Đề thi trắc nghiệm xác suất thống kê có lời giải

36 49 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 00:20

Luyện tập trắc nghiệm Câu 1: [Góp ý] Gieo ngẫu nhiên xúc sắc lý tưởng lần Xác suất để lần gieo lần xuất mặt chấm Chọn câu trả lời     A) 5/72 Đúng B) 5/216 Sai C) 1/36Sai D) 25/72Sai Sai Đáp án là: 5/72 Vì: Gọi A:=”xuất mặt chấm” Áp dụng cơng thức Bernoulli ta xác suất để lần gieo lần xuất mặt chấm là:     Tham khảo: Bài 1, mục 1.4.5 Cơng thức Bernoulli Câu 2: [Góp ý] Hai xạ thủ A B tập bắn cách độc lập: A bắn phát với xác suất trúng lần bắn 0,7; B bắn phát với xác suất trúng lần 0,6 Xác suất để tổng số viên trúng là: Chọn câu trả lời A) 0,2058Sai B) 0,2314Sai C) 0,5432Sai D) 0,3024 Đúng Sai Đáp án là: 0,3024 Vì: Tổng số viên trúng đích gồm trường hợp: +TH1: A bắn trúng viên, bắn trượt viên B bắn trúng viên +TH2: A bắn trúng viên B bắn trúng viên, bắn trượt viên Do đó, xác suất để tổng số viên trúng là: Tham khảo: Bài 1, mục 1.4 Các định lí cơng thức xác suất Câu 3: [Góp ý] Các bệnh nhân đến bệnh viện X để điều trị loại bệnh A, B, C Trong số bệnh nhân 60% điều trị bệnh A, 30% điều trị bệnh B 10% điều trị bệnh C Xác suất để chữa khỏi bệnh A, B C tương ứng 0,9; 0,8 0,85 Tỷ lệ bệnh nhân chữa khỏi bệnh     Chọn câu trả lời A) 0,835 Sai B) 0,84Sai C) 0,865 Đúng D) 0,875Sai Sai Đáp án là: 0,865 Vì: P(chữa khỏi) = thức xác suất đầy đủ Câu 4: [Góp ý] Cho         Tham khảo: Bài 1, mục 1.4.4.1 Công kiện tạo thành nhóm đầy đủ Giả sử , Giá trị Chọn câu trả lời A) 0,3 B) 0,4 C) 0,5 D) 0,7Sai Sai Đáp án là: 0,5 Vì: là: Sai Sai Đúng Ta Vì A, B, C nhóm đầy đủ nên Tham khảo: Bài 1, mục 1.2 Phép thử ngẫu nhiên loại biến cố mục 1.4 Các định lý cơng thức xác suất Câu 5: [Góp ý] Giả sử xác suất sinh trai gái 0,5 Một gia đình người Xác suất để gia đình khơng trai Chọn câu trả lời A) 0,3125 Đúng B) 0,4375Sai C) 0,5625Sai D) 0,1875Sai Sai Đáp án là: 0,3125 Vì: Gọi X số trai Tham khảo: Bài Biến cố ngẫu nhiên xác suất, mục 1.4.5) Câu 6: [Góp ý]          Miền tơ đen hình bên biểu diễn bởi: Chọn câu trả lời A) Sai B) Sai C) Đúng D) Không kết đúngSai Sai Đáp án là: Vì: Đây phương pháp sử dụng sơ đồ Ven để thể loại biến cố Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.Phép thử ngẫu nhiên loại biến cố Câu 7: [Góp ý] Cho kiện Biểu thức sau SAI Chọn câu trả lời A) Sai B) Sai C) Đúng D) Sai Sai Đáp án là: Vì: (Các phương án a, b, tương ứng với tính giao hốn, tính kết hợp, tính phân phối phép nhân phép cộng) Tham khảo: Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.Phép thử ngẫu nhiên loại biến cố Câu 8: [Góp ý] Cho kiện xung khắc Nhóm kiện sau tạo thành nhóm đầy đủ? Chọn câu trả lời A) Sai  B)  C) D)  Đúng Sai Sai Sai Đáp án là: Vì:     Tham khảo: Bài Biến cố ngẫu nhiên xác suất, mục 1.2.1.4, tr.8) ( Câu 9: [Góp ý] Một lơ hàng tỷ lệ sản phẩm tốt 80% Trước đưa thị trường người ta sử dụng thiết bị kiểm tra chất lượng để loại sản phẩm xấu Thiết bị kiểm tra nhận biết sản tốt với xác suất 0,95 nhận sản phẩm xấu với xác suất 0,99 Tỷ lệ sản phẩm đưa thị trường Chọn câu trả lời A) 80%Sai B) 81,2%Sai C) 76,2% Đúng D) 75%Sai Sai Đáp án là: 76,2% Vì: A: sản phẩm tốt, B: sản phẩm đưa thị trường Tỷ lệ sản phẩm đưa thị trường Tham khảo: Bài 1, mục 1.4.4.1 Cơng thức xác suất đầy đủ Câu 10: [Góp ý] Xét kiện A B thoả mãn , A B độc lập với Khi Chọn câu trả lời     A) 1/2 Sai B) 1/3 Sai C) 7/12Sai D) 1/12 Đúng Sai Đáp án là: 1/12 Vì: Ta A, B độc lập nên Tham khảo: Tham khảo: Bài 1, mục 1.4.2 Cơng thức nhân xác suất Câu 11: [Góp ý] ứng cử viên xin việc, ứng cử viên đơn xin việc xếp loại A Giám đốc cần chọn ứng cử viên Xác suất kiện ứng cử viên chọn ứng cử viên đơn xin việc xếp loại A Chọn câu trả lời    A) 6/10Sai B) 3/10Sai C) 2/10 Đúng  D) 1Sai Sai Đáp án là: 2/10 Vì: cách chọn ứng viên xếp loại A Tổng số cách để chọn ứng viên Vậy xác suất kiện ứng cử viên chọn ứng cử viên đơn   xin việc xếp loại A 2/ =2/10 Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.5 Tổ hợp mục 1.3.1 Định nghĩa cổ điển xác suất Câu 12: [Góp ý] Cậu bé 10 viên bi Cậu ta cho 10 viên vào hộp.Số cách cho 10 viên vào hộp Chọn câu trả lời A) Sai B) Đúng  C)  D)     Sai Sai Sai Đáp án là: Vì: Mỗi viên bi cách cho vào hộp Số cách cho 10 viên vào hộp Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.3 Chỉnh hợp lặp Câu 13: [Góp ý] hai lơ hàng: lơ I sản phẩm loại A sản phẩm loại B, lơ II sản phẩm loại A sản phẩm loại B Người ta chọn ngẫu nhiên từ lô I sản phẩm, lô II sản phẩm (không quan tâm tới thứ tự sản phẩm lấy ra) Số cách chọn sản phẩm loại Chọn câu trả lời A) 12Sai B) 8Sai C) Đúng D) 6Sai Sai Đáp án là:7 Vì: Số cách chọn sản phẩm loại B × = cách Số cách chọn sản phẩm loại A cách Vậy + = cách chọn sản phẩm loại Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.1 Quy tắc nhân Câu 14: [Góp ý]         Một hộp chứa bi trắng, bi đỏ 15 bi xanh Một hộp khác chứa 10 bi trắng, bi đỏ bi xanh Ta lấy ngẫu nhiên từ hộp bi Xác suất bi lấy màu là: Chọn câu trả lời A) 203/625Sai B) 205/625Sai C) 207/625 Đúng D) 209/625Sai Sai Đáp án là: 207/625 Vì: Xác suất bi lấy màu trắng là: 3/25 × 10/25 = 30/625 Xác suất bi lấy màu đỏ là: 7/25 × 6/25 = 42/625 Xác suất bi lấy màu xanh là: 15/25 × 9/25 = 135/625 Xác suất bi lấy màu là: 30/625 + 42/625 + 135/625 = 207/625 Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.1 Quy tắc nhân mục 1.3 Xác suất biến cố Câu 15: [Góp ý] ứng cử viên xin việc, ứng viên đơn xin việc xếp loại A Giám đốc cần chọn ứng viên Xác suất kiện ứng viên chọn hai đơn xin việc xếp loại A là: Chọn câu trả lời A) 2/10Sai B) 1/10 Đúng C) 2/5Sai D) 1/5Sai Sai Đáp án là: 1/10 Vì: Chọn ứng viên ứng viên cách Chọn ứng viên ứng viên đơn xin việc xếp loại A cách Xác suất kiện ứng viên chọn hai đơn xin việc xếp loại A là: Luyện tập trắc nghiệm  Câu 1: [Góp ý] Theo dõi thời gian hồn thành sản phẩm 50 cơng nhân ta bảng số liệu sau Thời gian (phút) 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 Số công nhân 10 12 14 Thời gian hoàn thành sản phẩm trung bình cơng nhân Chọn câu trả lời A) 19.28 Đúng             B) 20.23Sai C) 21.05Sai D) 20.72Sai Sai Đáp án là: 19.28 Vì: Gọi X (phút) thời gian hồn thành sản phẩm công nhân Thay khoảng thời gian giá trị trung bình x i ta x1=13, x2=15, x3=17, x4=19, x5=21, x6=23, x7=25, x8=27 số lượng cơng nhân tương ứng bảng Thời gian hồn thành sản phẩm trung bình =19.28 Tham khảo : Bài 2, mục 2.3.1 Kì vọng Câu 2: [Góp ý] Tiến hành lần thử nghiệm độc lập, xác suất để thử nghiệm thành công lần 0,2 Gọi X số lần thử thành công Khi VX bằng: Chọn câu trả lời A) 0,5Sai B) 0,6Sai C) 0,7Sai D) 0,8 Đúng Sai Đáp án là: 0,8 Vì: Ta có: (xem phân phối nhị thức-bài 3) Tham khảo : Bài mục 2.3.1 Kì vọng -Bài phần 3.2 Quy luật phân phối nhị thức B(n;p) Câu 3: [Góp ý] Lấy sản phẩm từ hộp chứa 10 sản phẩm phế phẩm X biến ngẫu nhiên số phế phẩm sản phẩm Bảng phân phối xác suất X Chọn câu trả lời A) X P 28/45 16/45 17/45 Sai B) X P 28/45 16/45 1/45 Sai C) X P 16/45 29/45   Sai D) X P 28/45 16/45 1/45  Đúng Sai Đáp án là: X P 28/45 16/45 1/45 Vì: Ta có: X=0,1,2 Tham khảo : Bài 2, mục 2.2.1 Bảng phân phối xác suất Câu 4: [Góp ý] Tuổi thọ X loại sản phẩm (giờ) biến ngẫu nhiên liên tục hàm mật độ xác suất     Tuổi thọ trung bình sản phẩm Chọn câu trả lời A) 200 Đúng B) 225Sai C) 250Sai D) 300Sai Sai Đáp án là: 200 Vì: Tuổi thọ trung bình sản phẩm Tham khảo: Bài 2, mục 2.3.1 Kỳ vọng (giá trị trung bình) Câu 5: [Góp ý] Đại lượng ngẫu nhiên X phân bố xác suất sau X     P 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 Xét biến ngẫu nhiên Y = min{X, 4} Khi P(Y = 4) =? Chọn câu trả lời A) 0,5Sai B) 0,6Sai C) 0,7 Đúng D) 0,8Sai Sai Đáp án là: 0,7 Vì:Ta Tham khảo : Bài 2, mục 2.2.1 Bảng phân phối xác suất Câu 6: [Góp ý] Hàm mật độ biến ngẫu nhiên X cho     ? Chọn câu trả lời A) 1/2 Sai B) 3/4 Đúng C) 2/3 Sai D) 3/2Sai Sai Đáp án là: 3/4 Vì: Ta Tham khảo : Bài 2, mục 2.3.1.Kì vọng     Câu 7: [Góp ý] Giả sử người A, B chơi trò chơi khơng hồ trận đấu kết thúc bên thắng ván Giả sử ván độc lập xác suất thắng ván A Gọi số ván đấu Chọn câu trả lời A) Đúng B) Sai C) Sai D) Sai Sai Đáp án là: Vì: Ta xác suất thắng ván A p nên xác suất thắng ván B (1-p) Bảng phân phối xác suất: X 2 P(X) p +(1-p) 2p(1-p) 2 EX=2[p +(1-p) ]+3[2p(1-p)] =2(-p2+p+1) Tham khảo : Bài 2, mục 2.3.1 Kì vọng Câu 8: [Góp ý] Hàm mật độ biến ngẫu nhiên X cho         (a; b) sau Chọn câu trả lời A) (3/5; 6/5) Đúng Với giá trị ? B) (3/5; 3/5) Sai C) (3/7; 5/7) Sai D) (5/7; 3/7)Sai Sai Đáp án là: (3/5; 6/5) Vì: Ta Thử giá trị a, b Tham khảo : Bài 2, mục 2.3.1 Kì vọng Câu 9: [Góp ý] Trong trại chăn ni lợn thử nghiệm loại thức ăn mới, sau ba tháng người ta cân thử số lợn thu số liệu sau: Trọng lượng(kg) 65 67 68 69 70 71 73 số 2 Trọng lượng trung bình lợn Chọn câu trả lời A) 69.16 Đúng B) 70.20Sai C) 70.50Sai D) 68.90Sai Sai Đáp án là: 69.16 Vì: Luyện tập trắc nghiệm Câu 1: [Góp ý] Biến ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối liên tục: X phương sai bằng: Chọn câu trả lời  A)  B)  C)  D) Đúng Sai Sai Sai Sai Đáp án là: Vì: Ta Tham khảo: Bài 5, phần 3.4) Câu 2: [Góp ý]     Cho biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối rời rạc với Phương sai Chọn câu trả lời A) 4Sai B) 1Sai C) Đúng D) 3Sai Sai Đáp án là: Vì: Ta EX=3 Phương sai Câu 3: [Góp ý]   Biến ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối nhị thức: với , bằng: Chọn câu trả lời A) Sai B) Sai  C)  D) , Sai Đúng Sai Đáp án là: Tham khảo: định nghĩa phân phối nhị thức Bài 3, mục 3.2 Quy luật phân phối nhị thức B(n, p) Câu 4: [Góp ý] Cho  biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối liên tục trị Chọn câu trả lời A) Sai  B) Đúng  C) Sai  D) Sai Sai Đáp án là:1 Vì: Ta Tham khảo: Bài 5, phần 3.4) Câu 5: [Góp ý]   Cho Giá trị Chọn câu trả lời A) 0,016525 Sai B) 0,065125 Sai Giá   C) 0,056125 Sai D) 0,015625 Đúng Sai Đáp án là: 0,015625 Vì: Ta Tham khảo: Bài 3, phần 3.2) Câu 6: [Góp ý] Nếu biến ngẫu nhiên gốc tuân theo phân phối nhị thức mẫu n đủ lớn, biến ngẫu nhiên Chọn câu trả lời  A)  B) Sai  C) Đúng  D) Sai số lượng tuân theo phân phối? Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: phần 5.6.2 Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc phân phối 0-1 Câu 7: [Góp ý] Cho hai biến ngẫu nhiên X phân phối chuẩn chuẩn , X độc lập với Y Thống , Y phân phối quy luật phân phối?  Chọn câu trả lời A) Đúng  B) Sai  C) Sai  D) Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: 5, mục 5.6.4 Trường hợp hai biến ngẫu nhiên gốc phân phối chuẩn Câu 8: [Góp ý] Cho hai biến ngẫu nhiên X phân phối chuẩn chuẩn , X độc lập với Y Thống , Y phân phối quy luật phân phối? Chọn câu trả lời  A)  B)  C)  D) Sai Sai Đúng Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: phần 5, mục 5.6.4 Trường hợp hai biến ngẫu nhiên gốc phân phối chuẩn Câu 9: [Góp ý] Nếu biến ngẫu nhiên gốc tuân theo phân phối chuẩn Chọn câu trả lời  A)  B)  C)  D) tuân theo phân phối? Sai Sai Đúng Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: 5, mục 5.6.3 Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc phân phối chuẩn Câu 10: [Góp ý] Nếu biến ngẫu nhiên gốc tuân theo phân phối chuẩn Chọn câu trả lời  A)  B)  C)  D) tuân theo phân phối? Sai Đúng Sai Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: phần 5.6.3 Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc phân phối chuẩn Câu 11: [Góp ý] Cơng thức ước lượng khoảng tin cậy đối xứng (với độ tin cậy biến ngẫu nhiên Chọn câu trả lời  A)  B)  C)  D) ) cho kỳ vọng chưa biết) ( Đúng Sai Sai Sai Sai Đáp án là: Vì: Xem cơng thức ước lượng khoảng tin cậy cho kỳ vọng phân phối chuẩn trường hợp chưa biết Tham khảo: Bài 6-mục 6.3.2.2) Câu 12: [Góp ý] Cơng thức ước lượng khoảng tin cậy đối xứng (với độ tin cậy ) cho phương sai biến ngẫu nhiên Chọn câu trả lời  A)  B)  C)  D) (a chưa biết) Sai Đúng Sai Sai Sai Đáp án là: Vì: Xem cơng thức ước lượng khoảng tin cậy cho phương sai phân phối Tham khảo: Bài 6, mục 6.3.3) Câu 13: [Góp ý] Cơng thức ước lượng khoảng tin cậy đối xứng (với độ tin cậy biến ngẫu nhiên Chọn câu trả lời ( ) cho kỳ vọng biết) Đúng  A)  B) Sai  C) Sai  D) Sai Sai Đáp án là: Vì: Xem cơng thức ước lượng khoảng tin cậy cho kỳ vọng phân phối chuẩn trường hợp biết Tham khảo: Bài 6-mục 6.3.2.1) Câu 14: [Góp ý] Cơng thức ước lượng giá trị tối thiểu (với độ tin cậy ) cho kỳ vọng biến ngẫu nhiên Chọn câu trả lời ( chưa biết) Đúng  A)  B) Sai  C) Sai  D) Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: phần Ước lượng khoảng cho kỳ vọng biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn Tham khảo: Bài 6-mục 6.3.2.2) Câu 15: [Góp ý] Cơng thức ước lượng giá trị tối đa (với độ tin cậy ) cho kỳ vọng biến ngẫu nhiên ( Chọn câu trả lời biết)  A) Sai  B) Sai  C)  D) Sai Đúng Sai Đáp án là: Tham khảo: phần Ước lượng khoảng cho kỳ vọng biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn Tham khảo: Bài 6-mục 6.3.2.1) Luyện tập trắc nghiệm Câu 1: [Góp ý] Trong toán kiểm định cho phương sai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn, với cặp giả thuyết, đối thuyết Trường hợp kỳ vọng Chọn câu trả lời biết, ta chọn thống để kiểm định là:  A)  B) Sai  C) Đúng  D) Sai Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: tất công thức thống sử dụng để kiểm định 7-Kiểm định giả thuyết thống (7.3.1 đến 7.3.3) Câu 2: [Góp ý] Trong toán kiểm định cho kỳ vọng biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với cặp giả thuyết , đối thuyết Trường hợp biết, với mức ý nghĩa Chọn câu trả lời  A)  B)  C) Đúng  D) Sai , miền bác bỏ : Sai Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: công thức miền bác bỏ 7, phần 7.3.1 Kiểm định so sánh kỳ vọng biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn (với giá trị cho trước kỳ vọng), Trường hợp biết Câu 3: [Góp ý] Trong toán kiểm định cho kỳ vọng biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với cặp giả thuyết , đối thuyết Trường hợp biết, với mức ý nghĩa Chọn câu trả lời , miền bác bỏ Đúng  A)  B)  C) Sai  D) Sai Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: công thức miền bác bỏ 7, phần 7.3.1-Kiểm định so sánh kỳ vọng biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn (với giá trị cho trước kỳ vọng), Trường hợp biết Câu 4: [Góp ý] Trong tốn kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn, với cặp giả thuyết, đối thuyết trường hợp chưa biết, ta chọn thống để kiểm định là: Chọn câu trả lời  A) Sai  B) Đúng  C)  D) Sai Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: tất công thức thống sử dụng để kiểm định 7-Kiểm định giả thuyết thống (7.3.1 đến 7.3.3) Câu 5: [Góp ý] Trong toán kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với cặp giả thuyết, đối thuyết trường hợp biết, ta chọn thống để kiểm định là: Chọn câu trả lời  A)  B)  C)  D) Đúng Sai Sai Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: tất công thức thống sử dụng để kiểm định 7-Kiểm định giả thuyết thống (7.3.1 đến 7.3.3) Câu 6: [Góp ý] Trong tốn kiểm định giả thuyết so sánh kỳ vọng hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với cặp giả thuyết, đối thuyết: Trường hợp biết , ta chọn thống để kiểm định là: Chọn câu trả lời  A) Đúng  B) Sai  C)  D) Sai Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: tất công thức thống sử dụng để kiểm định 7: Kiểm định giả thuyết thống (7.3.4 đến 7.3.6) Câu 7: [Góp ý] Trong tốn kiểm định cho xác suất (tỷ lệ), với cặp giả thuyế, đối thuyết: ta chọn thống để kiểm định là: Chọn câu trả lời  A)  B)  C)  D) Sai Sai Sai Đúng Sai Đáp án là: Tham khảo: tất công thức thống sử dụng để kiểm định 7- Kiểm định giả thuyết thống (7.3.1 đến 7.3.3) Câu 8: [Góp ý] Trong tốn kiểm định giả thuyết so sánh kỳ vọng hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với cặp giả thuyết, đối thuyết: Trường hợp chưa biết , ta chọn thống để kiểm định là: Chọn câu trả lời  A)  B)  C) Sai Đúng Sai  D) Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: tất công thức thống sử dụng để kiểm định 7: Kiểm định giả thuyết thống (7.3.4 đến 7.3.6) Câu 9: [Góp ý] Trong tốn kiểm định cho kỳ vọng biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với cặp giả thuyết, đối thuyết Trường hợp biết, với mức ý nghĩa Chọn câu trả lời  A)  B) Đúng  C) Sai  D)      , miền bác bỏ Sai Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: công thức miền bác bỏ phần 7.3.1 Kiểm định so sánh kỳ vọng biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn (với giá trị cho trước kỳ vọng), Trường hợp biết Câu 10: [Góp ý] Sai lầm loại sai lầm? Chọn câu trả lời A) Bác bỏ giả thuyết Sai B) Bác bỏ giả thuyết thực tế đúngSai C) Chấp nhận giả thuyết Sai D) Chấp nhận giả thuyết thực tế sai Đúng Sai Đáp án là: Chấp nhận giả thuyết thực tế sai Tham khảo: khái niệm sai lầm loại 7, phần 7.2- Miền bác bỏ, tr.151 Câu 11: [Góp ý] RSS gọi tổng bình phương phần dư ước lượng hồi quy tính cơng thức: Chọn câu trả lời A) Đúng  B) Sai  C) Sai  D) Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: 8, mục 8.2- Đường hồi quy trung bình tuyến tính thực nghiệm Cơng thức tính RSS Câu 12: [Góp ý] Với hàm hồi quy mẫu thực nghiệm dạng Hệ số tính cơng thức Chọn câu trả lời  A)  B) Sai  C) Đúng  D) Sai     Sai Sai Đáp án là: Tham khảo: 8, mục 8.2- Đường hồi quy trung bình tuyến tính thực nghiệm Cơng thức ước lượng cho hệ số Câu 13: [Góp ý] Theo dõi mức lãi suất (Y) tỷ lệ lạm phát (X) số nước ta số liệu sau Y 2.5 2,0 1,5 1.0 X 4.5 5.5 6.5 7.5 Hệ số tương quan mẫu Chọn câu trả lời A) 0Sai B) 1Sai C) 0.6Sai D) -1 Đúng Sai Đáp án là: -1 Vì: Ta Hệ số tương quan mẫu Nếu để ý liệu bạn thấy phụ thuộc tuyến tính nên cho kết -1 (nếu để ý Y tăng X giảm ta suy dấu phải âm) Tham khảo: Bài 8, mục 8.1) Câu 14: [Góp ý] Với hàm hồi quy mẫu thực nghiệm dạng Hệ số tính (ước lượng) cơng thức: Chọn câu trả lời  A)  B)  C) Sai  D) Sai Sai Đúng Sai Đáp án là: Tham khảo: 8, mục 8.2- Đường hồi quy trung bình tuyến tính thực nghiệm Cơng thức ước lượng cho hệ số Câu 15: [Góp ý] Với liệu:    Hệ số tương quan mẫu Chọn câu trả lời A) 0.95Sai B) 0.99 Đúng C) 1.0Sai  D) 1.99Sai Sai Đáp án là: 0.99 Vì: (chú ý hệ số tương quan ln nhỏ 1) Tham khảo: Bài 8, mục 8.1) ... mục 1.4 Các định lý cơng thức xác suất Câu 5: [Góp ý] Giả sử xác suất sinh trai gái 0,5 Một gia đình có người Xác suất để gia đình có khơng q trai Chọn câu trả lời A) 0,3125 Đúng B) 0,4375Sai... Công thức nhân xác suất Câu 11: [Góp ý] Có ứng cử viên xin việc, có ứng cử viên có đơn xin việc xếp loại A Giám đốc cần chọn ứng cử viên Xác suất kiện ứng cử viên chọn có ứng cử viên có đơn xin việc... dụng thi t bị kiểm tra chất lượng để loại sản phẩm xấu Thi t bị kiểm tra nhận biết sản tốt với xác suất 0,95 nhận sản phẩm xấu với xác suất 0,99 Tỷ lệ sản phẩm đưa thị trường Chọn câu trả lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm xác suất thống kê có lời giải, Đề thi trắc nghiệm xác suất thống kê có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay