: Not Bold Tỉ lệ loại bệnh thí nghiêm Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0", Numbered + Level: + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" TỈ LỆ NGÀY CON BỆNH KHÁC GIAI ĐOẠN 1 BENH KHONG BE 556 2.00 558.00 Total 560 Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold 2.00 560 558.00 560 Total 1116 1120 Chi-Sq = 2.000 + 0.007 + 2.000 + 0.007 = 4.014 DF = 1, P-Value = 0.045 Formatted: Font: Not Bold TỈ LỆ NGÀY CON BỆNH KHÁC GIAI ĐOẠN Formatted: Font: Not Bold BENH KHONG BE 20 620 11.00 629.00 Total 640 59 2 11.00 638 629.00 640 Total 22 1258 1280 Chi-Sq = 7.364 + 0.129 + 7.364 + 0.129 = 14.985 DF = 1, P-Value = 0.000 TỈ LỆ NGÀY CON BỆNH KHÁC TỒN THÍ NGHIỆM Formatted: Font: Not Bold BENH KHONG BE 24 1176 13.00 1187.00 Total 1200 2 13.00 1198 1187.00 1200 Total 26 2374 2400 Chi-Sq = 9.308 + 0.102 + 9.308 + 0.102 = 18.819 DF = 1, P-Value = 0.000 Formatted: Font: Not Bold TỈ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN BENH KHONG BE 15 545 10.00 550.00 Total 560 10.00 555 550.00 560 Total 20 1100 1120 Chi-Sq = 2.500 + 0.045 + 2.500 + 0.045 = 5.091 DF = 1, P-Value = 0.024 TỈ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY TỒN THÍ NGHIỆM Formatted: Font: Not Bold BENH KHONG BE 15 1185 10.00 1190.00 Total 1200 10.00 1195 1190.00 1200 Total 20 2380 2400 Chi-Sq = 2.500 + 0.021 + 2.500 + 0.021 = 5.042 DF = 1, P-Value = 0.025 Formatted: Font: Not Bold TỈ LỆ NGÀY CON HÔ HẤP GIAI ĐOẠN Formatted: Font: Not Bold BENH KHONG BE 107 453 54.50 505.50 Total 560 2 54.50 558 505.50 560 Total 109 1011 1120 60 Chi-Sq = 50.573 + 5.453 + 50.573 + 5.453 = 112.052 DF = 1, P-Value = 0.000 TỈ LỆ NGÀY CON HÔ HẤP GIAI ĐOẠN BENH KHONG BE 170 470 124.00 516.00 Total 640 78 124.00 562 516.00 640 Total 248 1032 1280 Chi-Sq = 17.065 + 4.101 + 17.065 + 4.101 = 42.331 DF = 1, P-Value = 0.000 TỈ LỆ NGÀY CON HÔ HẤP TỒN THÍ NGHIỆM BENH KHONG BE 277 923 178.50 1021.50 Total 1200 80 178.50 1120 1021.50 1200 Total 357 2043 2400 Chi-Sq = 54.354 + 9.498 + 54.354 + 9.498 = 127.705 DF = 1, P-Value = 0.000 TỈ LỆ CHẾT VÀ LOẠI THẢI GIAI ĐOẠN 1 TI LE CH HEO BINH 39 1.00 39.00 Total 40 1.00 39 39.00 40 Total 78 80 Chi-Sq = 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 = 0.000 DF = 1, P-Value = 1.000 Formatted: Font: Not Bold TỈ LỆ CHẾT VÀ LOẠI THẢI GIAI ĐOẠN TI LE CH HEO BINH 39 40 39.00 1 1.00 1.00 39 39.00 40 Total 78 80 Total 61 Chi-Sq = 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 = 0.000 DF = 1, P-Value = 1.000 Formatted: Vietnamese (Vietnam) TỈ LỆ CHẾT VÀ LOẠI THẢI TỒN THÍ NGHIỆM TILECHET BINHTHUONG Total TI LE CH HEO BINH 38 2.00 38.00 Total 40 2 2.00 38 38.00 40 Total 76 80 Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted: Vietnamese (Vietnam) Chi-Sq = 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 = 0.000 DF = 1, P-Value = 1.000 Formatted: Font: Not Bold 10 Tỉ lệ loại bệnh thí nghiêm Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Not Bold TỈ LỆ NGÀY CON BỆNH KHÁC GIAI ĐOẠN 1 BENH KHONG BENH 49 511 31.00 529.00 Total 560 13 31.00 547 529.00 560 Total 62 1058 1120 Chi-Sq = 10.452 + 0.612 + 10.452 + 0.612 = 22.128 DF = 1, P-Value = 0.000 TỈ LỆ NGÀY CON BỆNH KHÁC GIAI ĐOẠN Formatted: Font: Not Bold BENH KHONG BE 91 549 57.50 582.50 Total 640 24 57.50 616 582.50 640 Total 115 1165 1280 Chi-Sq = 19.517 + 1.927 + 19.517 + 1.927 = 42.888 DF = 1, P-Value = 0.000 TỈ LỆ NGÀY CON BỆNH KHÁC TỒN THÍ NGHIỆM BENH KHONG BE 140 1060 88.50 1111.50 Total 1200 62 Formatted: Font: Not Bold 37 88.50 1163 1111.50 1200 Total 177 2223 2400 Chi-Sq = 29.969 + 2.386 + 29.969 + 2.386 = 64.710 DF = 1, P-Value = 0.000 Formatted: Font: Not Bold TỈ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN Formatted: Font: Not Bold BENH KHONG BE 557 1.50 558.50 Total 560 1.50 560 558.50 560 Total 1117 1120 Chi-Sq = 1.500 + 0.004 + 1.500 + 0.004 = 3.008 DF = 1, P-Value = 0.083 Formatted: Font: Not Bold TỈ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN = TỈ LỆ NGÀY CON TIÊU CHẢY TỒN THÍ NGHIỆM BENH KHONG BE Total 1197 1200 1.50 1198.50 1.50 1200 1198.50 1200 Total 2397 2400 Chi-Sq = 1.500 + 0.002 + 1.500 + 0.002 = 3.004 DF = 1, P-Value = 0.083 TỈ LỆ NGÀY CON HÔ HẤP GIAI ĐOẠN 1 68 35.50 BENH KHONG BE 492 560 524.50 35.50 557 524.50 560 Total 71 1049 1120 Total Chi-Sq = 29.754 + 2.014 + 29.754 + 2.014 = 63.535 DF = 1, P-Value = 0.000 TỈ LỆ NGÀY CON HÔ HẤP GIAI ĐOẠN 2 BENH KHONG BE 81 559 46.50 593.50 Total 640 12 46.50 640 628 593.50 63 Formatted: Font: Bold Total 93 1187 1280 Chi-Sq = 25.597 + 2.005 + 25.597 + 2.005 = 55.205 DF = 1, P-Value = 0.000 TỈ LỆ NGÀY CON HƠ HẤP TỒN THÍ NGHIỆM BENH KHONG BE 149 1051 82.00 1118.00 Formatted: Font: Bold Total 1200 15 82.00 1185 1118.00 1200 Total 164 2236 2400 Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted: Vietnamese (Vietnam) Chi-Sq = 54.744 + 4.015 + 54.744 + 4.015 = 117.518 DF = 1, P-Value = 0.000 Formatted: Font: Not Bold Formatted: English (United States) TỈ LỆ CHẾT VÀ LOẠI THẢI GIAI ĐOẠN TI LE CH HEO BINH 38 1.00 39.00 Total 40 1.00 40 39.00 40 Total 78 80 Chi-Sq = 1.000 + 0.026 + 1.000 + 0.026 = 2.051 DF = 1, P-Value = 0.152 TỈ LỆ CHẾT VÀ LOẠI THẢI TỒN THÍ NGHIỆM TI LE CH HEO BINH 38 1.00 39.00 Total 40 1.00 40 39.00 40 Total 78 80 Chi-Sq = 1.000 + 0.026 + 1.0 + 0.026 = 2.051 DF = 1,P-Value = 0.152 Formatted: Font: Not Bold 64 ... đồng) cao so với lô TN (17.356,93 đồng 16.706,63 đồng) iv MỤC LỤC Formatted: Font: Not Bold TrangRANG Trang tựựa iii Xác nhận giáo viên hướng dẫn iiiiii Lời cảm tạ ... bình VietGAP: Vietnamese good agricultural practices viii Lượng thức ăn tiêu DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Mức nhiệt độ thích hợp cho heo giai đoạn Bảng 2.2 Qui trình tiêm phòng cho loại... Formatted: Font: 18 pt Formatted: Heading x DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Formatted: Font: Not Bold Trang Biểu đồ 4.1 Biểu diễn nhiệt độ suốt q trình tiến hành thí nghiệm - đợt Field Code Changed
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM MAGIC POWDER TRÊN HEO CAI SỮA TỪ 30 ĐẾN 60 NGÀY TUỔI, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM MAGIC POWDER TRÊN HEO CAI SỮA TỪ 30 ĐẾN 60 NGÀY TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay