KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO

66 29 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO Sinh viên thực hiện: NGUYỄN MINH SANG Lớp: DH08CN Ngành: Chăn Ni Niên khóa: 2008-2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y ******************** NGUYỄN MINH SANG KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO Khóa luận đệ trình để đáp ứng cấp Kỹ Sư ngành Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn ThS Lâm Quang Ngà KS Đoàn Trần Vĩnh Khánh Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Minh Sang Tên luận văn: “Khảo Sát Thời Gian Bảo Quản Của Một Số Môi Trường Trên Tinh Dịch Heo” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày………… Giáo viên hướng dẫn ThS Lâm Quang Ngà KS Đoàn Trần Vĩnh Khánh ii LỜI CẢM ƠN Mãi khắc ghi công ơn sinh thành, nuôi nấng cha mẹ người thân gia đình cho có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn: ThS Lâm Quang Ngà KS Đoàn Trần Vĩnh Khánh Đã hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian học thực tập tốt nghiệp Chân thành biết ơn:  Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM  Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y  Thầy Nguyễn Văn Hiệp, anh chị emtại trại thực nghiệm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Đã tận tình dạy, tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành đề tài truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học tập trường Xin cảm ơn bạn lớp DH08CN đồng hành tơi suốt q trình học tập, động viên giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn gồm phần:  Phần 1: khảo sát thời gian bảo quản loại môi trường KIEV, BTS MODENA  Phần 2: khảo sát thêm dưỡng chất vào môi trường tốt thu phần mơi trường có tốt hay không Qua tháng khảo sát loại môi trường việc trì khả sống tinh trùng tinh dịch heo, thu kết sau: Phần Thời gian bảo quản môi trường A = 0,5 MODENA (42,1giờ)> BTS (37,9 giờ)> KIEV (30,3 giờ) Phần + Thời gian bảo quản trung bình mơi trường A = 0,5 M + GEL 175 (43,1 giờ) > MODENA (40,2 giờ) > M + GEL + CYS (31,2giờ) + Thời gian bảo quản trung bình môi trường A = M + GEL 175 (103,2 giờ)> MODENA (88,8giờ) > M + GEL + CYS (78giờ) Với M + GEL 175: Modena + Gelatine 175 M + GEL + CYS: Modena + Gelatine + Cysteine iv MỤC LỤC XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT LUẬN VĂN iv MỤC LỤC v Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC ĐÍCH 1.3 Yêu cầu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN .3 2.1 KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH NHÂN TẠO 2.2 SỰ TRƯỞNG THÀNH VỀ TÍNH DỤC 2.2.1 Khái niệm thành thục tính dục .3 2.2.2 Các yếu tốảnh hưởng đến trưởng thành tính dục 2.2.3Thời gian sử dụng đực giống .4 2.3 TINH DỊCH (SEMEN) 2.3.1 Tinh (Seminal plasma) .6 2.3.2 Tinh trùng (Spermatozoa) 2.3.3 Hoạt lực tinh trùng tinh dịch sinh học 2.4 CHỨC NĂNG CỦA DỊCH HOÀN PHỤ (EPIDIDYMUS) .10 2.5CHỨC NĂNG CỦA TUYẾN SINH DỤC PHỤ (ACCESSORY GLAND) .10 2.5.1 Tuyến tinh nang (Vesiculary gland) 10 2.5.2 Tuyến tiền liệt (Prostate gland) 10 2.5.3 Tuyến cầu niệu đạo (Cowper gland or Bulbourethral gland) 10 2.6 NHỮNG ĐẶC TÍNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA TINH TRÙNG 11 2.6.1 Những đặc tính tinh trùng .11 2.6.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sống tinh trùng .12 v 2.7 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TINH VÀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH 13 2.7.1 Dinh dưỡng .13 2.7.2 Chăm sóc quản lý .14 2.7.3 Tích VAC (109 tinh trùng/lần lấy) 18 2.8 TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ CHẤT SỬ DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG 18 2.8.1 Glucose .18 2.8.2 Buffers 18 2.8.3 Trilon B: EDTA (Ethyl Diamine Tetra Acetate) 19 2.8.4 Chất điện giải không điện giải môi trường 20 2.8.5 Gelatine 20 2.8.6 Cysteine 20 2.9 LƯỢC DUYỆT CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 21 2.9.1 Cơng trình nghiên cứu chọn dưỡng chất để bảo quản tinh dịch heo 100C 21 2.9.2 Cơng trình nghiên cứu hiệu việc bảo quản tinh thỏ 150C đến khả thụ tinh 22 2.9.3 Nghiên cứu khả bảo tồn tinh dịch môi trường: Kiev, Beltsville Thawing Solution (BTS) Modena 23 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 24 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 24 3.1.1 Thời gian 24 3.1.2 Địa bàn khảo sát .24 3.2 ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT 24 3.2.1 Giống 24 3.2.2 Nuôi dưỡng đực giống 24 3.3 TINH DỊCH DÙNG THÍ NGHIỆM 25 3.4 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM .25 3.4.1 Chỉ tiêu khảo sát .25 3.4.2 Phương pháp khảo sát 26 vi 3.4.3 Thực thí nghiệm phần I: So sánh thời gian bảo quản tinh dịch môi trường KIEV, BTS, MODENA 28 3.4.4 Thực thí nghiệm phần II: Bổ sung chất vào môi trường tốt .29 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THỐNG KÊ 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 PHẦN SO SÁNH HOẠT LỰC VÀ THỜI GIAN CỦA MÔI TRƯỜNG ĐANG SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM 32 4.2 PHẦN KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN BỔ SUNG THÊM DƯỠNG CHẤT VÀO MÔI TRƯỜNG TỐT NHẤT (MODENA) 35 4.2.1 Kết phần thêm dưỡng chất hoạt lực tinh trùng đến A = 0,5 35 4.2.2 Kết phần thêm dưỡng chất hoạt lực tinh trùng đến A=0 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 KẾT LUẬN 40 5.2 ĐỀ NGHỊ .41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tuổi thành thục tính dục số loài gia súc 4  Bảng 2.2 Thành phần hóa học tinh dịch heo 5  Bảng 2.3 Lượng xuất tinh nồng độ tinh dịch số loài gia súc gia cầm 6  Bảng 2.4 Kích thước tinh trùng số lồi 8  Bảng 2.5 Thời gian tinh trùng qua dịch hoàn phụ loài gia súc 10  Bảng 2.6 Độ pH số loài .13  Bảng 2.7 Nồng độ tinh trùng biến động theo mùa 15  Bảng 2.8 Kết tiêu khảo sát theo độ tuổi đực giống 16  Bảng 2.9 Khả sản xuất tinh heo đực 16  Bảng 2.10 Chu kỳ khai thác tinh dịch .17  Bảng 3.1 Thành phần hóa chất môi trường KIEV, BTS MODENA (trong 100ml môi trường) 27  Bảng 3.2 Thang điểm đánh giá hoạt lực tinh trùng 28  Bảng 3.3 mốc thời gian theo dõi tinh dịch thí nghiệm phần II 31  Bảng 4.1 Thời gian bảo quản tinh dịch qua lần khảo sát đến A= 0,5 32  Bảng 4.2 Tham số thống kê thời gian bảo quản tinh dịch đực giống Duroc (A=0,5) 33  Bảng 4.3 Thời gian bảo quản tinh dịch qua lần khảo sát đến (A=0,5) .35  Bảng 4.4 Tham số thống kê thời gian bảo quản tinh dịch đực giống Duroc (A= 0,5) .36  Bảng 4.5 Thời gian bảo quản tinh dịch qua lần khảo sát đến A = 37  Bảng 4.6 Tham số thống kê thời gian bảo quản tinh dịch đực giống Duroc 38  (A=0) 38 viii Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sau tháng theo dõi khả bảo quản loại mơi trường thí nghiệm Chúng tơi rút kết luận  Đối với phần I Thời gian bảo quản môi trường A = 0,5 MODENA (42,1 giờ) > BTS (39,53 giờ) > KIEV (30,3 giờ) Hoạt lực MODENA giảm chậm so với mơi trường lại thời gian bảo quản MODENA BTS khác biệt không nhiều cao so với KIEV  Đối với phần II + Thời gian bảo quản trung bình môi trường A = 0,5 M+Gelatine175 (43,1 giờ) > Modena (40,2 giờ) > M+Gelatine175+Cysteine (31,2giờ) + Thời gian bảo quản trung bình mơi trường A = M+Gelatine175(103,2giờ)>Modena(88,8giờ)>M+Gelatine175+Cysteine (78giờ) Kết cho thấy, mơi trường có bổ sung Gelatine Cysteine cho kết thấp nhất, Cysteine chất có chức ni tế bào Môi trường Modena bổ sung Gelatine cho kết cao, bảo quản tinh dịch tối đa 144 Như vậy, tinh dịch cần vận chuyển xa nên chọn môi trường bảo quản thêm Gelatine 40 5.2 ĐỀ NGHỊ Cần kết hợp việc nghiên cứu thời gian bảo quản loại môi trường việc sử dụng tinh dịch pha chế từ mơi trường gieo nái, qua biết xác với hoạt lực nái có khả thụ thai hoạt lực tốt vừa đáp ứng cho việc đâu thai, số heo sinh nhiều sức sống cao Mặt khác, theo chúng tơi, nên có đề tài nghiên cứu xác kết hợp Gelatine Cysteine thời gian bảo quản tinh trùng lại khơng cao có Gelatine loại Ngồi ra, môi trường Modena nên lặp lại diện rộng để có kết thuyết phục từ có sở để áp dụng rộng rãi Việt Nam thời gian hoạt lực tinh trùng bảo quản Modena khơng thua nhiều so với Modena có bổ sung Gelatine, mà giá thành để tạo Modena thấp Modena + Gelatine 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tiếng việt Nguyễn Tấn Anh-Nguyễn Quốc Đạt, 1997 Thụ tinh nhân tạo gia súc-gia cầm Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Tp HCM Trần Văn Chính, 2010 Giáo trình giống đại cương Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường ĐHNL Tp.HCM Lâm Quang Ngà, 2005 Giáo trình truyền tinh truyền phơi Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường ĐHNL Tp.HCM Nguyễn Thiện Nguyễn Tấn Anh, 1993 Thụ tinh nhân tạo cho lợn ViệtNam NXB Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Thiện-Nguyễn Tấn Anh-Đỗ Hữu Hoan, 2006 Kỹ thuật thụ tinhnhân tạo cho lợn Việt Nam Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1998 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Tp.HCM Võ Văn Ninh, 1999 Bài giảng chăn nuôi heo khoa chăn nuôi thú y Trường ĐHNL Tp HCM Nguyễn Ngọc Thùy Trang, 2007 Khảo sát thời gian bảo quản số môi trường tinh dịch heo Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHNL Tp.HCM Võ Văn Ninh, 1999.kĩ thuật chăn nuôi heo Trường ĐHNL Tp HCM Phần tiếng nước 10 Boar semen preservation IV IVth International Conference on Boar Semen Preservation Beltsville, Maryland USA 11 http://cat.insit.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13743219 12 www.journals.elsevierhealth.com/peridicals 13 www.vitamins-supplements.org/amino-acids/cysteine.php 14 http://www.gelatine.org 15 www.vitamins-supplements.org/amino-acids/cysteine.php 42 PHỤ LỤC A Số liệu phần Mẫu Hoạt lực Thời gian(h) KIEV BTS MODENA 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,65 0,6 12 0,55 0,6 0,55 24 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 12 0,55 0,65 0,65 24 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 36 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,75 0,75 0,75 12 0,6 0,7 0,7 24 0,5 0,6 0,65 0,5 0,5 36 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 12 0,65 0,55 0,6 24 0,5 0,55 0,6 0,5 0,5 36 Nồng độ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,75 0,75 0,7 12 0,7 0,7 0,6 24 0,6 0,6 0,5 36 0,5 0,5 0,75 0,75 43 0,75 (triệu tt/ml) 520 510 420 395 380 400 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 12 0,65 0,65 0,6 24 0,6 0,6 0,6 36 0,6 0,6 0,6 48 0,5 0,55 0,55 0,5 0,5 56 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,75 0,7 0,75 12 0,7 0,7 0,7 24 0,5 0,5 0,6 36 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,75 0,75 0,75 12 0,7 0,7 0,7 24 0,7 0,6 0,7 36 0,6 0,55 0,65 48 0,5 0,5 0,55 56 0,75 0,75 0,75 0,65 0,73 0,7 0,6 0,65 0,65 12 0,5 0,55 0,6 0,5 0,55 36 11 520 0,5 24 10 500 473 0,5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,65 0,7 0,7 12 0,55 0,6 0,62 24 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,75 0,75 0,75 12 0,65 0,75 0,75 24 0,6 0,7 0,7 44 500 520 36 0,5 48 12 0,6 0,65 0,5 0,55 56 0,55 72 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 0,7 0,75 12 0,7 0,7 0,7 24 0,65 0,6 0,65 36 0,6 0,55 0,6 48 0,5 0,5 0,55 56 13 0,5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,65 0,65 0,65 12 0,55 0,65 0,6 24 0,5 0,55 0,55 0,5 0,5 36 14 473 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,65 0,65 12 0,55 0,6 0,6 24 0,5 0,55 0,55 0,5 0,5 36 500 415 48 15 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 12 0,6 0,65 0,65 24 0,55 0,6 0,6 36 0,5 0,5 0,55 48 16 450 0,5 0,85 0,85 0,85 0,7 0,8 0,8 0,65 0,7 0,75 12 0,6 0,65 0,7 24 0,55 0,55 0,6 45 495 36 0,5 0,5 0,55 48 17 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 12 0,65 0,65 0,65 24 0,55 0,55 0,6 36 0,5 0,5 0,55 48 18 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,6 0,65 0,7 12 0,6 0,6 0,65 24 0,55 0,55 0,6 36 0,5 0,5 0,6 48 19 20 21 436 0,5 0,8 0,8 0,8 0,65 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 12 0,6 0,7 0,7 24 0,5 0,65 0,65 36 0,6 0,6 48 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,75 0,8 0,65 0,7 0,75 12 0,6 0,7 0,7 24 0,55 0,65 0,68 36 0,5 0,65 0,65 48 0,6 0,6 56 0,5 0,5 0,7 0,75 0,8 0,75 0,75 0,8 0,6 0,7 0,75 12 0,55 0,65 0,7 24 0,5 0,55 0,6 0,5 0,5 36 420 46 357 380 356 B Số liệu phần 2, bổ sung thêm dưỡng chất Mẫu Thời gian M+G M+G+C MODENA 0,75 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,65 12 0,58 0,55 0,6 24 0,45 0,5 0,55 36 0,4 0,4 0,5 48 0,2 0,2 0,4 72 0,1 0,1 0,3 475 0,1 0,75 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 0,6 0,65 0,65 12 0,55 0,6 0,62 24 0,5 0,4 0,58 36 0,4 0,2 0,5 48 0,35 0,1 0,4 72 0,2 0,2 96 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,65 0,65 0,68 0,6 0,6 0,65 12 0,58 0,55 0,6 24 0,45 0,5 0,55 36 0,4 0,48 0,5 48 0,3 0,3 0,52 72 0,2 0,1 0,4 96 0,1 495 520 0,3 120 (triệu tt/ml) (h) 96 Nồng độ Hoạt lực 0,1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 0,75 0,7 0,68 0,7 47 400 12 0,68 0,65 0,65 24 0,65 0,5 0,6 36 0,55 0,4 0,5 48 0,5 0,2 0,3 72 0,4 0,1 0,2 96 0,2 120 0,1 0,1 144 0,75 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 0,68 0,65 0,68 12 0,65 0,6 0,65 24 0,6 0,5 0,6 36 0,55 0,4 0,55 48 0,53 0,25 0,5 72 0,4 0,1 0,2 96 0,2 120 0,1 0,73 0,73 0,73 0,7 0,7 0,7 0,65 0,65 0,65 12 0,65 0,62 0,6 24 0,6 0,55 0,58 36 0,55 0,3 0,55 48 0,35 0,2 0,5 72 0,25 0,1 0,3 96 0,1 0,8 0,8 0,8 0,75 0,7 0,7 0,65 0,6 0,6 12 0,63 0,5 0,55 24 0,6 0,4 0,5 36 0,5 0,3 0,4 48 0,45 0,2 0,3 72 0,3 0,1 0,2 96 0,1 355 0,1 425 0,1 0,1 48 457 10 11 0,8 0,8 0,8 0,7 0,65 0,7 0,65 0,6 0,65 12 0,6 0,5 0,6 24 0,53 0,4 0,5 36 0,45 0,35 0,4 48 0,35 0,2 0,3 72 0,2 0,1 0,1 96 0,1 0,75 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 0,68 0,65 0,65 12 0,65 0,6 0,6 24 0,6 0,5 0,55 36 0,5 0,4 0,5 48 0,45 0,3 0,4 72 0,4 0,2 0,3 96 0,3 0,1 0,1 120 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,68 0,68 0,65 0,65 0,6 12 0,6 0,6 0,55 24 0,55 0,5 0,5 36 0,5 0,45 0,4 48 0,35 0,4 0,3 72 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,65 0,65 0,65 0,62 12 0,63 0,6 0,6 24 0,58 0,55 0,5 36 0,5 0,35 0,4 48 0,3 0,3 0,2 72 0,2 0,1 0,1 96 0,1 49 506 512 513 455 12 13 14 15 0,7 0,7 0,7 0,68 0,7 0,68 0,6 0,65 0,65 12 0,55 0,6 0,6 24 0,5 0,58 0,55 36 0,45 0,5 0,5 48 0,35 0,3 0,3 72 0,1 0,1 0,1 0,75 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 0,65 0,6 0,6 12 0,62 0,5 0,58 24 0,55 0,4 0,5 36 0,5 0,35 0,45 48 0,42 0,2 0,4 72 0,35 0,1 0,3 96 0,1 0,8 0,8 0,8 0,78 0,75 0,75 0,75 0,7 0,7 12 0,7 0,6 0,6 24 0,65 0,5 0,55 36 0,6 0,45 0,5 48 0,4 0,35 0,48 72 0,3 0,2 0,35 96 0,2 0,1 0,2 120 0,1 0,8 0,8 0,8 0,75 0,75 0,75 0,7 0,68 0,7 12 0,68 0,65 0,65 24 0,65 0,6 0,6 36 0,6 0,5 0,55 48 0,5 0,3 0,4 72 0,4 0,2 0,3 96 0,3 0,1 0,1 120 0,2 520 530 0,1 515 0,1 50 507 16 17 18 19 144 0,1 0,8 0,8 0,8 0,75 0,75 0,75 0,68 0,7 0,72 12 0,6 0,68 0,7 24 0,58 0,6 0,63 36 0,58 0,55 0,6 48 0,5 0,5 0,52 72 0,4 0,3 0,4 96 0,3 0,1 0,2 120 0,1 0,8 0,8 0,8 0,75 0,8 0,73 0,7 0,75 0,7 12 0,68 0,67 0,65 24 0,63 0,65 0,6 36 0,55 0,5 0,5 48 0,45 0,35 0,4 72 0,3 0,1 0,2 96 0,2 120 0,1 0,8 0,8 0,8 0,75 0,7 0,7 0,7 0,62 0,65 12 0,65 0,6 0,5 24 0,62 0,55 0,45 36 0,58 0,5 0,4 48 0,5 0,4 0,3 72 0,4 0,2 0,1 96 0,35 0,1 120 0,2 144 0,1 0,8 0,8 0,8 0,75 0,73 0,75 0,7 0,65 0,68 12 0,65 0,5 0,6 504 0,1 498 0,1 51 444 400 20 24 0,58 0,45 0,55 36 0,5 0,4 0,4 48 0,3 0,2 0,3 72 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,75 0,73 0,75 0,7 0,65 0,68 12 0,65 0,5 0,6 24 0,58 0,35 0,5 36 0,5 0,4 0,35 48 0,3 0,2 0,1 72 0,1 0,1 52 490 C Số liệu tiêu phẩm chất tinh dịch Chỉ tiêu Lần lập Dung lượng Hoạt lực Nồng độ VAC (ml/lần xuất tnh) % (triệu tt/ml) (tỷ tt) lại 150 0,8 520 62,4 150 0,75 510 57,4 120 0,8 420 40,3 150 0,75 395 44,4 170 0,8 380 51,7 150 0,75 400 45,0 175 0,8 500 70,0 195 0,8 520 81,1 150 0,75 473 53,2 10 155 0,8 500 62,0 11 170 0,8 520 70,7 12 190 0,75 473 67,4 13 180 0,8 500 72,0 14 170 0,8 415 56,4 15 140 0,8 450 50,4 16 150 0,8 495 59,4 17 150 0,8 420 50,4 18 160 0,75 430 51,6 19 150 0,8 357 42,8 20 150 0,8 380 45,6 21 155 0,8 356 44,1 22 170 0,75 475 60,6 23 175 0,75 495 65,0 24 195 0,8 520 81,1 25 160 0,75 400 48,0 26 155 0,75 355 41,3 27 160 0,75 425 51,0 28 150 0,8 457 54,8 29 140 0,8 506 56,7 30 160 0,75 512 61,4 53 31 160 0,8 513 65,7 32 150 0,8 455 54,6 33 165 0,8 520 68,6 34 160 0,75 530 63,6 35 155 0,75 515 59,9 36 150 0,8 507 60,8 37 145 0,8 504 58,5 38 150 0,8 498 59,8 39 150 0,8 444 53,3 40 150 0,8 400 48,0 41 150 0,8 490 58,8 TB 158 0,78 461,83 57,1 54 ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y ******************** NGUYỄN MINH SANG KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MƠI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO Khóa luận đệ trình... Vĩnh Khánh Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Minh Sang Tên luận văn: “Khảo Sát Thời Gian Bảo Quản Của Một Số Môi Trường Trên Tinh Dịch Heo” Đã... chất tiết tuyến tinh nang (Eliasson cs, 1974) Từ chổ tinh trùng chuyển động tronng tinh chuyển sang chuyển động cổ tử cung, kiểu vận động đuôi thay đổi xuyên qua niêm dịch chu kỳ có thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO, KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay