KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀ ĐIỂU NUÔI TẠI KHU DU LỊCH VƯỜN XOÀI ĐỒNG NAI

52 17 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ******************** LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀ ĐIỂU NUÔI TẠI KHU DU LỊCH VƯỜN XỒI ĐỒNG NAI Sinh viên thực :NGUYỄN CƠNG DUY Lớp :DH08TA Ngành :CHĂN NI Niên khóa :2008 - 2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y ******************** KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀ ĐIỂU NI TẠI KHU DU LỊCH VƯỜN XỒI ĐỒNG NAI Tác giả NGUYỄN CƠNG DUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành CHĂN NUÔI Giáo viên hướng dẫn TS LÂM MINH THUẬN Tháng 08/2012 i LỜI CẢM ƠN Thành kính cảm ơn Con xin thành kính ghi ơn cha mẹ người sinh tận tâm nuôi dưỡng con, lo cho học đến ngày hôm nay, người quan tâm, giúp đỡ động viên suốt thời gian qua Trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Quý thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Ban giám đốc Khu Du Lịch Vườn Xoài tỉnh Đồng Nai, tồn thể chú, anh chị kỹ thuật viên trại đà điểu toàn thể nhân viên Khu Du Lịch tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn TS Lâm Minh Thuận hết lòng bảo truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian thực tập TP.HCM, ngày… tháng 08 năm 2012 Người thực Nguyễn Công Duy ii XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Công Duy Tên luận văn: “Khảo sát sức sản xuất đà điểu ni Khu Du Lịch Vườn Xồi Đồng Nai” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp nhận xét Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày……tháng… năm…… Giáo viên hướng dẫn TS Lâm Minh Thuận iii MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT LUẬN VĂN ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược trại đà điểu Khu Du Lịch Vườn Xoài tỉnh Đồng Nai 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành 2.1.3 Nhiệm vụ trại 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Chương trình cơng tác giống 2.2 Cơ sở lý luận 2.2.1 Tình hình phát triển chăn ni đà điểu giới Việt Nam 2.2.2 Giới thiệu sơ lược đặc điểm số giống đà điểu 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất đà diểu 11 2.2.4 Một số bệnh thường gặp đà điểu 15 2.2.5 Các tiêu đánh giá khả sinh sản 19 2.2.6 Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 22 3.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm, nội dung phương pháp khảo sát 22 3.2 Quy trình chăm sóc ni dưỡng đàn đà điểu khảo sát 23 3.2.1 Chuồng trại 23 iv 3.2.2 Chăm sóc ni dưỡng 23 3.2.3 Thức ăn 24 3.2.4 Nước uống 27 3.2.5 Thời gian cách cho ăn 27 3.2.6 Thu gom trứng 27 3.3 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 27 3.3.1 Vệ sinh chuồng trại 27 3.3.2 Vệ sinh công nhân, khách tham quan 28 3.3.3 Phòng bệnh 28 3.4 Các tiêu khảo sát 28 3.4.1 Tỷ lệ đẻ 28 3.4.2 Năng suất trứng 28 3.4.3 Khối lượng trứng (P) 28 3.4.4 Tỷ lệ trứng giống (TLTG) 28 3.4.5 Tỷ lệ trứng có phơi 28 3.4.6 Tỷ lệ trứng chết phôi 28 3.4.7 Tỷ lệ nở / trứng có phơi 29 3.4.8 Tỷ lệ nở 29 3.4.9 Lượng thức ăn tiêu thụ ngày 29 3.4.10 Tiêu tốn thức ăn / trứng 29 3.4.11 Trọng lượng bình quân qua tuần tuổi (g) 29 3.4.12 Tiêu tốn thức ăn (g/con/ngày) 29 3.4.13 Tỷ lệ nuôi sống qua tuần tuổi (%) 29 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Tỷ lệ đẻ 30 4.2 Năng suất trứng 31 4.3 Khối lượng trứng 31 4.4 Tỷ lệ trứng giống 32 4.5 Tỷ lệ trứng có phơi, chết phơi ấp nở 33 4.6 Lượng thức ăn tiêu thụ 34 4.7 Tiêu tốn thức ăn / trứng 35 4.8 Trọng lượng bình quân qua tuần tuổi (g) 35 4.9 Tăng trọng tuyệt đối 37 v 4.10 Tiêu thụ thức ăn (g/con/ngày) 38 4.11 Tỷ lệ nuôi sống qua tuần tuổi (%) 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 42 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Số lượng đà điểu giới qua giai đoạn Bảng 3.1 Định mức thức ăn cho loại đà điểu 24 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn xanh hạt ngũ cốc 25 Bảng 3.3 Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn hỗn hợp 25 Bảng 4.1 Tỷ lệ đẻ qua tuần khảo sát 30 Bảng 4.2 Năng suất trứng qua tuần khảo sát 31 Bảng 4.3 Khối lượng trứng trung bình qua tuần 31 Bảng 4.4 Tỷ lệ trứng chọn làm giống qua tuần 32 Bảng 4.5 Tỷ lệ trứng có phơi, tỷ lệ trứng chết phôi tỷ lệ nở qua đợt ấp 33 Bảng 4.6 Lượng thức ăn tiêu thụ đàn đà điểu sinh sản thời gian khảo sát 34 Bảng 4.7 Lượng thức ăn tiêu tốn để tạo trứng 35 Bảng 4.8 Trọng lượng bình qn đà điểu ni khảo sát giai đoạn nuôi từ – tháng tuổi 35 Bảng 4.9 Tăng trọng tuyệt đối đà điểu qua tuần tuổi 37 Bảng 4.10 Lượng thức ăn tiêu thụ đà điểu qua tuần nuôi giai đoạn từ – tháng tuổi 38 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NLTĐ Năng lượng trao đổi Pts Phospho tổng số P Khối lượng TTTA Tiêu tốn thức ăn TTTĐ Tăng trọng tuyệt đối TLNS Tỷ lệ nuôi sống TB Trung bình TL Tỷ lệ ܺത Giá trị trung bình n Số khảo sát SE Sai số trung bình SS Sơ sinh VCK Vật chất khơ SL Sản lượng TACN Thức ăn chăn nuôi TNHH Trách nhiệm hữu hạn PTNT Phát triển nông thôn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TLTG Tỷ lệ trứng giống viii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Khảo sát sức sản suất đà điểu ni Khu Du Lịch Vườn Xồi – Đồng Nai” thực từ ngày 20/02/2012 đến ngày 31/05/2012 với mục đích đánh giá khả sinh sản đàn đà điểu sinh sản khả tăng trọng đà điểu giai đoạn nuôi gột úm – tháng tuổi, nhằm tạo thêm sở liệu cho việc nghiên cứu chăn nuôi đà điểu quy mô lớn Khảo sát tiến hành 100 đà điểu mái sinh sản; 51 đà điểu trống sinh sản 37 đà điểu nuôi khảo sát giai đoạn từ – tháng tuổi Qua thời gian khảo sát, rút số kết sau: Đối với đàn đà điểu sinh sản: tỷ lệ đẻ cao đạt 96,75 %; suất trứng trung bình đạt 0,97 quả/mái/tuần với khối lượng trung bình trứng 1334,88 g Về tiêu ấp nở: tỷ lệ trứng chọn làm giống trung bình 55,69 %; tỷ lệ trứng có phơi trung bình đạt 74,13 %; tỷ lệ trứng chết phơi trung bình chung 16,68 % Tỷ lệ nở / phôi tỷ lệ nở thấp 51,48 % 38,19 % Các tiêu thức ăn: Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình ngày đàn sinh sản: - Thức ăn xanh: 2,29 kg/con/ngày - Thức ăn hỗn hợp: 1,51 kg/con/ngày Tiêu tốn thức ăn / trứng: - Thức ăn xanh: 31,50 kg/1 trứng - Thức ăn hỗn hợp: 23,24 kg/1 trứng Đối với đà điểu giai đoạn nuôi từ – tháng tuổi: Tăng trọng tuyệt đối 232,81 g/con/ngày Tiêu hao thức ăn giai đoạn – tháng tuổi: - Thức ăn xanh : 564,79 g/con/ngày - Thức ăn hỗn hợp: 200,34 g/con/ngày Tỷ lệ nuôi sống đạt 100 % ix Thảm giữ ấm cho đà điểu giặt thường xuyên phơi khô sử dụng tiếp Chuồng đà điểu quét dọn phân ngày, đồng thời máng ăn uống vệ sinh Sau lần chu chuyển đà điểu, ô chuồng nuôi sát trùng vôi phủ lớp cát trước có cho nhóm đà điểu khác vào 3.3.2 Vệ sinh công nhân, khách tham quan Công nhân trang bị đồ bảo hộ lao động, khách tham quan không phép vào khu chăn ni đà điểu 3.3.3 Phòng bệnh Đối với đà điểu nước uống có pha thêm Multivitamin đường Dextrose Khi đà điểu chuyển chuồng nuôi trời nóng nước uống bổ sung Mutivitamin để giảm stress 3.4 Các tiêu khảo sát Theo dõi khả sinh sản 100 đà điểu mái thời gian từ 23/02/2012 đến 18/04/2012 (tổng kỳ 56 ngày) 3.4.1 Tỷ lệ đẻ Tỷ lệ đẻ (%) = (Số trứng bình quân đẻ kỳ / Số mái bình qn có mặt kỳ) x 100 3.4.2 Năng suất trứng Năng suất trứng (quả/mái) =(Tổng trứng đẻ kỳ / Số mái bình qn có mặt kỳ) 3.4.3 Khối lượng trứng (P) Trứng cân cân điện tử có độ xác 0,01g P trứng(g) = Tổng khối lượng trứng cân (g) / Số trứng đem cân (quả) 3.4.4 Tỷ lệ trứng giống (TLTG) TLTG (%) = (Số trứng chọn làm giống / Số trứng thu gom được) x 100 3.4.5 Tỷ lệ trứng có phơi Tỷ lệ trứng có phơi (%) = (Tổng trứng có phơi / Tổng trứng đem ấp) x 100 3.4.6 Tỷ lệ trứng chết phôi Tỷ lệ trứng chết phôi (%) = (Tổng số trứng chết phôi / Tổng trứng đem ấp) x 100 28 3.4.7 Tỷ lệ nở / trứng có phơi Tỷ lệ nở / trứng có phơi (%)= (Tổng số đà điểu nở / Tổng trứng có phơi) x 100 3.4.8 Tỷ lệ nở Tỷ lệ nở (%) = (Tổng đà điểu nở / Tổng trứng đem ấp) x 100 3.4.9 Lượng thức ăn tiêu thụ ngày Là lượng thức ăn xanh thức ăn hỗn hợp cung cấp cho 01 đà điểu sinh sản 01 ngày 3.4.10 Tiêu tốn thức ăn / trứng TTTA /1 trứng = Tổng lượng thức ăn thu nhận / Tổng trứng thu nhận 3.4.11 Trọng lượng bình quân qua tuần tuổi (g) Đà điểu cân tuần lần vào buổi sáng trước cung cấp lượng thức ăn xanh Với số lượng 37 - Tăng trọng tuyệt đối: TTTĐ (g/con/ngày) TTTĐ = (Pn – Pn-1) / (Tn – Tn-1) Trong đó: Pn : trọng lượng bình quân đà điểu tuần thứ n (g) Pn-1: trọng lượng bình quân đà điểu tuần thứ n-1 (g) Tn : thời điểm cân Pn Tn-1: thời điểm cân Pn-1 3.4.12 Tiêu tốn thức ăn (g/con/ngày) Bao gồm thức ăn xanh hỗn hợp TTTA = Tổng thức ăn tuần n / Tổng đà điểu có mặt tuần n 3.4.13 Tỷ lệ nuôi sống qua tuần tuổi (%) TLNS (%) = (Tổng đà điểu có mặt cuối giai đoạn / Tổng đà điểu có mặt đầu giai đoạn) x 100 3.5 Phương pháp xử lý số liệu Số liệu xử lý phần mềm Exel 2007 Minitab 15.0 29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Qua thời gian khảo sát trại đà điểu Khu Du Lịch Vườn Xồi, chúng tơi rút số kết sau: 4.1 Tỷ lệ đẻ Bảng 4.1 Tỷ lệ đẻ qua tuần khảo sát Số lượng Thời gian đà điểu SL trứng mái (quả) Tỷ lệ đẻ (%) (con) Tuần (23/02 – 29/02) 36 36 Tuần (01/03 – 07/03) 54 54 Tuần (08/03 – 14/03) 67 67 74 74 132 132 Tuần (29/03 – 04/04) 110 110 Tuần (05/04 – 11/04) 86 86 Tuần (12/04 – 18/04) 215 215 TB 96,75 96,75 Tuần (15/03 – 21/03) Tuần (22/03 – 28/03) 100 Tỷ lệ đẻ trung bình đạt 96,75 % Đây tỷ lệ cao có chênh lệch lớn tuần Cụ thể tỷ lệ đẻ cao tuần thứ 215 % (gấp 5,97 lần tuần 1), thấp tuần thứ 36 % Các nguyên nhân ảnh hưởng tới tỷ lệ đẻ thời gian khảo sát bao gồm xáo trộn nơi (chuyển chuồng, xây dựng chuồng) nên gây stress cho đà điểu sinh sản; ảnh hưởng thời tiết mưa, bão,… chế độ cho ăn không đồng số lượng thức ăn ô chuồng nuôi 30 4.2 Năng suất trứng Bảng 4.2 Năng suất trứng qua tuần khảo sát Tuần Số lượng đà SL trứng điểu mái (con) (quả) Năng suất trứng / tuần (quả/mái/tuần) 36 0,36 54 0,54 67 0,67 74 0,74 132 1,32 110 1,10 86 0,86 215 2,15 TB 96,75 0,97 100 Năng suất trứng trung bình đạt 0,97 quả/mái/tuần Năng suất trứng cao tuần thứ (2,15 quả/mái/tuần) thấp tuần thứ (0,36 quả/mái/tuần) 4.3 Khối lượng trứng Bảng 4.3 Khối lượng trứng trung bình qua tuần Tổng khối SL trứng Khối lượng trứng (quả) (g) 36 1042 - 1680 46464 1290,67 54 962 - 1624 72078 1334,78 67 838 - 1600 87578 1307,14 74 1012 - 1684 96396 1302,65 132 1070 - 1708 177954 1348,14 110 1062 - 1644 147950 1345,00 86 1072 - 1590 116377 1353,22 215 890 - 1728 300449 1397,44 Tuần 31 lượng trứng tuần (g) Khối lượng TB (g) TB 96,75 993,50 – 1657,25 130655,75 1334,88 Khối lượng trứng trung bình tuần tương đối đồng dao động khoảng (993,50 – 1657,25) g Khối lượng trung bình trứng 1334,88 g 4.4 Tỷ lệ trứng giống Bảng 4.4 Tỷ lệ trứng chọn làm giống qua tuần Số lượng trứng Tuần SL trứng (quả) chọn làm giống (quả) TL trứng giống (%) 36 25 69,44 54 35 64,81 67 34 50,75 74 35 47,30 132 65 49,24 110 51 46,36 86 61 70,93 215 125 58,14 TB 96,75 53,88 55,69 Sự chênh lệch tỷ lệ trứng chọn làm giống tuần khơng cao Trong đó, tỷ lệ trứng chọn làm giống tuần thứ cao với tỷ lệ 70,93 % thấp tuần thứ với tỷ lệ 46,36 % Tỷ lệ trứng chọn làm giống trung bình 55,69 % Các nhân tố ảnh hưởng tới khả chọn để làm giống trứng gồm có: khối lượng trứng (phải lớn 1200 g), hình dạng trứng (khơng dị dạng, có hình dạng đặc trưng trứng), trứng phải bóng láng, khơng bị ướt nước lỗ thơng khí phải nhỏ thưa 32 4.5 Tỷ lệ trứng có phôi, chết phôi ấp nở Bảng 4.5 Tỷ lệ trứng có phơi, tỷ lệ trứng chết phơi tỷ lệ nở qua đợt ấp Trứng Trứng Trứng ấp có phơi (quả) (quả) 25 20 24 19 25 TL TL TL nở chết Nở trứng chết phơi (con) có phơi phơi (%) (%) 12 80,00 16,00 60,00 48,00 12 79,17 8,33 63,16 50,00 19 14 76,00 16,00 73,68 56,00 24 17 70,83 12,50 47,06 33,33 29 22 11 75,86 10,34 50,00 37,93 27 23 14 85,19 7,41 60,87 51,85 38 31 10 81,58 26,32 29,03 23,68 28 22 9 78,57 32,14 40,91 32,14 38 26 13 68,42 18,42 50,00 34,21 10 32 20 12 62,50 21,88 60,00 37,50 11 40 27 10 67,50 15,00 37,04 25,00 12 56 40 12 15 71,43 21,43 37,50 26,79 13 45 30 18 66,67 11,11 60,00 40,00 TB 61,57 45,14 10,57 22,43 74,13 16,68 51,48 38,19 Đợt ấp (quả) / phôi (%) TL nở (%) Tỷ lệ trứng có phơi trung bình 74,13 % Đây tỷ lệ đạt so với tỷ lệ công bố Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương – Viện Chăn Nuôi từ 60 – 80 % cao so với tiêu kinh tế kỹ thuật ni đà điểu Chương trình Quốc gia nhập nuôi đà điểu từ 65 – 68 % (Nguồn: http://agriviet.com/nd/2729-quytrinh-ky-thuat-chan-nuoi-da-dieu/) Tỷ lệ chết phôi 16,68 % số chấp nhận việc ấp nở đà điểu Tỷ lệ nở / phôi trung bình 51,48 % Đây tỷ lệ thấp so với tỷ lệ Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương 70 – 75 % 33 Tỷ lệ nở / trứng ấp trung bình 38,19 % thấp so với tỷ lệ 48,7 – 50,4 % Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương Các ngun nhân làm tỷ lệ có phơi thấp, tỷ lệ chết phôi, tỷ lệ nở thấp thời gian khảo sát bao gồm: khả phối trống làm cho trứng có phơi yếu, điều kiện dinh dưỡng chưa tối ưu, điều kiện ngoại cảnh không mong muốn như: điện phòng ấp kéo dài, khơng kiểm sốt tốt độ ẩm phòng ấp 4.6 Lượng thức ăn tiêu thụ Bảng 4.6 Lượng thức ăn tiêu thụ đàn đà điểu sinh sản thời gian khảo sát Số đà Lượng Tuần thức ăn VCK xanh (%) (kg) điểu sinh sản (con) Lượng thức ăn hỗn hợp Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình (kg/con/ngày) (kg) Xanh Hỗn hợp 2112 1530 2,00 1,45 2290 1530 2,17 1,45 2381 1620 2,25 1,53 2340 1610 2,21 1,52 2585 1630 2,45 1,54 2584 1620 2,44 1,53 2460 1620 2,33 1,53 2597 1600 2,46 1,51 TB 2418,63 1595 2,29 1,51 15,8 151 Loại thức ăn xanh sử dụng chủ yếu thời gian khảo sát cỏ voi với hàm lượng VCK 15,8 % (theo phụ sách Thức ăn dinh dưỡng động vật, Nhà xuất nông nghiệp) Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình ngày: - Thức ăn xanh: 2,29 kg/con/ngày - Thức ăn hỗn hợp: 1,51 kg/con/ngày 34 Với lượng thức ăn hỗn hợp 1,51 kg/con/ngày thấp so với lượng thức ăn tinh mà Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương khuyến cáo 1,6 – 1,7 kg/con/ngày Đây nguyên nhân ảnh hưởng tới tiêu sinh sản ấp nở 4.7 Tiêu tốn thức ăn / trứng Bảng 4.7 Lượng thức ăn tiêu tốn để tạo trứng Tuần SL trứng (quả) Lượng thức ăn xanh Lượng TTTA / trứng thức ăn (kg / trứng) hỗn hợp (kg) (kg) Xanh Hỗn hợp 36 2112 1530 58,67 42,50 54 2290 1530 42,41 28,33 67 2381 1620 35,54 24,18 74 2340 1610 31,62 21,76 132 2585 1630 19,58 12,35 110 2584 1620 23,49 14,73 86 2460 1620 28,60 18,84 215 2597 1600 12,08 7,44 TB 96,75 2418,63 1595 31,50 23,24 TTTA / trứng trung bình: - Thức ăn xanh: 31,50 kg/1 trứng - Thức ăn hỗn hợp: 23,24 kg/1 trứng Lượng thức ăn hỗn hợp tiêu tốn cho trứng 23,24 kg cao lượng thức ăn tinh Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương 20,4 kg cho năm đẻ thứ TTTA / trứng cao làm giảm hiệu kinh tế chăn nuôi đà điểu 4.8 Trọng lượng bình quân qua tuần tuổi (g) Bảng 4.8 Trọng lượng bình quân đà điểu nuôi khảo sát giai đoạn nuôi từ – tháng tuổi 35 Tuần tuổi SS Tham số thống kê Giá trị n (con) 37 ܺത (g) 854,50 SE (g) 18,8 n (con) 37 ܺത (g) 1188,90 SE (g) 59,80 n (con) 37 ܺത (g) 1927 SE (g) 102 n (con) 37 ܺത (g) 3219 SE (g) 174 n (con) 37 ܺത (g) 4662 SE (g) 233 n (con) 37 ܺത (g) 6596 SE (g) 275 n (con) 37 ܺത (g) 9368 SE (g) 353 n (con) 37 ܺത (g) 11346 SE (g) 319 n (con) 37 ܺത (g) 13892 SE (g) 423 36 Trọng lượng bình quân lúc nở 854,50 g Trọng lượng nằm khoảng trọng lượng sơ sinh mà Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương công bố 800 – 1000 g Trọng lượng trung bình cuối giai đoạn 13892 g Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương trọng lượng cuối giai đoạn nuôi gột úm – tháng tuổi 19 – 22 kg/con Trọng lượng trung bình cuối giai đoạn đà điểu chúng tơi ni thấp thời gian nuôi ngắn (từ – tháng tuổi) 4.9 Tăng trọng tuyệt đối Bảng 4.9 Tăng trọng tuyệt đối đà điểu qua tuần tuổi Tuần tuổi TTTĐ (g/con/ngày) 0-1 47,76 1-2 105,51 2-3 184,50 3-4 206,18 4-5 276,25 5-6 395,95 6-7 282,63 7-8 363,71 TB 232,81 Ở giai đoạn từ – tháng tuổi, đà điểu tăng trọng trung bình khoảng 232,81 g/con/ngày 37 4.10 Tiêu thụ thức ăn (g/con/ngày) Bảng 4.10 Lượng thức ăn tiêu thụ đà điểu qua tuần nuôi giai đoạn từ – tháng tuổi Số đà Lượng Lượng thức thức ăn ăn hỗn hợp xanh (g) (g) 0-1 34000 4500 131,27 17,37 1-2 76500 8000 295,37 30,89 2-3 122750 17300 473,94 66,80 3-4 178500 33000 689,19 127,41 182000 50300 702,70 194,21 5-6 185500 80000 716,22 308,88 6-7 198000 87000 764,48 335,91 7-8 193000 135000 745,17 521,24 TB 146281,25 51887,50 564,79 200,34 Tuần tuổi điểu nuôi (con) 4-5 37 Thức ăn xanh (g/con/ngày) Thức ăn hỗn hợp (g/con/ngày) Ở giai đoạn – tuần tuổi đà điểu chưa ăn nhiều lượng lòng đỏ thể Ở tuần tuổi sức ăn tăng nhanh Trung bình tiêu tốn khoảng 564,79 g/con/ngày thức ăn xanh 200,34 g/con/ngày thức ăn hỗn hợp 4.11 Tỷ lệ nuôi sống qua tuần tuổi (%) Tỷ lệ nuôi sống qua tuần tuổi 100 % Đây tỷ lệ lý tưởng giai đoạn nuôi từ – tháng tuổi (theo Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương tỷ lệ nuôi sống giai đoạn đạt từ 77 – 85 %) Đạt tỷ lệ số lượng đà điểu ni khảo sát nên có điều kiện chăm sóc tốt với điều kiện thời tiết thuận lợi mùa nắng 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian khảo sát từ tháng 02/2012 đến tháng 05/2012 đàn đà điểu nuôi Khu Du Lịch Vườn Xoài Đồng Nai Sau so sánh với số liệu Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương rút kết luận sau: Các tiêu trại đạt - Tỷ lệ đẻ cao đạt 96,75 % - Tỷ lệ trứng có phơi - Tỷ lệ ni sống - Khối lượng trứng trung bình Một số tiêu thấp trại - Năng suất trứng trung bình 0,97 quả/mái/tuần - Tỷ lệ nở / phôi - Tỷ lệ nở - TTTA / trứng - Lượng thức ăn thức ăn tiêu thụ ngày thấp dẫn đến TTTA / trứng cao lên nguyên nhân làm giảm hiệu kinh tế chăn nuôi đà điểu 39 5.2 Đề nghị - Tiếp tục theo dõi khả sinh sản sinh trưởng đàn đà điểu để có đánh giá xác - Tăng phần đàn đà điểu sinh sản để có suất tốt - Quan tâm nhiều đến công tác giống để ổn định đàn sinh sản - Cần có nhiều nghiên cứu chế độ dinh dưỡng thú y, tìm phần dinh dưỡng hợp lý để đà điểu phát triển tốt 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Tố Chinh, 2002 Kỹ thuật nuôi đà điểu Nhà Xuất Bản Hà Nội Trần Văn Chính, 2005 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 15 Dương Thanh Liêm ctv,2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp Tp Hồ Chí Minh Phùng Đức Tiến ctv,2004 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi đà điểu Ostrich Viện Chăn Nuôi Quốc Gia – Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương http://agriviet.com/nd/2729-quy-trinh-ky-thuat-chan-nuoi-da-dieu/ http://www.lrc.ctu.edu.vn/pdoc/35/29-nuoidadieu.pdf 41 PHỤ LỤC TLTB QUA CÁC TUẦN TUỔI CỦA ĐÀ ĐIỂU GĐ – THÁNG TUỔI Descriptive Statistics: T.LG Variable TUAN N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 T.LG 37 854,5 18,8 114,4 652,0 768,0 872,0 912,0 37 1188,9 59,8 363,6 712,0 845,0 1064,0 1493,0 37 1927 102 622 946 1510 1888 2275 37 3219 174 1061 1300 2425 3050 3750 37 4662 233 1417 1700 3675 4400 5250 37 6596 275 1675 2450 5500 6300 7500 37 9368 353 2148 3900 7800 9000 10950 37 11346 319 1943 5600 10300 11500 12750 37 13892 423 2574 7500 12500 14000 16000 42 ... tập TP.HCM, ngày… tháng 08 năm 2012 Người thực Nguyễn Công Duy ii XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Công Duy Tên luận văn: “Khảo sát sức sản xuất đà điểu ni Khu... ******************** KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀ ĐIỂU NI TẠI KHU DU LỊCH VƯỜN XỒI ĐỒNG NAI Tác giả NGUYỄN CƠNG DUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành CHĂN NUÔI Giáo viên hướng dẫn TS LÂM MINH... tốt Với sở khoa học vững kết thực nghiệm có tính thuyết phục, năm 1997 Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duy t dự án đầu tư xây dựng sở nghiên cứu phát triển chăn ni đà điểu Ba Vì - Hà Tây thuộc Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀ ĐIỂU NUÔI TẠI KHU DU LỊCH VƯỜN XOÀI ĐỒNG NAI, KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀ ĐIỂU NUÔI TẠI KHU DU LỊCH VƯỜN XOÀI ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay