KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VẤY NHIỄM VI SINH TRÊN THỊT BÒ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CHỢ Ở TPHCM

77 28 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:30

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y *************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VẤY NHIỄM VI SINH TRÊN THỊT BỊ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CHỢ Ở TPHCM Sinh viên thực hiện: NGUYỄN ÁNH TUYẾT Lớp : DH07TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2007 - 2012 Tháng 8/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y *************** NGUYỄN ÁNH TUYẾT KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VẤY NHIỄM VI SINH TRÊN THỊT BỊ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CHỢ Ở TPHCM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sỹ Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS LÊ ANH PHỤNG Tháng 8/2012 i     XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGUYỄN ÁNH TUYẾT Tên luận văn: “KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VẤY NHIỄM VI SINH TRÊN THỊT BÒ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CHỢ Ở TPHCM” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa ngày….tháng….năm… Giáo viên hướng dẫn TS LÊ ANH PHỤNG ii     LỜI CẢM ƠN Luôn ghi ơn Ba Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo nên người Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, quý thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y tận tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức kinh nghiệm vô quý báu cho suốt trình học tập trường Ngàn lời cảm ơn TS Lê Anh Phụng BSTY Trần Thị Mai Anh Đào tận tâm, tận lực hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành biết ơn Ban lãnh đạo Trung Tâm Kiểm Tra Vệ Sinh Thú Y Trung Ương II, tồn thể Cơ, Chú, Anh, Chị tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập tốt nghiệp Xin cảm ơn Tất bạn bè giúp đỡ, ủng hộ tơi suốt q trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp iii     TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát tình trạng vấy nhiễm vi sinh thịt bò, heo, gà số chợ thuộc TPHCM” thực từ tháng 02/2012 đến tháng 06/2012 Trung Tâm Kiểm Tra Vệ Sinh Thú Y Trung Ương II Kết xét nghiệm 225 mẫu thịt tươi (bò, heo, gà) chợ Gò Vấp, Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Hai dựa theo qui định TCVN 7046:2002 yêu cầu cảm quan tiêu vi sinh gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí, E coli, Salmonella Clostridium perfringens tóm tắt sau: Tất 225 mẫu khảo sát đạt yêu cầu cảm quan (100%) Số lượng vi khuẩn hiếu khí trung bình loại mẫu thịt 18,2 x106 vk/g (theo TCVN 7046:2002 quy định 106 vk/g) Tỷ lệ đạt yêu cầu 12,89%, mẫu thịt bò đạt cao (16%), mẫu thịt gà (13,33%) thấp mẫu thịt heo (9,33%) Số lượng E coli trung bình loại mẫu 104,71 x102 vk/g (theo TCVN 7046:2002 quy định 102 vk/g) Tỷ lệ đạt tiêu E coli 8,89%, mẫu thịt heo đạt cao (18,67%), mẫu thịt bò (6,67%) thấp mẫu thịt gà (1,33%) Tỷ lệ mẫu đạt tiêu Salmonella 65,33%, tỷ lệ đạt mẫu thịt bò cao (70,63%), thấp mẫu thịt heo gà (đều 62,67%) Số lượng Clostridium perfringens trung bình loại mẫu thịt 25,65 vk/g (theo TCVN 7046:2002 quy định 10 vk/g) Tỷ lệ đạt yêu cầu 15,11 %, tỷ lệ đạt mẫu thịt bò gà cao (đều 16%), mẫu thịt heo đạt thấp (13,33%) Chỉ có mẫu thịt heo đạt yêu cầu tiêu tổng số 225 mẫu thịt khảo sát (0,44%) iv     MỤC LỤC Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x Danh mục sơ đồ x Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Giá trị dinh dưỡng thịt 2.2 Nguồn gốc vấy nhiễm vi sinh vật 2.2.1 Vấy nhiễm vi sinh vật giai đoạn trước giết mổ 2.2.2 Vấy nhiễm vi sinh vật giai đoạn giết mổ 2.2.3 Vấy nhiễm vi sinh vật giai đoạn vận chuyển bày bán 2.3 Ảnh hưởng tình trạng vấy nhiễm số vi sinh vật vấy nhiễm thịt 2.3.1 Ảnh hưởng tình trạng vấy nhiễm vi sinh vật đến sức khỏe người 2.3.2 Một số vi sinh vật gây vấy nhiễm vào thịt 2.3.2.1 Escherichia coli 2.3.2.2 Salmonella 12 2.3.2.3 Clostridium perfringens 14 v     2.3.2.4 Listeria monocytogenes 15 2.3.2.5 Campylobacter 17 2.4 Sơ lược số cơng trình nghiên cứu trước 18 2.5 Các phương pháp phát vi sinh vật vấy nhiễm 19 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 22 3.1 Thời gian địa điểm 22 3.1.1 Thời gian 22 3.1.2 Địa điểm 22 3.2 Vật liệu 22 3.2.1 Mẫu khảo sát 22 3.2.2 Thiết bị dụng cụ 22 3.2.3 Môi trường nuôi cấy thuốc thử 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 23 3.4 Phương pháp thực 24 3.4.1 Bố trí mẫu khảo sát phương pháp lấy mẫu 24 3.4.1.1 Bố trí mẫu khảo sát 24 3.4.1.2 Phương pháp lấy mẫu 24 3.4.2 Phương pháp khảo sát tiêu vi sinh vật quầy thịt 26 3.4.2.1 Chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí 26 3.4.2.2 Chỉ tiêu E coli 27 3.4.2.3 Chỉ tiêu Salmonella 28 3.4.2.4 Chỉ tiêu Clostridium perfringens 30 3.5 Chỉ tiêu theo dõi 32 3.6 Phương pháp xử lí số liệu 32 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Chỉ tiêu cảm quan 33 4.2 Chỉ tiêu vi sinh 33 4.2.1 Chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí 33 4.2.1.1 Số lượng vi khuẩn hiếu khí 33 vi     4.2.1.2 Tỷ lệ mẫu thịt đạt yêu cầu tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí 36 4.2.2 Chỉ tiêu E coli 38 4.2.2.1 Số lượng E coli 38 4.2.2.2 Tỷ lệ mẫu thịt đạt yêu cầu tiêu E coli 41 4.2.3 Chỉ tiêu Salmonella 43 4.2.4 Chỉ tiêu Clostridium perfringens 45 4.2.4.1 Số lượng Clostridium perfringens 45 4.2.4.2 Tỷ lệ mẫu thịt đạt yêu cầu tiêu Clostridium perfringens 47 4.2.5 Tỷ lệ mẫu thịt đạt yêu cầu tiêu (tổng số vi khuẩn hiếu khí, E coli, Salmonella Clostridium perfringens) 49 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 1: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7046:2002 55 PHỤ LỤC 2: XỬ LÝ THỐNG KÊ 57 vii     DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam Vk/g: Vi khuẩn/gam TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh ONPG: O-nitrophenyl-β-D-galactopyranosidase MPN: Most Probable Number VKHK: Vi khuẩn hiếu khí TSVKHK: Tổng số vi khuẩn hiếu khí KL: Khuẩn lạc Vi: Virulence ATP: Adenosine Triphosphate NA: Nutrient Agar viii     DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dưỡng chất 100g thịt Bảng 2.2 Nhu cầu protein người Bảng 2.3 Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm Bảng 3.1 Các tiêu cảm quan thịt tươi theo TCVN 7046:2002 23 Bảng 3.2 Các tiêu vi sinh thịt tươi theo TCVN 7046:2002 24 Bảng 3.3 Bố trí số mẫu khảo sát 24 Bảng 4.1 Số lượng VKHK trung bình 1g mẫu thịt 34 Bảng 4.2 Tỷ lệ mẫu thịt đạt yêu cầu tiêu TSVKHK 36 Bảng 4.3 Số lượng E coli trung bình 1g mẫu thịt 38 Bảng 4.4 Tỷ lệ mẫu thịt đạt yêu cầu tiêu E coli 41 Bảng 4.5 Tỷ lệ mẫu thịt đạt yêu cầu tiêu Salmonella 43 Bảng 4.6 Số lượng Clostridium perfringens trung bình 1g mẫu thịt 45 Bảng 4.7 Tỷ lệ Clostridium perfringens đạt yêu cầu tiêu Clostridium perfringens 47 Bảng 4.8 Tỷ lệ mẫu thịt đạt tiêu (tổng số vi khuẩn hiếu khí, E coli, Salmonella Clostridium perfringens) 49 ix     12 Tô Minh Châu Trần Thị Bích Liên, 2001 Vi khuẩn nấm gây bệnh thú y Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm, TPHCM 13 Triệu Thị Chơi, 2010 Ăn uống gia đình-cách lựa chọn-bảo quản-bày biện ăn Nhà xuất phụ nữ 14 Nguyễn Hùng Cường, 2001 Khảo sát tình hình vấy nhiễm vi sinh vật kháng sinh tồn dư thịt tươi TPHCM vùng phụ cận Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm, TPHCM 15 Đỗ Cẩm Dung, 2000 Khảo sát tình hình vấy nhiễm vi sinh vật kháng sinh tồn dư thịt tươi số chợ TPHCM Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm, TPHCM 16 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến Phạm Văn Ty, 1997 Vi sinh vật học Nhà xuất giáo dục 17 Nguyễn Tiến Dũng, 2007 Giáo trình kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm Tủ sách trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, TPHCM 18 Nguyễn Ngọc Khánh Đức, 2005 Khảo sát số tiêu vi sinh thịt gà tươi sở giết mổ gia cầm số chợ thuộc địa bàn TPHCM Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm, TPHCM 19 Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Thị Kim Loan, 2009 Thực hành nghiên cứu vi sinh vật Nhà xuất nông nghiệp 20 Đậu Ngọc Hào, 2011 Bệnh độc chất học gia súc, gia cầm, chó, mèo thú cảnh Nhà xuất nông nghiệp 21 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Thu Hà, 2008 Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt tươi Tạp chí Phát Triển Khoa Học Cơng Nghệ, tập XI, số 22 Lâm Thị Thu Hương, 2005 Mô phôi gia súc Nhà xuất đại học quốc gia TPHCM 23 Dương Thanh Liêm, Trần Văn An Nguyễn Quang Thiệu, 2010 Độc chất học vệ sinh an toàn nông sản – thực phẩm Nhà xuất nông nghiệp 24 Đỗ Hiếu Liêm, 1999 Khảo sát số tiêu vệ sinh quầy thịt gà tươi lò mổ bày bán số chợ TPHCM Luận văn thạc sĩ khoa học trường Đại Học Nông Lâm, TPHCM 52     25 Đặng Hạnh Nghiêm, 2011 Khảo sát tình trạng vấy nhiễm vi sinh vật thịt tươi số nhà hàng, quán ăn thuộc địa bàn TPHCM Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm, TPHCM 26 Nguyễn Thị Cẩm Nhung, 2006 Khảo sát chất lượng thịt heo quay bày bán quận 11 quận Bình Thạnh, TPHCM Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm, TPHCM 27 Võ Văn Ninh, 1994 Giá trị thịt, sữa, trứng bữa ăn Nhà xuất TPHCM 28 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng heo Tủ sách trường đại học Nông Lâm TPHCM 29 Lê Văn Phủng, 2009 Vi khuẩn y học Nhà xuất giáo dục Việt Nam 30 Lê Xn Phương, 2008 Giáo trình thí nghiệm vi sinh vật Tủ sách trường đại học Đà Nẵng 31 Trần Thị Mai Phương, 2007 Chất lượng thịt gia cầm phương pháp đánh giá phẩm chất thịt Nhà xuất nông nghiệp 32 Trần Minh Quân, 2010 Khảo sát tình hình vấy nhiễm vi sinh vật thịt tươi số nhà hàng, quán ăn thuộc khu vực TPHCM Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm, TPHCM 33 Lê Đình Roanh, 2010 Bệnh học đại cương Nhà xuất giáo dục Việt Nam 34 Phạm Ngọc Kim Thanh, 1999 Tình hình vấy nhiễm vi sinh vật quầy thịt heo trình giết mổ, vận chuyển phân phối số địa bàn TPHCM Luận văn thạc sĩ khoa học trường Đại Học Nông Lâm TPHCM 35 Trần Thị Phương Thảo, 2009 Tình hình nhiễm Salmonella thịt gia súc, gia cầm địa bàn TPHCM Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm, TPHCM 36 Nguyễn Thị Minh Thùy, 2002 Khảo sát điều kiện vệ sinh giết mổ, bày bán kiểm tra diện số vi khuẩn thịt bò tươi thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm, TPHCM 37 Vũ Thị Thu Trang, 2010 Khảo sát tình hình vấy nhiễm vi sinh vật thịt heo tươi số sở giết mổ chợ sỉ thuộc địa bàn TPHCM Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm, TPHCM 53     38 Nguyễn Ngọc Tuân, 2002 Vệ sinh thịt Nhà xuất nông nghiệp 39 Nguyễn Ngọc Tuân Lê Thanh Hiền, 2004 Chế biến bảo quản thịt sữa Nhà xuất nông nghiệp 40 Nguyễn Khắc Tuấn, 1996 Vi sinh vật học Nhà xuất nơng nghiệp 41 Võ Hồng Vi, 2007 Tình hình chất lượng vệ sinh an tồn thực phẩm mặt hàng cua nước lạnh công ty cổ phần chế biến hàng xuất Cầu Tre Luận văn tốt nghiệp Đại Học Mở, TPHCM Tài liệu tham khảo từ internet http://www.khoahoc.com.vn/doisong/yhoc/suc-khoe/14661_Phat-hien-nhanhvi-khuan-gay-ngo-doc-thuc-pham.aspx http://www.kilobooks.com/threads/220846 http://www.khoahocphothong.com.vn http://www.khoahoc.com.vn/doisong/yhoc/suc-khoe/14222 http://www.spicesandbacteria.webs.com http://www.songvuisongkhoe.blogspot.com http://vi.wikipedia.org/wiki/Clostridium_ perfringens http://vi.wikipedia.org/wiki/Listeria_monocytogenes http://dinhduong.com.vn/story/viem-ruot-do-phay-khuan 54     PHỤ LỤC Phụ lục 1: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 7046:2002 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7046:2002 Thịt tươi – Qui định kĩ thuật (lược trích) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng cho thịt gia súc, gia cầm thịt chim, thú nuôi trạng thái tươi dùng làm thực phẩm Định nghĩa Trong tiêu chuẩn áp dụng định nghĩa sau đây: 2.1 Thịt tươi (fresh meat): Thịt gia súc, gia cầm thịt chim, thú nuôi sau giết mổ dạng nguyên con, cắt miếng xay nhỏ bảo quản nhiệt độ thường nhiệt độ từ 00C đến 40C Yêu cầu kĩ thuật 3.1 Nguyên liệu Thịt tươi phải lấy từ gia súc, gia cầm, chim thú nuôi sống, khỏe mạnh, quan kiểm tra thú y có thẩm quyền cho phép sử dụng làm thực phẩm 3.2 Yêu cầu cảm quan Yêu cầu cảm quan thịt tươi qui định bảng 55     Bảng – Yêu cầu cảm quan thịt tươi Tên tiêu Trạng thái Yêu cầu - Bề mặt khơ, sạch, khơng dính lơng tạp chất lạ; - Mặt cắt mịn; - Có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt khơng để lại dấu ấn bề mặt thịt bỏ tay ra; - Tuỷ bám chặt vào thành ống tủy (nếu có) Màu sắc Màu đặc trưng sản phẩm Mùi Đặc trưng sản phẩm, khơng có mùi lạ Nước luộc thịt Thơm, trong, váng mỡ to 3.5 Các tiêu vi sinh vật Các tiêu vi sinh vật thịt tươi quy định bảng Bảng – Các tiêu vi sinh vật thịt tươi Tên tiêu Giới hạn tối đa Tổng số vi sinh vật hiếu khí, số khuẩn lạc 1g sản phẩm E coli, số vi khuẩn 1g sản phẩm 106 Salmonella, số vi khuẩn 25g sản phẩm 102 Bacillus cereus, số vi khuẩn 1g sản phẩm 102 Staphylococcus aureus, số vi khuẩn 1g sản phẩm 102 Clostridium perfringens, số vi khuẩn 1g sản phẩm 10 Clostridium botulinum, số vi khuẩn 1g sản phẩm 56     PHỤ LỤC 2: XỬ LÝ THỐNG KÊ Số lượng VKHK So sánh loại mẫu thịt Source Loai mau Error Total DF 222 224 Level Bo Heo Ga N 75 75 75 SS 13.966 180.616 194.581 Mean 6.9103 7.4311 7.4463 MS 6.983 0.814 StDev 0.8554 0.9274 0.9214 Pooled StDev = 0.9020 F 8.58 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 6.75 7.00 7.25 7.50 So sánh thịt bò chợ Source Cho Error Total DF 72 74 SS 10.243 43.904 54.147 Level Go Vap Hoang Hoa Tham Pham Van Hai N 25 25 25 MS 5.122 0.610 Mean 7.1044 7.2335 6.3930 Pooled StDev = 0.7809 F 8.40 P 0.001 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+0.6100 ( -* ) 0.9065 ( -* -) 0.7972 ( -* -) + -+ -+ -+6.40 6.80 7.20 7.60 So sánh thịt heo chợ Source Cho Error Total DF 72 74 SS 17.215 46.432 63.64 Level Go Vap Hoang Hoa Tham Pham Van Hai N 25 25 25 MS 8.608 0.645 Mean 7.1027 8.1085 7.0820 Pooled StDev = 0.8031 F 13.35 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ -0.8760 ( -* -) 0.6971 ( -* ) 0.8254 ( * -) -+ -+ -+ -+ -7.00 7.50 8.00 8.50 So sánh mẫu thịt gà chợ Source Cho Error Total DF 72 74 SS 19.053 43.769 62.822 Level Go Vap Hoang Hoa Tham Pham Van Hai N 25 25 25 MS 9.527 0.608 Mean 7.7391 7.8627 6.7371 Pooled StDev = 0.7797 F 15.67 P 0.000 StDev 1.0039 0.4488 0.7839 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -6.50 7.00 7.50 8.0 57     Tỷ lệ đạt tiêu TSVKHK So sánh loại mẫu thịt (bò, heo, gà) DAT KHONGDAT Total 12 63 75 9.67 65.33 0.563 0.083 68 75 9.67 65.33 0.736 0.109 10 65 75 9.67 65.33 0.011 0.002 Total 29 196 225 Chi-Sq = 1.504, DF = 2, P-Value = 0.471 So sánh mẫu thịt bò chợ Gò Vấp, Hồng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 23 25 4.00 21.00 1.000 0.190 2 23 25 4.00 21.00 1.000 0.190 17 25 4.00 21.00 4.000 0.762 Total 12 63 75 Chi-Sq = 7.143, DF = 2, P-Value = 0.028 Giữa chợ Gò Vấp Hồng Hoa Thám DAT KHONG DAT Total 23 25 2.00 23.00 0.000 0.000 2 23 25 2.00 23.00 0.000 0.000 Total 46 50 Chi-Sq = 0.000, DF = 1, P-Value = 1.000 Giữa chợ Gò Vấp Phạm Văn Hai DAT 5.00 1.800 5.00 KHONG DAT 23 20.00 0.450 17 20.00 Total 25 25 1.800 0.450 Total 10 40 50 Chi-Sq = 4.500, DF = 1, P-Value = 0.034 Giữa chợ Hoàng Hoa Thám Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 23 25 5.00 20.00 1.800 0.450 17 25 5.00 20.00 1.800 0.450 Total 10 40 50 Chi-Sq = 4.500, DF = 1, P-Value = 0.034 So sánh mẫu thịt heo chợ Gò Vấp, Hồng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 21 25 2.33 22.67 1.190 0.123 24 25 2.33 22.67 0.762 0.078 23 25 2.33 22.67 0.048 0.005 Total 68 75 Chi-Sq = 2.206, DF = 2, P-Value = 0.332 So sánh mẫu thịt gà chợ Gò Vấp, Hồng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT 3.33 0.033 3.33 KHONG DAT 22 21.67 0.005 25 21.67 Total 25 25 58     3.333 3.33 4.033 Total 10 Chi-Sq = 8.538, DF 0.513 18 25 21.67 0.621 65 75 = 2, P-Value = 0.014 Giữa chợ Gò Vấp Hồng Hoa Thám DAT KHONG DAT Total 22 25 1.50 23.50 1.500 0.096 25 25 1.50 23.50 1.500 0.096 Total 47 50 Chi-Sq = 3.191, DF = 1, P-Value = 0.074 Giữa chợ Gò Vấp Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 22 25 5.00 20.00 0.800 0.200 18 25 5.00 20.00 0.800 0.200 Total 10 40 50 Chi-Sq = 2.000, DF = 1, P-Value = 0.157 Giữa chợ Hoàng Hoa Thám Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 25 25 3.50 21.50 3.500 0.570 18 3.50 21.50 3.500 0.570 Total 43 50 Chi-Sq = 8.140, DF = 1, P-Value = 0.004 Số lượng E coli So sánh loại mẫu thịt Source Loai mau Error Total DF 222 224 Level Thit bo Thit heo Thit ga N 75 75 75 SS 22.287 214.182 236.469 Mean 3.7740 3.8290 4.4674 MS 11.143 0.965 StDev 0.8588 1.2173 0.8215 Pooled StDev = 0.9822 F 11.55 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 3.60 3.90 4.20 4.50 So sánh mẫu thịt bò chợ Source Cho Error Total DF 72 74 SS 11.454 43.129 54.583 Level Go Vap Hoang Hoa Tham Pham Van Hai N 25 25 25 MS 5.727 0.599 F 9.56 Mean 3.4781 3.5176 4.3262 P 0.000 StDev 0.7740 0.9867 0.4738 Pooled StDev = 0.7740 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -3.20 3.60 4.00 4.40 So sánh mẫu thịt heo chợ Source Cho Error Total DF 72 74 SS 8.32 101.34 109.66 Level Go Vap Hoang Hoa Tham Pham Van Hai N 25 25 25 MS 4.16 1.41 Mean 3.396 4.206 3.884 F 2.96 StDev 1.369 0.884 1.252 Pooled StDev = 1.186 P 0.058 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 3.00 3.50 4.00 4.50 So sánh số lượng E coli mẫu thịt gà chợ Source DF SS MS F P 59     Cho Error Total 72 74 0.717 49.224 49.941 Level Go Vap Hoang Hoa Tham Pham Van Hai 0.358 0.684 N 25 25 25 0.52 Mean 4.3382 4.4896 4.5745 0.594 StDev 1.0972 0.5411 0.7445 Pooled StDev = 0.8268 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 4.00 4.25 4.50 4.75 Tỷ lệ đạt tiêu E coli So sánh loại mẫu thịt (bò, heo, gà) DAT KHONGDAT Total 70 75 6.67 68.33 0.417 0.041 14 61 75 6.67 68.33 8.067 0.787 74 75 6.67 68.33 4.817 0.470 Total 20 205 225 Chi-Sq = 14.598, DF = 2, P-Value = 0.001 Giữa thịt bò thịt heo DAT KHONGDAT Total 70 75 9.50 65.50 2.132 0.309 14 61 75 9.50 65.50 2.132 0.309 Total 19 131 150 Chi-Sq = 4.881, DF = 1, P-Value = 0.027 Giữa thịt bò thịt gà DAT KHONGDAT Total 70 75 3.00 72.00 1.333 0.056 74 75 3.00 72.00 1.333 0.056 Total 144 150 Chi-Sq = 2.778, DF = 1, P-Value = 0.096 Giữa thịt heo thịt gà DAT KHONGDAT Total 14 61 75 7.50 67.50 5.633 0.626 74 75 7.50 67.50 5.633 0.626 Total 15 135 150 Chi-Sq = 12.519, DF = 1, P-Value = 0.000 So sánh mẫu thịt bò chợ Gò Vấp, Hồng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 23 25 1.67 23.33 0.067 0.005 22 25 1.67 23.33 1.067 0.076 25 25 1.67 23.33 1.667 0.119 Total 70 75 Chi-Sq = 3.000, DF = 2, P-Value = 0.223 So sánh mẫu thịt heo chợ Gò Vấp, Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT 4.67 4.024 4.67 2.881 4.67 KHONG DAT 16 20.33 0.923 24 20.33 0.661 21 20.33 Total 25 25 25 60     0.095 0.022 Total 14 61 75 Chi-Sq = 8.607, DF = 2, P-Value = 0.014 Giữa chợ Gò Vấp Hồng Hoa Thám DAT KHONG DAT Total 16 25 5.00 20.00 3.200 0.800 24 25 5.00 20.00 3.200 0.800 Total 10 40 50 Chi-Sq = 8.000, DF = 1, P-Value = 0.005 Giữa chợ Gò Vấp Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 16 25 6.50 18.50 0.962 0.338 21 25 6.50 18.50 0.962 0.338 Total 13 37 50 Chi-Sq = 2.599, DF = 1, P-Value = 0.107 Giữa chợ Hoàng Hoa Thám Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 24 25 2.50 22.50 0.900 0.100 21 25 2.50 22.50 0.900 0.100 Total 45 50 Chi-Sq = 2.000, DF = 1, P-Value = 0.157 So sánh mẫu thịt gà chợ Gò Vấp, Hồng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 24 25 0.33 24.67 1.333 0.018 25 25 0.33 24.67 0.333 0.005 25 25 0.33 24.67 0.333 0.005 Total 74 75 Chi-Sq = 2.027, DF = 2, P-Value = 0.363 Tỷ lệ đạt tiêu Salmonella So sánh loại mẫu thịt (bò, heo, gà) DAT KHONGDAT Total 53 22 75 49.00 26.00 0.327 0.615 47 28 75 49.00 26.00 0.082 0.154 47 28 75 49.00 26.00 0.082 0.154 Total 147 78 225 Chi-Sq = 1.413, DF = 2, P-Value = 0.493 So sánh mẫu thịt bò chợ Gò Vấp, Hồng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 10 15 25 17.67 7.33 3.327 8.015 21 25 17.67 7.33 0.629 1.515 22 25 17.67 7.33 1.063 2.561 Total 53 22 75 Chi-Sq = 17.110, DF = 2, P-Value = 0.000 Giữa Gò Vấp Hồng Hoa Thám DAT 10 15.50 1.952 KHONG DAT 15 9.50 3.184 Total 25 61     21 25 15.50 9.50 1.952 3.184 Total 31 19 50 Chi-Sq = 10.272, DF = 1, P-Value = 0.001 Giữa Gò Vấp Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 10 15 25 16.00 9.00 2.250 4.000 22 25 16.00 9.00 2.250 4.000 Total 32 18 50 Chi-Sq = 12.500, DF = 1, P-Value = 0.000 Giữa Hoàng Hoa Thám Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 21 25 21.50 3.50 0.012 0.071 22 25 21.50 3.50 0.012 0.071 Total 43 50 Chi-Sq = 0.166, DF = 1, P-Value = 0.684 So sánh mẫu thịt heo chợ Gò Vấp, Hồng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 10 15 25 15.67 9.33 2.050 3.440 20 25 15.67 9.33 1.199 2.012 17 25 15.67 9.33 0.113 0.190 Total 47 28 75 Chi-Sq = 9.005, DF = 2, P-Value = 0.011 Giữa Gò Vấp Hoàng Hoa Thám DAT KHONG DAT Total 10 15 25 15.00 10.00 1.667 2.500 20 25 15.00 10.00 1.667 2.500 Total 30 20 50 Chi-Sq = 8.333, DF = 1, P-Value = 0.004 Giữa Gò Vấp Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 10 15 25 13.50 11.50 0.907 1.065 17 25 13.50 11.50 0.907 1.065 Total 27 23 50 Chi-Sq = 3.945, DF = 1, P-Value = 0.047 Giữa Hoàng Hoa Thám Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 20 25 18.50 6.50 0.122 0.346 17 25 18.50 6.50 0.122 0.346 Total 37 13 50 Chi-Sq = 0.936, DF = 1, P-Value = 0.333 So sánh mẫu thịt gà chợ Gò Vấp, Hồng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT 15.67 2.837 18 15.67 0.348 KHONG DAT 16 9.33 4.762 9.33 0.583 Total 25 25 62     20 25 15.67 9.33 1.199 2.012 Total 47 28 75 Chi-Sq = 11.740, DF = 2, P-Value = 0.003 Giữa chợ Gò Vấp Hoàng Hoa Thám DAT KHONG DAT Total 16 25 13.50 11.50 1.500 1.761 18 25 13.50 11.50 1.500 1.761 Total 27 23 50 Chi-Sq = 6.522, DF = 1, P-Value = 0.011 Giữa chợ Gò Vấp Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 16 25 14.50 10.50 2.086 2.881 20 25 14.50 10.50 2.086 2.881 Total 29 21 50 Chi-Sq = 9.934, DF = 1, P-Value = 0.002 Giữa chợ Hoàng Hoa Thám Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 18 25 19.00 6.00 0.053 0.167 20 25 19.00 6.00 0.053 0.167 Total 38 12 50 Chi-Sq = 0.439, DF = 1, P-Value = 0.508 Số lượng Clostridium perfringens So sánh loại mẫu thịt Source Loai mau Error Total Level Bo Heo Ga DF 222 224 N 75 75 75 SS 1.300 48.557 49.857 Mean 1.3489 1.5164 1.3623 MS 0.650 0.219 StDev 0.5164 0.3726 0.5007 F 2.97 P 0.053 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 1.30 1.40 1.50 1.60 Pooled StDev = 0.4677 So sánh mẫu thịt bò chợ Source Cho Error Total DF 72 74 SS 6.214 13.517 19.732 Level Go Vap Hoang Hoa Tham Pham Van Hai N 25 25 25 MS 3.107 0.188 Mean 1.6829 1.3833 0.9804 F 16.55 P 0.000 StDev 0.2379 0.2599 0.6626 Pooled StDev = 0.4333 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0.90 1.20 1.50 1.80 So sánh mẫu thịt heo chợ Source Cho Error Total Level Go Vap DF 72 74 SS 1.394 8.882 10.275 N 25 MS 0.697 0.123 Mean 1.6621 F 5.65 P 0.005 StDev 0.3662 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) 63     Hoang Hoa Tham Pham Van Hai 25 25 1.3342 1.5529 0.3547 0.3319 Pooled StDev = 0.3512 ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -1.28 1.44 1.60 1.76 So sánh mẫu thịt gà chợ Source Cho Error Total DF 72 74 SS 3.259 15.291 18.550 Level Go Vap Hoang Hoa Tham Pham Van Hai N 25 25 25 MS 1.630 0.212 Mean 1.5820 1.4226 1.0822 Pooled StDev = 0.4608 F 7.67 P 0.001 StDev 0.2986 0.3275 0.6639 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 1.00 1.25 1.50 1.7 Tỷ lệ đạt tiêu Clostridium perfringens So sánh loại mẫu thịt (bò, heo, gà) DAT KHONGDAT Total 12 63 75 11.33 63.67 0.039 0.007 10 65 75 11.33 63.67 0.157 0.028 12 63 75 11.33 63.67 0.039 0.007 Total 34 191 225 Chi-Sq = 0.277, DF = 2, P-Value = 0.871 So sánh mẫu thịt bò chợ Gò Vấp, Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 25 25 4.00 21.00 4.000 0.762 2 23 25 4.00 21.00 1.000 0.190 10 15 25 4.00 21.00 9.000 1.714 Total 12 63 75 Chi-Sq = 16.667, DF = 2, P-Value = 0.000 Giữa chợ Gò Vấp Hoàng Hoa Thám DAT KHONG DAT Total 25 25 1.00 24.00 1.000 0.042 2 23 25 1.00 24.00 1.000 0.042 Total 48 50 Chi-Sq = 2.083, DF = 1, P-Value = 0.149 Giữa chợ Gò Vấp Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 25 25 5.00 20.00 5.000 1.250 10 15 25 5.00 20.00 5.000 1.250 Total 10 40 50 Chi-Sq = 12.500, DF = 1, P-Value = 0.000 Giữa chợ Hoàng Hoa Thám Phạm Văn Hai 64     DAT KHONG DAT Total 23 25 6.00 19.00 2.667 0.842 10 15 25 6.00 19.00 2.667 0.842 Total 12 38 50 Chi-Sq = 7.018, DF = 1, P-Value = 0.008 So sánh mẫu thịt heo chợ Gò Vấp, Hồng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 25 25 3.33 21.67 3.333 0.513 17 25 3.33 21.67 6.533 1.005 23 25 3.33 21.67 0.533 0.082 Total 10 65 75 Chi-Sq = 12.000, DF = 2, P-Value = 0.002 Giữa chợ Gò Vấp Hồng Hoa Thám DAT KHONG DAT Total 25 25 4.00 21.00 4.000 0.762 17 25 4.00 21.00 4.000 0.762 Total 42 50 Chi-Sq = 9.524, DF = 1, P-Value = 0.002 Giữa chợ Gò Vấp Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 25 25 1.00 24.00 1.000 0.042 2 23 25 1.00 24.00 1.000 0.042 Total 48 50 Chi-Sq = 2.083, DF = 1, P-Value = 0.149 Giữa chợ Hoàng Hoa Thám Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 17 25 5.00 20.00 1.800 0.450 2 23 25 5.00 20.00 1.800 0.450 Total 10 40 50 Chi-Sq = 4.500, DF = 1, P-Value = 0.034 So sánh mẫu thịt gà chợ Gò Vấp, Hồng Hoa Thám, Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 24 25 4.00 21.00 2.250 0.429 2 23 25 4.00 21.00 1.000 0.190 16 25 4.00 21.00 6.250 1.190 Total 12 63 75 Chi-Sq = 11.310, DF = 2, P-Value = 0.004 Giữa chợ Gò Vấp Hồng Hoa Thám DAT 1.50 0.167 KHONG DAT 24 23.50 0.011 23 Total 25 25 65     1.50 23.50 0.167 0.011 Total 47 50 Chi-Sq = 0.355, DF = 1, P-Value = 0.552 Giữa chợ Gò Vấp Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 24 25 5.00 20.00 3.200 0.800 16 25 5.00 20.00 3.200 0.800 Total 10 40 50 Chi-Sq = 8.000, DF = 1, P-Value = 0.005 Giữa chợ Hoàng Hoa Thám Phạm Văn Hai DAT KHONG DAT Total 23 25 5.50 19.50 2.227 0.628 16 25 5.50 19.50 2.227 0.628 Total 11 39 50 Chi-Sq = 5.711, DF = 1, P-Value = 0.017 So sánh tỷ lệ đạt yêu cầu tiêu vi sinh loại mẫu thịt (bò, heo, gà) DAT KHONGDAT Total 75 75 0.33 74.67 0.333 0.001 74 75 0.33 74.67 1.333 0.006 75 75 0.33 74.67 0.333 0.001 Total 224 225 Chi-Sq = 2.009, DF = 2, P-Value = 0.366 66 ... tắt iv Mục lục v Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x Danh mục sơ đồ x Chương 1: MỞ ĐẦU ... xảy trận dịch phức tạp Mĩ ăn thức ăn nhanh hamburgers nhiễm E coli (Dương Thanh Liêm cs, 2010) - Nhóm EIEC khơng sản sinh độc tố ruột ETEC chúng nhân lên nhanh chóng biểu mơ ruột xâm lấn mạnh mẽ... tiễn trên, giúp đỡ Trung Tâm Kiểm Tra Vệ Sinh Thú Y Trung Ương II, hướng dẫn TS Lê Anh Phụng BS Trần Thị Mai Anh Đào - Trưởng phòng Vi Sinh, chúng tơi tiến hành thực đề tài: "Khảo sát tình trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VẤY NHIỄM VI SINH TRÊN THỊT BÒ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CHỢ Ở TPHCM, KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VẤY NHIỄM VI SINH TRÊN THỊT BÒ, HEO, GÀ TẠI MỘT SỐ CHỢ Ở TPHCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay