KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI THUẦN THUỘC CÔNG TY TNHH DARBYCJ GENETICS TỈNH BÌNH DƯƠNG

108 16 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CHĂN NI -THÚ Y **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI THUẦN THUỘC CÔNG TY TNHH DARBY-CJ GENETICS TỈNH BÌNH DƯƠNG Sinh viên thực Lớp Ngành Niên khóa Tháng 08/2012 : NGUYỄN CHÍ THANH : DH08TA : CNSX Thức Ăn Chăn Nuôi : 2008-2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CHĂN NI-THÚ Y **************** NGUYỄN CHÍ THANH KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI THUẦN THUỘC CƠNG TY TNHH DARBY-CJ GENETICS TỈNH BÌNH DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn: ThS CAO PHƯỚC UYÊN TRÂN Tháng 8/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Chí Thanh Tên khóa luận: Khảo sát sức sinh sản nhóm giống heo nái thuộc Cơng Ty TNHH DARBY – CJ GENETICS Đã hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa, ngày ….tháng… năm…… Giáo viên hướng dẫn ThS.Cao Phước Uyên Trân ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài nhận giúp đỡ tận tình tạo điều kiện đóng góp ý kiến q báu để trình bày hồn thiện luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Ban chủ nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y thầy, cô giáo khoa, người trang bị cho kiến thức quý báu, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ phương diện trình thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn: ThS.Cao Phước Uyên Trân khơng quản thời gian tận tình giúp đỡ phương hướng phương pháp nghiên cứu hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh chị cán Khoa Chăn Nuôi Thú Y; Ban Giám Đốc Cơng Ty TNHH DARBY – CJ GENETICS tồn thể cô, chú, anh, chị công nhân công ty tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình thực luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên khích lệ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước giúp đỡ quý báu đó! TP.HCM, tháng năm 2012 Tác giả khóa luận Nguyễn Chí Thanh iii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Luận văn: “Khảo sát sức sinh sản nhóm giống heo nái thuộc Công Ty TNHH DARBY – CJ GENETICS” thực Công Ty TNHH Darby- CJ Genetics, từ ngày 6/2/2012 đến ngày 31/5/2012 Đã khảo sát 135 heo nái thuộc nhóm giống gồm 357 lứa đẻ (từ lứa đến lứa 8) Qua trình tiến hành khảo sát, kết cho thấy: - Tuổi phối giống lần đầu: LL (282,00 ngày) < YY(283,75 ngày) < DD (300,07 ngày) - Tuổi đẻ lứa đầu: LL (396,83 ngày) < YY (397,40 ngày) < DD (413,07 ngày) - Số heo đẻ ổ: YY (10,95 con/ổ) > LL (10,16 con/ổ) > DD (8,31 con/ổ) - Số heo sơ sinh sống : YY (9,29 con/ổ) > LL (9,08 con/ổ) > DD (7,43 con/ổ) - Số heo sơ sinh sống điều chỉnh: YY (9,99 con/ổ) > LL (9,76 con/ổ) > DD (8,13 con/ổ) - Số heo chọn nuôi: LL (8,60 con/ổ) > YY (8,48 con/ổ) > DD (7,40 con/ổ) - Số heo giao nuôi: LL (10,02 con/ổ) > YY (9,83 con/ổ) > DD (8,94 con/ổ) - Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống: LL (13,36 kg/ổ) > YY (12,57 kg/ổ) > DD (11,17 kg/ổ) - Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống: DD (1,51 kg/con) > LL (1,47 kg/con) >YY (1,35 kg/con) - Tuổi cai sữa heo con: DD (21,77 ngày) > LL (21,34 ngày) > YY (21,22 ngày) - Số heo cai sữa: LL (9,11 con/ổ) > YY (8,72 con/ổ) > DD (7,71 con/ổ) - Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa: LL (50,63 kg/ổ) > YY (44,70 kg/ổ) > DD (39,32 kg/ổ) - Trọng lượng bình quân heo cai sữa: LL (5,56 kg/con) > YY (5,12 kg/con) > DD (5,09 kg/con) - Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh: LL (55,83 kg/ổ) > YY (49,63 kg/ổ) > DD (44,49 kg/ổ) - Khoảng cách hai lứa đẻ: DD (161,67 ngày) > LL (157,27 ngày) > YY (154,35 ngày) - Số lứa đẻ nái năm: YY (2,39 lứa) > LL (2,35 lứa) > DD (2,28 lứa) - Số heo cai sữa nái năm: YY (21,21 con/ổ) > LL (21,16 con/ổ) > DD (15,64 con/ổ) - Dựa vào số SPI, xếp hạng khả sinh sản từ cao xuống thấp sau: LL 110,01 điểm (hạng I) > YY 95,23 điểm (hạng II) > DD 71,54 điểm (hạng III) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT LUẬN VĂN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ xii DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ xiii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xiv CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH DARBY- CJ GENETICS 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Quá trình thành lập lịch sử phát triển công ty 2.1.3 Mục tiêu công ty 2.1.4 Tổ chức quản lý sản xuất 2.1.5 Nhiệm vụ công ty 2.1.6 Cơ cấu đàn 2.1.7 Điều kiện ni dưỡng chăm sóc heo khảo sát 2.1.7.1 Hệ thống chuồng trại 2.1.7.2 Chế độ nuôi dưỡng 2.1.7.3 Chăm sóc quản lý v 2.1.7.3.1 Heo hậu bị 2.1.7.3.2 Heo nái mang thai 2.1.7.3.3 Heo nái đẻ nuôi 2.1.7.3.4 Heo theo mẹ 2.1.7.3.5 Heo cai sữa 2.1.7.3.6 Heo thịt 10 2.1.8 Quy trình tiêm phòng 11 2.2 SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ GIỐNG HEO 13 2.2.1 Heo Yorkshire 13 2.2.2 Heo Landrace 13 2.2.3 Heo Duroc 14 2.3 MỘT SỐ YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA HEO NÁI 14 2.3.1 CÁC YẾU TỐ VỀ SINH LÝ SINH DỤC 14 2.3.1.1 Tuổi thành thục 14 2.3.1.2 Tuổi phối giống lần đầu 15 2.3.1.3 Tuổi đẻ lần đầu 15 2.3.2 CÁC YẾU TỐ VỀ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA HEO NÁI 15 2.3.2.1 Số heo đẻ ổ 16 2.3.2.2 Số heo sơ sinh sống tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa 16 2.3.2.3 Trọng lượng heo sơ sinh toàn ổ 17 2.3.2.4 Số heo cai sữa lứa 17 2.3.2.5 Trọng lượng heo cai sữa 17 2.3.2.6 Khoảng cách hai lứa đẻ 18 2.3.2.7 Số lứa đẻ nái năm 18 2.3.2.8 Số heo cai sữa nái năm 18 2.4 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI 18 2.4.1 Yếu tố di truyền 18 2.4.2 Yếu tố ngoại cảnh 19 vi 2.5 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI 19 2.5.1 Chọn giống 19 2.5.2 Phối giống quản lý 19 2.5.3 Dinh dưỡng 20 2.5.4 Khí hậu chuồng ni 20 2.5.5 Thú y 20 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 21 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 21 3.2 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 21 3.3 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 21 3.4 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 22 3.4.1 Tuổi phối giống lần đầu 22 3.4.2 Tuổi đẻ lứa đầu 22 3.4.3 Số heo đẻ ổ 22 3.4.4 Số heo sơ sinh sống 23 3.4.5 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh 23 3.4.6 Số heo sơ sinh chọn nuôi 23 3.4.7 Số heo sơ sinh giao nuôi 23 3.4.8 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống 23 3.4.9 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống 23 3.4.10 Số heo cai sữa 24 3.4.11 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 24 3.4.12.Trọng lượng bình quân heo cai sữa 24 3.4.13 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 24 3.4.14 Khoảng cách lứa đẻ 25 3.4.15 Số lứa đẻ nái năm 25 3.4.16 Số heo cai sữa nái năm 25 3.4.17.Chỉ số SPI xếp hạng khả sinh sản giống heo nái 26 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ KHẢO LUẬN 27 vii 4.1 TUỔI PHỐI GIỐNG LẦN ĐẦU 27 4.2 TUỔI ĐẺ LỨA ĐẦU 28 4.3 SỐ HEO CON ĐẺ RA TRÊN Ổ 30 4.3.1 So sánh giống 30 4.3.2 So sánh lứa đẻ 31 4.4 SỐ HEO CON SƠ SINH CÒN SỐNG 33 4.4.1 So sánh giống 33 4.4.2 So sánh lứa đẻ 35 4.5 SỐ HEO CON SƠ SINH CÒN SỐNG ĐÃ ĐIỀU CHỈNH 36 4.6 SỐ HEO CON SƠ SINH CHỌN NUÔI 38 4.6.1 So sánh giống 38 4.6.2 So sánh lứa đẻ 39 4.7 SỐ HEO CON GIAO NUÔI 41 4.7.1 So sánh giống 41 4.7.2 So sánh lứa đẻ 42 4.8 TRỌNG LƯỢNG TOÀN Ổ HEO CON SƠ SINH CÒN SỐNG 44 4.8.1 So sánh giống 44 4.8.2 So sánh lứa đẻ 46 4.9 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN HEO CON SƠ SINH CÒN SỐNG 47 4.9.1 So sánh giống 47 4.9.2 So sánh lứa đẻ 49 4.10 TUỔI CAI SỮA HEO CON 50 4.10.1 So sánh giống 50 4.10.2 So sánh lứa đẻ 52 4.11 SỐ HEO CON CAI SỮA 53 4.11.1 So sánh giống 53 4.11.2 So sánh lứa đẻ 55 4.12 TRỌNG LƯỢNG TOÀN Ổ HEO CON CAI SỮA 56 4.12.1 So sánh giống 56 viii 4.12.2 So sánh lứa đẻ 58 4.13 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN HEO CON CAI SỮA 59 4.13.1 So sánh giống 59 4.13.2 So sánh lứa đẻ 61 4.14 TRỌNG LƯỢNG TOÀN Ổ HEO CON CAI SỮA ĐÃ ĐIỀU CHỈNH 62 4.15 KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI LỨA ĐẺ 64 4.16 SỐ LỨA ĐẺ CỦA NÁI TRÊN NĂM 65 4.17 SỐ HEO CON CAI SỮA CỦA NÁI TRÊN NĂM 67 4.18 CHỈ SỐ SPI VÀ XẾP HẠNG KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC GIỐNG NÁI 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 71 5.1 KẾT LUẬN 71 5.2 ĐỀ NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 77 ix NHÓM GIỐNG YY GIỐNG YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY SỐ TAI NÁI 62181 98182 50185 52141 67126 77133 67188 98182 72126 72112 62180 67127 67100 78145 75160 94197 62184 51185 62159 62181 68134 97127 87122 84177 83132 53123 74171 78168 62190 79180 75123 79180 91184 92159 90103 67196 76121 74194 SPI 153.33 147.60 142.30 128.46 124.10 123.64 122.53 120.95 119.33 117.87 117.67 115.75 115.22 111.22 109.85 109.40 107.72 107.36 106.69 105.75 105.04 103.29 103.14 103.01 101.97 99.52 98.62 97.69 97.25 95.47 94.24 92.82 92.16 90.50 89.71 84.38 82.02 82.00 79 XẾP HẠNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ĐỀ NGHỊ GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY 88133 87184 66175 90103 71112 90166 66145 76125 64169 76121 81174 52140 67126 66197 83108 81144 71190 81.12 79.45 77.55 73.45 73.01 72.67 71.15 70.23 69.56 68.56 67.99 63.62 63.62 58.57 53.44 52.51 21.52 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI ĐÀO THẢI NHÓM GIỐNG DD GIỐNG DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD SỐ TAI NÁI 0487 0132 0411 0070 0510 0506 0280 0505 0245 0273 0245 0050 0130 0326 SPI 92.75 82.82 81.75 80.54 79.80 78.44 77.54 75.06 74.20 65.79 60.14 58.55 52.39 41.76 80 XẾP HẠNG 10 11 12 13 14 ĐỀ NGHỊ GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI GIỮ LẠI ĐÀO THẢI Phụ bảng 2: Bảng ANOVA tuổi phối giống lần đầu One-way ANOVA: TPGLĐ versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 132 134 S = 26.33 Level D L Y N 14 66 55 SS 3837 91497 95335 MS 1919 693 R-Sq = 4.03% Mean 300.07 282.00 283.75 StDev 35.04 25.79 24.45 F 2.77 P 0.066 R-Sq(adj) = 2.57% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( * ) + -+ -+ -+ 280 290 300 310 Pooled StDev = 26.33 Phụ bảng 3: Bảng ANOVA tuổi đẻ lứa đầu One-way ANOVA: TĐLĐ versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 132 134 S = 26.57 Level D L Y N 14 66 55 SS 3214 93161 96375 MS 1607 706 R-Sq = 3.34% Mean 413.07 396.83 397.40 StDev 36.29 25.91 24.50 F 2.28 P 0.107 R-Sq(adj) = 1.87% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) ( * ) + -+ -+ -+ 390 400 410 420 Pooled StDev = 26.57 Phụ bảng 4: Bảng ANOVA số heo đẻ ổ theo giống One-way ANOVA: SHCĐR versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 S = 3.506 SS 201.6 4351.4 4552.9 MS 100.8 12.3 R-Sq = 4.43% F 8.20 P 0.000 R-Sq(adj) = 3.89% 81 Level D L Y N 35 177 145 Mean 8.314 10.164 10.945 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * ) + -+ -+ -+ 7.2 8.4 9.6 10.8 StDev 3.066 3.320 3.811 Pooled StDev = 3.506 Phụ bảng 5: Bảng ANOVA số heo đẻ ổ theo lứa One-way ANOVA: SHCĐR versus Lứa Source Lứa Error Total DF 349 356 S = 3.531 Level N 135 56 52 39 24 23 18 10 SS 202.5 4350.4 4552.9 MS 28.9 12.5 F 2.32 P 0.025 R-Sq = 4.45% R-Sq(adj) = 2.53% Mean 9.630 9.964 10.596 11.179 11.708 11.783 10.056 9.900 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 9.0 10.5 12.0 13.5 StDev 3.489 3.653 3.892 3.077 3.850 3.503 3.386 2.283 Pooled StDev = 3.531 Phụ bảng 6: Bảng ANOVA số heo sơ sinh sống theo giống One-way ANOVA: SHCSSCS versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 S = 3.089 Level D L Y N 35 177 145 SS 99.70 3377.30 3477.00 MS 49.85 9.54 R-Sq = 2.87% Mean 7.429 9.079 9.290 StDev 2.559 3.197 3.068 F 5.23 P 0.006 R-Sq(adj) = 2.32% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( * ) + -+ -+ -+ 7.0 8.0 9.0 10.0 Pooled StDev = 3.089 82 Phụ bảng 7: Bảng ANOVA số heo sơ sinh sống theo lứa One-way ANOVA: SHCSSCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 349 356 S = 3.125 Level N 135 56 52 39 24 23 18 10 SS 68.72 3408.28 3477.00 MS 9.82 9.77 F 1.01 P 0.427 R-Sq = 1.98% R-Sq(adj) = 0.01% Mean 8.763 8.536 9.019 9.308 9.667 10.217 9.167 8.900 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( * ) ( * ) ( * -) ( * -) ( * ) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 7.2 8.4 9.6 10.8 StDev 3.251 3.168 3.346 2.617 2.823 3.316 3.092 1.524 Pooled StDev = 3.125 Phụ bảng 8: Bảng ANOVA số heo sơ sinh sống điều chỉnh theo giống One-way ANOVA: SHCSSCSĐC versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 S = 3.078 Level D L Y N 35 177 145 SS 98.19 3353.31 3451.50 MS 49.09 9.47 R-Sq = 2.84% Mean 8.134 9.755 9.986 StDev 2.606 3.179 3.055 F 5.18 P 0.006 R-Sq(adj) = 2.30% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ 8.0 9.0 10.0 11.0 Pooled StDev = 3.078 83 Phụ bảng 9: Bảng ANOVA số heo sơ sinh chọn nuôi theo giống One-way ANOVA: SHCCN versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 S = 2.848 Level D L Y N 35 177 145 SS 42.48 2871.09 2913.57 MS 21.24 8.11 R-Sq = 1.46% Mean 7.400 8.599 8.476 StDev 2.592 2.935 2.797 F 2.62 P 0.074 R-Sq(adj) = 0.90% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( -* -) ( * ) + -+ -+ -+7.00 7.70 8.40 9.10 Pooled StDev = 2.848 Phụ bảng 10: Bảng ANOVA số heo sơ sinh chọn nuôi theo lứa One-way ANOVA: SHCCN versus Lứa Source Lứa Error Total DF 349 356 S = 2.838 Level N 135 56 52 39 24 23 18 10 SS 102.89 2810.68 2913.57 MS 14.70 8.05 R-Sq = 3.53% Mean 8.133 7.857 8.712 8.667 9.375 9.783 8.056 8.600 StDev 2.854 2.838 3.083 2.619 2.634 2.999 2.960 1.647 F 1.83 P 0.081 R-Sq(adj) = 1.60% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( * -) ( * -) ( * -) ( -* ) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 7.2 8.4 9.6 10.8 Pooled StDev = 2.838 84 Phụ bảng 11: Bảng ANOVA số heo sơ sinh giao nuôi theo giống One-way ANOVA: SHCGN versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 S = 1.223 Level D L Y N 35 177 145 SS 34.08 529.82 563.90 MS 17.04 1.50 F 11.38 P 0.000 R-Sq = 6.04% R-Sq(adj) = 5.51% Mean 8.943 10.023 9.834 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 9.00 9.50 10.00 10.50 StDev 1.371 1.148 1.275 Pooled StDev = 1.223 Phụ bảng 12: Bảng ANOVA số heo sơ sinh giao nuôi theo lứa One-way ANOVA: SHCGN versus Lứa Source Lứa Error Total DF 349 356 S = 1.252 Level N 135 56 52 39 24 23 18 10 SS 16.65 547.24 563.90 MS 2.38 1.57 F 1.52 P 0.160 R-Sq = 2.95% R-Sq(adj) = 1.01% Mean 9.911 9.411 9.808 9.769 10.000 10.217 10.056 10.100 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+9.50 10.00 10.50 11.00 StDev 1.249 1.125 1.205 1.111 1.588 1.445 1.552 0.568 Pooled StDev = 1.252 85 Phụ bảng 13: Bảng ANOVA trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống theo giống One-way ANOVA: TLTOSSCS versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 S = 4.458 Level D L Y N 35 177 145 SS 154.8 7034.1 7188.9 MS 77.4 19.9 F 3.89 P 0.021 R-Sq = 2.15% R-Sq(adj) = 1.60% Mean 11.174 13.356 12.569 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 10.8 12.0 13.2 14.4 StDev 3.853 4.782 4.170 Pooled StDev = 4.458 Phụ bảng 14: Bảng ANOVA trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống theo lứa One-way ANOVA: TLTOSSCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 349 356 SS 332.6 6856.3 7188.9 MS 47.5 19.6 S = 4.432 R-Sq = 4.63% Level Mean 12.325 11.941 12.769 13.310 13.754 15.939 13.156 12.840 N 135 56 52 39 24 23 18 10 StDev 4.556 4.286 4.790 3.795 3.944 5.210 4.436 2.519 F 2.42 P 0.020 R-Sq(adj) = 2.71% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( * ) ( * ) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 10.0 12.0 14.0 16.0 Pooled StDev = 4.432 86 Phụ bảng 15: Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo giống One-way ANOVA: TLBQSSCS versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 S = 0.1111 Level D L Y N 35 177 145 SS 1.5265 4.3707 5.8972 MS 0.7632 0.0123 R-Sq = 25.89% Mean 1.5082 1.4701 1.3451 StDev 0.1204 0.0869 0.1330 F 61.82 P 0.000 R-Sq(adj) = 25.47% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 1.380 1.440 1.500 1.560 Pooled StDev = 0.1111 Phụ bảng 16: Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo lứa One-way ANOVA: TLBQSSCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 349 356 S = 0.1237 Level N 135 56 52 39 24 23 18 10 SS 0.5558 5.3414 5.8972 MS 0.0794 0.0153 R-Sq = 9.43% Mean 1.4115 1.4084 1.3909 1.4303 1.4274 1.5650 1.4382 1.4374 StDev 0.0873 0.0792 0.2132 0.0761 0.0682 0.2322 0.0752 0.0728 F 5.19 P 0.000 R-Sq(adj) = 7.61% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * ) ( * -) ( * ) ( -* ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 1.400 1.470 1.540 1.610 Pooled StDev = 0.1237 87 Phụ bảng 17: Bảng ANOVA tuổi cai sữa heo theo giống One-way ANOVA: TCS versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 S = 2.224 Level D L Y N 35 177 145 SS 8.56 1750.77 1759.33 MS 4.28 4.95 F 0.87 P 0.422 R-Sq = 0.49% R-Sq(adj) = 0.00% Mean 21.771 21.339 21.221 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -21.00 21.50 22.00 22.50 StDev 2.157 2.171 2.302 Pooled StDev = 2.224 Phụ bảng 18: Bảng ANOVA tuổi cai sữa heo theo lứa One-way ANOVA: TCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 349 356 S = 2.224 Level N 135 56 52 39 24 23 18 10 SS 33.29 1726.04 1759.33 MS 4.76 4.95 F 0.96 P 0.459 R-Sq = 1.89% R-Sq(adj) = 0.00% Mean 21.104 21.321 21.346 21.205 22.167 21.826 21.278 21.900 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( * ) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( * ) ( -* ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+-20.80 21.60 22.40 23.20 StDev 2.303 2.545 1.877 2.028 2.648 1.337 2.396 1.663 Pooled StDev = 2.224 88 Phụ bảng 19: Bảng ANOVA số heo cai sữa theo giống One-way ANOVA: SHCCS versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 SS 59.32 787.85 847.17 MS 29.66 2.23 S = 1.492 R-Sq = 7.00% Level D L Y Mean 7.714 9.113 8.724 N 35 177 145 StDev 1.582 1.496 1.465 F 13.33 P 0.000 R-Sq(adj) = 6.48% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 7.20 7.80 8.40 9.00 Pooled StDev = 1.492 Phụ bảng 20: Bảng ANOVA số heo cai sữa theo lứa One-way ANOVA: SHCCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 349 356 S = 1.549 Level N 135 56 52 39 24 23 18 10 SS 10.31 836.86 847.17 MS 1.47 2.40 R-Sq = 1.22% Mean 8.889 8.607 8.788 8.590 8.750 8.957 9.167 9.300 StDev 1.549 1.534 1.405 1.585 1.675 1.665 1.823 0.949 F 0.61 P 0.744 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( * -) ( -* -) ( * -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -8.40 9.00 9.60 10.20 Pooled StDev = 1.549 Phụ bảng 21: Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo giống One-way ANOVA: TLTOHCCS versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 S = 7.944 SS 5166.3 22342.3 27508.7 MS 2583.2 63.1 R-Sq = 18.78% F 40.93 P 0.000 R-Sq(adj) = 18.32% 89 Level D L Y N 35 177 145 Mean 39.317 50.634 44.700 StDev 8.245 8.226 7.510 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+40.0 44.0 48.0 52.0 Pooled StDev = 7.944 Phụ bảng 22: Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa One-way ANOVA: TLTOHCCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 349 356 S = 8.831 Level N 135 56 52 39 24 23 18 10 SS 293.2 27215.5 27508.7 MS 41.9 78.0 R-Sq = 1.07% Mean 47.391 45.986 46.750 46.326 46.738 47.852 49.411 49.750 StDev 8.946 8.635 8.073 8.981 9.283 9.561 10.366 4.497 F 0.54 P 0.806 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* ) ( -* ) ( * -) ( -* -) ( * -) ( * -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-45.5 49.0 52.5 56.0 Pooled StDev = 8.831 Phụ bảng 23: Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo cai sữa theo giống One-way ANOVA: TLBQCS versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 354 356 S = 0.1261 SS 17.3938 5.6308 23.0246 MS 8.6969 0.0159 R-Sq = 75.54% F 546.76 P 0.000 R-Sq(adj) = 75.41% 90 Level D L Y N 35 177 145 Mean 5.0932 5.5593 5.1243 StDev 0.1672 0.1326 0.1049 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( *-) (-*) (-*) -+ -+ -+ -+ -5.10 5.25 5.40 5.55 Pooled StDev = 0.1261 Phụ bảng 24: Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa One-way ANOVA: TLBQCS versus Lứa Source Lứa Error Total DF 349 356 S = 0.2556 Level SS 0.2181 22.8065 23.0246 MS 0.0312 0.0653 R-Sq = 0.95% F 0.48 P 0.851 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev + -+ -+ -+ 135 5.3219 0.2390 ( * -) 56 5.3391 0.2469 ( -* ) 52 5.3147 0.2737 ( -* ) 39 5.3892 0.2277 ( -* -) 24 5.3344 0.2568 ( * ) 23 5.3338 0.2437 ( * ) 18 5.3897 0.4074 ( * ) 10 5.3585 0.2006 ( -* -) + -+ -+ -+ 5.200 5.280 5.360 5.440 Pooled StDev = 0.2556 Phụ bảng 25: Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh theo giống One-way ANOVA: TLCSĐC versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 132 134 S = 7.614 SS 2063.5 7651.8 9715.3 MS 1031.8 58.0 R-Sq = 21.24% F 17.80 P 0.000 R-Sq(adj) = 20.05% 91 Level D L Y N 14 66 55 Mean 44.493 55.827 49.626 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 45.0 50.0 55.0 60.0 StDev 5.924 7.490 8.107 Pooled StDev = 7.614 Phụ bảng 26: Bảng ANOVA khoảng cách hai lứa đẻ theo giống One-way ANOVA: KCLĐ versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 89 91 S = 16.74 Level D L Y N 37 49 SS 386 24952 25338 MS 193 280 F 0.69 R-Sq = 1.52% Mean 161.67 157.27 154.35 StDev 17.27 17.68 15.95 P 0.505 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+154.0 161.0 168.0 175.0 Pooled StDev = 16.74 Phụ bảng 27: Bảng ANOVA số lứa đẻ nái năm theo giống One-way ANOVA: SLĐ versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 89 91 S = 0.2397 Level D L Y N 37 49 SS 0.0770 5.1138 5.1907 MS 0.0385 0.0575 R-Sq = 1.48% Mean 2.2796 2.3492 2.3871 StDev 0.2465 0.2609 0.2217 F 0.67 P 0.514 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( -* -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -2.10 2.20 2.30 2.40 Pooled StDev = 0.2397 92 Phụ bảng 28: Bảng ANOVA số heo cai sữa nái năm theo giống One-way ANOVA: CS/NÁI/NĂM versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 89 91 S = 2.972 Level D L Y SS 172.61 786.02 958.63 MS 86.30 8.83 R-Sq = 18.01% F 9.77 P 0.000 R-Sq(adj) = 16.16% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev N Mean StDev -+ -+ -+ -+-6 15.639 3.178 ( -* ) 37 21.160 2.857 ( -* -) 49 21.206 3.033 ( -* ) -+ -+ -+ -+-15.0 17.5 20.0 22.5 Pooled StDev = 2.972 Phụ bảng 29: Bảng ANOVA tiêu đánh giá khả sinh sản nái theo giống One-way ANOVA: SPI versus GIỐNG Source GIỐNG Error Total DF 132 134 S = 27.27 Level D L Y N 14 66 55 SS 19213 98159 117372 MS 9607 744 R-Sq = 16.37% Mean 71.54 110.01 95.23 StDev 13.92 30.56 25.43 F 12.92 P 0.000 R-Sq(adj) = 15.10% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 60 75 90 105 Pooled StDev = 27.27 93 ... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CHĂN NI-THÚ Y **************** NGUYỄN CHÍ THANH KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI THUẦN THUỘC CƠNG TY TNHH DARBY-CJ GENETICS... UYÊN TRÂN Tháng 8/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Chí Thanh Tên khóa luận: Khảo sát sức sinh sản nhóm giống heo nái thuộc Công Ty TNHH DARBY – CJ GENETICS... biết ơn chân thành trước giúp đỡ quý báu đó! TP.HCM, tháng năm 2012 Tác giả khóa luận Nguyễn Chí Thanh iii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Luận văn: “Khảo sát sức sinh sản nhóm giống heo nái thuộc Cơng Ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI THUẦN THUỘC CÔNG TY TNHH DARBYCJ GENETICS TỈNH BÌNH DƯƠNG, KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI THUẦN THUỘC CÔNG TY TNHH DARBYCJ GENETICS TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay