16 bộ đề kinh tế vi mô có đáp án

64 40 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 00:04

ĐỀ 1/ Khái niệm sau lí giải đường giới hạn khả sản xuất (PPF) a Cung cầu c Sự khan b Quy luật chi phí hội tăng dần d Chi phí hội 2/ Chính phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế vi mô, thực chứng 3/ Qui luật sau định dạng đường giới hạn khả sản xuất ? a Qui luật suất biên giảm dần c Qui luật cầu b Qui luật cung d Qui luật cung - cầu 4/ Các hệ thống kinh tế giải vấn đề :sản xuất gì? số lượng bao nhiêu? sản xuất nào? sản xuất cho ai? xuất phát từ đặc điểm: a Nguồn cung kinh tế c Tài nguyên giới hạn b Đặc điểm tự nhiên d Nhu cầu xã hội 5/ Doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với việc: a Bán sản phẩm riêng biệt, thay b Bán sản phẩm hồn tồn khơng sản phẩm khác thay c Bán sản phẩm thay cách hoàn toàn d Cả ba câu sai 6/ Đường cầu doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền: a Là đường cầu dốc xuống từ trái sang phải d Là đường cầu nằm ngang song song trục sản b Là đường cầu thẳng đứng song song trục giá lượng c Là đường cầu tồn thị trường 7/ Trong “mơ hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model), điểm gãy đường cầu, doanh nghiệp chi phí biên MC thay đổi thì: a Giá P tăng, sản lượng Q giảm c Giá P không đổi, sản lượng Q giảm b Giá P tăng, sản lượng Q không đổi d Giá P sản lượng Q không đổi 8/ Trong “mơ hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model) doanh nghiệp giảm giá doanh nghiệp lại sẽ: a Giảm giá c Khơng biết b Không thay đổi giá d Tăng giá 9/ Hiện chiến lược cạnh tranh chủ yếu xí nghiệp độc quyền nhóm là: a Cạnh tranh quảng cáo dịch vụ hậu c Cạnh tranh giá b Cạnh tranh sản lượng d Các câu sai 10/ Đặc điểm ngành cạnh tranh độc quyền là: a Mỗi doanh nghiệp khả hạn chế ảnh hưởng tới giá sản phẩm b nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dễ thay cho c Cả hai câu sai d Cả hai câu 11/ Hàm số cầu & hàm số cung sản phẩm X : P = 70 - 2Q ; P = 10 + 4Q Thặng dư người tiêu thụ (CS) & thặng dư nhà sản xuất (PS) : a CS = 150 & Ps = 200 c CS = 200 & PS = 100 b CS = 100 & PS = 200 d CS = 150 & PS = 150 12/ Gỉa sử sản phẩm X hàm số cung cầu sau:Qd = 180 - 3P, Qs = 30 + 2P, phủ đánh thuế vào sản phẩm làm cho lượng cân giảm xuống 78 , số tiền thuế phủ đánh vào sản phẩm a 10 b c 12 d 13/ Chính phủ đánh thuế mặt hàng bia chai 500đ/ chai làm cho giá tăng từ 2500đ / chai lên 2700 đ/ chai Vậy mặt hàng cầu co giãn: a Nhiều c Co giãn hồn tồn b ÍT d Hồn tồn khơng co giãn 14/ Một sản phẩm hàm số cầu thị trường hàm số cung thị trường Q D = -2P + 200 QS = 2P - 40 Nếu phủ tăng thuế 10$/sản phẩm, tổn thất vơ ích (hay lượng tích động số hay thiệt hại mà xã hội phải chịu) việc đánh thuế phủ sản phẩm là: a P = 40$ b P = 60$ c P = 70$ d P = 50$ 15/ Mặt hàng X độ co giãn cầu theo giá Ed = - , giá X tăng lên điều kiện yếu tố khác khơng đổi ,thì lượng cầu mặt hàng Y a Tăng lên c Không thay đổi b Gỉam xuống d Các câu sai 16/ Khi giá Y tăng làm cho lượng cầu X giảm điều kiện yếu tố khác không đổi Vậy sản phẩm X Y mối quan hệ: a Thay cho c Bổ sung cho b Độc lập với d Các câu sai 17/ Gỉa sử hàm số cầu thị trường loại nông sản:Qd = - 2P + 80, lượng cung nông sản mùa vụ 50 sp.Nếu phủ trợ cấp cho người sản xuất đvt/sp tổng doanh thu họ mùa vụ là: a 850 c 750 b 950 d Khơng câu 18/ Hàm số cầu cà phê vùng Tây nguyên năm xác định : Qd = 480.000 - 0,1P [ đvt : P($/tấn), Q(tấn) ] Sản lượng cà phê năm trước Qs1= 270 000 Sản lượng cà phê năm Qs2 = 280 000 Giá cà phê năm trước (P1) & năm (P2 ) thị trường : a P1 = 100 000 & P2 = 000 000 c P1 = 000 000 & P2 = 100 000 b P1 = 100 000 & P2 = 950 000 d Các câu sai 19/ Trong thị trường độc quyền hồn tồn, phủ đánh thuế khơng theo sản lựơng ảnh hưởng: a Người tiêu dùng ngừoi sản xuất gánh c Q giảm b P tăng d Tất câu sai 20/ Thi trường độc quyền hoàn toàn với đừơng cầu P = - Q /10 + 2000, để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp cung ứng mức sản lựong: a Q < 10.000 c Q = 20.000 b Q với điều kiện MP = MC = P d Q = 10.000 21/ Giải pháp can thiệp Chính phủ doanh nghiệp thị trường độc quyền hoàn toàn buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao : a Đánh thuế không theo sản lượng b Quy định giá trần với giao điểm đừơng cầu đường MC c Đánh thuế theo sản lượng d Quy định giá trần với MR 22/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm chi phí biên MC = Q, bán hàng hai thị trường hàm số cầu sau: P1 = - Q /10 +120, P2 = - Q /10 + 180, Nếu doanh nghiệp phân biệt giá hai thị trường giá thích hợp hai thị trường là: a 109,09 163,63 c 110 165 b 136,37 165 d Các câu sai 23/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm số cầu thị trường dạng:P = - Q + 2400.Ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận hệ số co giãn cầu theo giá -3, chi phí biên 10.Vậy giá bán mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận: a 10 b 15 c 20 d Các câu sai 24/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm chi phí: TC = Q - 5Q +100, hàm số cầu thị trường dạng:P = - 2Q + 55 Ở mức sản lượng 13,75 sp doanh nghiệp : a Tối đa hóa sản lượng mà khơng bị lỗ c Tối đa hóa lợi mhuận b Tối đa hóa doanh thu d Các câu sai 25/ Trong ngắn hạn thị trường độc quyền hoàn toàn, câu sau chưa thể khẳng định: a Doanh thu cực đại MR = b Để lợi nhuận tối đa ln cung ứng mức sản lựong cầu co giãn nhiều c Doanh nghiệp kinh doanh ln lợi nhuận d Đường MC luôn cắt AC AC 26/ Doanh nghiệp độc quyền bán phân chia khách hàng thành nhóm, cho biết phương trình đường cầu nhóm là: Q1 = 100 - (2/3)P1 ; Q2 = 160 - (4/3)P2 ; tổng chi phí sản xuất doanh nghiệp độc quyền TC = 30Q + 100 Để đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, khơng thực sách phân biệt giá, mức giá sản lượng (P Q) chung thị trường lúc là: a P = 75 ; Q = 60 b P = 80 ; Q = 100 c P = 90 ; Q = 40 d tất sai 27/ Tỷ lệ thay biên sản phẩm X Y (MRSxy) thể hiện: a Tỷ lệ đánh đổi sản phẩm tiêu dùng c Tỷ gía sản phẩm tổng hữu dụng không đổi d Độ dốc đường ngân sách b Tỷ lệ đánh đổi sản phẩm thị trường 28/ Đường đẳng ích biểu thị tất phối hợp tiêu dùng hai loại sản phẩm mà người tiêu dùng: a Đạt mức hữu dụng c Đạt mức hữu dụng tăng dần b Đạt mức hữu dụng giảm dần d Sử dụng hết số tiền mà 29/ Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua loại hàng hoá X, Y với đơn giá P X, PY số lượng x, y đạt lợi ích tối đa có: a MUX/PX = MUY/PY c MUX/ MUY = Px/PY b MRSxy = Px/Py d Các câu 30/ Trong giới hạn ngân sách sở thích, để tối đa hóa hữu dụng người tiêu thụ mua số lượng sản phẩm theo nguyên tắc: a Hữu dụng biên sản phẩm phải b Số tiền chi tiêu cho sản phẩm phải c Hữu dụng biên đơn vị tiền sản phẩm phải d Ưu tiên mua sản phẩm mức giá rẽ 31/ Nếu Lộc mua 10 sản phẩm X 20 sản phẩm Y, với giá Px = 100$/SP; Py = 200$/SP Hữu dụng biên chúng MUx = 20đvhd; MUy = 50đvhd Để đạt tổng hữu dụng tối đa Lộc nên: a Tăng lượng Y, giảm lượng X c Giữ nguyên số lượng hai sản phẩm b Giữ nguyên lượng X, giảm lượng Y d Tăng lượng X, giảm lượng Y 32/ X Y hai mặt hàng thay hoàn toàn tỷ lệ thay biên MRS XY = -ΔY/ΔX = - Nếu Px = 3Py rổ hàng người tiêu dùng mua: a Chỉ hàng X c Chỉ hàng Y b X Y d Các câu sai 33/ Tỷ lệ thay biên sản phẩm X Y giảm dần, điều chứng tỏ đường cong bàng quan (đẳng ích) sản phẩm dạng a Là đường thẳng dốc xuống từ trái sang phải c Mặt lõm hướng gốc tọa độ b Mặt lồi hướng gốc tọa độ d Khơng câu 34/ Một người tiêu thụ dành số tiền triệu đồng / tháng để chi tiêu cho sản phẩm X Y với giá X 20000 đồng Y 50000 đường ngân sách người là: a X = 5Y /2 +100 c Cả a b sai b Y = 2X / +40 d Cả a b 35/ Một doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hồn tồn hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q + 64, mức giá cân dài hạn: a b 16 c 64 d 32 36/ Cho biết số liệu chi phí sản xuất doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn sau Điểm hòa vốn điểm đóng cửa sản xuất doanh nghiệp điểm tương ứng với mức sản lượng: Q: 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a Q = 10 Q = 14 c Q = 12 Q = 14 b Q = 10 Q = 12 d Khơng câu 37/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hồn tồn hàm tổng chi phí: TC = Q + 300 Q +100.000 , Nếu giá thị trường 1100 thặng dư sản xuất doanh nghiệp: a 160.000 b 320.000 c 400.000 d Các câu sai 38/ Đối với doanh nghiệp, tăng sản lượng tổng lợi nhuận bị giảm, cho biết: a Doanh thu biên lớn chi phí biên c Doanh thu biên nhỏ chi phí biên b Doanh thu biên chi phí biên d Các câu sai 39/ Thị trường cạnh tranh hoàn tồn 200 doanh nghiệp, doanh nghiệp hàm chi phí sản xuất ngắn hạn:TC = 10q + 10 q + 450 Vậy hàm cung ngắn hạn thị trường: a P = 2000 + 4.000 Q c P = (Q/10) + 10 b Q = 100 P - 10 d Khơng câu dúng 40/ Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là: a Phần đường SMC từ AVC trở lên c Là nhánh bên phải đường SMC b Phần đường SMC từ AC trở lên d Các câu sai 41/ Đường cung ngành cạnh tranh hoàn toàn dài hạn co giãn nhiều ngắn hạn do: a Sự gia nhập rời khỏi ngành xí nghiệp b Các xí nghiệp ngành tăng giảm sản lượng cách thay đổi số lượng yếu tố sản xuất sử dụng c Cả a b d Cả a b sai 42/ Trong dài hạn thị trường cạnh tranh hồn tồn, xí nghiệp gia nhập rời bỏ ngành dẫn đến tác động a Gía sản phẩm thị trường thay đổi c Cả a b sai b Chi phí sản xuất xí nghiệp thay đổi d Cả a b 43/ Năng suất trung bình người lao động 20, suất biên người lao động thứ 17, suất trung bình người lao động là: a 12,33 b 18,5 c 19 d 14 44/ Hàm tỗng chi phí sản xuất doanh nghiệp sau: TC = Q + 40 Q + 10.000, chi phí trung bình mức sản lượng 1000 sp là: a 1050 b 2040 c 1.040 d Các câu sai 45/ Sản lượng tối ưu quy sản xuất hiệu sản lượng có: a AFC nin b AVC c MC d Các câu sai 46/ Cho hàm sản xuất Q = aX - bX2 với X yếu tố sản xuất biến đổi a Đường MPx dốc đường APx c Đường MPx dạng parabol b Đường APx dốc đường MPx d Đường APx dạng parabol 47/ Độ dốc đường đẳng lượng là: a Tỷ số suất biên yếu tố sản xuất c Cả a b sai b Tỷ lệ thay kỹ thuật biên yếu tố sản xuất d Cả a b 48/ Qui luật suất biên giảm dần cách giải thích tốt cho hình dạng đường: a Chi phí trung bình dài hạn c Chi phí trung bình ngắn hạn b Chi phí biên ngắn hạn dài hạn d Tất câu sai 49/ Hàm sản xuất doanh nghiệp dạng Q = L + K Trong dài hạn, chủ doanh nghiệp sử dụng yếu tố đầu vào gấp đơi sản lượng Q sẽ: a Chưa đủ thông tin để kết luận c Tăng lên nhiều lần b Tăng lên lần d Tăng lên lần 50/ Nếu đường đẳng lượng đường thẳng : a Tỷ lệ thay kỹ thuật biên yếu tố sản xuất c Tỷ số giá yếu sản xụất không đổi không đổi d Chỉ cách kết hợp yếu tố đầu vào b Năng suất biên yếu tố sn xut bng Ô ỏp ỏn ca thi: 1[ 1]a 9[ 1]a 17[ 1]a 25[ 1]c 33[ 1]b 41[ 1]a 49[ 1]d 2[ 1]b 10[ 1]d 18[ 1]a 26[ 1]b 34[ 1]c 42[ 1]d 50[ 1]a 3[ 1]a 11[ 1]b 19[ 1]d 27[ 1]a 35[ 1]b 43[ 1]c 4[ 1]c 12[ 1]a 20[ 1]a 28[ 1]a 36[ 1]a 44[ 1]a 5[ 1]a 13[ 1]a 21[ 1]b 29[ 1]d 37[ 1]a 45[ 1]d 6[ 1]a 14[ 1]d 22[ 1]c 30[ 1]c 38[ 1]c 46[ 1]a 7[ 1]d 15[ 1]a 23[ 1]b 31[ 1]a 39[ 1]c 47[ 1]d 8[ 1]a 16[ 1]c 24[ 1]b 32[ 1]c 40[ 1]a 48[ 1]c ĐỀ 1/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn tồn hàm chi phí: TC = Q - 5Q +100, hàm số cầu thị trường dạng:P = - 2Q + 55 Ở mức sản lượng 13,75 sp doanh nghiệp : a Tối đa hóa doanh thu c Tối đa hóa lợi mhuận b Tối đa hóa sản lượng mà không bị lỗ d Các câu sai 2/ Doanh nghiệp độc quyền bán phân chia khách hàng thành nhóm, cho biết phương trình đường cầu nhóm là: Q1 = 100 - (2/3)P1 ; Q2 = 160 - (4/3)P2 ; tổng chi phí sản xuất doanh nghiệp độc quyền TC = 30Q + 100 Để đạt mục tiêu tối đa hố lợi nhuận, khơng thực sách phân biệt giá, mức giá sản lượng (P Q) chung thị trường lúc là: a P = 75 ; Q = 60 b P = 90 ; Q = 40 c P = 80 ; Q = 100 d tất sai 3/ Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận nằm phần đường cầu a Khơng co giãn b Co giãn c Co giãn đơn vị d Co giãn nhiều 4/ Trong ngắn hạn thị trường độc quyền hoàn toàn, câu sau chưa thể khẳng định: a Đường MC ln cắt AC AC b Để lợi nhuận tối đa cung ứng mức sản lựong cầu co giãn nhiều c Doanh nghiệp kinh doanh ln lợi nhuận d Doanh thu cực đại MR = 5/ Giải pháp can thiệp Chính phủ doanh nghiệp thị trường độc quyền hoàn toàn buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao : a Đánh thuế theo sản lượng b Quy định giá trần với MR c Đánh thuế không theo sản lượng d Quy định giá trần với giao điểm đừơng cầu đường MC 6/ Phát biểu sau không đúng: a Hệ số góc đường doanh thu biên gấp đơi hệ số góc đường cầu b Chính phủ đánh thuế lợi tức doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn làm cho giá sản lượng không đổi c Đường tổng doanh thu độc quyền hoàn toàn hàm bậc d Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền hồn tồn P = MC 7/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm chi phí: TC = Q 2/10 +400Q +3.000.000, hàm số cầu thị trường dạng:P = - Q /20 +2200 Mếu phủ đánh thuế 150đ/sp lợi nhuận tối đa doanh nghiệp đạt : a 1.537.500 c 2.362.500 b 2.400.000 d Các câu sai 8/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm số cầu thị trường dạng:P = - Q + 2400.Ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận hệ số co giãn cầu theo giá -3, chi phí biên 10.Vậy giá bán mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận: a 20 b 10 c 15 d Các câu sai 9/ Tỷ lệ thay biên sản phẩm X Y (MRSxy) thể hiện: a Tỷ lệ đánh đổi sản phẩm thị trường b Độ dốc đường ngân sách c Tỷ gía sản phẩm d Tỷ lệ đánh đổi sản phẩm tiêu dùng tổng hữu dụng không đổi 10/ Trên hệ trục chiều thông thường, số lượng mặt hàng X biểu diễn trục hoành, số lượng mặt hàng Y biểu diễn trục tung Khi thu nhập thay đổi, yếu tố khác không đổi, đường thu nhập-tiêu dùng đường dốc lên, ta kết luận hai hàng hoá người tiêu dùng: a X hàng hố thơng thường, Y hàng hố cấp c X Y hàng hoá cấp thấp thấp d X hàng hoá cấp thấp, Y hàng hố thơng b X Y hàng hố thơng thường thường 11/ Đối với sản phẩm cấp thấp, tác động thay tác động thu nhập: a thể chiều hay ngược chiều c Cùng chiều với b Ngược chiều d Các câu sai 12/ Tỷ lệ thay biên hai mặt hàng X Y thể là: a Độ dốc đường đẳng ích c Độ dốc đường tổng hữu dụng b Tỷ lệ giá hai loại hàng hóa X Y d Độ dốc đường ngân sách 13/ Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua loại hàng hoá X, Y với đơn giá P X, PY số lượng x, y đạt lợi ích tối đa có: a MUX/ MUY = Px/PY c MUX/PX = MUY/PY b MRSxy = Px/Py d Các câu 14/ Một người dành khỏan thu nhập I = 600 ngàn đồng, chi tiêu hết cho loại sản phẩm X Y với P X = 10 ngàn đồng/sp; PY = 30ngàn đồng/sp, hàm tổng lợi ích ( hữu dụng ) người phụ thuộc vào số lượng X Y tiêu dùng TU(x,y) = 2xy Tại phương án tiêu dùng tối ưu, số lượng x y người mua là: a x = 20 y = 60 c x = 30 y = 10 b x = 10 y = 30 d x = 60 y = 20 15/ Hàm số cầu cá nhân dạng: P = - q /2 + 40, thị trường sản phẩm X 50 người tiêu thụ hàm số cầu giống hoàn toàn.Vậy hàm số cầu thị trường dạng: a P = - Q/ 100 + b P = - 25 Q + 40 c P = - 25 Q + 800 d P = - Q/100 + 40 16/ Tỷ lệ thay biên sản phẩm X Y giảm dần, điều chứng tỏ đường cong bàng quan (đẳng ích) sản phẩm dạng a Mặt lõm hướng gốc tọa độ c Mặt lồi hướng gốc tọa độ b Là đường thẳng dốc xuống từ trái sang phải d Khơng câu 17/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hồn tồn hàm tổng chi phí: TC = Q + 300 Q +100.000 , Nếu giá thị trường 1100 thặng dư sản xuất doanh nghiệp: a 160.000 c 400.000 b 320.000 d Các câu sai 18/ Trong ngắn hạn thị trường cạnh tranh hoàn toàn, giá yếu tố sản xuất biến đổi tăng lên, sản lượng xí nghiệp a Gỉam c Tăng b Không thay đổi d Các câu sai 19/ Khi giá bán nhỏ chi phí trung bình, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn nên: a Sản xuất mức sản lượng đó: P = MC b Sản xuất mức sản lượng đó: MR = MC c Ngừng sản xuất d Các câu xảy 20/ Cho biết số liệu chi phí sản xuất doanh nghiệp cạnh tranh hồn tồn sau Điểm hòa vốn điểm đóng cửa sản xuất doanh nghiệp điểm tương ứng với mức sản lượng: Q: 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a Q = 10 Q = 14 c Q = 12 Q = 14 b Q = 10 Q = 12 d Khơng câu 21/ Một doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hồn tồn hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q + 64, mức giá cân dài hạn: a 64 b c 16 d 32 22/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hồn tồn hàm tổng chi phí TC = 10Q +10Q +450, giá thị trường 210đ/sp tổng lợi nhuân tối đa a 1550 b 1000 c 550 d Các câu sai 23/ Điều sau điều kiện cho tình trạng cân dài hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn: a Lượng cung lượng cầu thị trường c Các doanh nghiệp trạng thái tối đa hóa lợi b Lợi nhuận kinh tế nhuận d Thặng dư sản xuất 24/ Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn doanh nghiệp gia nhập làm cho lượng cầu yếu tố sản xuất tăng giá yếu tố sản xuất khơng đổi đường cung dài hạn ngành sẽ: a Nằm ngang b Dốc lên c Thẳng đứng d Dốc xuống 25/ Đặc điểm ngành cạnh tranh độc quyền là: a Mỗi doanh nghiệp khả hạn chế ảnh hưởng tới giá sản phẩm b nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dễ thay cho c Cả hai câu sai d Cả hai câu 26/ Đường cầu doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền: a Là đường cầu toàn thị trường d Là đường cầu nằm ngang song song trục sản b Là đường cầu dốc xuống từ trái sang phải lượng c Là đường cầu thẳng đứng song song trục giá 27/ Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, điểm cân dài hạn có: a Đường cầu doanh nghiệp tiếp tuyến đường AC mức sản lượng mà MR=MC b Mỗi doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận hòa vốn c Sẽ khơng thêm nhập ngành xuất ngành d Cả ba câu 28/ Trong “mơ hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model) doanh nghiệp giảm giá doanh nghiệp lại sẽ: a Khơng biết c Giảm giá b Tăng giá d Không thay đổi giá 29/ Trong hình doanh nghiệp độc quyền nhóm ưu quy sản xuất, doanh nghiệp ưu định sản lượng theo cách: a Cạnh tranh hoàn toàn c Cả a b b Độc quyền hoàn toàn d Cả a b sai 30/ Trong dài hạn, doanh nghiệp thị trường cạnh tranh độc quyền sản xuất sản lượng có: a LMC = SMC = MR = LAC = SAC c Chi phí trung bình AC chưa thấp (cực tiểu) b Chi phí trung bình AC thấp (cực tiểu) d MR = LMC =LAC 31/ Khái niệm sau lí giải đường giới hạn khả sản xuất (PPF) a Quy luật chi phí hội tăng dần c Cung cầu b Sự khan d Chi phí hội 32/ Chính phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thối kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực chứng 33/ Chọn lựa điểm không nằm đường giới hạn khả sản xuất : a Không thể thực b Không thể thực thực kinh tế hoạt động không hiệu c Thực kinh tế hoạt động không hiệu d Thực kinh tế hoạt động hiệu 34/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước tham gia quản lí kinh tế c Nhà nước quản lí quỷ phúc lợi b Nhà nước quản lí ngân sách d Các câu sai 35/ Độ dốc đường đẳng phí phản ánh : a Chi phí hội việc mua thêm đơn vị đầu vào với mức tổng chi phí giá đầu vào cho b Tập hợp tất kết hợp vốn lao động mà doanh nghiệp mua với mức tổng chi phí giá đầu vào cho c Năng suất biên giảm dần d Tỷ lệ thay kỹ thuật biên hai đầu vào 36/ Sản lượng tối ưu quy sản xuất hiệu sản lượng có: a AVC b MC c AFC nin d Các câu sai 37/ Một xí nghiệp sản xuất loại sản phẩm X hàm sản xuất dạng: Q = 2K(L - 2), K L hai yếu tố sản xuất giá tương ứng PK = 600 đvt, PL = 300 đvt, tổng chi phí sản xuất 15.000 đvt Vậy sản lượng tối đa đạt được: a 576 b 560 c 480 d Các câu sai 38/ Nếu đường đẳng lượng đường thẳng : a Chỉ cách kết hợp yếu tố đầu vào c Tỷ số giá yếu sản xụất không đổi b Tỷ lệ thay kỹ thuật biên yếu tố sản xuất d Năng suất biên yếu tố sản xuất không đổi 39/ Độ dốc đường đẳng lượng là: a Tỷ lệ thay kỹ thuật biên yếu tố sản xuất c Cả a b sai b Tỷ số suất biên yếu tố sản xuất d Cả a b 40/ Phát biểu sau với khái niệm ngắn hạn kinh tế học: a Doanh nghiệp thay đổi quy sản xuất c Thời gian ngắn năm b Doanh nghiệp thay đổi sản lượng d Tất yếu tố sản xuất thay đổi 41/ Một xí nghiệp sử dụng hai yếu tố sản xuất vốn (K) , lao động (L) , để sản xuất loại sản phẩm X, phối hợp tối ưu hai yếu tố sản xuất phải thỏa mãn : a K=L c MPK / PK = MPL / PL b MPK /PL = MPL / PK d MPK = MPL 42/ Độ dốc đường đẳng phí là: a Tỷ số giá yếu tố sản xuất c Tỷ lệ thay kỹ thuật biên yếu tố sản xuất b Tỷ số suất biên yếu tố sản xuất d Các câu sai 43/ Một người tiêu thụ thu nhập 1000đvt, lượng cầu sản phẩm X 10 sp, thu nhập tăng lên 1200đvt, lượng cầu sản phẩm X tăng lên 13 sp, sản phẩm X thuộc hàng a Hàng thông thường c Hàng xa xỉ b Hàng cấp thấp d Hàng thiết yếu 44/ Suy thoái kinh tế toàn cầu làm giảm mức cầu dầu mỏ nên giá dầu mỏ giảm mạnh thể minh hoạ kiện đồ thị (trục tung ghi giá, trục hoành ghi lượng cầu) cách: a Vẽ đường cầu dịch chuyển sag phải c Vẽ đường cầu độ dốc âm b Vẽ đường cầu dịch chuyển sang trái d Vẽ đường cầu thẳng đứng 45/ Câu phát biểu sau câu sau đây: a Hệ số co giãn cầu theo thu nhập hàng xa xỉ lớn b Hệ số co giãn cầu theo thu nhập hàng thông thường âm c Hệ số co giãn điểm đường cầu luôn lớn d Hệ số co giãn chéo sản phẩm thay âm 46/ Hàm số cung sản phẩm Y dạng tuyến tính theo bạn thích hợp : a Py = - 10 + 2Qy c Py = 2Qy b Py = 10 + 2Qy d Các hàm số khơng thích hợp 47/ Hàm số cầu thị trường sản phẩm dạng P = - Q/2 + 40.Ở mức giá P = 30, hệ số co giãn cầu theo giá là: a Ed = - 3/4 b Ed = - c Ed = d Khơng câu -4/3 48/ Khi giá Y 400đ/sp lượng cầu X 5000 sp, giá Y tăng lên 600 đ/sp lượng cầu X tăng lên 6000 sp, với yếu tố khác khơng đổi, kết luận X Y sản phẩm: a Thay Exy = 0,45 c Thay Exy = 2,5 b Bổ sung Exy = 0,25 d Bổ sung Exy = 0,45 49/ Giá đường tăng lượng đường mua bán giảm Nguyên nhân gây tượng : a Mía năm bị mùa c Y học khuyến cáo ăn nhiều đường hại sức b Thu nhập dân chúng tăng lên khỏe d Các câu sai 50/ Hàm số cầu thị trường sản phẩm dạng: P = - Q/4 + 280, từ mức giá P = 200 giá thị trường giảm xuống tổng chi tiêu ngưởi tiêu thụ a Không thay đổi c Giảm xuống b Tăng lên d Cỏc cõu trờn u sai Ô ỏp ỏn ca đề thi: 1[ 1]a 9[ 1]d 17[ 1]a 25[ 1]d 33[ 1]b 41[ 1]a 49[ 1]a 2[ 1]c 10[ 1]b 18[ 1]a 26[ 1]b 34[ 1]a 42[ 1]a 50[ 1]b 3[ 1]d 11[ 1]b 19[ 1]d 27[ 1]d 35[ 1]a 43[ 1]c 4[ 1]c 12[ 1]a 20[ 1]a 28[ 1]c 36[ 1]d 44[ 1]b 5[ 1]d 13[ 1]d 21[ 1]c 29[ 1]c 37[ 1]a 45[ 1]a 6[ 1]d 14[ 1]c 22[ 1]c 30[ 1]c 38[ 1]b 46[ 1]b 7[ 1]a 15[ 1]d 23[ 1]d 31[ 1]c 39[ 1]d 47[ 1]b 8[ 1]c 16[ 1]c 24[ 1]a 32[ 1]c 40[ 1]b 48[ 1]a ĐỀ 1/ Trong lý thuyết trò chơi, doanh nghiệp độc quyền nhóm tham gia thị trường, âm thầm gia tăng sản lượng để đạt lợi nhuận cao dẫn đến a Các doanh nghiệp khác gia tăng sản lượng c Lợi nhuận doanh nghiệp giảm b Gía sản phẩm giảm d Cả câu 2/ Doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền: a Chỉ nhập ngành, không xuất c Chỉ xuất ngành, không nhập ngành ngành b Hồn tồn khơng thể nhập xuất ngành d tự nhập xuất ngành 3/ Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, điểm cân dài hạn có: a Đường cầu doanh nghiệp tiếp tuyến đường AC mức sản lượng mà MR=MC b Sẽ khơng thêm nhập ngành xuất ngành c Mỗi doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận hòa vốn d Cả ba câu 4/ Doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với việc: a Bán sản phẩm hoàn toàn khơng sản phẩm khác thay b Bán sản phẩm thay cách hoàn toàn c Bán sản phẩm riêng biệt, thay d Cả ba câu sai 5/ Doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sản xuất sản lượng a AC=MC b P=MC c MR=MC d AR=MC 6/ Đặc điểm ngành cạnh tranh độc quyền là: a nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dễ thay cho b Mỗi doanh nghiệp khả hạn chế ảnh hưởng tới giá sản phẩm c Cả hai câu sai d Cả hai câu 7/ Một người dành khoản thu nhập I = 600 ngàn đồng, chi tiêu hết cho loại sản phẩm X Y với P X = 10 ngàn đồng/sp; PY = 30ngàn đồng/sp, hàm tổng lợi ích (hữu dụng) người phụ thuộc vào số lượng X Y tiêu dùng TU(x,y) = 2xy Tại phương án tiêu dùng tối ưu, tổng hữu dụng là: a TU(x,y) = 2400 c TU(x,y) = 600 b TU(x,y) = 1200 d TU(x,y) = 300 8/ Đường tiêu dùng theo giá tập hợp phương án tiêu dùng tối ưu hai sản phẩm khi: a Thu nhập giá sản phẩm thay đổi c Chỉ thu nhập thay đổi b Chỉ giá sản phẩm thay đổi d Các câu sai 9/ Tìm câu sai câu đây: a Đường đẳng ích (đường cong bàng quan) thể phối hợp khác loại hàng hoá mang lại mức thoả mãn cho người tiêu dùng b Các đường đẳng ích thường lồi phía gốc O c Đường đẳng ích ln độ dốc tỷ giá hàng hoá d Tỷ lệ thay biên thể đánh đổi sản phẩm cho tổng mức thoả mãn khơng đổi 10/ Ơng A chi hết thu nhập để mua hai sản phẩm X Y với số lượng tương ứng x y Với phương án tiêu dùng : MUx / Px < MUy / Py Để đạt tổng lợi ích lớn Ông A điều chỉnh phương án tiêu dùng theo hướng : a Mua sản phẩm Y nhiều mua sản phẩm X với số lượng cũ b Mua sản phẩm X mua sản phẩm Y nhiều c Mua sản phẩm X nhiều mua sản phẩm Y d Mua sản phẩm X mua sản phẩm Y với số lượng cũ 11/ Trong giới hạn ngân sách sở thích, để tối đa hóa hữu dụng người tiêu thụ mua số lượng sản phẩm theo nguyên tắc: a Ưu tiên mua sản phẩm mức giá rẽ b Hữu dụng biên sản phẩm phải c Hữu dụng biên đơn vị tiền sản phẩm phải d Số tiền chi tiêu cho sản phẩm phải 12/ Đường đẳng ích biểu thị tất phối hợp tiêu dùng hai loại sản phẩm mà người tiêu dùng: a Đạt mức hữu dụng tăng dần c Sử dụng hết số tiền mà b Đạt mức hữu dụng giảm dần d Đạt mức hữu dụng 13/ Trên hệ trục chiều thông thường, số lượng mặt hàng X biểu diễn trục hoành, số lượng mặt hàng Y biểu diễn trục tung Khi thu nhập thay đổi, yếu tố khác không đổi, đường thu nhập-tiêu dùng đường dốc lên, ta kết luận hai hàng hố người tiêu dùng: a X Y hàng hố cấp thấp d X hàng hố thơng thường, Y hàng hoá cấp b X Y hàng hố thơng thường thấp c X hàng hố cấp thấp, Y hàng hố thơng thường 14/ Tìm câu câu sau đây: a Thặng dư tiêu dùng thị trường phần diện tích nằm bên giá thi trường bên đường cung thị trường b Đường tiêu thụ giá đường tập hợp phối hợp tối đa hóa hữu dụng thu nhập thay đổi điều kiện yếu tố khác không đổi c Đường tiêu thụ thu nhập đường tập hợp phối hợp tối đa hóa hữu dụng giá thay đổi điều kiện yếu tố khác không đổi d Các câu sai 15/ Các hệ thống kinh tế giải vấn đề :sản xuất gì? số lượng bao nhiêu? sản xuất nào? sản xuất cho ai? xuất phát từ đặc điểm: a Nguồn cung kinh tế c Đặc điểm tự nhiên b Nhu cầu xã hội d Tài nguyên giới hạn 16/ Khái niệm sau khơng thể lí giải đường giới hạn khả sản xuất (PPF) a Sự khan c Chi phí hội b Cung cầu d Quy luật chi phí hội tăng dần 17/ Chính phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thối kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn tắc 18/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước quản lí ngân sách b Nhà nước tham gia quản lí kinh tế c Nhà nước quản lí quỷ phúc lợi d Các câu sai 19/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm chi phí biên MC = Q, bán hàng hai thị trường hàm số cầu sau: P1 = - Q /10 +120, P2 = - Q /10 + 180, Nếu doanh nghiệp phân biệt giá hai thị trường giá thích hợp hai thị trường là: a 109,09 163,63 c 136,37 165 b 110 165 d Các câu sai 20/ Mục tiêu doanh thu tối đa doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn phải thỏa mãn điều kiện: a MR = MC b P = MC c TR = TC d MR = 21/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm chi phí: TC = Q -5Q +100, hàm số cầu thị trường dạng:P = - 2Q + 55 Ở mức sản lượng 13,75 sp doanh nghiệp : a Tối đa hóa lợi mhuận c Tối đa hóa doanh thu b Tối đa hóa sản lượng mà khơng bị lỗ d Các câu sai 22/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm chi phí: TC = Q + 60 Q +15.000, hàm số cầu thị trường dạng:P = 2Q +180 Mức giá bán để đạt lợi nhuận tối đa: a 140 b 100 c 120 d Các câu sai 23/ Trong thị trường độc quyền hồn tồn, phủ quy định giá trần lợi cho a Người tiêu dùng c Người tiêu dùng doanh nghiệp b Người tiêu dùng phủ d Chính phủ 24/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm số cầu thị trường dạng:P = - Q + 2400.Tổng doanh thu tối đa doanh nghiệp là: a 14.400.000 b 1.440.000 c 144000 d Các câu sai 25/ Một doanh nghiệp độc quyền bán hàng nhiều thị trường tách biệt nhau,để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp nên phân phối sản lượng bán thị trường theo nguyên tắc: a MC1 = MC2 = = MC c AC = AC 2= .= AC b MR1 = MR2 = = MR d Các câu sai 26/ Trong thị trường độc quyền hoàn toàn : MR = - Q /10 + 1000; MC = Q /10 + 400 Nếu phủ quy định mức giá, buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao nhất, mức giá là: a P = 800 b P = 600 c P = 400 d tất sai 27/ Trong ngắn hạn, mức sản lượng chi phí trung bình tối thiểu: a AVC > MC b AC > MC c AVC = MC d AC = MC 28/ Hàm tỗng chi phí sản xuất doanh nghiệp sau: TC = Q + 20 Q + 40.000, mức sản lượng tối ưu doanh nghiệp chi phí trung bình:: a 220 b 120 c 420 d Các câu sai 29/ Trong hàm sản xuất sau hàm số thể tình trạng suất theo qui tăng dần: a Q = K10,3K20,3L0,3 b Q = aK2 + bL2 c Q = K0,4L0,6 d Q = 4K1/2.L1/2 30/ Độ dốc đường đẳng phí là: a Tỷ số giá yếu tố sản xuất c Tỷ số suất biên yếu tố sản xuất b Tỷ lệ thay kỹ thuật biên yếu tố sản xuất d Các câu sai 31/ Cho hàm sản xuất Q = aX - bX2 với X yếu tố sản xuất biến đổi a Đường MPx dạng parabol c Đường APx dốc đường MPx b Đường APx dạng parabol d Đường MPx dốc đường APx 32/ Cho hàm sản xuất Q = K.L Đây hàm sản xuất có: a Khơng thể xác định b Năng suất tăng dần theo qui c d Năng suất giảm dần theo qui Năng suất không đổi theo qui 33/ Hàm sản xuất doanh nghiệp dạng Q = L + K Trong dài hạn, chủ doanh nghiệp sử dụng yếu tố đầu vào gấp đơi sản lượng Q sẽ: a Tăng lên lần c Tăng lên lần b Chưa đủ thông tin để kết luận d Tăng lên nhiều lần 34/ Một xí nghiệp sản xuất loại sản phẩm X hàm sản xuất dạng: Q = 2K(L - 2), K L hai yếu tố sản xuất giá tương ứng Pk = 600, P l = 300.Nếu tổng sản lượng xí nghiệp 784 sản phẩm, chi phí thấp để thực sản lượng là: a 17.400 b 14.700 c 15.000 d Các câu sai 35/ Khi giá bán nhỏ chi phí trung bình, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn nên: a Sản xuất mức sản lượng đó: MR = MC c Sản xuất mức sản lượng đó: P = MC b Ngừng sản xuất d Các câu xảy 36/ Cho biết số liệu chi phí sản xuất doanh nghiệp cạnh tranh hồn tồn sau Điểm hòa vốn điểm đóng cửa sản xuất doanh nghiệp điểm tương ứng với mức sản lượng: Q: 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a Q = 10 Q = 12 c Q = 10 Q = 14 b Q = 12 Q = 14 d Khơng câu 37/ Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn doanh nghiệp gia nhập làm cho lượng cầu yếu tố sản xuất tăng giá yếu tố sản xuất khơng đổi đường cung dài hạn ngành sẽ: a Nằm ngang b Dốc xuống c Dốc lên d Thẳng đứng 38/ Điều kiện cân dài hạn thị trường cạnh tranh hồn tồn: a Hồn tồn khơng thể nhập xuất ngành c Chỉ nhập ngành, không xuất b Chỉ xuất ngành, không nhập ngành ngành d tự nhập xuất ngành 15/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hồn tồn hàm tổng chi phí TC = 10Q +10Q +450, giá thị trường 210đ/sp tổng lợi nhuân tối đa a 1550 b 550 c 1000 d Các câu sai 16/ Cho biết số liệu chi phí sản xuất doanh nghiệp cạnh tranh hồn tồn sau Điểm hòa vốn điểm đóng cửa sản xuất doanh nghiệp điểm tương ứng với mức sản lượng: Q: 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a Q = 12 Q = 14 c Q = 10 Q = 12 b Q = 10 Q = 14 d Khơng câu 17/ Tìm câu khơng câu sau đây: a Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, xí nghiệp thay đổi giá b Tổng doanh thu xí nghiệp cạnh tranh hồn tồn đường thẳng xuất phát từ gốc tọa độ c Trong dài hạn thị trường cạnh tranh hoàn toàn xí nghiệp khơng lợi nhuận kinh tế d Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận xí nghiệp cạnh tranh hồn tồn MC = P 18/ Trong ngắn hạn thị trường cạnh tranh hoàn toàn, giá yếu tố sản xuất biến đổi tăng lên, sản lượng xí nghiệp a Tăng c Gỉam b Không thay đổi d Các câu sai 19/ Một doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hồn tồn hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q + 64, mức giá cân dài hạn: a 64 b 16 c d 32 20/ Thị trường cạnh tranh hồn tồn 200 doanh nghiệp, doanh nghiệp hàm chi phí sản xuất ngắn hạn:TC = 10q + 10 q + 450 Vậy hàm cung ngắn hạn thị trường: a P = (Q/10) + 10 c P = 2000 + 4.000 Q b Q = 100 P - 10 d Khơng câu dúng 21/ Trên thị trường sản phẩm X 100 người mua 50 người bán, hàm số cầu người mua dạng: P = - q / + 20, người bán hàm tổng chi phí nhau: TC = q + 2q + 40 Gía cân thị trường: a 18 b 16,4 c 7,2 d Các câu sai 22/ Hàm số cung cầu thị trường cạnh tranh hoàn toàn sau: (S) P = Q /20 +10, (D) P = - Q / 60 + 20, phủ đánh thuế vào sản phẩm đ / sp , tổn thất vơ ích xã hội : a 30 b 60 c 240 d Các câu sai 23/ Thi trường độc quyền hoàn toàn với đừơng cầu P = - Q /10 + 2000, để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp cung ứng mức sản lượng: a Q = 10.000 c Q với điều kiện MP = MC = P b Q = 20.000 d Q < 10.000 24/ Doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn với P = 100 - 2Q; AC = 40 ( không đổi ứng với mức sản lượng) Tại mức giá lợi nhuận tối đa, độ co giãn cầu giá là: a -3/7 b -7/3 c -2 d -1/2 25/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm chi phí: TC = Q /6 +30 Q +15.000, hàm số cầu thị trường dạng:P = - Q /4 + 280, chinh phủ quy định mức giá 180đ /sp, doanh nghiệp ấn định mức sản lượng: a 300 b 400 c d Các câu sai 450 26/ Trong thị trường độc quyền hồn tồn, phủ quy định giá trần lợi cho a Người tiêu dùng phủ c Người tiêu dùng doanh nghiệp b Chính phủ d Người tiêu dùng 27/ Phát biểu sau khơng đúng: a Chính phủ đánh thuế lợi tức doanh nghiệp độc quyền hoàn tồn làm cho giá sản lượng khơng đổi b Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền hồn tồn P = MC c Đường tổng doanh thu độc quyền hoàn tồn hàm bậc d Hệ số góc đường doanh thu biên gấp đơi hệ số góc đường cầu 28/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn tồn hàm chi phí: TC = Q /6 +30 Q +15.000, hàm số cầu thị trường dạng:P = - Q /4 + 280, phủ đánh thuế lợi tức 10.000đ, lợi nhuận lại xí nghiệp a 22.500 b 12.500 c d Các câu sai 32.500 29/ Một doanh nghiệp độc quyền bán hàng nhiều thị trường tách biệt nhau,để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp nên phân phối sản lượng bán thị trường theo nguyên tắc: a AC = AC 2= .= AC c MR1 = MR2 = = MR b MC1 = MC2 = = MC d Các câu sai 30/ Để điều tiết phần lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền , phủ nên quy định mức giá tối đa ( P max ) a Pmax = MC b Pmax = MR c Pmax = AC d Pmax = AVC 31/ Đường tiêu dùng theo giá tập hợp phương án tiêu dùng tối ưu hai sản phẩm khi: a Thu nhập giá sản phẩm thay đổi c Chỉ giá sản phẩm thay đổi b Chỉ thu nhập thay đổi d Các câu sai 32/ Trên đồ thị, trục tung thể lượng sản phẩm Y, trục hoành thể lượng sản phẩm X, độ dốc đường ngân sách -2 nghĩa là: a MUX = 2MUY c PX = 2PY b PX = 0,5PY d MUX = 0,5MUY 33/ Chọn câu sai câu sau đây: a Tỷ lệ thay biên thể đánh đổi loại hàng hoá cho tổng lợi ích khơng thay đổi b Các đường đẳng ích ln độ dốc tỷ số giá loại hàng hố c Các đường đẳng ích khơng cắt d Đường đẳng ích thể tất phối hợp loại hàng hoá cho người tiêu dùng mức thoả mãn 34/ Một người tiêu dùng thu nhập I = 300$ để mua hai sản phẩm X Y, với giá tương ứng Px = 10$/SP; Py = 30$/SP Sở thích người thể qua hàm tổng hữu dụng: TU = X(Y-2) Phương án tiêu dùng tối ưu là: a X = 12; Y = b X = 9; Y = c X =6; Y = d X = 3; Y= 35/ Tỷ lệ thay biên sản phẩm X Y (MRSxy) thể hiện: a Tỷ gía sản phẩm b Độ dốc đường ngân sách c Tỷ lệ đánh đổi sản phẩm thị trường d Tỷ lệ đánh đổi sản phẩm tiêu dùng tổng hữu dụng khơng đổi 36/ Ơng A chi hết thu nhập để mua hai sản phẩm X Y với số lượng tương ứng x y Với phương án tiêu dùng : MUx / Px < MUy / Py Để đạt tổng lợi ích lớn Ơng A điều chỉnh phương án tiêu dùng theo hướng : a Mua sản phẩm Y nhiều mua sản phẩm X với số lượng cũ b Mua sản phẩm X mua sản phẩm Y với số lượng cũ c Mua sản phẩm X nhiều mua sản phẩm Y d Mua sản phẩm X mua sản phẩm Y nhiều 37/ Một người dành khỏan thu nhập I = 600 ngàn đồng, chi tiêu hết cho loại sản phẩm X Y với P X = 10 ngàn đồng/sp; PY = 30ngàn đồng/sp, hàm tổng lợi ích ( hữu dụng ) người phụ thuộc vào số lượng X Y tiêu dùng TU(x,y) = 2xy Tại phương án tiêu dùng tối ưu, số lượng x y người mua là: a x = 20 y = 60 c x = 30 y = 10 b x = 10 y = 30 d x = 60 y = 20 38/ Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua loại hàng hoá X, Y với đơn giá P X, PY số lượng x, y đạt lợi ích tối đa có: a MUX/PY = MUY/PX c MUX/PX = MUY/PY b MUX*PX + MUY*PY = I d MUX*PX = MUY*PY 39/ Một sản phẩm hàm số cầu thị trường hàm số cung thị trường Q D = -2P + 200 QS = 2P - 40 Nếu phủ tăng thuế 10$/sản phẩm, tổn thất vơ ích (hay lượng tích động số hay thiệt hại mà xã hội phải chịu) việc đánh thuế phủ sản phẩm là: a P = 50$ b P = 40$ c P = 60$ d P = 70$ 40/ Tại điểm A đường cung mức giá P = 10, Q = 20, Es = 0,5, hàm số cung hàm tuyến tính dạng: a P = Q + 10 c P = Q + 20 b P = Q - 10 d Các câu sai 41/ Gía điện tăng làm cho phần chi tiêu cho điện tăng lên, điều cho thấy cầu sản phẩm điện là: a Co giãn hồn tồn c Co giãn b Co giãn nhiều d Co giãn đơn vị 42/ Độ co giãn cầu theo giá phụ thuộc vào nhân tố: a Sở thích thị hiếu người tiêu dùng c Cả a b sai b Tính thay sản phẩm d Cả a b 43/ Suy thối kinh tế tồn cầu làm giảm mức cầu dầu mỏ nên giá dầu mỏ giảm mạnh thể minh hoạ kiện đồ thị (trục tung ghi giá, trục hoành ghi lượng cầu) cách: a Vẽ đường cầu độ dốc âm c Vẽ đường cầu thẳng đứng b Vẽ đường cầu dịch chuyển sag phải d Vẽ đường cầu dịch chuyển sang trái 44/ Một người tiêu thụ thu nhập 1000đvt, lượng cầu sản phẩm X 10 sp, thu nhập tăng lên 1200đvt, lượng cầu sản phẩm X tăng lên 13 sp, sản phẩm X thuộc hàng a Hàng xa xỉ c Hàng thiết yếu b Hàng cấp thấp d Hàng thông thường 45/ Khi giá Y 400đ/sp lượng cầu X 5000 sp, giá Y tăng lên 600 đ/sp lượng cầu X tăng lên 6000 sp, với yếu tố khác không đổi, kết luận X Y sản phẩm: a Bổ sung Exy = 0,45 c Thay Exy = 2,5 b Thay Exy = 0,45 d Bổ sung Exy = 0,25 46/ Nếu phủ đánh thuế đôn vị sản phẩm X 3000 đồng làm cho giá cân tăng từ 15000 đồng lên 16000 đồng , kết luận sản phẩm X cầu co giãn theo giá : a Tương đương với cung c Không co giãn b Nhiều so với cung d ÍT so với cung 47/ Phát biểu sau không đúng: a Sự can thiệp phủ vào kinh tế thuộc kinh tế học chuẩn tắc b Vấn đề lạm phát kinh tế thuộc kinh tế c Trên thị trường, giá hàng hóa người bán định d Hiệu việc sử dụng tài nguyên phải sản xuất sản phẩm cho thỏa mãn nhu cầu xã hội nằm đường giới hạn khả sản xuất 48/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước quản lí ngân sách c Nhà nước tham gia quản lí kinh tế b Nhà nước quản lí quỷ phúc lợi d Các câu sai 49/ Khái niệm sau khơng thể lí giải đường giới hạn khả sản xuất (PPF) a Sự khan c Quy luật chi phí hội tăng dần b Cung cầu d Chi phí hội 50/ Qui luật sau định dạng đường giới hạn khả sản xuất ? a Qui luật cung c Qui luật suất biên giảm dần b Qui luật cung - cầu d Qui luật cầu 1[ 1]b 9[ 1]b 17[ 1]a 25[ 1]b 33[ 1]b 41[ 1]c 49[ 1]b 2[ 1]a 10[ 1]d 18[ 1]c 26[ 1]d 34[ 1]a 42[ 1]d 50[ 1]c Ô ỏp ỏn đề thi:13 3[ 1]c 4[ 1]c 5[ 1]d 11[ 1]c 12[ 1]c 13[ 1]c 19[ 1]b 20[ 1]a 21[ 1]a 27[ 1]b 28[ 1]b 29[ 1]c 35[ 1]d 36[ 1]d 37[ 1]c 43[ 1]d 44[ 1]a 45[ 1]b 6[ 1]a 14[ 1]d 22[ 1]a 30[ 1]a 38[ 1]c 46[ 1]b 7[ 1]c 15[ 1]b 23[ 1]d 31[ 1]c 39[ 1]a 47[ 1]c 8[ 1]d 16[ 1]b 24[ 1]b 32[ 1]c 40[ 1]b 48[ 1]c ĐỀ 14 1/ Khi giá Y tăng làm cho lượng cầu X giảm điều kiện yếu tố khác không đổi Vậy sản phẩm X Y mối quan hệ: a Độc lập với c Thay cho b Bổ sung cho d Các câu sai 2/ Mặt hàng X độ co giãn cầu theo giá Ed = - , giá X tăng lên điều kiện yếu tố khác khơng đổi ,thì lượng cầu mặt hàng Y a Tăng lên c Không thay đổi b Gỉam xuống d Các câu sai 3/ Đối với đường cầu sản phẩm X dạng tuyến tính : a Độ co giãn cầu theo giá thay đổi, độ dốc khơng đổi điểm khác đường cầu b Độ co giãn cầu theo giá khơng thay đổi độ dốc thay đổi điểm khác đường cầu c Độ co giãn cầu theo giá & độ dốc thay đổi điểm khác đường cầu d Độ co giãn cầu theo giá & độ dốc không đổi điểm khác đường cầu 4/ Nếu cầu hàng hóa X co giãn nhiều ( Ed > 1) , thay đổi giá (Px) làm a Không làm thay đổi tổng doanh thu doanh nghiệp & tổng chi tiêu người tiêu thụ b Thay đổi tổng doanh thu doanh nghiệp theo hướng chiều c Thay đổi tổng chi tiêu người tiêu thụ theo hướng ngược chiều d Các câu sai 5/ Giá đường tăng lượng đường mua bán giảm Nguyên nhân gây tượng : a Mía năm bị mùa c Thu nhập dân chúng tăng lên b Y học khuyến cáo ăn nhiều đường hại sức d Các câu sai khỏe 6/ Chính phủ đánh thuế vào mặt hàng X 3000đ / sp, làm cho giá sản phẩm tăng từ 15000 đ /sp lên 18000 đ /sp.Vậy mặt hàng X cầu co giãn a Co giãn hồn tồn c Nhiều b ÍT d Hồn tồn khơng co giãn 7/ Thị trường sản phẩm Y hàm số cung cầu thị trường sau:(S) P = Q/20 + 10, (D) P = - Q/ 60 + 20, điểm cân hệ số co giãn cung câù theo giá là: a Ed = - 2,33, Es = c Ed = 7, Es = - 2,33 b Ed = - 7, Es = 2,33 d Các câu sai 8/ Một sản phẩm hàm số cầu thị trường hàm số cung thị trường Q D = -2P + 200 QS = 2P - 40 Nếu phủ tăng thuế 10$/sản phẩm, tổn thất vơ ích (hay lượng tích động số hay thiệt hại mà xã hội phải chịu) việc đánh thuế phủ sản phẩm là: a P = 40$ b P = 70$ c P = 60$ d P = 50$ 9/ Trong hình doanh nghiệp độc quyền nhóm ưu quy sản xuất, doanh nghiệp ưu định sản lượng theo cách: a Độc quyền hoàn toàn c Cả a b b Cạnh tranh hoàn toàn d Cả a b sai 10/ Trong “mơ hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model) doanh nghiệp giảm giá doanh nghiệp lại sẽ: a Giảm giá c Không biết b Không thay đổi giá d Tăng giá 11/ Doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền: a Chỉ xuất ngành, khơng nhập c tự nhập xuất ngành ngành d Chỉ nhập ngành, khơng xuất b Hồn tồn khơng thể nhập xuất ngành ngành 12/ Trong dài hạn, doanh nghiệp thị trường cạnh tranh độc quyền sản xuất sản lượng có: a LMC = SMC = MR = LAC = SAC c MR = LMC =LAC b Chi phí trung bình AC chưa thấp (cực tiểu) d Chi phí trung bình AC thấp (cực tiểu) 13/ Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, ngắn hạn doanh nghiệp thể: a Ln thua lỗ c Ln lợi nhuận khơng (hòa vốn) b lợi nhuận kinh tế hay thua lỗ d Ln lợi nhuận kinh tế 14/ Các doanh nghiệp độc quyền nhóm hợp tác cơng khai hình thành nên tổ chức hoạt động theo phương thức doanh nghiệp a Cạnh tranh độc quyền c Cạnh tranh hoàn toàn b Độc quyền hoàn toàn d Cả câu 15/ Trên hệ trục chiều thông thường, số lượng mặt hàng X biểu diễn trục hoành, số lượng mặt hàng Y biểu diễn trục tung Khi giá mặt hàng X thay đổi, yếu tố khác không đổi, đường giá cả-tiêu dùng đường dốc lên ta kết luận độ co giãn cầu theo giá mặt hàng X là: a Co giãn c Co giãn nhiều b Co giãn đơn vị d Chưa kết luận 16/ Một người tiêu dùng dành khoản tiền 2000 $ để mua hai sản phẩm X Y, với P X = 200 $/sp PY = 500 $/sp.Phương trình đường ngân sách dạng: a Y = - (2/5)X c Y = - 2,5 X b Y = 10 - 2,5X d Y = 10 - (2/5)X 17/ Một người dành khoản thu nhập I = 600 ngàn đồng, chi tiêu hết cho loại sản phẩm X Y với P X = 10 ngàn đồng/sp; PY = 30ngàn đồng/sp, hàm tổng lợi ích (hữu dụng) người phụ thuộc vào số lượng X Y tiêu dùng TU(x,y) = 2xy Tại phương án tiêu dùng tối ưu, tổng hữu dụng là: a TU(x,y) = 1200 b TU(x,y) = 2400 c TU(x,y) = 300 d TU(x,y) = 600 18/ Đường Engel người tiêu dùng mặt hàng suy từ đường: a Đường thu nhập-tiêu dùng c Đường ngân sách b Đường đẳng ích d Đường giá cả-tiêu dùng 19/ X Y hai mặt hàng thay (nhưng khơng phải thay hồn toàn) Người tiêu dùng chắn mua hàng X khi: a PX = P Y c PX > P Y b PX < P Y d Các câu sai 20/ Đường đẳng ích biểu thị tất phối hợp tiêu dùng hai loại sản phẩm mà người tiêu dùng: a Sử dụng hết số tiền mà c Đạt mức hữu dụng b Đạt mức hữu dụng tăng dần d Đạt mức hữu dụng giảm dần 21/ Đối với sản phẩm cấp thấp, tác động thay tác động thu nhập: a Cùng chiều với c Ngược chiều b thể chiều hay ngược chiều d Các câu sai 22/ Hàm hữu dụng người tiêu thụ sản phẩm X Y cho sau; TU = X (Y - 1) Thu nhập người tiêu thụ 1.000.đ dùng để mua sản phẩm với đơn giá X 10đ /sp, Y 10 đ /sp , tổng số hữu dụng tối đa là: a 2425,50 c 2450,25 b 2540,25 d Khơng câu 23/ Hai đường chi phí trung bình ngắn hạn (SAC) chi phí trung bình dài hạn tiếp xúc với sản lượng Q Vậy Q: a SMC= LMC < SAC = LAC c SMC= LMC = SAC = LAC b SMC= LMC > SAC = LAC d Các trường hợp 24/ Một xí nghiệp sử dụng kết hợp 100 cơng lao động, đơn giá USD/giờ 50 máy, đơn giá 2,4USD/giờ để sản xuất sản phẩm X Hiện suất biên lao động MP L = 3đvsp suất biên vốn MPK = 6đvsp Để tăng sản lượng mà khơng cần tăng chi phí xí nghiệp nên: a Giữ ngun số lượng lao động số lượng vốn phải cải tiến kỹ thuật b Giảm bớt số máy để tăng thêm số công lao động c Giảm bớt số lượng lao động để tăng thêm số lượng vốn d Cần thêm thơng tin để trả lời 25/ Đường chi phí trung bình dài hạn LAC dạng chữ U do: a Năng suất tăng dần theo qui mơ, sau giảm dần theo qui b Năng suất giảm dần theo qui mơ, sau tăng dần theo qui c Năng suất trung bình tăng dần d Lợi kinh tế sản xuất qui lớn 26/ Hàm sản xuất doanh nghiệp dạng Q = L + K Trong dài hạn, chủ doanh nghiệp sử dụng yếu tố đầu vào gấp đơi sản lượng Q sẽ: a Tăng lên lần c Tăng lên lần b Chưa đủ thông tin để kết luận d Tăng lên nhiều lần 27/ Cho hàm số sản xuất Q = Ka.L1-a Phương trình biểu diễn tỷ lệ thay kỹ thuật biên yếu tố vốn lao động (thay K L) là: a |MRTS| = (1-a)* (K/L) c |MRTS| = [(1-a)/a]*(K/L) b |MRTS| = a* (K/L) d Khơng câu 28/ Độ dốc đường đẳng phí là: a Tỷ số giá yếu tố sản xuất c Tỷ số suất biên yếu tố sản xuất b Tỷ lệ thay kỹ thuật biên yếu tố sản xuất d Các câu sai 29/ Sản lượng tối ưu quy sản xuất hiệu sản lượng có: a MC b AFC nin c AVC d Các câu sai 30/ Chi phí trung bình hai sản phẩm 20, chi phí biên sản phẩm thứ ba 14, chi phí trung bình ba sản phẩm a 18,5 c 12,33 b 18 d Các câu sai 31/ Trong dài hạn thị trường cạnh tranh hoàn toàn, xí nghiệp gia nhập rời bỏ ngành dẫn đến tác động a Gía sản phẩm thị trường thay đổi c Cả a b sai b Chi phí sản xuất xí nghiệp thay đổi d Cả a b 32/ Trên thị trường sản phẩm X 100 người mua 50 người bán, hàm số cầu người mua dạng: P = - q / + 20, người bán hàm tổng chi phí nhau: TC = q + 2q + 40 Gía cân thị trường: a 7,2 c 16,4 b 18 d Các câu sai 33/ Thị trường cạnh tranh hồn tồn 200 doanh nghiệp, doanh nghiệp hàm chi phí sản xuất ngắn hạn:TC = 10q + 10 q + 450 Vậy hàm cung ngắn hạn thị trường: a P = (Q/10) + 10 c P = 2000 + 4.000 Q b Q = 100 P - 10 d Khơng câu dúng 34/ Điều sau khơng phải điều kiện cho tình trạng cân dài hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn: a Thặng dư sản xuất c Lợi nhuận kinh tế b Lượng cung lượng cầu thị trường d Các doanh nghiệp trạng thái tối đa hóa lợi nhuận 35/ Cho biết số liệu chi phí sản xuất doanh nghiệp cạnh tranh hồn tồn sau Điểm hòa vốn điểm đóng cửa sản xuất doanh nghiệp điểm tương ứng với mức sản lượng: Q: 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a Q = 12 Q = 14 c Q = 10 Q = 14 b Q = 10 Q = 12 d Không câu 36/ Cho biết số liệu chi phí sản xuất doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn sau.Nếu giá thị trường 16đ/sp, tổng lợi nhuận tối đa Q: 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a 88 c 170 b 120 d Các câu sai 37/ Đường cung ngành cạnh tranh hoàn toàn dài hạn co giãn nhiều ngắn hạn do: a Các xí nghiệp ngành tăng giảm sản lượng cách thay đổi số lượng yếu tố sản xuất sử dụng b Sự gia nhập rời khỏi ngành xí nghiệp c Cả a b d Cả a b sai 38/ Đối với doanh nghiệp, tăng sản lượng tổng lợi nhuận tăng , cho biết: a Doanh thu biên lớn chi phí biên c Doanh thu biên nhỏ chi phí biên b Doanh thu biên chi phí biên d Các câu sai 39/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn hàm chi phí: TC = Q /6 +30 Q +15.000, hàm số cầu thị trường dạng:P = Q /4 + 280, phủ đánh thuế lợi tức 10.000đ, lợi nhuận lại xí nghiệp a 22.500 c 12.500 b 32.500 d Các câu sai 40/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn hàm chi phí: TC = Q -5Q +100, hàm số cầu thị trường dạng:P = - 2Q + 55 Ở mức sản lượng 13,75 sp doanh nghiệp : a Tối đa hóa sản lượng mà khơng bị lỗ c Tối đa hóa doanh thu b Tối đa hóa lợi mhuận d Các câu sai 41/ Trong thị trường độc quyền hồn tồn, phủ đánh thuế không theo sản lựơng ảnh hửơng: a P tăng c Ngườii tiêu dùng ngừoi sản xuất gánh b Q giảm d Tất câu sai 42/ Để điều tiết phần lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền , phủ nên quy định mức giá tối đa ( P max ) a Pmax = AC b Pmax = MR c Pmax = AVC d Pmax = MC 43/ Trong thị trường độc quyền hồn tồn, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận nằm phần đường cầu a Co giãn b Co giãn nhiều c Không co giãn d Co giãn đơn vị 44/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm chi phí: TC = Q /6 +30 Q +15.000, hàm số cầu thị trường dạng:P = Q /4 + 280, chinh phủ quy định mức giá 180đ /sp, doanh nghiệp ấn định mức sản lượng: a 300 c 450 b 400 d Các câu sai 45/ Một xí nghiệp độc quyền hồn tồn tối đa hóa lợi nhuận mức giá 20, hệ số co giãn cầu theo giá -2, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận MC : a 20 c 40 b 10 d Các câu sai 46/ Chính phủ ấn định giá trần (giá tối đa) doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn làm cho : a Sản lượng tăng c Giá giảm b Giá giảm sản lượng tăng d lợi cho phủ 47/ Qui luật sau định dạng đường giới hạn khả sản xuất ? a Qui luật suất biên giảm dần c Qui luật cung b Qui luật cung - cầu d Qui luật cầu 48/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước tham gia quản lí kinh tế b Nhà nước quản lí quỷ phúc lợi c Nhà nước quản lí ngân sách d Các câu sai 49/ Chính phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thối kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế vi mô, thực chứng d Kinh tế mô, thực chứng 50/ Cách thức chi tiêu người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề thuộc a Kinh tế mô, thực chứng c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế vi mô,chuẩn tắc d Kinh tế tế vi mô, thực chứng 1[ 1]b 9[ 1]c 17[ 1]d 25[ 1]a 33[ 1]a 41[ 1]d 49[ 1]c 2[ 1]a 10[ 1]a 18[ 1]a 26[ 1]c 34[ 1]a 42[ 1]d 50[ 1]d ¤ Đáp án đề thi:14 3[ 1]a 4[ 1]c 5[ 1]a 11[ 1]c 12[ 1]b 13[ 1]b 19[ 1]d 20[ 1]c 21[ 1]c 27[ 1]c 28[ 1]a 29[ 1]d 35[ 1]c 36[ 1]a 37[ 1]b 43[ 1]b 44[ 1]b 45[ 1]b 6[ 1]d 14[ 1]b 22[ 1]c 30[ 1]b 38[ 1]a 46[ 1]b 7[ 1]b 15[ 1]a 23[ 1]d 31[ 1]d 39[ 1]c 47[ 1]a 8[ 1]d 16[ 1]a 24[ 1]b 32[ 1]b 40[ 1]c 48[ 1]a ĐỀ 15 1/ Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn doanh nghiệp gia nhập làm cho lượng cầu yếu tố sản xuất tăng giá yếu tố sản xuất khơng đổi đường cung dài hạn ngành sẽ: a Dốc xuống b Dốc lên c Thẳng đứng d Nằm ngang 2/ Trong dài hạn thị trường cạnh tranh hồn tồn, xí nghiệp gia nhập rời bỏ ngành dẫn đến tác động a Gía sản phẩm thị trường thay đổi c Cả a b sai b Chi phí sản xuất xí nghiệp thay đổi d Cả a b 3/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn hàm tổng chi phí: TC = Q + 300 Q +100.000 , Nếu giá thị trường 1100 thặng dư sản xuất doanh nghiệp: a 320.000 c 400.000 b 160.000 d Các câu sai 4/ Tìm câu khơng câu sau đây: a Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận xí nghiệp cạnh tranh hồn tồn MC = P b Trong thị trường cạnh tranh hồn tồn, xí nghiệp thay đổi giá c Tổng doanh thu xí nghiệp cạnh tranh hồn tồn đường thẳng xuất phát từ gốc tọa độ d Trong dài hạn thị trường cạnh tranh hoàn toàn xí nghiệp khơng lợi nhuận kinh tế 5/ Một doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hồn tồn hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q + 64, mức giá cân dài hạn: a 16 b 64 c 32 d 6/ Khi giá bán nhỏ chi phí trung bình, doanh nghiệp cạnh tranh hồn toàn nên: a Sản xuất mức sản lượng đó: MR = MC c Ngừng sản xuất b Sản xuất mức sản lượng đó: P = MC d Các câu xảy 7/ Một doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn toàn hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q +100, mức sản lượng cân dài hạn doanh nghiệp: a 110 b 100 c 10 d 8/ Cho biết số liệu chi phí sản xuất doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn sau.Nếu giá thị trường 16đ/sp, tổng lợi nhuận tối đa Q: 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a 170 c 88 b 120 d Các câu sai 9/ Giả sử người tiêu dùng chi hết thu nhập để mua hai hàng hoá X Y Nếu giá X thay đổi, giá Y thu nhập khơng thay đổi đường giá cả-tiêu dùng phản ánh: a Các cách phối hợp X Y mang lại lợi ích cao ứng với mức giá X b Mối quan hệ giá mặt hàng X với lượng tiêu dùng mặt hàng Y c Mối quan hệ giá mặt hàng Y với lượng tiêu dùng mặt hàng X d Các cách phối hợp X Y mang lại lợi ích cao ứng với số lượng X 10/ Đường biểu diễn phối hợp khác số lượng hai sản phẩm đem lại cho mức lợi ích cho người tiêu dùng gọi là: a Đường ngân sách c Đường cầu b Đường đẳng ích d Đường đẳng lượng 11/ Một người dành khoản thu nhập I = 600 ngàn đồng, chi tiêu hết cho loại sản phẩm X Y với P X = 10 ngàn đồng/sp; PY = 30ngàn đồng/sp, hàm tổng lợi ích (hữu dụng) người phụ thuộc vào số lượng X Y tiêu dùng TU(x,y) = 2xy Tại phương án tiêu dùng tối ưu, tổng hữu dụng là: a TU(x,y) = 600 b TU(x,y) = 1200 c TU(x,y) = 2400 d TU(x,y) = 300 12/ X Y hai mặt hàng thay hoàn toàn tỷ lệ thay biên MRS XY = -ΔY/ΔX = - Nếu Px = 3Py rổ hàng người tiêu dùng mua: X Y Chỉ hàng Y a c Chỉ hàng X d Các câu sai b 13/ Đường đẳng ích biểu thị tất phối hợp tiêu dùng hai loại sản phẩm mà người tiêu dùng: a Sử dụng hết số tiền mà c Đạt mức hữu dụng tăng dần b Đạt mức hữu dụng d Đạt mức hữu dụng giảm dần 14/ Hai đường sau đặc điểm giống nhau: a Đường ngân sách đường cầu c Đường ngân sách đường đẳng phí b Đường đẳng ích đường đẳng lượng d b c 15/ Tỷ lệ thay biên sản phẩm X Y (MRSxy) thể hiện: a Tỷ lệ đánh đổi sản phẩm tiêu dùng tổng hữu dụng khơng đổi b Tỷ gía sản phẩm c Tỷ lệ đánh đổi sản phẩm thị trường d Độ dốc đường ngân sách 16/ Một người tiêu thụ dành số tiền định để chi tiêu cho sản phẩm X Y Nếu X loại hàng xa xỉ giá X tăng lên yếu tố khác khơng đổi lượng hàng hóa Y mua sẽ: a Không thay đổi c Tăng b Giảm d Không xác định 17/ Hiện chiến lược cạnh tranh chủ yếu xí nghiệp độc quyền nhóm là: a Cạnh tranh sản lượng c Cạnh tranh quảng cáo dịch vụ hậu b Cạnh tranh giá d Các câu sai 18/ Đường cầu doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền: a Là đường cầu dốc xuống từ trái sang phải b Là đường cầu thẳng đứng song song trục giá c Là đường cầu toàn thị trường d Là đường cầu nằm ngang song song trục sản lượng 19/ Trong “mơ hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model) doanh nghiệp giảm giá doanh nghiệp lại sẽ: a Giảm giá c Không thay đổi giá b Không biết d Tăng giá 20/ Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, ngắn hạn doanh nghiệp thể: a Ln lợi nhuận khơng (hòa vốn) c Ln thua lỗ b Ln lợi nhuận kinh tế d lợi nhuận kinh tế hay thua lỗ 21/ Doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền: a Chỉ nhập ngành, không xuất c tự nhập xuất ngành ngành d Hồn tồn khơng thể nhập xuất ngành b Chỉ xuất ngành, không nhập ngành 22/ Đặc điểm ngành cạnh tranh độc quyền là: a nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dễ thay cho b Mỗi doanh nghiệp khả hạn chế ảnh hưởng tới giá sản phẩm c Cả hai câu sai d Cả hai câu 23/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm chi phí: TC = Q + 60 Q +15.000, hàm số cầu thị trường dạng:P = 2Q +180 Mức giá bán để đạt lợi nhuận tối đa: a 140 c 120 b 100 d Các câu sai 24/ Chính phủ ấn định giá trần (giá tối đa) doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn làm cho : a Giá giảm c Giá giảm sản lượng tăng b lợi cho phủ d Sản lượng tăng 25/ Một xí nghiệp độc quyền hồn tồn tối đa hóa lợi nhuận mức giá 20, hệ số co giãn cầu theo giá -2, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận MC : a 20 c 10 b 40 d Các câu sai 26/ Thị trường độc quyền hoàn toàn với P = - Q /10 + 30 Tìm P để tổng doanh thu cực đại a P = MR = -(1/10)Q + 30 c P = 25 b P = 30 d P = 15 27/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm chi phí biên MC = Q, bán hàng hai thị trường hàm số cầu sau: P1 = - Q /10 +120, P2 = - Q /10 + 180, Nếu doanh nghiệp phân biệt giá hai thị trường giá thích hợp hai thị trường là: a 110 165 c 109,09 163,63 b 136,37 165 d Các câu sai 28/ Thi trường độc quyền hoàn toàn với đừơng cầu P = - Q /10 + 2000, để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp cung ứng mức sản lựong: a Q = 20.000 c Q < 10.000 b Q = 10.000 d Q với điều kiện MP = MC = P 29/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn hàm số cầu thị trường dạng:P = - Q + 2400.Ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận hệ số co giãn cầu theo giá -3, chi phí biên 10.Vậy giá bán mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận: a 10 c 20 b 15 d Các câu sai 30/ Một doanh nghiệp độc quyền hồn tồn nhiều sở sản xuất,để chi phí sản xuất thấp doanh nghiệp phân phối sản lượng cho sở theo nguyên tắc a MR1 = MR2 = = MR c AC 1= AC = .=AC b AR1 = AR2 = = AR d Các câu sai 31/ Cách thức chi tiêu người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề thuộc a Kinh tế mô, thực chứng c Kinh tế vi mô,chuẩn tắc b Kinh tế tế vi mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn tắc 32/ Chính phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thối kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế vi mô, thực chứng 33/ Qui luật sau định dạng đường giới hạn khả sản xuất ? a Qui luật cầu b Qui luật cung c Qui luật cung - cầu d Qui luật suất biên giảm dần 34/Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước quản lí quỷ phúc lợi c Nhà nước quản lí ngân sách b Nhà nước tham gia quản lí kinh tế d Các câu sai 35/ Một sản phẩm hàm số cầu thị trường hàm số cung thị trường Q D = -2P + 200 QS = 2P - 40 Nếu phủ tăng thuế 10$/sản phẩm, tổn thất vơ ích (hay lượng tích động số hay thiệt hại mà xã hội phải chịu) việc đánh thuế phủ sản phẩm là: a P = 60$ b P = 70$ c P = 40$ d P = 50$ 36/ Tại điểm A đường cung mức giá P = 10, Q = 20, Es = 0,5, hàm số cung hàm tuyến tính dạng: a P = Q - 10 c P = Q + 10 b P = Q + 20 d Các câu sai 37/ Hàm số cầu & hàm số cung sản phẩm X : P = 70 - 2Q ; P = 10 + 4Q Thặng dư người tiêu thụ (CS) & thặng dư nhà sản xuất (PS) : a CS = 200 & PS = 100 c CS = 150 & Ps = 200 b CS = 100 & PS = 200 d CS = 150 & PS = 150 38/ Mặt hàng X độ co giãn cầu theo giá Ed = - , giá X tăng lên điều kiện yếu tố khác không đổi ,thì lượng cầu mặt hàng Y a Khơng thay đổi c Tăng lên b Gỉam xuống d Các câu sai 39/ Trên đồ thị trục tung ghi giá, trục hoành ghi lượng cung ngày đường cung mặt hàng cá tươi đánh bắt từ biển ngày là: a Đừơng độ dốc âm b Đường độ dốc dương c Đường thẳng đứng d Đường nằm ngang 40/ Hàm số cầu thị trường sản phẩm dạng P = - Q/2 + 40.Ở mức giá P = 30, hệ số co giãn cầu theo giá là: a Ed = - 3/4 c Ed = - b Ed = -4/3 d Khơng câu 41/ Tại điểm A đường cầu mức giá P = 10, Q = 20, Ed = - 1, hàm số cầu hàm tuyến tính dạng: a P = - 2Q + 40 c P = - Q/2 + 40 b P = - Q/2 + 20 d Các câu sai 42/ Trường hợp sau làm đường cầu thép dịch chuyển bên trái: a Chính phủ tăng thuế vào mặt hàng thép c Gía thép tăng mạnh b Thu nhập công chúng tăng d Khơng câu 43/ Phát biểu sau khơng đúng: a Khi sản lượng tăng chi phí cố định trung bình giảm dần b Khi chi phí trung bình tăng dần chi phí biên tăng dần c Khi chi phí trung bình giảm dần chi phí biên giảm dần d Khi chi phí biên giảm dần chi phí trung bình giảm dần 44/ Một xí nghiệp sản xuất loại sản phẩm X hàm sản xuất dạng: Q = 2K(L - 2), K L hai yếu tố sản xuất giá tương ứng Pk = 600, P l = 300.Nếu tổng sản lượng xí nghiệp 784 sản phẩm, chi phí thấp để thực sản lượng là: a 14.700 c 17.400 b 15.000 d Các câu sai 45/ Sản lượng tối ưu quy sản xuất hiệu sản lượng có: a MC b AVC c AFC nin d Các câu sai 46/ Hàm sản xuất doanh nghiệp dạng Q = L + K Trong dài hạn, chủ doanh nghiệp sử dụng yếu tố đầu vào gấp đơi sản lượng Q sẽ: a Tăng lên lần c Tăng lên lần b Chưa đủ thông tin để kết luận d Tăng lên nhiều lần 47/ Độ dốc đường đẳng phí phản ánh : a Chi phí hội việc mua thêm đơn vị đầu vào với mức tổng chi phí giá đầu vào cho b Năng suất biên giảm dần c Tập hợp tất kết hợp vốn lao động mà doanh nghiệp mua với mức tổng chi phí giá đầu vào cho d Tỷ lệ thay kỹ thuật biên hai đầu vào 48/ Cho hàm sản xuất Q = K.L Đây hàm sản xuất có: a Năng suất giảm dần theo qui c Năng suất tăng dần theo qui b Năng suất không đổi theo qui d Không thể xác định 49/ Chi phí trung bình hai sản phẩm 20, chi phí biên sản phẩm thứ ba 14, chi phí trung bình ba sản phẩm a 18 c 12,33 b 18,5 d Các câu sai 50/ Phát biểu sau với khái niệm ngắn hạn kinh tế học: a Thời gian ngắn năm c Doanh nghiệp thay đổi quy sản xuất b Tất yếu tố sản xuất thay đổi d Doanh nghiệp thay đổi sản lượng 1[ 1]d 9[ 1]a 17[ 1]c 25[ 1]c 33[ 1]d 41[ 1]b 49[ 1]a 2[ 1]d 10[ 1]b 18[ 1]a 26[ 1]d 34[ 1]b 42[ 1]d 50[ 1]d Ô ỏp ỏn ca thi:15 3[ 1]b 4[ 1]b 5[ 1]a 11[ 1]a 12[ 1]c 13[ 1]b 19[ 1]a 20[ 1]d 21[ 1]c 27[ 1]a 28[ 1]c 29[ 1]b 35[ 1]d 36[ 1]a 37[ 1]b 43[ 1]c 44[ 1]c 45[ 1]d 6[ 1]d 14[ 1]d 22[ 1]d 30[ 1]d 38[ 1]c 46[ 1]a 7[ 1]c 15[ 1]a 23[ 1]a 31[ 1]b 39[ 1]c 47[ 1]a 8[ 1]c 16[ 1]c 24[ 1]c 32[ 1]b 40[ 1]c 48[ 1]b ĐỀ 16 1/ Chính phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thối kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế mô, thực chứng 2/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước quản lí ngân sách c Nhà nước quản lí quỷ phúc lợi b Nhà nước tham gia quản lí kinh tế d Các câu sai 3/ Khái niệm sau khơng thể lí giải đường giới hạn khả sản xuất (PPF) a Chi phí hội c Quy luật chi phí hội tăng dần b Sự khan d Cung cầu 4/ Các hệ thống kinh tế giải vấn đề :sản xuất gì? số lượng bao nhiêu? sản xuất nào? sản xuất cho ai? xuất phát từ đặc điểm: a Nguồn cung kinh tế c Nhu cầu xã hội b Tài nguyên giới hạn d Đặc điểm tự nhiên 5/ Doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với việc: a Bán sản phẩm riêng biệt, thay b Bán sản phẩm thay cách hồn tồn c Bán sản phẩm hồn tồn khơng sản phẩm khác thay d Cả ba câu sai 6/ Các doanh nghiệp độc quyền nhóm hợp tác cơng khai hình thành nên tổ chức hoạt động theo phương thức doanh nghiệp a Cạnh tranh hoàn toàn c Cạnh tranh độc quyền b Độc quyền hoàn toàn d Cả câu 7/ Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, điểm cân dài hạn có: a Mỗi doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận hòa vốn b Sẽ khơng thêm nhập ngành xuất ngành c Đường cầu doanh nghiệp tiếp tuyến đường AC mức sản lượng mà MR=MC d Cả ba câu 8/ Trong lý thuyết trò chơi, doanh nghiệp độc quyền nhóm tham gia thị trường, âm thầm gia tăng sản lượng để đạt lợi nhuận cao dẫn đến a Gía sản phẩm giảm c Các doanh nghiệp khác gia tăng sản lượng b Lợi nhuận doanh nghiệp giảm d Cả câu 9/ Đặc điểm ngành cạnh tranh độc quyền là: a nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dễ thay cho b Mỗi doanh nghiệp khả hạn chế ảnh hưởng tới giá sản phẩm c Cả hai câu sai d Cả hai câu 10/ Đường cầu doanh nghiệp ngành cạnh tranh độc quyền: a Là đường cầu nằm ngang song song trục sản c Là đường cầu thẳng đứng song song trục giá lượng d Là đường cầu dốc xuống từ trái sang phải b Là đường cầu toàn thị trường 11/ X Y hai mặt hàng thay (nhưng thay hoàn toàn) Người tiêu dùng chắn mua hàng X khi: a PX = P Y c PX < P Y b PX > P Y d Các câu sai 12/ Nếu người tiêu dùng dành tồn thu nhập để mua hai sản phẩm X Y giá X giảm, số lượng hàng Y mua : a Khơng thay đổi b Nhiều c Ít d Một trường hợp kia, tùy thuộc vào độ co giãn cầu theo giá mặt hàng X 13/ Đường tiêu thụ giá đường biểu thị mối quan hệ giữa: a Gía sản phẩm lượng sản phẩm bổ sung cho b Thu nhập số lượng sản phẩm mua c Gía sản phẩm thu nhập người tiêu thụ d Gía sản phẩm số lượng sản phẩm mua 14/ Trên hệ trục chiều thông thường, số lượng mặt hàng X biểu diễn trục hoành, số lượng mặt hàng Y biểu diễn trục tung Khi giá mặt hàng X thay đổi, yếu tố khác không đổi, đường giá cả-tiêu dùng đường dốc lên ta kết luận độ co giãn cầu theo giá mặt hàng X là: a Chưa kết luận c Co giãn b Co giãn đơn vị d Co giãn nhiều 15/ Hàm hữu dụng người tiêu thụ sản phẩm X Y cho sau; TU = X (Y - 1) Thu nhập người tiêu thụ 1.000.đ dùng để mua sản phẩm với đơn giá X 10đ /sp, Y 10 đ /sp , tổng số hữu dụng tối đa là: a 2425,50 c 2450,25 b 2540,25 d Khơng câu 16/ Trong giới hạn ngân sách sở thích, để tối đa hóa hữu dụng người tiêu thụ mua số lượng sản phẩm theo nguyên tắc: a Hữu dụng biên đơn vị tiền sản phẩm phải b Số tiền chi tiêu cho sản phẩm phải c Hữu dụng biên sản phẩm phải d Ưu tiên mua sản phẩm mức giá rẽ 17/ Một người tiêu dùng dành khoản tiền 2000 $ để mua hai sản phẩm X Y, với P X = 200 $/sp PY = 500 $/sp.Phương trình đường ngân sách dạng: a Y = - (2/5)X b Y = 10 - (2/5)X c Y = 10 - 2,5X d Y = - 2,5 X 18/ Một người tiêu thụ thu nhập 1.000.000 chi tiêu cho sản phẩm X Y với giá tương ứng 25.000 20.000., tỷ lệ thay biên sản phẩm X Y luôn 1.Vậy phương án tiêu dùng tối ưu a 50 X Y c 20 X 25 Y b X 50 Y d Các câu sai 19/ Phát biểu sau khơng đúng: a Khi chi phí biên giảm dần chi phí trung bình giảm dần b Khi sản lượng tăng chi phí cố định trung bình giảm dần c Khi chi phí trung bình tăng dần chi phí biên tăng dần d Khi chi phí trung bình giảm dần chi phí biên giảm dần 20/ Sản lượng tối ưu quy sản xuất hiệu sản lượng có: a MC b AVC c AFC nin d Các câu sai 21/ Một xí nghiệp sử dụng hai yếu tố sản xuất vốn (K) , lao động (L) , để sản xuất loại sản phẩm X, phối hợp tối ưu hai yếu tố sản xuất phải thỏa mãn : a MPK /PL = MPL / PK c K=L b MPK / PK = MPL / PL d MPK = MPL 22/ Hai đường chi phí trung bình ngắn hạn (SAC) chi phí trung bình dài hạn tiếp xúc với sản lượng Q Vậy Q: a SMC= LMC = SAC = LAC c SMC= LMC > SAC = LAC b SMC= LMC < SAC = LAC d Các trường hợp 23/ Đường chi phí trung bình ngắn hạn SAC dạng chữ U do: a Năng suất tăng dần theo qui mơ, sau giảm dần theo qui b Lợi kinh tế sản xuất qui lớn c Ảnh hưởng qui luật suất biên giảm dần d Năng suất trung bình tăng dần 24/ Cho hàm số sản xuất Q = Ka.L1-a Phương trình biểu diễn tỷ lệ thay kỹ thuật biên yếu tố vốn lao động (thay K L) là: a |MRTS| = [(1-a)/a]*(K/L) c |MRTS| = (1-a)* (K/L) b |MRTS| = a* (K/L) d Khơng câu 25/ Cho hàm sản xuất Q = K.L Đây hàm sản xuất có: a Năng suất khơng đổi theo qui c Năng suất giảm dần theo qui b Năng suất tăng dần theo qui d Không thể xác định 26/ Cùng số vốn đầu tư, nhà đầu tư dự kiến lợi nhuận kế toán phương án A,B,C, 100 triệu, 50 triệu , 20 triệu, phương án B lựa chọn lợi nhuận kinh tế đạt là: a -50 triệu b 50 triệu c 100 triệu d Các câu sai 27/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn tồn hàm chi phí: TC = Q 2/10 +400Q +3.000.000, hàm số cầu thị trường dạng:P = - Q /20 +2200 Mếu phủ đánh thuế 150đ/sp lợi nhuận tối đa doanh nghiệp đạt : a 2.400.000 c 2.362.500 b 1.537.500 d Các câu sai 28/ Phát biểu sau khơng đúng: a Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn P = MC b Hệ số góc đường doanh thu biên gấp đơi hệ số góc đường cầu c Đường tổng doanh thu độc quyền hoàn tồn hàm bậc d Chính phủ đánh thuế lợi tức doanh nghiệp độc quyền hoàn tồn làm cho giá sản lượng khơng đổi 29/ Trong thị trường độc quyền hồn tồn, phủ quy định giá trần lợi cho a Người tiêu dùng phủ b Người tiêu dùng c Người tiêu dùng doanh nghiệp d Chính phủ 30/ Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận nằm phần đường cầu a Co giãn đơn vị b Co giãn c Khơng co giãn d Co giãn nhiều 31/ Khi phủ đánh thuế vào doanh nghiệp độc quyền người tiêu dùng trả mức giá a Theo sản lượng không đổi c Theo sản lượng thấp b Khoán cao d Các câu sai 32/ Một xí nghiệp độc quyền hồn tồn tối đa hóa lợi nhuận mức giá 20, hệ số co giãn cầu theo giá -2, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận MC : a 20 b 40 c 10 d Các câu sai 33/ Trong dài hạn thị trường độc quyền hoàn tồn ,sản lượng quy sản xuất doanh nghiệp phụ thuộc vào: a Nhu cầu thị trường người tiêu thụ c Cả a b sai b Điều kiện sản xuất doanh nghiệp d Cả a b 34/ Trong dài hạn thị trường độc quyền hồn tồn, xí nghiệp thiết lập quy sản xuất: a Quy sản xuất tối ưu c Lớn quy sản xuất tối ưu b Nhỏ quy sản xuất tối ưu d Các trường hợp trênđều xảy 35/ Một doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hồn tồn hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q + 64, mức giá cân dài hạn: a b 16 c 64 d 32 36/ Đối với doanh nghiệp, tăng sản lượng tổng lợi nhuận bị giảm, cho biết: a Doanh thu biên nhỏ chi phí biên c Doanh thu biên chi phí biên b Doanh thu biên lớn chi phí biên d Các câu sai 37/ Thị trường cạnh tranh hồn tồn 200 doanh nghiệp, doanh nghiệp hàm chi phí sản xuất ngắn hạn:TC = 10q + 10 q + 450 Vậy hàm cung ngắn hạn thị trường: a P = (Q/10) + 10 c Q = 100 P - 10 b P = 2000 + 4.000 Q d Khơng câu dúng 38/ Tìm câu khơng câu sau đây: a Trong thị trường cạnh tranh hồn tồn, xí nghiệp thay đổi giá b Trong dài hạn thị trường cạnh tranh hồn tồn xí nghiệp khơng lợi nhuận kinh tế c Tổng doanh thu xí nghiệp cạnh tranh hồn tồn đường thẳng xuất phát từ gốc tọa độ d Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận xí nghiệp cạnh tranh hồn tồn MC = P 39/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hồn tồn hàm tổng chi phí TC = 10Q +10Q +450, giá thị trường 210đ/sp tổng lợi nhuân tối đa a 1000 b 550 c 1550 d Các câu sai 40/ Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là: a Là nhánh bên phải đường SMC c Phần đường SMC từ AC trở lên b Phần đường SMC từ AVC trở lên d Các câu sai 41/ Trên thị trường sản phẩm X 100 người mua 50 người bán, hàm số cầu người mua dạng: P = - q / + 20, người bán hàm tổng chi phí nhau: TC = q + 2q + 40 Gía cân thị trường: a 16,4 b 18 c 7,2 d Các câu sai 42/ Trong dài hạn thị trường cạnh tranh hồn tồn, xí nghiệp gia nhập rời bỏ ngành dẫn đến tác động a Gía sản phẩm thị trường thay đổi c Cả a b sai b Chi phí sản xuất xí nghiệp thay đổi d Cả a b 43/ Nếu ti vi SONY giảm giá 10%, yếu tố khác không đổi lượng cầu ti vi JVC giảm 20% độ co giãn chéo cầu theo giá : a - 1,5 b 0,75 c d 44/ Nếu cầu hàng hóa X co giãn nhiều ( Ed > 1) , thay đổi giá (Px) làm a Thay đổi tổng chi tiêu người tiêu thụ theo hướng ngược chiều b Thay đổi tổng doanh thu doanh nghiệp theo hướng chiều c Không làm thay đổi tổng doanh thu doanh nghiệp & tổng chi tiêu người tiêu thụ d Các câu sai 45/ Khi giá Y 400đ/sp lượng cầu X 5000 sp, giá Y tăng lên 600 đ/sp lượng cầu X tăng lên 6000 sp, với yếu tố khác khơng đổi, kết luận X Y sản phẩm: a Thay Exy = 0,45 c Bổ sung Exy = 0,45 b Bổ sung Exy = 0,25 d Thay Exy = 2,5 46/ Cầu sản phẩm X hồn tồn khơng co giãn.Khi áp dụng tiến khoa học kỹ thuật làm cho đường cung dịch chuyển.Vậy điểm cân Es a Bằng với Es điểm cân củ c Nhỏ Es điểm cân củ b Lớn Es điểm cân củ d Bằng với Ed 47/ Đối với đường cầu sản phẩm X dạng tuyến tính : a Độ co giãn cầu theo giá thay đổi, độ dốc khơng đổi điểm khác đường cầu b Độ co giãn cầu theo giá khơng thay đổi độ dốc thay đổi điểm khác đường cầu c Độ co giãn cầu theo giá & độ dốc thay đổi điểm khác đường cầu d Độ co giãn cầu theo giá & độ dốc không đổi điểm khác đường cầu 48/ Hàm số cung sản phẩm Y dạng tuyến tính theo bạn thích hợp : a Py = - 10 + 2Qy c Py = 2Qy b Py = 10 + 2Qy d Các hàm số khơng thích hợp 49/ Câu phát biểu sau không đúng: a Hệ số co giãn cầu theo giá điểm khác đường cầu khác b Độ co giãn cầu theo giá phụ thuộc vào yếu tố sở thích , thị hiếu người tiêu thụ, tính chất thay sản phẩm c Trong phần đường cầu co giãn nhiều, giá doanh thu đồng biến d Đối với sản phẩm cầu hồn tồn khơng co giãn người tiêu dùng gánh chịu toàn tiền thuế đánh vào sản phẩm 50/ Trường hợp sau làm cho đường cung xe gắn máy dịch chuyển sang trái: a Gía xăng tăng c Gía xe gắn máy tăng b Thu nhập người tiêu diùng tăng d Khơng câu 1[ 1]b 9[ 1]d 17[ 1]a 25[ 1]a 33[ 1]d 41[ 1]b 49[ 1]c 2[ 1]b 10[ 1]d 18[ 1]b 26[ 1]a 34[ 1]d 42[ 1]d 50[ 1]d Ô ỏp ỏn đề thi:16 3[ 1]d 4[ 1]b 5[ 1]a 11[ 1]d 12[ 1]d 13[ 1]d 19[ 1]d 20[ 1]d 21[ 1]c 27[ 1]b 28[ 1]a 29[ 1]b 35[ 1]b 36[ 1]a 37[ 1]a 43[ 1]c 44[ 1]a 45[ 1]a 6[ 1]b 14[ 1]c 22[ 1]d 30[ 1]d 38[ 1]a 46[ 1]c 7[ 1]d 15[ 1]c 23[ 1]c 31[ 1]d 39[ 1]b 47[ 1]a 8[ 1]d 16[ 1]a 24[ 1]a 32[ 1]c 40[ 1]b 48[ 1]b ... phủ nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thối kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc b Kinh tế vĩ mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực chứng... thối kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế vĩ mô, thực chứng d Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc 18/ Điểm khác biệt mơ hình kinh tế hỗn hợp mơ hình kinh. .. đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vĩ mô, thực chứng b Kinh tế tế vi mô, thực chứng d Kinh tế vĩ mơ, chuẩn tắc 4/ Chính phủ nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thối kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 bộ đề kinh tế vi mô có đáp án, 16 bộ đề kinh tế vi mô có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay