PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS CÓ LỢI TỪ PHÂN HEO CON

69 51 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS LỢI TỪ PHÂN HEO CON Sinh viên: TRẦN THANH TIẾN Lớp: DH07DY Ngành: Thú Y chuyên ngành Dược Niên khóa: 2007-2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** TRẦN THANH TIẾN PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS LỢI TỪ PHÂN HEO CON Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS HỒ THỊ KIM HOA BSTY LÊ HỮU NGỌC Tháng 08/2012 i   PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên: TRẦN THANH TIẾN Lớp: DH07DY Tên đề tài: “Phân lập số chủng Lactobacillus lợi từ phân heo con” Khóa luận thực theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến, đóng góp hội đồng chấm luận văn Ngày tháng năm 2012 Giáo viên hướng dẫn TS HỒ THỊ KIM HOA ii   LỜI CẢM TẠ Con xin dâng lòng thành kính đến cha mẹ thành viên gia đình - người hết lòng ni dưỡng, quan tâm động viên Đó nguồn động viên to lớn để cố gắng vươn lên học tập Tôi xin chân thành biết ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, ban Chủ Nhiệm khoa Chăn Ni - Thú Y tồn thể thầy tận tình giảng dạy suốt thời gian học trường Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hồ Thị Kim Hoa BSTY Lê Hữu Ngọc nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Vũ Ngọc Kim Khánh tận tình giúp đỡ đồng hành với tơi q trình làm đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị, bạn phòng thực tập “Kiểm nghiệm Súc sản, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tơi hồn thành đề tài Cảm ơn tập thể lớp DH07DY giúp đỡ suốt thời gian học trường TRẦN THANH TIẾN iii   MỤC LỤC Trang Trang tựa…………………………………………………………………………… i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii TÓM TẮT LUẬN VĂN ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu .2 1.3 Yêu cầu .2 CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Hệ vi sinh vật đường ruột động vật .3 2.2 Nhóm vi khuẩn sinh a-xít lac-tic 2.3 Kháng sinh chăn nuôi 2.4 Những hệ lụy việc sử dụng kháng sinh thức ăn chăn nuôi 12 2.5 Đại cương probiotics 15 2.5.1 Giới thiệu probiotics 15 2.5.2 Vai trò probiotics .16 2.6 Sử dụng probiotics chăn nuôi 18 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22 3.1 Thời gian địa điểm thực 22 3.2 Nội dung nghiên cứu 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Đối tượng lấy mẫu phương pháp lấy mẫu 22 3.3.2 Phân lập vi khuẩn .23 iv   3.3.3 Định danh gốc vi khuẩn nghi ngờ Lactobacillus spp phản ứng PCR 25 3.3.4 Kiểm tra khả ức chế số vi khuẩn gây bệnh hội vi khuẩn gây bệnh Lactobacillus spp phân lập 26 3.3.5 Kiểm tra khả đề kháng số kháng sinh gốc vi khuẩn 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Phân lập vi khuẩn Lactobacillus spp 30 4.2 Kiểm tra khả ức chế coliforms, E coli Salmonella sp .31 4.3 Khả đề kháng kháng sinh 36 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .40 5.1 Kết luận .40 5.2 Hạn chế 40 5.3 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 51 v   DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CFU: Colony - forming unit CTAB: Cetyl Trimethylammonium Bromide EMB: Ethylene Methylene Blue Agar ETEC: Enterotoxigenic Escherichia coli FAO: Food and Agriculture Organization GAO: General Accounting Office LDC: Lysine Decarboxylase Broth PCR: Polymerase Chain Reaction MR: Methyl red MHA: Mueller Hinton Agar MRSA: De Man, Rogosa, Sharpe Agar MRSB: De Man, Rogosa, Sharpe Broth NCCLS: National Commite for Clinical Laboratory Standards TBE: Tris base - Borate - EDTA Buffer TE: Tris base - EDTA Buffer TSI: Triple Sugar Iron Agar TSB: Trypticase Soy Broth TSA: Tryptic Soy Agar VP: Voges Proskauer WHO: World Health Organization XLD: Xylose Lysine Deoxycholate Agar vi   DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Sự phân bố vi khuẩn đoạn ruột non (log10CFU/ml) Bảng 2.2: Những kháng sinh cho phép sử dụng kích thích tăng trọng châu Âu 10 Bảng 2.3: Danh sách kháng sinh phép sử dụng chăn nuôi Mỹ 11 Bảng 2.4: Các loại kháng sinh phòng trị bệnh tiêu chảy 12 Bảng 2.5: Kết kháng sinh đồ E coli (α-haemolysis) 13 Bảng 2.6: Danh sách hóa chất kháng sinh cấm sử dụng Việt Nam 14 Bảng 2.7: Danh sách loại bacteriocin .17 Bảng 3.1: Tiêu chuẩn CLSI họ Enterobacteriaceae (2010) 29 Bảng 4.1: Kết thí nghiệm Lactobacillus spp đối kháng coliforms 32 Bảng 4.2: Đường kính vòng vơ khuẩn E coli Salmonella sp 33 Bảng 4.3: Đường kính vòng vơ khuẩn thử nghiệm kháng sinh đồ (mm) .37 vii   DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1: Khuẩn lạc nghi ngờ Lactobacillus spp mơi trường Rogosa 30 Hình 4.2: Tế bào vi khuẩn nghi ngờ Lactobacillus spp kính hiển vi 31 Hình 4.3: Kết phân tích PCR 31 Hình 4.4: Vòng vơ khuẩn thí nghiệm đối kháng với E coli 34 Hình 4.5: Vòng vơ khuẩn thí nghiệm đối kháng với Salmonella sp 34 Hình 4.6: Chủng Đ22 đề kháng với tetracycline, cephalexin colistin 38 viii   TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài tiến hành nhằm mục đích phân lập tuyển chọn số chủng Lactobacillus spp mang số đặc tính lợi (có khả ức chế số vi khuẩn gây bệnh hội vi khuẩn gây bệnh đường ruột) phân heo sau cai sữa Đây bước đầu trình phân lập chủng vi khuẩn probiotics tiềm cho heo sau cai sữa cho thị trường Việt Nam 38 mẫu phân heo sau cai sữa khỏe mạnh thu thập từ trại chăn ni Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai Tiền Giang Mẫu nuôi cấy thạch Rogosa (mơi trường chun biệt nhóm lactobacilli) Dựa vào hình dạng số tính chất sinh hóa, 23 gốc vi khuẩn nghi ngờ Lactobacillus spp phân lập Bằng kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction), 23 gốc vi khuẩn nghi ngờ xác định Lactobacillus spp Khi kiểm tra khả đối kháng với coliforms phân, 11 gốc vi khuẩn Lactobacillus spp khả làm giảm log10(CFU coliforms/ml) Dịch nuôi cấy 11 gốc vi khuẩn thể khả ức chế phát triển E coli Salmonella sp phân lập từ phân heo tiêu chảy kiểm tra phương pháp khuếch tán thạch Kiểm tra kháng sinh đồ 11 gốc vi khuẩn với loại kháng sinh thường dùng trại chăn nuôi cho thấy tất gốc vi khuẩn đề kháng với colistin, gốc đề kháng neomycin, gốc đề kháng với tetracycline/cephalexin, gốc đề kháng với chloramphenicol/gentamicin khơng gốc đề kháng với penicillin Tóm lại, sau thí nghiệm, 11 gốc Lactobacillus spp phân lập từ phân heo con, chúng khả ức chế coliforms, E coli, Salmonella sp Các vi khuẩn giữ lại để tiếp tục nghiên cứu ix   39 Hacin B., Rogel I.J., Matijasic B.B., 2008 Lactobacillus isolates from weaned piglet’s mucosa with inhibitory activity against common porcine pathogen Folia Microbioglogy 53(6): 569-576 40 Follet G., 2000 Antibiotic resistance in the EU - Science Politics and Policy AgbioForum- Volume 148-155 41 Gill H.S., 2003 Probiotics to enhance anti infective defense in the gastrointestinal tract Best Practice and Research Clinical Gastroenterology 17: 755-773 42 Gorbach S L., 1996 The discovery of Lactobacillus GG Nutrion Today 31(6) 43 Gupta V., Grag R., 2009 Probiotics Indian Journal of Medical Microbiology 202-209 44 Ham J.S., Kim H.S., Hong K.H., Kim J.G., Jeong S.G., Chae H.S., Ahn J.N., Kang D.K., Kim H.u., 2002 Inhibitory activity of lactic acid bacteria against Hazardous microbes Bio-resources Intistute EASY BIO system Inc., Korea 1554 45 Harmsen H.J.M., Raangs, G.C., He, T., Degenner, J.E., and Welling, G.W 2002 Extensive set of 16S rRNA based probes for detection of bacteria in human feces Applied and Environmental Microbiology 68: 2982-2990 46 Hooper L.V., Midtvedt, T., Gordon, J.L., 2002 How host-microbial interaction shape the nutrion environment in mamalian intestine Annual Review of Nutrition 22: 283-307 47 Zamfir M., Callewaert R Cornea P.C., Savu L., Vatafu I., De Vuyst L., 1999 Purification and characterization of a bacteriocin produced by Lactobacillus acidophilus IBB 801 Journal of Applied Microbiology 87(6): 923-31 48 Jans D., 2005 Probiotics in animal nutrition FEFANA Absl 120 avenue Louise, Box 13, B 1050, Brussel, Belgium 49 Jin L.Z., Marquardt R.R., Baidoo S.K., 2000 Inhibition of enterotoxigenic Escherichia coli K88, K99, 978P by the Lactobacillus isolate from porcine intestine Journal of Agricultural Science 80: 619-624 50 Johansson M.L., 1993 Administration of different lactobacilli strains in fermented oameal soup: in vivo colonization of human intestinal mucosa and 45   effect on indigenous flora Applied and Environmental Microbiology 59: 1520 51 Johnson-Henry K.C., Hagen K.E., Gordonpour M., Tompkins T.A., Sherman P.M., 2007 Surface-layer protein extracts from Lactobacillus helveticus inhibit enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7 adhesion to epithelial cells Cellular Microbiology 9(2):356-67 52 Kalavathy R., Abdullah N., Jalaludin S Ho Y.W., 2003 Effects of Lactobacillus cultures on growth performance, abdominal fat deposition, serum lipids and weight of organs of broiler chickens British Poultry Science 44(1):139-44 53 Khai L.T.L., Vuong P.Q., Kobayashi H., Phan T.T., Loc C.B., Yamasaki S., Taniguchi T., 2002 Review: Isolation, Identification and treatment of piglet’s caused by enterotoxigenic Escherichia coli K88, K99, 978P in Can Tho province, Viet Nam Veterinary Science Division, Can Tho University 213 54 Klaenhammer T.R., 1988 Bacteriocins of lactic acid bacteria Biochime 70(3):337-349 55 LaMont J.T., 2000 The Gastroeterology 19: 291 renaissance of probiotics and prebiotics 56 Lee Y.K., Salminen S., 2009 Handbook of probiotics and prebiotics Department of Microbiology, National University of Singapore, Singapore 14 57 Leeber S., Vanderleyden J., Sigrid C.J De Keersmaecker, 2008 Genes and molecules of lactobacilli supporting probiotics action Microbiology and Molecular Biology Reviews 72(4)-728 58 Lessard M., Dupuis M., Gagnon N., Nadeau E., Matte J.J., Goulet J., Fairbrother J.M., 2009 Administration of Pediococcus acidilactici or Saccharomyces cerevisiae boulardii modulates development of porcine mucosal immunity and reduces intestinal bacterial translocation after Escherichia coli challenge Journal of Animal Science 87(3): 922-34 59 Lokar P., Harne S.D., Kalorey D.R., Kurkure N.V., 2005 Isolation, In vitro antibacterial activity, bacterial sensitivity and plasmid profile of lactobacilli Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 18(9): 1336-1342 46   60 Lilly D.M., Stillwell R.H., 1965 Probiotics: growth promoting factors produced by miccroogansnisms Science, 147: 747-748 61 Loc C.B., Khai L.T.L., Phan T.T., 2000 Review: Isolation and antibiotics sensitivity of Escherichia coli isolated from piglet diarrhea in Tan Phu Thanh village, Chau Thanh dictrict, Can Tho province Department of Veterinary Medicine, College of Agriculture, Can Tho University 62 Lodemann U., Hübener K, Jansen N, Martens H., 2006 Effects of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as probiotic supplement on intestinal transport and barrier function of piglets Archives of Animal Nutrition 60(1): 35-40 63 Mackie R.I., A Sghir, H.R Gaskins, 1999 Developmental microbial ecology of the neonatal gastrointestinal tract American Journal of Clinical Nutrition 1035 64 Marteau P., Pochart, P., Doré, J., Berá-Maillet, C., Bernalier, A., and Corthier, G 2001 Comparative study of bacterial groups within the human cecal and fecal microbiota Applied and Environmental Microbiology 67: 4939-4942 65 Mazmanian S.K., Round, J.L., Kasper, D., 2008 A microbial symbiosis factor prevents inflammatory disease Nature 453: 620-625 66 McFarlane L.V., S., McFarlane, G.T, 2004 Bacterial diversity in human gut Advances in Applied Microbiology 54: 261-289 67 McFarlane L.V., 2007 Meta-analysis of probiotics for traveler’s dirrhea Travel Medicine and Infectious Disease 5: 97-105 68 Mota-Meira M., Morency H., Lavoie M C., 2005 In vivo activity of mutacin BNy266 Journal of Antimicrobial Chemotherapy 56: 869–871 69 Naidu A.S., Biblack W.R., Clemens R.A., 1999 Probiotics spectra of lactic bacteria (LAB) Critical Reviews in: Food Science and Nutrition 39: 13-126 70 Naito S., Hayashidani H., Kaneko K., Ogawa M., Benno Y.,1995 Development of intestinal lactobacilli in normal piglets Journal of Applied Bacteriology 79(2): 230-6 71 Nousiainen J., Setala J., 1993 Lactic acid bacteria as animal probiotics Lactic Acid Bacteria Mercel Dekker, Inc., New York, 12 47   72 Nemcová R, Bomba A, Gancarcíková S, Reiffová K, Guba P, Koscová J, Jonecová Z, Sciranková L, Bugarský A., 2007 Effects of the administration of lactobacilli, maltodextrins and fructooligosaccharides upon the adhesion of E coli O8:K88 to the intestinal mucosa and organic acid levels in the gut contents of piglets Veterinary Research Communications 31(7): 791-800 73 Ouwehand A., Veterlund T., 2004 Antimicrobial components from acid lactic bacteria Acid Lactic Bacteria University of Turku Finland 375-397 74 Panda A.K., Rao S.S.R., Raju M.V.L.N., Sharma S.S., 2008 Effect of probiotic (Lactobacillus sporogenes) feeding on egg production and quality, yolk cholesterol and humoral immune response of White Leghorn layer breeders Journal of the Science of Food and Agriculture 43-47 75 Pithva S., Ambalam P., Dave J.M., Vyas B.R., 2012 Potential of probiotic Lactobacillus strains as food additives Food Additives 176-190 76 Prescott J.F., BaggotJ D with 21 contributors, 1994 Antimicrobial therapy in veterinary medicine 2nd edition Ames: Iowa State University Press 77 Presser K.A., Ratkowsky D.A., and Ross T., 1997 Modelling the growth rate of Escherichia coli as a function of pH and lactic acid concentration Applied and Environmental Microbiology 63:2355-2360 78 Pridmore R.D., Pittet A.C., Praplan F., Cavadini C., 2008 Hydrogen peroxide production by Lactobacilus johnsonii NCC53 and its role in anti-Salmonella activity FEMS Microbiology Letters 283: 210-215 79 Rani B and Khetarpaul N., 1998 Probiotic femented food mixture: possible application in clinial anti - diarrhoea usage Nutrion Health 12: 97-105 80 Riaz S., Nawaz S K., Hasnain S., 2010 Bacteriocins produced by L fermentum and L acidophilus can inhibit cephalosporin resistant E coli Brazilian Journal of Microbiology 41: 643-648 81 Roos S., Jonsson H., 2002 A high molecular masscell surface protein from L reuteri 1063 adheres to mucus component Microbiology 148: 433-442 82 Rotimi V O., Duerden, B.I., 1981 The development of the bacterial flora in normal neonates Journal of Medical Microbiology 14: 51-62 83 Saenz Y., Zarazaga, M., Brinas, L., Lantero, M., Rui-Larrea, F., Torress, C., 2001 Antibiotic resistance in E coli isolates obtained from animals, foods 48   and humans in Spain International Journal of Antimicrobial Agents 18: 353358 84 Salzman N.H., Ghosh, D., Huttner, K.M., Paterson, Y., Bevins, C.L., 2003 Protection against enteric salmonellosis in transgenic mice expressing a human intestinal defensin Nature 422, 522-526 85 Sarah L., Jos Vanderleyden and Sigrid, C J De Keersmaecker, 2008 Genes and molecules of lactobacilli supporting probiotics action Microbiology and Molecular Biology Reviews 72(4): 728 86 Saxelim M., 1997 Lactobacillus G- a human probiotic strain with through clinical documentation Food Review Internetional 13(2): 293-313 87 Servin A.L., 2004 Antagonistic activities of lactobacilli and bifidobacteria against microbial pathogens FEMS Microbiology Reviews 28:405-440 88 Spencer R.J., Chesson A., 1994) The effect of Lactobacillus spp on the attachment of enterotoxigenic Escherichia coli to isolated porcine enterocytes Journal of Applied Bacteriology 77(2): 215-20 89 Silva M., Jacobus N.V., Deneke C., and Gorbach S.L., 1987 Antimicrobial substance from a human Lactobacillus strain Antimicrobial Agents Chemother 31(8): 1231–1233 90 Singer R.S., Finch, R., Wegener, H.C., Bywater, R., Walter, J., and Lipsitch, M., 2003 Antibiotic resistance- the interplay between antibiotics use animal and human beings Lancet Infectious Diseases 3: 47-51 91 Shu Q., Qu, F and Gill, H.S., (2001) Probiotic treatment using Bifidobacterium lactis HN019 reduces weanling diarrhea associated with rotavirus and Escherichia coli infection in a piglet model Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 33: 171-177 92 Takahashi S, Egawa Y, Simojo N, Tsukahara T, Ushida K., 2007 Oral administration of Lactobacillus plantarum strain Lq80 to weaning piglets stimulates the growth of indigenous lactobacilli to modify the lactobacillial population Journal of General and Applied Microbiology 53(6): 325-32 93 Temmerman R., PotB, Huys G., Swings J., 2002 Identification and antibiotics susceptibility of bacterial isolates from probiotics products International Journal of Food Microbiology 81, 1-10 49   94 Van T.T.H., Chin J., Chapman T., Tran, L.T., Cole, P., 2008 An analysis of Escherichia coli isolations for antibiotic resistance and virulence genes International Journal of Food Microbiology 124: 217-223 95 Vanbelle M., Teller E., Focant M., 1989 Probiotics in animal nutrition: A review Archives of Animal Nutrition 7: 543-561 96 Vandenbergh P.A., 1993 Lactic acid bacteria, their metabolic products and interference with microbial growth FEMS Microbiology Reviews 221–237 97 Varga C., Rajic, A., McFall, M., Avery, B., Richar, J., Deckert, A., McEwen, S.A., 2008 Antimicrobial resistance in generic Escherichia coli isolate from swine fecal samples in 90 Alberta finishing farm Journal of Veterinary Research 75: 175-180 98 Wang J., Haifeng Ji., Zhang D., Liu H., Shan D.,Wang Y., 2011 Assessment of probiotic properties of Lactobacillus plantarum ZLP001 isolated from gastrointestinal tract of weaning pigs Institute of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Shu Guang Hua Yuan Middle Road No.9, Haidian District, Beijing 100097 50   PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng thú y (ban hành kèm theo Thông số 15/2009/TT-BNN ngày 17 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn) STT Tên hố chất, kháng sinh Chloramphenicol (Tên khác Chloromycetin, Chlornitromycin, Laevomycin, Chlorocid, Leukomycin) Furazolidon dẫn xuất nhóm Nitrofuran (Nitrofuran, Furacillin, Nitrofurazon, Furacin, Nitrofurantoin, Furoxon, Orafuran, Furadonin, Furadantin, Furaltadon, Payzone, Furazolin, Nitrofurmethon, Nitrofuridin, Nitrovin) Dimetridazole (Tên khác: Emtryl) Metronidazole (Tên khác: Trichomonacid, Flagyl, Klion, Avimetronid) Dipterex (Tên khác: Metriphonat,Trichlorphon, Neguvon, Chlorophos,DTHP); DDVP (Tên khác Dichlorvos; Dichlorovos) Eprofloxacin Ciprofloxacin Ofloxacin Carbadox 10 Olaquidox 11 Bacitracin Zn 12 Tylosin phosphate 13 Green Malachite (Xanh Malachite) 14 Gentian Violet (Crystal violet) 51   Phụ lục 2: Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng thú y (ban hành kèm theo Thông số 15/2009/TT-BNN ngày 17 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) STT Tên thuốc, hoá chất, kháng sinh Improvac (số ĐK: PFU-85 nhà sản xuất Pfizer Australia Pty Limited) Spiramycin Avoparcin Virginiamycin Meticlorpidol Meticlorpidol/Methylbenzoquate Amprolium (dạng bột) Amprolium/ethopate Nicarbazin 10 Flavophospholipol 11 Salinomycin 12 Avilamycin 13 Monensin 52   Phụ lục 3: Thông tin phân lập vi khuẩn Ký Phản Phản Phản Hình dạng tế bào ứng ứng ứng + Hình cầu, kích thước lớn catalase + oxidase + nitrate - Màu trắng, tròn, lồi, đường kính 2mm + Hình cầu, kích thước lớn + + - H03 Màu trắng, tròn, lồi, đường kính 2mm + Hình cầu, kích thước lớn + + - H04 Màu trắng, tròn, lồi, đường kính 2mm + Hình cầu, kích thước lớn + + - H05 Màu trắng, tròn, lồi, đường kính 2mm + Hình cầu, kích thước lớn + + - H06 Màu trắng, tròn, lồi, đường kính 2mm + Hình cầu, kích thước lớn + + - H07 Tròn, lồi, nhẵn + Hình que, đơn + + - H08 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - H09 Rìa nhăn, lồi, trắng sữa - Hình trứng, nảy chồi phía + - - 10 H10 Tròn, lồi, nhẵn + Hình que, xếp thành cặp - - - Chọn 11 H11 Tròn, lồi, nhẵn + Hình que, nối thành sợi - - - Chọn 12 H12 Màu trắng, tròn, lồi, đường kính 2mm + Hình cầu, kích thước lớn + + - 13 H13 Màu trắng, tròn, lồi, đường kính 2mm + Hình cầu, kích thước lớn + + - 14 H14 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - 15 H15 Rìa nhăn, lồi, trắng sữa - Hình trứng, nảy chồi phía + - - 16 H16 Rìa nhăn, lồi, trắng sữa - Hình trứng, nảy chồi + - - STT hiệu chủng H01 Màu trắng, tròn, lồi, đường kính 2mm H02 Hình thái khuẩn lạc Nhuộm Gram 53   Ghi Chọn Chọn Ký STT hiệu 17 chủng H17 18 Hình thái khuẩn lạc Nhuộm Gram Phản Phản Phản Hình dạng tế bào ứng ứng ứng catalase + oxidase - nitrate - Ghi Rìa nhăn, lồi, trắng sữa - Hình trứng, nảy chồi phía H18 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 19 H19 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 20 H20 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 21 H21 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 22 Đ22 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 23 Đ23 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 24 Đ24 Tròn, lồi, nhẵn + Hình que, xếp thành cặp - - - Chọn 25 Đ25 Tròn, lồi, nhẵn + Hình que, xếp thành cặp - - - Chọn 26 Đ26 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 27 Đ27 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 28 Đ28 Tròn, lồi, nhẵn + Hình que, xếp thành cặp - - - Chọn 29 T29 Tròn, lồi, nhẵn + Hình que, xếp thành cặp - - - Chọn 30 T30 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 31 T31 Tròn, lồi, nhẵn + Hình que, xếp thành cặp - - - Chọn 32 T32 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 33 T33 Tròn, lồi, nhẵn + Hình que, xếp thành cặp - - - Chọn 34 T34 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 54   Ký STT hiệu Hình thái khuẩn lạc chủng Nhuộm Hình dạng tế bào Gram Phản Phản Phản ứng ứng ứng catalase oxidase nitrate Ghi 35 T35 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 36 H36 Tròn, lồi, nhẵn + Cầu trực, xếp thành chuỗi - - - Chọn 37 H37 Rìa nhăn, lồi, trắng sữa - Hình elip, nảy chồi phía + - - 38 H38 Rìa nhăn, lồi, trắng sữa - Hình elip, nảy chồi phía + - - 55   Phụ lục 4: Hình ảnh phân lập Lactobacillus spp mẫu thức ăn trại chăn ni lấy mẫu Phụ lục 5: Hình ảnh phản ứng oxidase Đối chứng 56   Phụ lục 6: Hình ảnh thí nghiệm đối kháng với vi khuẩn coliforms phân Đối chứng Phụ lục 7: Một số môi trường nuôi cấy phân lập vi khuẩn Rogosa Agar (Oxoid, CM0627) Thành phần lít mơi trường Tryptone 10.00 gam Yeast extract 5.00gam Glucose 20.00 gam Sorbitan mono-oleate 1.00 gam Potassium dihydrogen phosphate 6.00 gam Amonium citrate 2.00 gam Sodium acetate (anhydrous) 17.00 gam Magnesium sulphate 0.575 gam Manganous sulphate 0.12 gam Ferrous sulphate 0.034 gam Agar 20.00 gam Wilkins-Chalgren anaerobe broth (Oxoid, CM0643) Thành phần lít mơi trường Tryptone 10.00 gam Gelatin peptone 10.00 gam 57   Yeast extract 5.00 gam Glucose 1.00 gam Sodium chloride 5.00 gam L-Arginine 1.00 gam Sodium pyruvate 1.00 gam Menadione 0.0005 gam Haemin 0.005 gam MRS Broth (Lactobacillus Broth acc to DE MAN, ROGOSA and SHARPE), (Merk, 1.10661.0500) Thành phần lít mơi trường Peptone from casein 10.00 gam Meat extract 8.00 gam Yeast extract 4.00 gam D(+)-glucose 20.00 gam Diposstasium hydrogen phosphate 2.00 gam Tween® 80 1.00 gam Di-ammonium hydrogen citrate 2.00 gam Sodium acetate 5.00 gam Magnesium sulfate 0.20 gam Manganese 0.04 gam Agar 14.00 gam Mueller Hinton Agar (Himedia, M173) Thành phần lít mơi trường Beef, infusion from 300.00 gam Casein acid hydrolysate 17.50 gam Starch 1.50 gam Agar 17.00gam MacConkey Agar w/0 cv, NaCl, w/0.5% Sodium Taurocholate (Himedia, M082) 58   Thành phần lít mơi trường Peptic digest of animal tissue 20.00 gam Lactose 10.00 gam Sodium Taurocholate 5.00 gam Neutral red 0.04 gam Agar 20.00 gam 59   ... hồn thành đề tài Cảm ơn tập thể lớp DH07DY giúp đỡ suốt thời gian học trường TRẦN THANH TIẾN iii   MỤC LỤC Trang Trang tựa…………………………………………………………………………… i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN... giúp vật chủ đạt cân thông qua hoạt động cạnh tranh đối kháng Nhờ khả sinh a-xít lac-tic, bacteriocin 16   có hoạt tính kháng khuẩn (Bảng 2.7) cạnh tranh dinh dưỡng vị trí bám thành ruột non mà... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** TRẦN THANH TIẾN PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS CĨ LỢI TỪ PHÂN HEO CON Khóa luận đệ trình để đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS CÓ LỢI TỪ PHÂN HEO CON, PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS CÓ LỢI TỪ PHÂN HEO CON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay