KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA HEO CON SAU CAI SỮA GIAI ĐOẠN 21 60 NGÀY TUỔI THUỘC MỘT SỐ GIỐNG TẠI CÔNG TY DARBY CJ GENETICS

70 53 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ******************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG SỨC SỐNG CỦA HEO CON SAU CAI SỮA GIAI ĐOẠN 21 - 60 NGÀY TUỔI THUỘC MỘT SỐ GIỐNG TẠI CÔNG TY DARBY CJ - GENETICS Họ tên sinh viên : TRẦN QUỐC VINH Ngành : CHĂN NI Lớp : DH08TA Niên khóa : 2008 - 2012 Tháng 08/2012       BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ******************** Tác giả TRẦN QUỐC VINH KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG SỨC SỐNG CỦA HEO CON SAU CAI SỮA GIAI ĐOẠN 2160 NGÀY TUỔI THUỘC MỘT SỐ GIỐNG TẠI CƠNG TY DARBY CJ GENETICS Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành CHĂN NUÔI Giáo viên hướng dẫn Th.S CAO PHƯỚC UYÊN TRÂN Tháng 08/2012 i      XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Trần Quốc Vinh Tên khóa luận: “Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo sau cai sữa giai đoạn 2160 ngày tuổi thuộc số giống Cơng ty Darby CJ Genetics” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày….tháng….năm… Giáo viên hướng dẫn Th.S Cao Phước Uyên Trân ii      LỜI CẢM ƠN * Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, q thầy Khoa Chăn Ni Thú Y, đặc biệt quý thầy cô môn Di Truyền Giống Động Vật truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Ban Giám Đốc tồn thể anh chị em cơng nhân cơng ty Darby CJ Genetics hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp * Thành thật biết ơn Thạc sỹ Cao Phước Uyên Trân tận tình hướng dẫn, dạy bảo giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài * Kính dâng lòng biết ơn lên Cha mẹ, anh chị em gia đình, người tận tụy lo lắng hy sinh để có ngày hơm * Cảm ơn Cảm ơn bạn ngồi lớp ln bên tơi, động viên chia sẻ khó khăn suốt thời gian qua TP.HCM, ngày… tháng 08 năm 2012 Người thực Trần Quốc Vinh iii      TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo sau cai sữa giai đoạn 2160 ngày tuổi thuộc số giống Công ty Darby CJ Genetics” tiến hành Công ty Darby CJ thời gian từ 06/02/2012 đến 16/05/2012 Kết thu sau: Nhiệt độ chuồng nuôi thời gian khảo sát tương đối cao chênh lệch nhiệt độ ngày cao Trọng lượng nhập hiểu chỉnh 21 ngày tuổi 5,78 kg/con, cao nhóm giống LL với 5,90 kg/con, thấp nhóm giống DD với 5,46 kg/con heo (5,73 kg/con) thấp so với heo đực (6,37 kg/con) Trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi 16,54 kg/con, cao nhóm giống DD với 17,87 kg/con thấp nhóm giống YY với 15,71kg/con heo (16,46 kg/con) thấp so với heo đực (17,27 kg/con) Tăng trọng ngày hiệu chỉnh 275,88 g/con/ngày, cao nhóm giống DD với 317,71 g/con/ngày thấp nhóm giống YY với 256,72 g/con/ngày heo (275,44 g/con/ngày) thấp so với heo đực (280,35 g/con/ngày) Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số biến chuyển thức ăn tính chung cho nhóm giống khảo sát tương ứng 408 g thức ăn/con/ngày 1,49 kg thức ăn/kg tăng trọng Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn từ 21 đến 60 ngày tuổi tính chung cho nhóm giống khảo sát 99,22 % Tỷ lệ ngày tiêu chảy, tỷ lệ ngày ho, tỷ lệ heo có triệu chứng viêm khớp heo tính chung cho nhóm giống khảo sát tương ứng 1,09 %, 3,91 %, 1,57 % Khả sinh trưởng sức sống nhóm giống xếp hạng theo thứ tự sau: nhóm giống DD, LL (hạng I) > nhóm giống YL (hạng II) > nhóm giống YY (hạng III) iv      MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC ĐỒ .x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty trách nhiệm hữu hạn Darby CJ Genetics 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Quá trình thành lập .3 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ công ty 2.1.4 Cơ cấu đàn 2.2 Đặc điểm giống heo nuôi Công ty 2.2.1 Heo Yorkshire (Y) 2.2.2 Heo Landrace (L) .6 2.2.3 Heo Duroc (D) 2.3.4 Các nhóm giống lai 2.3 Quy trình chăm sóc ni dưỡng .7 2.3.1 Hệ thống chuồng trại v      2.3.2 Chế độ nuôi dưỡng .8 2.3.3 Chăm sóc quản lý 2.3.4 Qui trình vệ sinh phòng bệnh 11 2.4 Cơ sở lý luận 12 2.4.1 Đặc điểm sinhheo cai sữa .12 2.4.2 Quá trình sinh trưởng phát dục 13 2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát dục 14 2.4.4 Nguyên nhân gây bệnh thường gặp heo sau cai sữa 16 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 20 3.1 Thời gian địa điểm .20 3.2 Phương pháp khảo sát đối tượng khảo sát 20 3.2.1 Phương pháp khảo sát 20 3.2.2 Đối tượng khảo sát 20 3.3 Các tiêu theo dõi .21 3.3.1 Nhiệt độ chuồng nuôi 21 3.3.2 Các tiêu khả tăng trọng 21 3.3.3 Các tiêu khả sử dụng thức ăn 23 3.3.4 Các tiêu sức sống 23 3.3.5 Xếp hạng khả sinh trưởng sức sống 24 3.4 Phương pháp thu thập số liệu xử lý số liệu 24 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Nhiệt độ chuồng nuôi 25 4.2 Trọng lượng nhập trọng lượng xuất 26 4.2.1 Trọng lượng nhập thực tế trọng lượng xuất thực tế 26 4.2.2 Trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi 29 4.3 Tăng trọng ngày thực tế tăng trọng ngày hiệu chỉnh 32 4.3.1 Tăng trọng ngày thực tế tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo nhóm giống 32 vi      4.3.2 Tăng trọng ngày thực tế tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo giới tính 34 4.4 Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số chuyển biến thức ăn 35 4.5 Tỷ lệ nuôi sống đến lúc xuất 36 4.6 Tỷ lệ bệnh .37 4.6.1 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 37 4.6.2 Tỷ lệ ngày ho .38 4.6.3 Tỷ lệ heo có triệu chứng viêm khớp 39 4.7 Xếp hạng khả sinh trưởng sức sống 39 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .43 PHỤ LỤC 46 vii      DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TLNTT : Trọng lượng nhập thực tế TLNHC21 : Trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi TLXTT : Trọng lượng xuất thực tế TLXHC60 : Trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi TTNTT : Tăng trọng ngày thực tế TTNHC : Tăng trọng ngày hiệu chỉnh NTTT : Ngày tuổi thực tế lúc xuất (ngày) TĂTT : Lượng thức ăn tiêu thụ ngày HSBCTĂ : Hệ số biến chuyển thức ăn kgTĂ/kgTT : Kilogram thức ăn kilogram tăng trọng n : Số số ô chuồng nuôi heo khảo sát X : Giá trị trung bình SD : Độ lệch chuẩn CV : Hệ số biến dị TSTK : Tham số thống kê TĂHH : Thức ăn hỗn hợp TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh a, b, c,… : Các giá trị trung bình có ký tự khác khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê viii      DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Cơ cấu đàn heo Công Ty .4 Bảng 2.2 Các loại TAHH sử dụng trại .8 Bảng 2.3 Thành phần dinh dưỡng thức ăn sử dụng trại heo Bảng 2.4 Quy trình tiêm phòng cho đàn heo trại 12 Bảng 2.5 Một số loại thuốc dùng điều trị bệnh viêm phổi cho heo cai sữa trại Darby 17 Bảng 2.6 Một số loại thuốc dùng điều trị bệnh tiêu chảy cho heo cai sữa trại Darby 19 Bảng 2.7 Một số loại thuốc dùng điều trị bệnh viêm khớp cho heo cai sữa trại Darby 19 Bảng 3.1 Công thức ghép phối tạo heo khảo sát 20 Bảng 3.2 Hệ số nhân hiệu chỉnh trọng lượng cai sữa 21 ngày tuổi 22 Bảng 4.1: Nhiệt độ chuồng nuôi (0C) .25 Bảng 4.2: Trọng lượng nhập thực tế, trọng lượng xuất thực tế theo nhóm giống 27 Bảng 4.3 Trọng lượng nhập thực tế xuất thực tế theo giới tính 28 Bảng 4.4 Trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi theo nhóm giống 29 Bảng 4.5 Trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi theo giới tính 31 Bảng 4.6 Tăng trọng ngày thực tế, tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo nhóm giống 32 Bảng 4.7 Tăng trọng ngày thực tế tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo giới tính 34 Bảng 4.8 Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số chuyển biến thức ăn theo nhóm giống 35 Bảng 4.9 Tỷ lệ nuôi sống đến lúc xuất 36 Bảng 4.10 Tỷ lệ ngày tiêu chảy, tỷ lệ ngày ho, tỷ lệ heo có triệu chứng viêm khớp 37 Bảng 4.11 Bảng đánh giá khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 2160 ngày tuổi .40 ix      cơng ty Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh 44 trang 24 Lê Quốc Kiệt, 2009 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 2160 ngày tuổi thuộc số nhóm giống Xí Nghiệp chăn ni heo Xn Phú Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh 45 trang 25 Đặng Quốc Phong, 2010 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 2160 ngày tuổi thuộc số nhóm giống Xí Nghiệp chăn ni heo Xn Phú Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh 44 trang 26 Nguyễn Minh Tuyến, 2009 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 2160 ngày tuổi thuộc số nhóm giống Xí Nghiệp chăn ni Thanh Bình - Trại số Khóa luận tốt nghiệp khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh 58 trang 45      PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng ANOVA trọng lượng nhập thực tế nhóm giống One-way ANOVA: P NHAP versus GIONG Source GIONG Error Total DF 379 382 S = 1.013 Level D F L Y N 25 217 89 52 SS 8.57 388.60 397.17 MS 2.86 1.03 R-Sq = 2.16% Mean 5.244 5.736 5.861 5.573 StDev 0.875 1.005 1.040 1.056 F 2.79 P 0.041 R-Sq(adj) = 1.38% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 4.90 5.25 5.60 5.95 Pooled StDev = 1.013 Grouping Information Using Tukey Method GIONG L F Y D N 89 217 52 25 Mean 5.861 5.736 5.573 5.244 Grouping A A B A B B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIONG Individual confidence level = 98.94% Descriptive Statistics: P NHAP Variable P NHAP N 383 N* Mean 5.7107 StDev 1.0197 CoefVar 17.86 Descriptive Statistics: P NHAP Variable P NHAP GIONG D F L Y N 25 217 89 52 N* 0 0 Mean 5.244 5.7359 5.861 5.573 StDev 0.875 1.0051 1.040 1.056 CoefVar 16.68 17.52 17.74 18.95 46      Phụ lục 2: Bảng ANOVA trọng lượng xuất thực tế nhóm giống One-way ANOVA: P XUAT versus GIONG Source GIONG Error Total DF 376 379 S = 2.012 Level D F L Y N 24 217 89 50 SS 59.52 1521.49 1581.00 MS 19.84 4.05 F 4.90 P 0.002 R-Sq = 3.76% R-Sq(adj) = 3.00% Mean 16.483 16.130 15.565 15.126 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 14.70 15.40 16.10 16.80 StDev 2.149 2.054 2.005 1.750 Pooled StDev = 2.012 Grouping Information Using Tukey Method GIONG D F L Y N 24 217 89 50 Mean 16.483 16.130 15.565 15.126 Grouping A A A B B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIONG Individual confidence level = 98.93% Descriptive Statistics: P XUAT Variable P XUAT N 380 N* Mean 15.888 StDev 2.042 CoefVar 12.86 Descriptive Statistics: P XUAT Variable P XUAT GIONG D F L Y N 24 217 89 50 N* 0 0 Mean 16.483 16.130 15.565 15.126 StDev 2.149 2.054 2.005 1.750 CoefVar 13.04 12.74 12.88 11.57 47      Phụ lục 3: Bảng ANOVA trọng lượng nhập thực tế theo giới tính One-way ANOVA: TLNTT GT versus GIOI TINH Source GIOI TINH Error Total S = 1.006 Level CÁI ĐỰC N 348 35 DF 381 382 SS 11.87 385.30 397.17 MS 11.87 1.01 R-Sq = 2.99% Mean 5.655 6.266 F 11.73 P 0.001 R-Sq(adj) = 2.73% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -5.70 6.00 6.30 6.60 StDev 1.016 0.894 Pooled StDev = 1.006 Grouping Information Using Tukey Method GIOI TINH ĐỰC CÁI N 35 348 Mean 6.266 5.655 Grouping A B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIOI TINH Individual confidence level = 95.00% Descriptive Statistics: TLNTT Variable TLNTT N 383 N* Mean 5.7107 StDev 1.0197 CoefVar 17.86 Descriptive Statistics: TLNTT Variable TLNTT GIOI TINH CÁI ĐỰC N 348 35 N* 0 Mean 5.6549 6.266 StDev 1.0159 0.894 CoefVar 17.96 14.27 48      Phụ lục 4: Bảng ANOVA trọng lượng xuất thực tế theo giới tính One-way ANOVA: TLXTT versus GIONG Source GIONG Error Total DF 378 379 S = 2.033 Level CÁI ĐỰC N 346 34 SS 18.31 1562.69 1581.00 MS 18.31 4.13 F 4.43 P 0.036 R-Sq = 1.16% R-Sq(adj) = 0.90% Mean 15.819 16.588 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+16.00 16.50 17.00 17.50 StDev 2.088 1.340 Pooled StDev = 2.033 Grouping Information Using Tukey Method GIONG ĐỰC CÁI N 34 346 Mean 16.588 15.819 Grouping A B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIONG Individual confidence level = 95.00% Descriptive Statistics: TLXTT GT Variable TLXTT N 380 N* Mean 15.888 StDev 2.042 CoefVar 12.86 Descriptive Statistics: TLXTT GT Variable TLXTT GIONG CÁI ĐỰC N 346 34 N* 0 Mean 15.819 16.588 StDev 2.088 1.340 CoefVar 13.20 8.08 Phụ lục 5: Bảng ANOVA trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi nhóm giống One-way ANOVA: TLNHC 21 versus GIONG Source GIONG Error Total DF 379 382 SS 3.894 324.621 328.515 MS 1.298 0.857 F 1.52 P 0.210 49      S = 0.9255 Level D F L Y R-Sq = 1.19% N 25 217 89 52 Mean 5.4563 5.7737 5.8951 5.7380 R-Sq(adj) = 0.40% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ 5.25 5.50 5.75 6.00 StDev 0.8473 0.8790 0.9827 1.0435 Pooled StDev = 0.9255 Grouping Information Using Tukey Method GIONG L F Y D N 89 217 52 25 Mean 5.8951 5.7737 5.7380 5.4563 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIONG Individual confidence level = 98.94% Descriptive Statistics: TLNHC 21 Variable TLNHC 21 N 383 N* Mean 5.7764 StDev 0.9274 CoefVar 16.05 Descriptive Statistics: TLNHC 21 Variable TLNHC 21 GIONG D F L Y N 25 217 89 52 N* 0 0 Mean 5.456 5.7737 5.895 5.738 StDev 0.847 0.8790 0.983 1.044 CoefVar 15.53 15.22 16.67 18.19 Phụ lục 6: Bảng ANOVA trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi nhóm giống One-way ANOVA: TLXHC 60 versus GIONG Source GIONG Error Total DF 376 379 S = 1.976 SS 103.47 1467.64 1571.11 MS 34.49 3.90 R-Sq = 6.59% F 8.84 P 0.000 R-Sq(adj) = 5.84% 50      Level D F L Y N 24 217 89 50 Mean 17.868 16.758 16.113 15.708 StDev 2.056 2.023 2.059 1.523 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* -) ( *-) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+16.0 17.0 18.0 19.0 Pooled StDev = 1.976 Grouping Information Using Tukey Method GIONG D F L Y N 24 217 89 50 Mean 17.868 16.758 16.113 15.708 Grouping A B C C Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIONG Individual confidence level = 98.93% Descriptive Statistics: TLXHC 60 Variable TLNHC 60 N 380 N* Mean 16.539 StDev 2.036 CoefVar 12.31 Descriptive Statistics: TLXHC 60 Variable TLXHC 60 GIONG D F L Y N 24 217 89 50 N* 0 0 Mean 17.868 16.758 16.113 15.708 StDev 2.056 2.023 2.059 1.523 CoefVar 11.50 12.07 12.78 9.70 Phụ lục 7: Bảng ANOVA trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi theo giới tính One-way ANOVA: TLNHC 21 versus GIOI TINH Source GIOI TINH Error Total S = 0.9093 DF 381 382 SS 13.056 315.010 328.065 R-Sq = 3.98% MS 13.056 0.827 F 15.79 P 0.000 R-Sq(adj) = 3.73% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 51      Level CÁI ĐỰC N 348 35 Mean 5.7250 6.3657 StDev 0.9155 0.8435 + -+ -+ -+ ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+ 5.70 6.00 6.30 6.60 Pooled StDev = 0.9093 Grouping Information Using Tukey Method GIOI TINH ĐỰC CÁI N 35 348 Mean 6.3657 5.7250 Grouping A B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIOI TINH Individual confidence level = 95.00% Descriptive Statistics: TLNHC 21 Variable TLNHC 21 N 383 N* Mean 5.7835 StDev 0.9267 CoefVar 16.02 Descriptive Statistics: TLNHC 21 Variable TLNHC 21 GIOI TINH CÁI ĐỰC N 348 35 N* 0 Mean 5.7250 6.366 StDev 0.9155 0.843 CoefVar 15.99 13.25 Phụ lục 8: Bảng ANOVA trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi theo giới tính One-way ANOVA: TLXHC60 versus GIOI TINH Source GIOI TINH Error Total S = 2.026 Level CÁI ĐỰC N 346 34 DF 378 379 SS 20.22 1550.88 1571.10 MS 20.22 4.10 F 4.93 P 0.027 R-Sq = 1.29% R-Sq(adj) = 1.03% Mean 16.466 17.275 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -16.50 17.00 17.50 18.00 StDev 2.084 1.264 Pooled StDev = 2.026 52      Grouping Information Using Tukey Method GIOI TINH ĐỰC CÁI N 34 346 Mean 17.275 16.466 Grouping A B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIOI TINH Individual confidence level = 95.00% Descriptive Statistics: TLXHC60 Variable TLXHC60 N 380 N* Mean 16.539 StDev 2.036 CoefVar 12.31 Descriptive Statistics: TLXHC60 GIOI TINH CÁI ĐỰC Variable TLXHC60 N 346 34 N* 0 Mean 16.466 17.275 StDev 2.084 1.264 CoefVar 12.66 7.32 Phụ lục 9: Bảng ANOVA tăng trọng ngày thực tế nhóm giống One-way ANOVA: TTNTT versus GIONG Source GIONG Error Total DF 376 379 S = 0.04426 Level D F L Y N 24 217 89 50 SS 0.07935 0.73672 0.81607 MS 0.02645 0.00196 R-Sq = 9.72% Mean 0.31387 0.28053 0.26136 0.25504 StDev 0.04264 0.04778 0.04188 0.03110 F 13.50 P 0.000 R-Sq(adj) = 9.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) (-* ) ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.250 0.275 0.300 0.325 Pooled StDev = 0.04426 Grouping Information Using Tukey Method GIONG D F L Y N 24 217 89 50 Mean 0.31387 0.28053 0.26136 0.25504 Grouping A B C C 53      Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIONG Individual confidence level = 98.93% Descriptive Statistics: TTNTT Variable TTNTT N 380 N* Mean 0.27480 StDev 0.04640 CoefVar 16.89 Descriptive Statistics: TTNTT Variable TTNTT GIONG D F L Y N 24 217 89 50 N* 0 0 Mean 0.31387 0.28053 0.26136 0.25504 StDev 0.04264 0.04778 0.04188 0.03110 CoefVar 13.58 17.03 16.02 12.19 Phụ lục 10: Bảng ANOVA tăng trọng ngày hiệu chỉnh nhóm giống One-way ANOVA: TTNHC versus GIONG Source GIONG Error Total DF 376 379 S = 0.04417 Level D F L Y N 24 217 89 50 SS 0.08402 0.73363 0.81765 MS 0.02801 0.00195 R-Sq = 10.28% Mean 0.31771 0.28136 0.26200 0.25672 StDev 0.04135 0.04733 0.04277 0.03179 F 14.35 P 0.000 R-Sq(adj) = 9.56% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( *-) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 0.250 0.275 0.300 0.325 Pooled StDev = 0.04417 Grouping Information Using Tukey Method GIONG D F L Y N 24 217 89 50 Mean 0.31771 0.28136 0.26200 0.25672 Grouping A B C C Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIONG 54      Individual confidence level = 98.93% Descriptive Statistics: TTNHC Variable TTNHC N 380 N* Mean 0.27588 StDev 0.04645 CoefVar 16.84 Descriptive Statistics: TTNHC Variable TTNHC GIONG D F L Y N 24 217 89 50 N* 0 0 Mean 0.31771 0.28136 0.26200 0.25672 StDev 0.04135 0.04733 0.04277 0.03179 CoefVar 13.02 16.82 16.33 12.38 Phụ lục 11: Bảng ANOVA tăng trọng ngày thực tế theo giới tính One-way ANOVA: TTNTT versus GIOI TINH Source GIOI TINH Error Total DF 378 379 S = 0.04644 Level CÁI ĐỰC N 346 34 SS 0.00069 0.81537 0.81607 MS 0.00069 0.00216 R-Sq = 0.09% Mean 0.27437 0.27911 F 0.32 P 0.571 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0.2640 0.2720 0.2800 0.2880 StDev 0.04724 0.03709 Pooled StDev = 0.04644 Grouping Information Using Tukey Method GIOI TINH ĐỰC CÁI N 34 346 Mean 0.27911 0.27437 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIOI TINH Individual confidence level = 95.00% Descriptive Statistics: TTNTT Variable TTNTT N 380 N* Mean 0.27480 StDev 0.04640 CoefVar 16.89 Descriptive Statistics: TTNTT 55      Variable TTNTT GIOI TINH CÁI ĐỰC N 346 34 N* 0 Mean 0.27437 0.27911 StDev 0.04724 0.03709 CoefVar 17.22 13.29 Phụ lục 12: Bảng ANOVA tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo giới tính One-way ANOVA: TTNHC versus GIOI TINH Source GIOI TINH Error Total DF 378 379 S = 0.04649 Level CÁI ĐỰC N 346 34 SS 0.00074 0.81690 0.81765 MS 0.00074 0.00216 R-Sq = 0.09% Mean 0.27544 0.28035 F 0.34 P 0.558 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 0.2720 0.2800 0.2880 0.2960 StDev 0.04724 0.03779 Pooled StDev = 0.04649 Grouping Information Using Tukey Method GIOI TINH ĐỰC CÁI N 34 346 Mean 0.28035 0.27544 Grouping A A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of GIOI TINH Individual confidence level = 95.00% Descriptive Statistics: TTNHC Variable TTNHC N 380 N* Mean 0.27588 StDev 0.04645 CoefVar 16.84 Descriptive Statistics: TTNHC Variable TTNHC GIOI TINH CÁI ĐỰC N 346 34 N* 0 Mean 0.27544 0.28035 StDev 0.04724 0.03779 56    CoefVar 17.15 13.48   Phụ lục 13: Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số chuyển biến thức ăn chung cho nhóm giống Descriptive Statistics: TTTA, HSCBTA Variable TTTA HSCBTA N 15 15 N* 0 Mean 408.36 1.4927 StDev 36.59 0.1403 CoefVar 8.96 9.40 Phụ lục 14: Bảng χ2 số ngày tiêu chảy Chi-Square Test: NCTC, NCKTC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Total NCTC NCKTC Total 35 3280 3315 35.92 3279.08 0.024 0.000 24 1857 20.38 1860.62 0.642 0.007 855 9.30 848.70 4.266 0.047 91 7974 87.40 7977.60 0.149 0.002 153 13966 1881 858 8065 14119 Chi-Sq = 5.135, DF = 3, P-Value = 0.162 Phụ lục 15: Bảng χ2 số ngày ho Chi-Square Test: NCH, NCKH Expected counts are printed below observed counts 57      Chi-Square contributions are printed below expected counts Total NCH NCKH Total 117 3198 3315 128.90 3186.10 1.099 0.044 78 1803 73.14 1807.86 0.323 0.013 13 845 33.36 824.64 12.428 0.503 341 7724 313.60 7751.40 2.394 0.097 549 13570 1881 858 8065 14119 Chi-Sq = 16.901, DF = 3, P-Value = 0.001 Phụ lục 16: Bảng χ2 số viêm khớp Chi-Square Test: SCK, SCKK Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts SCK SCKK Total 89 88 1.39 87.61 0.111 0.002 52 0.81 51.19 0.815 0.013 24 0.39 24.61 0.945 0.015 52 25 58      Total 213 3.40 213.60 0.106 0.002 377 217 383 Chi-Sq = 2.009, DF = WARNING: cells with expected counts less than Chi-Square approximation probably invalid cells with expected counts less than Phụ lục 17: Bảng χ2 số chết Chi-Square Test: SCC, SCS Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Total SCC SCS Total 89 89 0.70 88.30 0.697 0.006 50 0.41 51.59 6.228 0.049 24 0.20 24.80 3.302 0.026 217 1.70 215.30 1.700 0.013 380 52 25 217 383 Chi-Sq = 12.021, DF = WARNING: cells with expected counts less than Chi-Square approximation probably invalid cells with expected counts less than 59    ... nhóm giống DD, LL (hạng I) > nhóm giống YL (hạng II) > nhóm giống YY (hạng III) iv      MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN ... TRÂN Tháng 08/2012 i      XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Trần Quốc Vinh Tên khóa luận: “Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo sau cai sữa giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi... động viên chia sẻ khó khăn suốt thời gian qua TP.HCM, ngày… tháng 08 năm 2012 Người thực Trần Quốc Vinh iii      TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo sau cai
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA HEO CON SAU CAI SỮA GIAI ĐOẠN 21 60 NGÀY TUỔI THUỘC MỘT SỐ GIỐNG TẠI CÔNG TY DARBY CJ GENETICS, KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA HEO CON SAU CAI SỮA GIAI ĐOẠN 21 60 NGÀY TUỔI THUỘC MỘT SỐ GIỐNG TẠI CÔNG TY DARBY CJ GENETICS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay