KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG DÒNG TRỐNG LP1 VÀ DÒNG MÁI LP3 SINH SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TINH NHÂN TẠO

64 17 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA LƯƠNG PHƯỢNG DÒNG TRỐNG LP1 DÒNG MÁI LP3 SINH SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TINH NHÂN TẠO Sinh viên thực : TRẦN THỊ TÙNG Lớp : DH07TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2007 – 2012 Tháng 8/ 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y ************** TRẦN THỊ TÙNG KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA LƯƠNG PHƯỢNG DÒNG TRỐNG LP1 DÒNG MÁI LP3 SINH SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TINH NHÂN TẠO Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS LÂM MINH THUẬN Tháng 8/ 2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ TÙNG Tên luận văn: “Khảo sát sức sản xuất Lương Phượng dòng trống LP3 dòng mái LP1 sinh sản phương pháp gieo tinh nhân tạo trại thực nghiệm gia cầm Thống Nhất Đồng Nai ( Viện Chăn Ni)” Đã hồn thành luận văn theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Ngày…….tháng…….năm 2012 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lâm Minh Thuận ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu hồn thành luận văn này, tác giả nhận động viên, ủng hộ giúp đở chân thành, quý báu nhiều cá nhân quan Tác giả bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới: PGS.TS Lâm Minh Thuận tận tình hướng dẫn, giúp đở suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Ban chủ nhiệm khoa chăn ni thú y – tồn thể quý thầy cô Ban lãnh đạo trung tâm nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi, Viện Chăn Nuôi, trại thực nghiệm gia cầm Thống Nhất Đồng Nai giúp đở, tạo điều kiện sở vật chất để tiến hành hoàn thành nghiên cứu Tất bạn bè người thân ủng hộ, động viên giúp đở hoàn thành luận văn Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả luận văn Trần Thị Tùng iii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát sức sản xuất hai dòng Lương Phượng dòng trống LP1 dòng mái LP3 sinh sản phương pháp gieo tinh nhân tạo Trại thực nghiệm gia cầm Thống Nhất Đồng Nai (Viện chăn nuôi)” Thời gian từ ngày 05 tháng 02 năm 2012 đến ngày 20 tháng 05 năm 2012 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố Kết khảo sát sức sản xuất hai dòng Lương Phượng dòng trống LP1 với số lượng 458 mái dòng mái LP3 với số lượng 2229 mái thu được: Dòng mái LP3 có tỷ lệ đẻ bình qn (72,39 %), sản lượng trứng quả/mái/tuần (5,07 quả), dòng trống LP1 (tỷ lệ đẻ bình quân: 71,91 %, sản lượng trứng/mái/tuần: 5,03 quả) Sự khác biệt hai dòng khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Khối lượng trứng trung bình dòng trống LP1 đạt tỷ lệ đẻ 30 %: 49,76 g; 50 %: 53,21 g; lúc 38 tuần tuổi đạt 54,43 g cao dòng mái LP3 lúc đẻ 30 %: 47,57 g; 50 %: 52,50 g lúc 38 tuần tuổi đạt 53,25 g Sự khác biệt hai dòng có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Dòng trống LP1 có tỷ lệ trứng chọn ấp (88,9 %), tỷ lệ trứng chết phôi (5,95 %) tỷ lệ trứng có phơi (96,3 %) dòng mái LP3 (tỷ lệ trứng chọn ấp 87,2 %, tỷ lệ trứng chết phôi 5,74 %, tỷ lệ trứng có phơi 96,8 %) Sự khác biệt hai dòng khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tỷ lệ ấp nở dòng mái LP3 đạt (88,6 %), tỷ lệ loại I (84,9 %) cao dòng trống LP1 (tỷ lệ ấp nở: 87,2 %, tỷ lệ loại I: 82,9 %), tỷ lệ trứng sát dòng mái LP3 (2,52 %) thấp so với dòng trống LP1 (3,11 %) Sự khác biệt hai dòng có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Tiêu tốn thức ăn/10 trứng dòng trống LP1 (1,74 kg) cao so với dòng mái LP3 (1,70 kg) Sự khác biệt hai dòng có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) iv MỤC LỤC Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình ix Danh sách đồ thị xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương 2.TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan chuồng trại 2.2 Giới thiệu hai dòng Lương Phượng dòng trống LP1 dòng mái LP3 2.3 Giới thiệu giống Lương Phượng .4 2.4 Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo 2.4.1 Phương pháp lấy tinh 2.4.2 Dẫn tinh cho 2.5 Một số tiêu suất sinh sản yếu tố ảnh hưởng 2.5.1 Tuổi đẻ .9 2.5.2 Sản lượng trứng 10 2.5.3 Khối lượng trứng 13 2.5.4 Khả thụ tinh .14 2.5.5 Tỷ lệ ấp nở 15 v 2.6 Nhân giống chủng nhân giống chủng theo dòng 16 2.6.1 Nhân giống chủng 16 2.6.2 Nhân giống chủng theo dòng 17 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Nội dung 21 3.2 Thời gian .21 3.3 Địa điểm 21 3.4 Đối tượng khảo sát 21 3.5 Phương pháp khảo sát 21 3.6 Quy trình chăm sóc ni dưỡng .21 3.6.1 Chuồng trại .22 3.6.2 Thức ăn 22 3.6.3 Chế độ ăn 22 3.6.4 Nhặt trứng 22 3.6.5 Chiếu sáng 22 3.7 Vệ sinh phòng bệnh .22 3.7.1 Vệ sinh máng ăn, máng uống 22 3.7.2 Quy trình phòng bệnh .23 3.8 Các tiêu khảo sát 23 3.8.1 Tỷ lệ đẻ .23 3.8.2 Sản lượng trứng 23 3.8.3 Khối lượng trứng 24 3.8.4 Một số tiêu ấp nở 24 3.8.5 Tiêu tốn thức ăn .24 3.8.6 Hiệu kinh tế .24 3.9 Phương pháp xử lý số liệu 25 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN .26 4.1 Tỷ lệ đẻ 26 4.2 Sản lượng trứng 27 vi 4.3 Khối lượng trứng 28 4.4 Một số tiêu ấp nở 29 4.4.1 Tỷ lệ trứng chọn ấp 29 4.4.2 Tỷ lệ trứng có phơi 30 4.4.3 Tỷ lệ ấp nở 31 4.4.4 Tỷ lệ loại I 33 4.4.5 Tỷ lệ trứng chết phôi 34 4.4.6 Tỷ lệ trứng sát 35 4.5 Tiêu tốn thức ăn 36 4.6 Hiệu kinh tế 37 4.6.1 Chi phí thức ăn/1 trứng .37 4.6.3 Giá thành trứng giống 38 4.6.4 Giá thành .39 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận .40 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 45 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CPTĂ Chi phí thức ăn DF Độ tự ĐK Đầu kỳ IB Infectious Bronchitis H5N1 Avian Influenza type A, type phụ H5 LH Luteinizing Hormone ND Newcastle Disease TĂTT Thức ăn tiêu thụ TL Tỷ lệ Tr Trứng TTTĂ Tiêu tốn thức ăn ܺത Số trung bình viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 3.1 Chương trình phòng bệnh vacxin cho đàn sinh sản trại 23 Bảng 4.1 Tỷ lệ đẻ qua tuần tuổi khai thác trứng (%) 26 Bảng 4.2 Sản lượng trứng/mái/tuần qua tuần tuổi (quả) 27 Bảng 4.3 Khối lượng trứng thời điểm (gam/quả) 28 Bảng 4.4 Tỷ lệ trứng có phơi bình qn qua tuần khảo sát (%) 30 Bảng 4.5 Tỷ lệ ấp nở qua tuần khảo sát (%) 32 Bảng 4.6 Tỷ lệ nở loại I qua tuần khảo sát (%) 33 Bảng 4.7 Tỷ lệ trứng chết phôi qua tuần khảo sát (%) 34 Bảng 4.8 Tiêu tốn thức ăn/10 trứng qua tuần khảo sát (kg) 36 Bảng 4.9 Chi phí thức ăn/1 trứng qua tuần khảo sát (đồng) 37 Bảng 4.10 Giá thành trứng giống qua tuần khảo sát (đồng) 38 Bảng 4.11 Giá thành giống qua tuần khảo sát (đồng) 39 ix đồng Sự chênh lệch trọng lượng thể dòng trống LP1 lớn nên ăn nhiều cần lượng cao dòng mái LP3 4.6.3 Giá thành trứng giống Bảng 4.10 Giá thành trứng giống qua tuần khảo sát (đồng) Dòng Tuần tuổi LP1 LP3 30 2635,96 2813,30 31 2582,47 2806,09 32 2584,28 2911,05 33 2629,31 2878,02 34 2942,19 2580,27 35 2727,86 3033,53 36 2578,02 2500,89 37 2752,33 2945,61 38 2741,78 2772,86 39 3635,40 2745,85 40 3086,73 2630,27 Trung bình 2808,76 2783,43 Qua Bảng 4.10 cho thấy: Giá thành trung bình trứng dòng trống LP1 cao so với dòng mái LP3 Giá thành trứng giống tuần tuổi chênh lệch lớn biến động tỷ lệ đẻ, tỷ lệ trứng chọn ấp tiêu tốn thức ăn thời điểm khảo sát Giá thành trứng giống trung bình dòng LP1 (2808,76 đồng) với mức thấp (2578,02 đồng) lúc 36 tuần tuổi mức cao (3635,40 đồng) lúc 39 tuần tuổi 38 Giá thành trứng giống trung bình dòng LP3 (2783,43 đồng) với mức thấp (2500,89 đồng) lúc 36 tuần tuổi mức cao (3033,53 đồng) lúc 35 tuần tuổi 4.6.4 Giá thành Bảng 4.11 Giá thành giống qua tuần tuổi khảo sát (đồng) Dòng Tuần tuổi LP1 LP3 30 3216,36 3386,57 31 3160,84 3380,20 32 3161,72 3478,41 33 3203,74 3444,38 34 3512,78 3143,14 35 3297,65 3595,45 36 3149,36 3058,91 37 3323,96 3528,19 38 3293,17 3331,47 39 4219,46 3309,79 40 3665,75 3173,34 Trung bình 3382,25 3348,17 Qua Bảng 4.11 chúng tơi nhận thấy: Qua 11 tuần khảo sát giá thành giống hai dòng LP1 LP3 có biến động qua tuần tuổi Giá thành giống bình qn dòng trống LP1 (3382,25 đồng) với mức biến động từ (3149,36 - 4219,46 đồng) cao so với dòng mái LP3 (3348,17 đồng) với mức biến động từ (3058,91 – 3595,45 đồng) So với dòng LP1, giá thành giống bình qn dòng LP3 thấp 34,08 (đồng) 39 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua khảo sát sức sản xuất Lương Phượng dòng trống LP1 dòng mái LP3 trại thực nghiệm gia cầm thống Đồng Nai cho kết quả: Dòng mái LP3 có chi phí thức ăn/1 trứng, tỷ lệ trứng sát, tỷ lệ trứng chết phôi thấp cho tỷ lệ đẻ, sản lượng trứng, tỷ lệ phôi, tỷ lệ ấp nở tỷ lệ loại I cao dòng trống LP1 Dòng mái LP3 có tiêu tốn thức ăn/10 trứng, giá thành trứng giống giá thành giống thấp dòng trống LP1 Dòng mái LP3 có suất mang lại hiệu kinh tế cao dòng trống LP1 5.2 Đề nghị Nhằm nâng cao sức sản xuất tạo dòng đàn hạt nhân đặc thù trại cần: Tiếp tục theo dõi hai dòng qua nhiều hệ đồng thời tiến hành khảo sát với số lượng nhiều thời gian dài để có sở thiết lập tạo dòng đàn hạt nhân đặc thù trại 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Nguyễn Tấn Anh – Nguyễn Quốc Đạt Thụ tinh nhân tạo gia súc gia cầm Phần lấy tinh Nhà xuất Nông Nghiệp, 1997 Nguyễn Văn Bắc, 2001 Khảo sát khả sinh sản Tam Hoàng hệ trại giống VIGOVA Tp Hồ Chí Minh Luận án thạc sĩ khoa học nông nghiệp Trường ĐH Nông lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Bắc, Đinh Cơng Tiến, Dương Xn Tuyển, Phạm Văn Thìn, Hồn Văn Thắng Trần Cơng Xn, 2004 Nghiên cứu chọn tạo dòng Lương Phượng trại thực nghiệm gia cầm Thống Nhất, Đồng Nai Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2005 Trần Văn Chính, 2001 Chọn giống nhân giống gia súc gia cầm Tủ sách Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh 222 trang Nguyễn Quế Cơi ctv, 2001 Khảo sát lai Mía Lương Phượng Báo cáo khoa học 2000 Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Thành Đồng, Lê Thành Ân, Hồ Xuân Tùng, Phạm Bích Hường cs, 2001 Nghiên cứu đặc điểm sinh học tính sản xuất giống màu Lương Phượng hoa nuôi trại thực nghiệm Liên Ninh Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y 1999 – 2000 Phần chăn nuôi gia cầm Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Tp Hồ Chí Minh 4/2001 Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Thành Đồng, Lê Thành Ân, Hồ Xuân Tùng, Phạm Bích Hường, 2002 Nghiên cứu đặc điểm sinh học tính sản xuất giống Lương Phượng hoa dòng M1, M2 ni trại thực nghiệm Liên Ninh Báo cáo khoa học năm 2001 Phần nghiên cứu giống gia cầm Viện Chăn Nuôi Hà Nội, 8/2002: trang 120 – 130 Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Thành Đồng, Phạm Bích Hường, Lê Thành Ân, Hồng Thị Nguyệt, 2005 Kết ni giữ giống gốc dòng Lương Phượng trại thực nghiệm Liên Ninh Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 Phần nghiên cứu giống gia cầm 41 Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Thành Đồng, Lê thành Ân, Hồ Xuân Tùng, Phạm Bích Hường, Hồng Thị Nguyệt, 2006 Nghiên cứu chọn tạo dòng Ri cải tiến có suất, chất lượng cao Báo cáo khoa học Viện chăn nuôi, 2006 10 Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Thành Đồng, Lê thành Ân, Hồ Xuân Tùng, Phạm Bích Hường, Hồng Thị Nguyệt, 2008 Đặc điểm ngoại hình, khả sản xuất VP2 hệ II trại thực nghiệm Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2008 Phần nghiên cứu giống gia cầm 11 Văn Lệ Hằng, 2007 Giáo trình giống vật ni Nhà xuất giáo dục, Hà Nội, ,trang 96 – 105, 167 trang 12 Đoàn Văn Lang, 2005 Khảo sát khả sinh sản nhóm ĐN sức sinh trưởng đời theo màu lông, khối lượng thể mẹ lúc 19 tuần tuổi xí nghiệp Đồng Nai Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm, Việt Nam 13 L Schuberth and Rehland, 1978 Cơ sở sinh học nhân giống nuôi dưỡng gia cầm Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội – 1978 14 Đào Đức Long, 2004 Sinh học giống gia cầm Việt Nam Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, trang 77 – 145, 239 trang 15 Lê Viết Ly, Bùi Quang Tiến, Hoàng Văn Tiệu, Bùi Đức Lũng, Lê Thị Thúy Nguyễn Thị Minh, 2001 Chuyên khảo Bảo tồn nguồn gen Việt Nam Việt Nam (Tập 2: phần gia cầm) Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 2001 110 trang 16 Trần Đình Miên Nguyễn Văn Thiện, 1995 Chọn giống nhân giống vật nuôi (Giáo trình cao học nơng nghiệp) Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội, 107 trang 17 Trần Đình Miên, 1995 Di truyền số lượng ứng dụng chăn nuôi Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội, trang – 16, 193 trang 18 Phạm Trọng Nghĩa, 2008 Bài giảng giống đại cương Tủ sách Đại học Nông Lâm TPHCM 19 Nguyễn Hoàng Phong, 1999 Khảo sát khả sản xuất sức sống số nhóm giống thả vườn nuôi trường Đại Học Nông Lâm Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP.HCM 42 20 Lương Thanh Sơn, 2010 Khảo sát ảnh hưởng trọng lượng trứng đến chất lượng trứng số tiêu ấp nở trứng Lương Phượng sở nhăn ni Bình Minh – huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP.HCM 21 Nguyễn Hồi Tao, 1985 Theo trích dẫn qua Chuyên sang Chăn Nuôi Gia Cầm Hội chăn nuôi Việt Nam 22 Hồ Văn Thế, 2011 Khảo sát khả sinh sản Lương Phượng lai LS (Lương Phượng x Sasso) trại thực nghiệm gia cầm Thống Nhất Đồng Nai (Viện Chăn Nuôi) Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP.HCM 23 Nguyễn Văn Thiện, 1995 Di truyền học số lượng ứng dụng chăn nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 208 trang 24 Lâm Minh Thuận Chế Minh Tùng, 2004 Bài giảng thực hành chăn nuôi gia cầm Tủ sách Đại Học Nông Lâm TP.HCM 25 Đàm Xuân Thủy, 2002 Khảo sát ảnh hưởng lứa tuổi đến tiêu ấp nở trứng Lương Phượng xí nghiệp chăn nuôi Phước Cơ Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP.HCM 26 Phùng Đức Tiến, Nguyễn Thị Mười, Đỗ Thị Sợi, Lê Thu Hiền ctv, 2005 Nghiên cứu khả sản xuất chất lượng thịt lai Ai Cập Ác Thái Hòa Trung Quốc Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 Phần nghiên cứu giống vật nuôi 27 Phùng Đức Tiến, Đào Thị Bích Loan, Đỗ Thị Sợi, Nguyễn Thị Mười, Lê Thu Hiền, 2007 Nghiên cứu khả sinh sản lai TP1 khả cho thịt tổ hợp lai trống Sasso XX4 với mái TP1 Báo cáo khoa học, 2008 28 Trần Cơng Xn, Phùng Đức Tiến, Hồng Văn Lộc, Bạch Thị Thanh Dân, Nguyễn Quý Khiêm, Lê Thu Hiền, Phạm Thị Minh Thu, Phạm Thùy Linh, 2003 Kết chọn tạo dòng LP1, LP2, LP3 Báo cáo khoa học, Viện Chăn Nuôi, ngày 29 – 31 tháng 12/2003 43 II TIẾNG NƯỚC NGOÀI 29 Guillaume J., 1976 The dwarfing gen dw: its effects on anatomy, physiology, nutrition, management Its application in poultry industry World s Poultry Sci J 32:285 – 303 30 Mérat P., 1990 Pleiotropic and assoociated effects of major gens In Poultry breeding and genetics (Crawford R.D., Editor) Elsevier science publisher BV Netherlands, pp 429 – 467 31 Rose SP.,1997 Principle of Poultry Science In: CAB International, New York, USA 32 Scott, T.A and Silversides, F.G, 1941 Effect of storage and layer age on quality of eggs from two lines of hens In: Poultry Science, vol.80, 1941 III INTERNET 33 Trương Thúy Hường, 2005 Đặc điểm khả sinh sản sản xuất trứng gia cầm thông tin khoa học kỹ thuật chăn nuôi số năm 2005, 25/4/2011.http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=3004 44 PHỤ LỤC Bảng Tỷ lệ đẻ sản lượng trứng Dòng LP3 LP1 Tuần SL Tỷ lệ đẻ Trứng/mái/tuần SL Tỷ lệ đẻ Trứng/mái/tuần tuổi trứng/tuần (%) (quả) trứng/tuần (%) (quả) 30 11222 71,92 5.03 2386 74.42 5.21 31 11508 74,02 5.18 2384 74.52 5.22 32 11195 72,20 5.05 2375 74.73 5.23 33 11175 72,20 5.05 2380 74.89 5.24 34 10686 74,21 5.19 2405 74.85 5.24 35 10579 73,65 5.16 2330 74.13 5.19 36 10581 73,81 5.17 2238 72.01 5.04 37 10458 73,13 5.12 2145 69.96 4.90 38 10162 71,69 5.02 2085 68.47 4.79 39 9879 70,14 4.91 2045 67.63 4.73 40 9730 69,33 4.85 1968 65.38 4.58 TB 10652.27 72,39 5.07 2249.18 71.91 5.03 45 Bảng Thức ăn tiêu thụ tiêu tốn thức ăn/10trứng Dòng LP1 LP3 Tuần Mái ĐK TĂTT TĂ/tuần TTTĂ/ tuổi (con) (gam/con/ngày) (kg) 10tr 30 458 125 400,75 1,68 31 457 125 399,88 32 454 125 33 454 34 TTTĂ/10 TTTĂ/10 Mái ĐK TĂTT TĂ/tuần TTTĂ/ (con) (gam/con/ngày) (kg) 10tr 1,85 2229 123 1919,17 1,71 1,98 1,68 1,81 2221 123 1912,28 1,66 1,97 397,25 1,67 1,82 2215 123 1907,12 1,70 2,05 125 399,00 1,68 1,85 2211 123 1903,67 1,70 2,02 459 125 401,63 1,67 2,07 2057 123 1771,08 1,66 1,81 35 449 125 392,88 1,69 1,92 2052 123 1766,77 1,67 2,13 36 444 125 388,50 1,74 1,81 2048 123 1763,33 1,67 1,76 37 438 125 383,25 1,79 1,93 2043 123 1759,02 1,68 2,07 38 435 125 380,63 1,83 1,93 2025 123 1743,53 1,72 1,95 39 432 125 378,00 1,85 2,55 2012 123 1732,33 1,75 1,93 40 430 125 376,25 1,91 2,17 2005 123 1726,31 1,77 1,85 1,74 1,97 1,70 1,96 TB trứng giống 46 trứng giống Bảng Tỷ lệ ấp nở tỷ lệ loại I Dòng LP1 Tổng Tuần trứng tuổi vào ấp LP3 Tỷ lệ Tỷ Số Tỷ lệ lệ nở/ Số nở nở/phôi trứng (con) (%) ấp loại I (%) Tổng loại I/ trứng trứng vào ấp ấp Tỷ lệ Tỷ Số Tỷ lệ lệ nở/ Số nở nở/phôi trứng (con) (%) ấp loại I (%) (%) loại I/ trứng ấp (%) 30 2164 1864 89.4 86.1 1773 81.9 9710 8469 90,2 87,2 8073 83,1 31 2204 1905 89.5 86.5 1808 82.0 9700 8448 89,4 87,1 8096 83,5 32 2188 1895 89.1 86.6 1805 82.5 9325 8218 90,5 88,1 7893 84,6 33 2160 1880 90.4 87.0 1790 82.9 9415 8312 90,3 88,3 7992 84,9 34 1943 1703 91.5 87.6 1616 83.2 9770 8679 91,2 88,8 8330 85,3 35 2050 1799 91.5 87.8 1712 83.5 8290 7376 91,2 89,0 7095 85,6 36 2145 1877 90.7 87.5 1781 83.0 10036 8993 92,7 89,6 8617 85,9 37 1982 1734 90.9 87.5 1650 83.2 8500 7295 91,9 85,8 6960 81,9 38 1976 1792 95.0 90.7 1705 86.3 8950 8011 92,8 89,5 7652 85,5 39 1480 1267 89.2 85.6 1198 80.9 8980 7962 91,3 88,7 7632 85,0 40 1735 1498 89.4 86.4 1422 82.0 9342 8601 94,6 92,1 8302 88,9 90.60 87.20 91,5 88,6 TB 82.86 47 84,9 Bảng Hiệu kinh tế Dòng Tuần tuổi LP1 TTTĂ/ 10tr (kg) TTTĂ/ 10tr giống (kg) LP3 TL Giá Chi phí trứng thành Tỷ lệ thức ăn chọn trứng nở (đồng) ấp giống (%) (%) (đồng) Giá thành (đồng) TTTĂ/ 10tr (kg) TTTĂ/ 10tr giống (kg) TL Giá Chi phí trứng thành Tỷ lệ thức ăn chọn trứng nở (đồng) ấp giống (%) (%) (đồng) Giá thành (đồng) 30 1,68 1,85 1553,96 90,7 2635,96 86,1 3216,36 1,71 1,98 1582,26 86,5 2813,30 87,2 3386,57 31 1,68 1,81 1551,86 92,4 2582,47 86,5 3160,84 1,66 1,97 1537,40 84,3 2806,09 87,1 3380,20 32 1,67 1,82 1547,52 92,1 2584,28 86,6 3161,72 1,70 2,05 1576,12 83,3 2911,05 88,1 3478,41 33 1,68 1,85 1551,07 90,8 2629,31 87,0 3203,74 1,70 2,02 1576,09 84,3 2878,02 88,3 3444,38 34 1,67 2,07 1545,05 80,8 2942,19 87,6 3512,78 1,66 1,81 1533,41 91,4 2580,27 88,8 3143,14 35 1,69 1,92 1560,03 88,0 2727,86 87,8 3297,65 1,67 2,13 1545,15 78,4 3033,53 89,0 3595,45 36 1,74 1,81 1606,08 95,8 2578,02 87,5 3149,36 1,67 1,76 1541,85 94,8 2500,89 89,6 3058,91 37 1,79 1,93 1653,07 92,4 2752,33 87,5 3323,96 1,68 2,07 1556,18 81,3 2945,61 85,8 3528,19 38 1,83 1,93 1688,99 94,8 2741,78 90,7 3293,17 1,72 1,95 1587,39 88,1 2772,86 89,5 3331,47 39 1,85 2,55 1710,15 72,4 3635,40 85,6 4219,46 1,75 1,93 1622,38 90,9 2745,85 88,7 3309,79 40 1,91 2,17 1768,83 88,2 3086,73 86,4 3665,75 1,77 1,85 1641,50 96,0 2630,27 92,1 3173,34 TB 1,74 1,97 1612,42 88,9 2808,76 87,2 3382,25 1,70 1,96 1572,70 87,2 2783,43 88,6 3348,17 48 BẢNG ANOVA Analysis of Variance for Tỷ lệ đẻ, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Tuần tuổi 10 113,566 113,566 11,357 3,56 0,029 Dòng 1,282 1,282 1,282 0,40 0,540 Error 10 31,887 31,887 3,189 Total 21 146,734 Dòng N Mean Grouping 11 72,39 A 11 71,91 A Analysis of Variance for Sản lượng trứng, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Tuần tuổi 10 0,40585 0,40585 0,04058 1,30 0,344 Dòng 0,00557 0,00557 0,00557 0,18 0,682 Error 10 0,31288 0,31288 0,03129 Total 21 0,72430 Dòng N Mean Grouping 11 5,066 A 11 5,035 A One-way ANOVA: KLtrứng versus Dòngtr Source DF SS MS F P Dongtr 125.8 125.8 6.76 0.010 Error 358 6658.5 18.6 Total 359 6784.3 49 Dongtr N Mean 180 54.431 180 53.249 Grouping A B Analysis of Variance for Tỷ lệ tr chọn ấp, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Tuần tuổi 10 302,01 302,01 30,20 0,64 0,755 Dòng 16,58 16,58 16,58 0,35 0,567 Error 10 473,24 473,24 47,32 Total 21 791,84 Dòng N Mean Grouping 11 88,95 A 11 87,21 A Analysis of Variance for Tỷ lệ phôi / tr ấp, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Tuần tuổi 10 9,1845 9,1845 0,9185 1,19 0,393 Dòng 1,7473 1,7473 1,7473 2,27 0,163 Error 10 7,7027 7,7027 0,7703 Total 21 18,6345 Dòng N Mean Grouping 11 96,84 A 11 96,27 A Analysis of Variance for Tỷ lệ nở / tr ấp, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Tuần tuổi 10 25,371 25,371 2,537 1,30 0,343 Dòng 10,091 10,091 10,091 5,17 0,046 Error 10 19,524 19,524 1,952 Total 21 54,986 50 Dòng N Mean 11 88,56 11 87,21 Grouping A B Analysis of Variance for Tỷ lệ loại I, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Tuần tuổi 10 26,758 26,758 2,676 1,10 0,444 Dòng 23,629 23,629 23,629 9,68 0,011 Error 10 24,411 24,411 2,441 Total 21 74,798 Dòng N Mean 11 84,93 11 82,85 Grouping A B Analysis of Variance for CANBAC2%tr chết phôi, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Tuần tuổi 10 2,5554 2,5554 0,2555 2,06 0,135 Dòng 0,0021 0,0021 0,0021 0,02 0,899 Error 10 1,2414 1,2414 0,1241 Total 21 3,7989 Dòng N Mean Grouping 11 2,392 A 11 2,372 A Analysis of Variance for CANBAC2%tr sát, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Tuần tuổi 10 0,125209 0,125209 0,012521 2,91 0,054 Dòng 0,170231 0,170231 0,170231 39,52 0,000 Error 10 0,043079 0,043079 0,004308 Total 21 0,338519 51 Dòng N Mean 11 1,761 11 1,585 Grouping A B Analysis of Variance for TTTĂ/10 tr, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Tuần tuổi 10 0,068227 0,068227 0,006823 3,49 0,031 Dòng 0,011364 0,011364 0,011364 5,82 0,037 Error 10 0,019536 0,019536 0,001954 Total 21 0,099127 Dòng N Mean 11 1,745 11 1,699 Grouping A B 52 ... trứng gia cầm rõ rệt Khi thi u protein có ảnh hưởng rõ đến khối lượng trứng Thi u lysin có ảnh hưởng đến tỷ lệ lòng đỏ, thi u methyonine lại chủ yếu ảnh hưởng tới lòng trắng Thi u vitamin B ảnh hưởng... ix DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 Phương pháp lấy tinh gà trống Hình 2.2 Dẫn tinh cho gà mái nuôi chuồng lồng x DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ TRANG Đồ thị 4.1 Tỷ lệ trứng... ấp trứng gồm 08 máy với công suất 40.000 trứng/máy cung cấp gà cho nhân dân trang trại nuôi gà thương phẩm 2.2 Giới thi u hai dòng gà Lương Phượng dòng trống LP1 dòng mái LP3 Từ năm 1994 – 2004
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG DÒNG TRỐNG LP1 VÀ DÒNG MÁI LP3 SINH SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TINH NHÂN TẠO, KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG DÒNG TRỐNG LP1 VÀ DÒNG MÁI LP3 SINH SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TINH NHÂN TẠO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay