ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ TỶ LỆ HIỆN DIỆN VI KHUẨN CAMPYLOBACTER SPP. TRONG PHÂN GÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

78 17 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ************* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ TỶ LỆ HIỆN DIỆN VI KHUẨN CAMPYLOBACTER SPP TRONG PHÂN GÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP Sinh viên thực hiện: NGUYỄN CHÍ LINH Lớp: DH07TY Ngành: Bác Sĩ Thú Y Niên khóa: 2007 - 2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ************* NGUYỄN CHÍ LINH ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ TỶ LỆ HIỆN DIỆN VI KHUẨN CAMPYLOBACTER SPP TRONG PHÂN GÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sĩ Thú Y Giáo viên hướng dẫn Th.S ĐỖ TIẾN DUY TS NGUYỄN THỊ PHƯỚC NINH Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGUYỄN CHÍ LINH Tên luận văn: “Điều tra trạng chăn nuôi tỷ lệ diện vi khuẩn Campylobacter spp phân gà tỉnh Đồng Tháp” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng Chấm Thi Tốt Nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày……tháng 08 năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Th.S ĐỖ TIẾN DUY TS.NGUYỄN THỊ PHƯỚC NINH ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng cha mẹ gia đình Những người tận tụy chăm sóc dạy bảo, an ủi, động viên hy sinh suốt đời cho có ngày hơm Chân thành cảm tạ Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni – Thú Y tồn thể q thầy tận tình giảng dạy tạo điều kiện tốt cho tơi suốt thời gian học tập trường Thành kính ghi ơn ThS Đỗ Tiến Duy TS Nguyễn Thị Phước Ninh tận tình giảng dạy, hướng dẫn, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt khóa luận Cơ chú, anh chị Trạm Thú Y huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Thanh bình phòng chẩn đốn xét nghiệm Chi Cục Thú Y tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập Cô Juliet Bryant anh chị dự án VIZIONS, Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford tạo hội cho tham gia thực đề tài tốt nghiệp theo dự án VIZIONS Chân thành cảm ơn Tập thể lớp DH07TY, bạn bè thân hữu người động viên, ủng hộ, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn Xin nhận lời cảm ơn chân thành sâu sắc NGUYỄN CHÍ LINH iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Điều tra trạng chăn nuôi tỷ lệ diện vi khuẩn Campylobacter spp phân gà tỉnh Đồng Tháp” tiến hành 120 nông hộ chăn nuôi gà huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Thanh Bình thời gian từ tháng 02/2012 đến tháng 08/2012 Với nội dung nghiên cứu điều tra trạng chăn nuôi gà địa phương Đồng Tháp xác định diện vi khuẩn Campylobacter spp phân gà, đồng thời đánh giá tỷ lệ dương tính vi khuẩn theo trạng chăn nuôi Về trạng chăn nuôi, qua tổng hợp số liệu từ bảng điều tra, ghi nhận Đồng Tháp tỉnh có nghề ni gà tương đối mới, số hộ nuôi gà < năm 15 %, 1-10 năm chiếm 65 %, ≥ 10-20 năm 15,83 % > 20 năm 4,17 % Các hộ nuôi gà đá, gà thịt nuôi thả vườn chủ yếu 55 % gà thịt, gà đá 30,83 %, kết hợp 14,17 %; 48,33 % thả vườn, 28,33 % ni nhốt rào kín xung quanh, 23,33 % ni kết hợp Số hộ nuôi chuồng đất chiếm tỷ lệ cao 54,17 %, xi măng + trấu 10 %, gỗ/tre 26,67 %, lưới sắt/kim loại 9,17 % Các hộ sử dụng thức ăn kết hợp nước sông rạch cho gà chiếm đa số: thức ăn kết hợp 47,5 %, lúa/gạo 35,83 %, đại lý 16,67 %; hộ dùng nước sông/rạch 71,67 %, nước máy 15 %; nhiều loại 7,5 %, nước giếng 5,83 % Việc thực sát trùng q trình ni hộ tốt 1tuần/lần 40,83 %, tuần/lần 30 %, > tuần/lần 21,67 %, không sát trùng 7,5 % Đã phân lập định danh Campylobacter spp 232 mẫu có 68 mẫu dương tính chiếm 29,31 % Trong 68 mẫu dương tính này, chúng tơi định danh chủng C coli C jejuni với tỷ lệ 26,47 % 73,53 % Khi phân tích thống kê cho thấy tỷ lệ Campylobacter spp dương tính có liên hệ đến trạng chăn ni (P < 0,05) cụ thể: nguồn nước uống ảnh hưởng đến tỷ lệ dương tính Campylobacter spp quy mô nuôi (vừa, nhỏ); loại gà (gà đá, nhiều loại); loại hình ni (ni nhốt kín, ni thả, kết hợp); chuồng kiểu đất; thức ăn (lúa/gạo, tự trộn); nước sông rạch; không thực để trống chuồng kết thúc lứa ni ảnh hưởng đến tỷ lệ dương tính C coli C jejuni iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i  Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii  Lời cảm tạ iii  Tóm tắt .iv  Mục lục v  Danh sách chữ viết tắt viii  Danh sách bảng ix  Danh sách hình x  Danh sách sơ đồ đồ xi  Chương 1 MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích 1  1.3 Yêu cầu 1  Chương 2 TỔNG QUAN 3  2.1 Giới thiệu tỉnh Đồng Tháp 3  2.1.1 Điều kiện tự nhiên 3  2.1.1.1 Vị trí địa lý 3  2.1.1.2 Đặc điểm địa hình 4  2.1.1.3 Khí hậu 4  2.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 4  2.1.2.1 Tài nguyên đất 4  2.1.2.2 Tài nguyên rừng 5  2.1.2.3 Tài nguyên khoáng sản 5  2.1.2.4 Tài nguyên nước 5  2.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội 6  2.1.3.1 Điều kiện kinh tế 6  v 2.1.3.2 Điều kiện xã hội 6  2.1.3.3 Tình hình chăn ni tỉnh Đồng Tháp 7  2.2 Sơ lược vi khuẩn Campylobacter 7  2.2.1 Hình thái học 8  2.2.2 Phân loại tính gây bệnh 8  2.2.3 Đặc điểm nuôi cấy 11  2.2.4 Đặc điểm sinh hóa 11  2.2.5 Sức đề kháng 12  2.2.6 Cấu trúc kháng nguyên 12  2.2.7 Chất chứa bệnh 12  2.2.8 Đường xâm nhập cách lây lan .12  2.2.9 Tác hại vi khuẩn Campylobacter .13  Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15  3.1 Thời gian địa điểm 15  3.1.1 Thời gian 15  3.1.2 Địa điểm 15  3.2 Đối tượng điều tra .15  3.3 Nội dung nghiên cứu 15  3.4 Phương pháp điều tra 16  3.4.1 Bố trí điều tra 16  3.4.2 Vật liệu .17  3.4.3 Cách thực 17  3.4.4 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 18  3.5 Phương pháp đánh giá tỷ lệ diện vi khuẩn Campylobacter spp .19  3.5.1 Dụng cụ, vật liệu hóa chất 19  3.5.1.1 Dụng cụ, vật liệu 19  3.5.1.2 Hóa chất 20  3.5.2 Cách lấy mẫu 20  3.5.3 Quy trình phân lập 22  vi 3.6 Các tiêu theo dõi cơng thức tính .23  3.7 Phương pháp xử lý số liệu 24  Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .25  4.1 Hiện trạng chăn nuôi gà huyện tỉnh Đồng Tháp 25  4.1.1 Kinh nghiệm chăn nuôi 25  4.1.2 Nền chuồng 25  4.1.3 Loại hình chăn ni 26  4.1.4Loại gà nuôi .27  4.1.5 Thức ăn .28  4.1.6 Nước uống 29  4.1.7 Sát trùng chuồng nuôi 30  4.2 Kết phân lập định danh vi khuẩn Campylobacter spp mẫu phân tiêu chảy 30  4.3 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo loại gà nuôi .32  4.4 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo loại hình chăn ni 33  4.5 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo chuồng nuôi .34  4.6 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo nguồn thức ăn 35  4.7 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo nguồn nước uống 36  4.8 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo cách thức ni có để trống chuồng kết thúc lứa ni hay không .37  4.9 Tỷ lệ diện Campylobacter spp nơng hộ theo hệ thống định vị tồn cầu (GPS) .38  Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41  5.1 Kết luận .41  5.2 Đề nghị 42  TÀI LIỆU THAM KHẢO 43  PHỤ LỤC 48  vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BBB: Bad Bug Book GDP: Gross Domestic Product GPS: Global Positioning System HPA: Health Protection Agency ISO: International Standard Organisation LPS: Lipopolysarcharide OIE: World Ogranisation for Animal Health OMP: Outer Membrance Protein OMS: Organisation Mondiale dela Santé OUCRU: Oxford University Clinical Research Unit viii DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Tính gây bệnh số lồi Campylobacter tự nhiên 9  Bảng 3.1 Số nông hộ điều tra theo quy mô chăn nuôi 17  Bảng 3.2 Danh sách dụng cụ cho lần lấy mẫu .19  Bảng 3.3 Số lượng mẫu cá thể nuôi cấy, phân lập huyện quy mô nuôi 21  Bảng 4.1 Số năm kinh nghiệm chăn nuôi nông hộ điều tra 25  Bảng 4.2 Các kiểu chuồng nuôi nông hộ điều tra 26  Bảng 4.3 Các loại hình chăn nuôi nông hộ điều tra 27  Bảng 4.4 Các loại gà nuôi nông hộ điều tra 27  Bảng 4.5 Các loại thức ăn cho gà nông hộ điều tra 28  Bảng 4.6 Nguồn nước uống cho gà nông hộ điều tra 29  Bảng 4.7 Tỷ lệ nông hộ thực sát trùng q trình chăn ni 30  Bảng 4.8 Tỷ lệ vi khuẩn Campylobacter spp diện phân gà nông hộ 31  Bảng 4.9 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo loại gà nuôi 32  Bảng 4.10 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo loại hình chăn ni .33  Bảng 4.11 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo chuồng ni 34  Bảng 4.12 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo thức ăn 35  Bảng 4.13 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo nguồn nước uống 36  Bảng 4.14 Tỷ lệ dương tính Campylobacter spp theo việc thực để trống chuồng kết thúc lứa nuôi .37  Bảng 4.15 Số nơng hộ dương tính Campylobacter spp huyện 39  ix Tỷ lệ dương tính C coli C jejuni Chi-Square Test: Dương; Âm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương 18 34,00 7,529 Âm 214 198,00 1,293 Total 232 50 34,00 7,529 182 198,00 1,293 232 Total 68 396 464 Chi-Sq = 17,645; DF = 1; P-Value = 0,000 Loại gà nuôi tỷ lệ dương tính Campylobacter spp Chi-Square Test: Dương; Âm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương 13 15,50 0,403 Âm 100 97,50 0,064 Total 113 18 15,50 0,403 95 97,50 0,064 113 Total 31 195 226 Chi-Sq = 0,935; DF = 1; P-Value = 0,334 Chi-Square Test: Dương_1; Âm_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_1 7,50 4,033 Âm_1 45 39,50 0,766 Total 47 13 7,50 4,033 34 39,50 0,766 47 Total 15 79 94 Chi-Sq = 9,598; DF = 1; P-Value = 0,002 52 Chi-Square Test: Dương_2; Âm_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_2 11,00 5,818 Âm_2 69 61,00 1,049 Total 72 19 11,00 5,818 53 61,00 1,049 72 Total 22 122 144 Chi-Sq = 13,735; DF = 1; P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Dương_3; Âm_3 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3 31 32,49 0,068 Âm_3 82 80,51 0,027 Total 113 15 13,51 0,164 32 33,49 0,066 47 Total 46 114 160 Chi-Sq = 0,325; DF = 1; P-Value = 0,568 Chi-Square Test: Dương_3_1; Âm_3_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3_1 31 32,37 0,058 Âm_3_1 82 80,63 0,023 Total 113 22 20,63 0,091 50 51,37 0,037 72 Total 53 132 185 Chi-Sq = 0,210; DF = 1; P-Value = 0,647 Chi-Square Test: Dương_3_2; Âm_3_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3_2 15 14,61 Âm_3_2 32 32,39 Total 47 53 0,010 0,005 22 22,39 0,007 50 49,61 0,003 72 Total 37 82 119 Chi-Sq = 0,025; DF = 1; P-Value = 0,876 Loại hình ni tỷ lệ dương tính Campylobacter spp Chi-Square Test: Dương; Âm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương 12,00 2,083 Âm 84 79,00 0,316 Total 91 17 12,00 2,083 74 79,00 0,316 91 Total 24 158 182 Chi-Sq = 4,800; DF = 1; P-Value = 0,028 Chi-Square Test: Dương_1; Âm_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_1 14,00 3,500 Âm_1 81 74,00 0,662 Total 88 21 14,00 3,500 67 74,00 0,662 88 Total 28 148 176 Chi-Sq = 8,324; DF = 1; P-Value = 0,004 Chi-Square Test: Dương_2; Âm_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_2 8,00 2,000 Âm_2 49 45,00 0,356 Total 53 12 8,00 41 45,00 53 54 Total 2,000 0,356 16 90 106 Chi-Sq = 4,711; DF = 1; P-Value = 0,030 Chi-Square Test: Dương_3; Âm_3 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3 24 26,44 0,224 Âm_3 67 64,56 0,092 Total 91 28 25,56 0,232 60 62,44 0,095 88 Total 52 127 179 Chi-Sq = 0,643; DF = 1; P-Value = 0,422 Chi-Square Test: Dương_3_1; Âm_3_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3_1 24 25,28 0,065 Âm_3_1 67 65,72 0,025 Total 91 16 14,72 0,111 37 38,28 0,043 53 Total 40 104 144 Chi-Sq = 0,243; DF = 1; P-Value = 0,622 Chi-Square Test: Dương_3_2; Âm_3_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3_2 28 27,46 0,011 Âm_3_2 60 60,54 0,005 Total 88 16 16,54 0,018 37 36,46 0,008 53 Total 44 97 141 Chi-Sq = 0,041; DF = 1; P-Value = 0,840 55 Nền chuồng ni tỷ lệ dương tính Campylobacter spp Chi-Square Test: Dương; Âm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương 10 22,00 6,545 Âm 135 123,00 1,171 Total 145 34 22,00 6,545 111 123,00 1,171 145 Total 44 246 290 Chi-Sq = 15,432; DF = 1; P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Dương_1; Âm_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_1 3,50 0,643 Âm_1 34 32,50 0,069 Total 36 3,50 0,643 31 32,50 0,069 36 Total 65 72 Chi-Sq = 1,424; DF = 1; P-Value = 0,233 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_2; Âm_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_2 6,50 0,962 Âm_2 36 33,50 0,187 Total 40 6,50 0,962 31 33,50 0,187 40 Total 13 67 80 Chi-Sq = 2,296; DF = 1; P-Value = 0,130 56 Chi-Square Test: Dương_3; Âm_3 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3 2,00 0,000 Âm_3 9,00 0,000 Total 11 2 2,00 0,000 9,00 0,000 11 Total 18 22 Chi-Sq = 0,000; DF = 1; P-Value = 1,000 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_4; Âm_4 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4 44 40,86 0,242 Âm_4 101 104,14 0,095 Total 145 10,14 0,974 29 25,86 0,382 36 Total 51 130 181 Chi-Sq = 1,693; DF = 1; P-Value = 0,193 Chi-Square Test: Dương_4_1; Âm_4_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4_1 44 44,68 0,010 Âm_4_1 101 100,32 0,005 Total 145 13 12,32 0,037 27 27,68 0,016 40 Total 57 128 185 Chi-Sq = 0,068; DF = 1; P-Value = 0,794 Chi-Square Test: Dương_4_2; Âm_4_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4_2 44 Âm_4_2 101 Total 145 57 44,62 0,008 100,38 0,004 3,38 0,112 7,62 0,050 11 Total 48 108 156 Chi-Sq = 0,174; DF = 1; P-Value = 0,677 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_4_3; Âm_4_3 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4_3 9,47 0,646 Âm_4_3 29 26,53 0,231 Total 36 13 10,53 0,581 27 29,47 0,208 40 Total 20 56 76 Chi-Sq = 1,666; DF = 1; P-Value = 0,197 Chi-Square Test: Dương_4_4; Âm_4_4 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4_4 8,43 0,241 Âm_4_4 29 27,57 0,074 Total 36 2,57 0,789 8,43 0,241 11 Total 11 36 47 Chi-Sq = 1,345; DF = 1; P-Value = 0,246 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_4_5; Âm_4_5 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4_5 13 13,33 0,008 Âm_4_5 27 26,67 0,004 Total 40 3,67 0,030 7,33 0,015 11 58 Total 17 34 51 Chi-Sq = 0,058; DF = 1; P-Value = 0,810 cells with expected counts less than Thức ăn tỷ lệ dương tính Campylobacter spp Chi-Square Test: Dương; Âm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương 6,00 0,667 Âm 43 41,00 0,098 Total 47 6,00 0,667 39 41,00 0,098 47 Total 12 82 94 Chi-Sq = 1,528; DF = 1; P-Value = 0,216 Chi-Square Test: Dương_1; Âm_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_1 7,50 2,700 Âm_1 52 47,50 0,426 Total 55 12 7,50 2,700 43 47,50 0,426 55 Total 15 95 110 Chi-Sq = 6,253; DF = 1; P-Value = 0,012 Chi-Square Test: Dương_2; Âm_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_2 11 20,50 4,402 Âm_2 119 109,50 0,824 Total 130 30 20,50 4,402 100 109,50 0,824 130 Total 41 219 260 59 Chi-Sq = 10,453; DF = 1; P-Value = 0,001 Chi-Square Test: Dương_3; Âm_3 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3 12 12,44 0,016 Âm_3 35 34,56 0,006 Total 47 15 14,56 0,013 40 40,44 0,005 55 Total 27 75 102 Chi-Sq = 0,039; DF = 1; P-Value = 0,843 Chi-Square Test: Dương_3_1; Âm_3_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3_1 12 14,07 0,305 Âm_3_1 35 32,93 0,131 Total 47 41 38,93 0,110 89 91,07 0,047 130 Total 53 124 177 Chi-Sq = 0,594; DF = 1; P-Value = 0,441 Chi-Square Test: Dương_3_2; Âm_3_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3_2 15 16,65 0,163 Âm_3_2 40 38,35 0,071 Total 55 41 39,35 0,069 89 90,65 0,030 130 Total 56 129 185 Chi-Sq = 0,333; DF = 1; P-Value = 0,564 60 Nước uống tỷ lệ dương tính Campylobacter spp Chi-Square Test: Dương; Âm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương 12 24,50 6,378 Âm 168 155,50 1,005 Total 180 37 24,50 6,378 143 155,50 1,005 180 Total 49 311 360 Chi-Sq = 14,765; DF = 1; P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Dương_1; Âm_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_1 5,00 0,200 Âm_1 30 29,00 0,034 Total 34 5,00 0,200 28 29,00 0,034 34 Total 10 58 68 Chi-Sq = 0,469; DF = 1; P-Value = 0,493 Chi-Square Test: Dương_2; Âm_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_2 4,00 1,000 Âm_2 7,00 0,571 Total 11 4,00 1,000 7,00 0,571 11 Total 14 22 Chi-Sq = 3,143; DF = 1; P-Value = 0,076 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_3; Âm_3 Expected counts are printed below observed counts 61 Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3 0,50 0,500 Âm_3 6,50 0,038 Total 0,50 0,500 6,50 0,038 Total 13 14 Chi-Sq = 1,077; DF = WARNING: cells with expected counts less than Chi-Square approximation probably invalid cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_4; Âm_4 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4 49 49,63 0,008 Âm_4 131 130,37 0,003 Total 180 10 9,37 0,042 24 24,63 0,016 34 Total 59 155 214 Chi-Sq = 0,069; DF = 1; P-Value = 0,793 Chi-Square Test: Dương_4_1; Âm_4_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4_1 49 53,72 0,414 Âm_4_1 131 126,28 0,176 Total 180 3,28 6,779 7,72 2,883 11 Total 57 134 191 Chi-Sq = 10,253; DF = 1; P-Value = 0,001 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_4_2; Âm_4_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4_2 49 48,13 Âm_4_2 131 131,87 Total 180 62 0,016 0,006 1,87 0,406 5,13 0,148 Total 50 137 187 Chi-Sq = 0,576; DF = 1; P-Value = 0,448 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_4_3; Âm_4_3 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4_3 10 13,60 0,953 Âm_4_3 24 20,40 0,635 Total 34 4,40 2,945 6,60 1,964 11 Total 18 27 45 Chi-Sq = 6,497; DF = 1; P-Value = 0,011 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_4_4; Âm_4_4 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4_4 10 9,12 0,085 Âm_4_4 24 24,88 0,031 Total 34 1,88 0,411 5,12 0,151 Total 11 30 41 Chi-Sq = 0,677; DF = 1; P-Value = 0,411 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_4_5; Âm_4_5 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4_5 5,50 1,136 Âm_4_5 5,50 1,136 Total 11 3,50 1,786 3,50 1,786 63 Total 9 18 Chi-Sq = 5,844; DF = 1; P-Value = 0,016 cells with expected counts less than Việc thực trống chuồng tỷ lệ dương tính Campylobacter spp Chi-Square Test: Dương; Âm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương 2,00 0,500 Âm 25 26,00 0,038 Total 28 2,00 0,500 27 26,00 0,038 28 Total 52 56 Chi-Sq = 1,077; DF = 1; P-Value = 0,299 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Dương_1; Âm_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_1 15 32,00 9,031 Âm_1 189 172,00 1,680 Total 204 49 32,00 9,031 155 172,00 1,680 204 Total 64 344 408 Chi-Sq = 21,423; DF = 1; P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Dương_2; Âm_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_2 8,21 2,156 Âm_2 24 19,79 0,894 Total 28 64 59,79 0,296 140 144,21 0,123 204 Total 68 164 232 64 Chi-Sq = 3,469; DF = 1; P-Value = 0,063 Tỷ lệ nơng hộ dương tính Campylobacter spp Chi-Square Test: Dương; Âm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương 19 15,00 1,067 Âm 11 15,00 1,067 Total 30 11 15,00 1,067 19 15,00 1,067 30 Total 30 30 60 Chi-Sq = 4,267; DF = 1; P-Value = 0,039 Chi-Square Test: Dương_1; Âm_1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_1 19 13,00 2,769 Âm_1 11 17,00 2,118 Total 30 13,00 2,769 23 17,00 2,118 30 Total 26 34 60 Chi-Sq = 9,774; DF = 1; P-Value = 0,002 Chi-Square Test: Dương_2; Âm_2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_2 19 13,50 2,241 Âm_2 11 16,50 1,833 Total 30 13,50 2,241 22 16,50 1,833 30 Total 27 33 60 Chi-Sq = 8,148; DF = 1; P-Value = 0,004 65 Chi-Square Test: Dương_3; Âm_3 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_3 11 9,00 0,444 Âm_3 19 21,00 0,190 Total 30 9,00 0,444 23 21,00 0,190 30 Total 18 42 60 Chi-Sq = 1,270; DF = 1; P-Value = 0,260 Chi-Square Test: Dương_4; Âm_4 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_4 11 9,50 0,237 Âm_4 19 20,50 0,110 Total 30 9,50 0,237 22 20,50 0,110 30 Total 19 41 60 Chi-Sq = 0,693; DF = 1; P-Value = 0,405 Chi-Square Test: Dương_5; Âm_5 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Dương_5 7,50 0,033 Âm_5 23 22,50 0,011 Total 30 7,50 0,033 22 22,50 0,011 30 Total 15 45 60 Chi-Sq = 0,089; DF = 1; P-Value = 0,766 66 ... 0,2-0,8 micromet (chi u rộng) x 0,5-5 micromet (chi u dài) Cũng có có dạng xoắn nhiều vòng ngắn hay cầu Vi khuẩn Campylobacter có khả di động nhanh, mạnh, theo hình xoắn ốc với chi n mao đầu hay... Campylobacter tự nhiên Loài Nguồn nhiễm C avium Chim C canadensis Chim C coli Người, lợn, Bệnh người Bệnh động vật Viêm dày Viêm dày ruột lợn chim, trâu bò, dê ruột, nhiễm khỉ, sẩy thai loài... đất xám (có diện tích 28.150 ha, chi m 8,67 % diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu địa hình cao huyện Tân Hồng huyện Hồng Ngự); nhóm đất cát (có diện tích 120 ha, chi m 0,04 % diện tích tự nhiên,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ TỶ LỆ HIỆN DIỆN VI KHUẨN CAMPYLOBACTER SPP. TRONG PHÂN GÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP, ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ TỶ LỆ HIỆN DIỆN VI KHUẨN CAMPYLOBACTER SPP. TRONG PHÂN GÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay