TÌM HIỂU CÁC DẠNG KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG

34 41 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 23:36

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - TÌM HIỂU CÁC DẠNG KIỂM TỐN MƠI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Hà Nội, 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TỐN MƠI TRƯỜNG 1.1 Khái niệm kiểm tốn mơi trường .4 1.2 Bản chất, mục tiêu, đối tượng kiểm tốn mơi trường 1.2.1 Nội dung kiểm tốn mơi trường 1.2.2 Mục tiêu kiểm tốn mơi trường 1.2.3 Đối tượng kiểm tốn mơi trường 1.2.4 Ý nghĩa, chức năng, lợi ích kiểm tốn mơi trường 1.2.4.1 Các lợi ích có từ kiểm tốn mơi trường 1.2.4.2 Chức kiểm tốn mơi trường 1.3 Các yếu tố cần thiết kiểm tốn mơi trường 1.4 Phân loại kiểm tốn mơi trường CHƯƠNG 2: CÁC DẠNG KIỂM TỐN MƠI TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH 11 2.1 Kiểm tốn tn thủ mơi trường 11 2.2 Kiểm toán lượng 15 2.3 Kiểm toán chất thải 20 2.4 Kiểm tốn đánh giá tác động mơi trường 26 2.5 Kiểm toán vận chuyển 28 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO .34 MỞ ĐẦU Việt Nam quốc gia bị đe dọa nhiều biến đổi khí hậu tồn cầu Khi nhiệt độ trái đất tăng lên dẫn đến hàng triệu người Việt Nam nhà nhiều diện tích đất nơng nghiệp vùng đồng sơng Cửu Long bị chìm nước biển Do đó, vấn đề phát triển bền vững bảo vệ môi trường coi nhiệm vụ trọng tâm mà nước ta quan tâm, ban hành nhiều sách quản lý bảo vệ môi trường, đơn vị, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm thực tốt để bảo vệ nâng cao chất lượng mơi trường Kiểm tốn mơi trường xem công cụ sắc bén có hiệu hệ thống quản lý mơi trường nội công ty công cụ đắc lực giúp nhà quản lý môi trường việc ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm rủi ro môi trường, đồng thời cải thiện môi trường Mục tiêu nhằm đánh giá mức độ tuân thủ chế độ, sách hành quản lý bảo vệ môi trường đơn vị kiểm toán, phát tồn tại, bất cập việc thực qui định bảo vệ môi trường, tồn việc lập, phân bổ giao dự toán; tồn việc chấp hành chế độ thu, chi, quản lý, sử dụng kinh phí nghiệp mơi trường; tồn việc thực kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Đồng thời qua kiểm toán bất cập văn pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí nghiệp mơi trường Trên sở tồn tại, bất cập phát được, kiểm toán viên đưa kiến nghị cụ thể đơn vị kiểm toán kiến nghị với quan quản lý Nhà nước có liên quan Bộ Tài ngun Mơi trường, Bộ Tài chính, Chính phủ Quốc hội Những kiến nghị có tác động đáng kể để cải thiện tình hình quản lý bảo vệ mơi trường giác độ xây dựng thực sách, chế độ phù hợp, quản lý bảo vệ mơi trường nói chung, nguồn kinh phí nghiệp mơi trường nói riêng, đảm bảo phát triển bền vững đơn vị toàn kinh tế, quan trọng hơn, góp phần tăng cường lực quản lý bảo vệ môi trường quan chức CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KIỂM TỐN MƠI TRƯỜNG 1.1 Khái niệm kiểm tốn mơi trường Kiểm tốn mơi trường khái niệm nước ta, song thực chất nội dung thực sở công nghiệp công ty nhiều tên gọi khác như: rà sốt mơi trường, tổng quan mơi trường, kiểm sốt mơi trường hay đánh giá tác động mơi trường Kiểm tốn mơi trường thuật ngữ bắt nguồn từ kiểm toán tài nhằm khái niệm phép kiểm chứng hoạt động tác nghiệp xác nhận số liệu Kiểm tốn mơi trường cho đánh giá thích hợp chương trình quản lý mơi trường nhằm mục đích đảm bảo sách thủ tục tuân theo tôn trọng triệt để xác minh giá trị pháp lý hay hiệu lực tư liệu, tài liệu, báo cáo văn môi trường Kiểm tốn mơi trường bắt đầu thực vào năm 70 kỷ trước, nước Bắc Mỹ vấn đề môi trường ngày trở nên nghiêm trọng công nghiệp kinh tế nước phát triển nhanh chóng Để giải vấn đề xúc này, người ta đưa điều luật khắt khe buộc công ty, sở sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định môi trường, cuối năm 60, Quốc hội Mỹ thông qua nhiều điều luật quan trọng mơi trường Đạo luật Khơng khí sạch, Đạo luật nước sạch, Đạo luật sách môi trường quốc gia,…Và công cụ sắc bén, có hiệu tìm để đánh giá mức độ tuân thủ công ty sở sản xuất này, kiểm tốn mơi trường Do phức tạp mở rộng vấn đề môi trường, khái niệm KTMT ngày mở rộng hơn, liên quan đến nhiều khía cạnh khác tập trung vào tuân thủ pháp luật quy định môi trường nhằm đáp ứng tăng cường pháp luật môi trường, sở để đưa hình phạt thích đáng Năm 1998, Viện thương mại Quốc tế ICC (International Chamber of Commerce) đưa khái niệm ban đầu KTMT sau: “KTMT công cụ quản lý bao gồm ghi chép cách khách quan, công khai tổ chức môi trường, vận hành thiết bị, sở vật chất với mục đích quản lý môi trường cách trợ giúp quản lý, kiểm soát hoạt động đánh giá tuân thủ sách cơng ty bao gồm tuân thủ theo tiêu chuẩn môi trường” Theo Trịnh Thị Thanh Nguyễn Thị Vân Hà năm 2003 KTMT hiểu cách khách quan: “Tổng hợp hoạt động điều tra, theo dõi có hệ thống theo chu kỳ đánh giá cách khách quan công tác tổ chức quản lý môi trường, trình vận hành cơng nghệ sản xuất, trạng vận hành trang thiết bị,…với mục đích kiểm sốt hoạt động đánh giá tuân thủ đơn vị, nguồn tạo chất thải sách nhà nước mơi trường” Còn theo Cục BVMT năm 2003 KTMT: “Cơng cụ quản lý bao gồm q trình đánh giá có tính hệ thống, định kỳ khách quan văn hóa việc làm để thực tổ chức môi trường, quản lý môi trường trang thiết bị môi trường hoạt động tốt” Định nghĩa Kiểm tốn mơi trường ISO, năm 1995, Tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế ban hành tiêu chuẩn ISO 14000 hệ thống quản lý mơi trường, có định nghĩa KTMT (được nêu phần thuộc tiêu chuẩn ISO 14010) sau: Kiểm tốn mơi trường q trình thẩm tra có hệ thống ghi thành văn bao gồm thu thập đánh giá cách khách quan chứng nhằm xác định xem hoạt động, kiện, điều kiện hệ thống quản lý liên quan đến môi trường hay thơng tin vấn đề có phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tốn hay khơng thơng tin kết q trình cho khách hàng Đây định nghĩa đầy đủ cụ thể kiểm tốn mơi trường Từ ta hiểu cách tổng quát kiểm tốn mơi trường là: - Q trình kiểm tra có hệ thống ghi chép thành văn - Khách quan - Thu thập đánh giá chứng kiểm toán - Xác định vấn đề xem xét có phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tốn hay khơng - Thơng tin kết kiểm toán cho khách hàng 1.2 Bản chất, mục tiêu, đối tượng kiểm tốn mơi trường 1.2.1 Nội dung kiểm tốn mơi trường Từ định nghĩa KTMT đưa phần trên, đưa nội dung KTMT là:  Một rà sốt có hệ thống, liên quan tới việc phân tích, kiểm tra, xác nhận thủ tục thực tiễn hoạt động BVMT doanh nghiệp, nhà máy nhằm đưa kết luận xem sở có tuân thủ theo quy định, sách mơi trường nhà nước hay khơng? Và có chấp nhận mặt môi trường hay không?  Nghiên cứu, kiểm tra kỹ tài liệu, số liệu, báo cáo môi trường công ty, nhà máy khoảng thời gian nhằm tìm kiếm sai sót, vi phạm hoạt động BVMT sở Từ đến kết luận xem sở sản xuất đạt mục tiêu BVMT đề hay chưa, đồng thời đưa biện pháp cải thiện cách hợp lý, hiệu  Thu thập thông tin kiểm tốn thơng qua q trình phỏngvấn cán chủ chốt, cán công nhân viên nhà máy, thơng qua bảng câu hỏi kiểm tốn thực trực tiếp trường,…Từ để đánh giá cách xác hoạt động BVMT tuân thủ sách, pháp luật môi trường sở sản xuất  Thiết lập báo cáo kiểm tốn thơng tin kết kiểm toán cho khách hàng sở bị kiểm tốn Với nội dung KTMT tập trung vào khía cạnh cụ thể bảng đây: Các khía cạnh Mục tiêu Sự tuân thủ Đánh giá xem có tuân thủ quy định tiêu chuẩn hay không? Chương trình quan trắc Đánh giá thiết kế hiệu hệ thống quan trắc Dự báo tác động Kiểm tra độ xác phương pháp dự báo kết dự báo Sự vận hành trang thiết bị nhà Có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hay máy không? Rủi ro thảm họa mơi trường Kiểm sốt vấn đề vị trí đặc biệt hệ thống quản lý Rủi ro khoản nợ Sản phẩm thị trường Các chuẩn mực Các chương trình quản lý Cơ cấu quản lý Các thủ tục cho việc lập kế hoạch Có thể phát sinh từ áp lực môi trường Đánh giá xem sản phẩm có thân thiện với mơi trường hay khơng? Rà sốt, đánh giá trạng mơi trườnghiệu phù hợp hay khơng? Có phù hợp hiệu hay khơng? Có hợp lý hay khơng? Bảng 1: Một số khía cạnh nội dung KTMT 1.2.2 Mục tiêu kiểm toán mơi trường Theo ngơn ngữ quản lý mơi trường mục tiêu kiểm tốn mơi trường bao gồm:  Tổ chức giải trình số liệu quan trắc môi trường nhằm xác lập biên thay đổi liên quan đến thực dự án hoạt động tổ chức  Kiểm chứng xem thơng số mơi trường quan trắc có phù hợp với yêu cầu qui phạm hành, với sách tiêu chuẩn nội với giới hạn tiêu chất lượng môi trường xác lập hay không  So sánh tác động dự kiến dự án với tác động thực tế nhằm mục đích đánh giá tính xác dự báo  Đánh giá tính hiệu hệ thống quản lý môi trường, hoạt động tác nghiệp thủ tục  Xác định mức độ quy mô yêu cầu sửa chữa hay biện pháp điều chỉnh trường hợp không bắt buộc trường hợp mục tiêu môi trường tổ chức không thực 1.2.3 Đối tượng kiểm tốn mơi trường Đối tượng thường gặp KTMT sở sản xuất công nghiệp công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh Ngày KTMT mở rộng bao trùm lên nhiều lĩnh vực khác bệnh viện, trường đại học, tài nguyên thiên nhiên, quan ban hành sách,… Q trình kiểm tốn thực tồn quy trình hoạt động giai đoạn quy trình sản xuất 1.2.4 Ý nghĩa, chức năng, lợi ích kiểm tốn mơi trường 1.2.4.1 Các lợi ích có từ kiểm tốn mơi trường 1) Lợi ích dễ dàng nhận thấy bảo vệ môi trường, giúp đảm bảo tuân thủ điểu luật môi trường, đảm bảo tuân thủ hiệu đầu tư, tuân theo sách sở Hiện nhiều công ty thiết lập tiêu chuẩn hướng dẫn môi trường nội Những tiêu chuẩn hướng dẫn có áp dụng rộng rãi mở rộng thành luật quy định địa phương 2) Kiểm tốn mơi trường có nhiều lợi ích kết hợp khác nâng cao trình độ quản lý nhận thức trách nhiệm công nhân vấn đề môi trường, đem lại quản lý tổng thể mơi trường tốt 3) Kiểm tốn mơi trường tạo điều kiện cho thẩm tra độc lập nhằm xem xét hoạt động kinh tế hay sách có tn thủ luật mơi trường tượng lai hay không? 4) Hỗ trợ việc trao đổi thông tin sở sản xuất (chẳng hạn sản xuất sản phẩm nhà máy đạt tiêu chuẩn quy định mơi trường nhà máy khác chưa đạt được, thơng qua kết kiểm tốn tìm thiếu sót sở) 5) Đánh giá chương trình đào tạo giúp đào tạo cán 6) Có thơng tin đầy đủ trạng môi trường sở Các kết kiểm tốn cung cấp thơng tin, sở liệu trường hợp cấp cứu ứng cứu kịp thời 7) Chỉ vấn đề sai sót, nơi quản lý yếu khơng có hiệu quả, từ đề biện pháp chấn chỉnh có hiệu quả, bảo đảm hiệu suất cơng nghệ, giảm chất thải 8) Ngăn ngừa tránh nguy rủi ro môi trường ngắn hạn dài hạn 9) Tạo hình ảnh đẹp cho cơng ty, củng cố quan hệ với quan hữu quan Tương ứng với trường hợp cụ thể mà kiểm toán mơi trường có lợi ích khác ngồi lợi ích chung nói 1.2.4.2 Chức kiểm tốn mơi trườngKiểm tốn mơi trường xem sở cho việc quản lý (ví dụ giúp nhận diện sớm vấn đề mơi trường xảy ra)  Là công cụ vấn đề quy hoạch  Là nguồn thơng tin (ví dụ việc buôn bán bất đông sản công ty tiếp quản bất động sản này)  Được xem tài liệu “cơ bản” cho việc bn bán bảo hiểm (ví dụ để kiểm soát rủi ro, nguy hiểm)  Được xem cơng cụ để đào tạo tồn cán cơng nhân viên sở (ví dụ cơng cụ lĩnh vực môi trường, đào tạo cán công nhân viên)  Là công cụ trao đổi thông tin với bên ngồi (ví dụ cơng chúng, nhà chức trách) Mục tiêu rộng lớn kiểm tốn mơi trường cung cấp thị cho việc quản lý tốt phận, hệ thống, thiết bị môi trường phận làm việc 1.3 Các yếu tố cần thiết kiểm tốn mơi trường − − − − − − − − Lời cam kết đầy đủ cấp quản lý Tính khách quan đội kiểm tốn Năng lực chuyên môn Sự hợp tác nhân viên sở bị kiểm tốn Các thủ tục có hệ thống định nghĩa rõ ràng Bản báo cáo kiểm toán Đảm bảo chất lượng Hoạt động sau kiểm toán 1.4 Phân loại kiểm tốn mơi trường Hiện nay, KTMT ngày phát triển mở rộng cho nhiều loại đối tượng khía cạnh mơi trường khác dẫn đến có nhiều loại, dạng KTMT Có nhiều cách để phân loại KTMT, cách phân loại phổ biến nhất: phân loại theo chủ thể kiểm tốn; mục đích kiểm tốn; đối tượng mục tiêu kiểm toán Phân loại theo chủ đề kiểm toán: 1) 2) 3) Kiểm toán nội Kiểm toán từ bên ngồi Kiểm tốn nhà nước mơi trường Phân loại theo mục đích kiểm tốn: 1) 2) 3) Kiểm toán pháp lý Kiểm toán tổ chức Kiểm toán kỹ thuật Phân loại theo đối tượng mục tiêu kiểm toán: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Kiểm tốn hệ thống quản lý mơi trường Kiểm tốn chất thải Kiểm toán lượng Kiểm toán đánh giá tác động mơi trường Kiểm tốn tn thủ Kiểm tốn vận chuyển Kiểm toán nguồn thải Kiểm toán hội phòng ngừa nhiễm 10 2.3 Kiểm tốn chất thải Khái niệm: Kiểm tốn chất thải cơng cụ quản lý môi trường nhằm giảm thiểu ngăn ngừa ô nhiễm từ trình sản xuất sở cơng nghiệp Kiểm tốn chất thải bao gồm việc rà sốt, kiểm tra q trình sản xuất, xác định nguồn thải khối lượng chất thải, tính tốn cân vật chất, xác định vấn đề vận hành sản xuất, từ đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải môi trường Có thể nói, Kiểm tốn chất thải lĩnh vực chun sâu kiểm tốn mơi trường tiêu chuẩn hóa ISO 14010 ISO 14011:1996 Mục đích: - Cung cấp thông tin công nghệ sản xuất, nguyên vật liệu sử dụng, sản phẩm dạng chất thải - Xác định nguồn thải chất thải phát sinh - Xác định phận hiệu dây truyền sản xuất như: Quản lý kém, hiệu suất sử dụng nguyên liệ, lượng thấp,thải nhiều chất thải gây ô nhiễm môi trường thơng qua tính tốn cân vật chất - Đề chiến lược quản lý giải pháp giảm thiểu chất thải Phạm vi: - Quy trình kiểm tốn chất thải áp dụng quy mơ khác - Kiểm tốn chất thải quy mơ rộng lớn việc kiểm tốn chất thải vùng, thành phố hay khu công nghiệp Trong quy mơ rộng lớn q trình kiểm toán phải xác định tất nguồn thải phải tính tốn ước lượng lượng chất thải phát sinh phạm vi - Kiểm tốn chất thải âp dụng quy mơ nhỏ khiểm tốn chất thải khu dân cư, trường học, bệnh viện phổ biến kiểm toán chất thải nhà máy doanh nghiệp cụ thể 20 - Ngồi ra, kiểm tốn chất thải áp dụng quy mô nhỏ việc kiểm toán chất thải giai đoạn sản xuất quy trình sanr xuất nhà máy hay sở sản xuất Tóm lại, quy trình kiểm tốn chất thải áp dụng cách phù hợp nhiều quy mô phạm vi lớn nhỏ khác tùy theo yêu cầu mục đích kiểm tốn Quy trình kiểm tốn chất thải rắn: Bước 1: Giai đoạn tiền đánh giá Giai đoạn tiền đánh giá kiểm toán chất thải thực chất giai đoạn lập kế hoạch đoạt động trước kiểm tốn quy trình kiểm tốn mơi trường Tuy nhiên kiểm tốn chất thải phận kiểm tốn mơi trường nên quy trình thực loại bỏ số khâu khơng cần thiết để thực cách nhanh chóng hiệu hơn.Giai đoạn tiền đánh giá kiểm tốn chất thải bao gồm cơng việc sau: - Chuẩn bị điều kiện ban đầu cho kiểm toán chất thải: + Sự chấp thuận ban quản lý sở sản xuất: Hiện kiểm toán chất thải chưa phải yêu cầu bắt buộc quan quản lý sở sản xuất, việc kiểm toán chất thải sở sản xuất đứng tổ chức.Chính vậy, kiểm toán chất thải bắt đầu nhận chấp thuận ban lãnh đạo sở sản xuất + Chuẩn bị mục tiêu cụ thể cho kiểm tốn chất thải vơ quan trọng Bởi xác định rõ mục tiêu kiểm tốn tiến hành lập kế hoạch kiểm tốn xác định trọng tâm cộng kiểm tốn Một kiểm tốn chất thải tiến hành tất giai đoạn sản xuất, hay tập trung vào vài công đoạn chọn lọc trình sản xuất - Thành lập nhóm kiểm tốn: Số lượng đội kiểm tốn phụ thuộc vào quy mơ sở sản xuất phức tạp quy trình sản xuất Thơng thường đội kiểm tốn chất thải phải có thành viên gồm: cán kĩ thuật, nhân viên sản xuất chuyên gia mơi trường Đội kiểm tốn nên có thành viên sở sản xuất tham gia họ 21 cơng đoạn kiểm tốn nâng cao ý thức giảm thiểu họ đồng thời hỗ trợ cho kiểm toán diễn nhanh Đôi KTCT cần đến nguồn lực trợ giúp khác từ bên : Các thiết bị phân tích phòng thí nghiệm, thiết bị lấy mẫu,… - Chuẩn bị tài liệu liên quan Các tài liệu liên quan đến kiểm toán chất thải bao gồm thứ sau:  Bản đồ vị trí địa lý sở sản xuất  Sơ đồ mặt nhà máy  Sơ đồ dây truyền công nghệ sản xuất  Sơ đồ hệ thống cấp thoát nước  Danh mục trang thiết bị nhà máy  Sổ ghi chép số lượng, loại vận dụng sử dụng  Sổ ghi chép khối lượng, sản phẩm phụ nhà máy  Sổ ghi chép lượng , loại phế liệu, chất thải nhà máy  Các kết quan trắc môt trường ý kiến đánh giá  Hiện trạng sức khỏe công nhân dân cư vùng lân cận nhà máy  Các nguồn thải sơ sản xuất bên cạnh  Báo cáo ĐTM nhà máy  Xem xét quy trình đặc điểm cơng nghệ sản xuất Trong giai đoạn nhóm kiểm tốn phải thiết lập sơ đồ quy trình sản xuất nhà máy nhằm xác định lọa chất thải thải từ q trình sản xuất có liên quan vật chất đầu vào đầu  Xác định nguyên liệu loại hóa chất sử dụng ( xác định đầu vào) Các số liệu đầu vào liệt kê , tổng kết dựa vào lượng tiêu thụ thực tế hàng năm Trên sở tính tốn hệ số tiêu thụ theo sản phẩm Đặc biệt quan tâm 22 số liệu vòng 3-5 năm gần thể phần thực tế quy trình sản xuất : tình trạnh vận hành máy, trang thiết bị Các số liệu thống kê cho đơn vị sản xuất Đầu vào quy trình hay cơng đoạn sản xuất bao gồm: Các nguyên liệu thơ, hóa chất, nước, nhiên liệu Mỗi loại ngun liệu đầu vào tiết hóa theo loại định lượng với mục đích sử dụng khác Bước 2: Giai đoạn xác định đánh giá nguồn thải  Xác định nguồn thải: Việc xác định nguồn thải thực chất trình xác định yếu tố đầu trình sản xuất Để tính tốn cân vật chất q trình sản xuất đầu tất đơn vị quy trình sản xuất đầu quy trình sản xuất bao gồm: - Các sản phẩm ( thành phẩm đủ chất lượng) - Bán thành phẩm ( sản phẩm phụ) - Nước thải, khí thải, chất thải rắn Việc xác định rõ sản phẩm chính, phụ yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quy trình sản xuất đơn vị sản xuất Nếu sản phẩm đưpcj đưa ngồi nhà máy để bán tổng sản phẩm phải ghi chép hồ sơ công ty Tuy nhiên, sản phẩm lại sử dụng bán sản phẩm làm nguyên liệu đầu vào cho quy trình hay đơn vị sản xuất khác đầu khơng lượng hóa cách dễ dàng Tỉ lệ sản xuất phải tính tốn khoảng thời gian định việc lượng hóa tất bán sản phẩm phải đo lường , tính tốn kỹ lưỡng Bên cạnh sản phẩm chính, phụ việc quan trọng giai đoạn tất chất thải môi trường( khí thải, nước thải, chất thải rắn) cần phải liệt kê cho quy trình hay đơn vị sản xuất Các chất thải khí thải từ ống khói, khí từ đường ống, thiết bị, nước rửa thiết bị, nước làm lạnh, nước thải, xỉ than loại chất thải khác Việc liệt kê thơng tin chi tiết số liệu cho phận sản xuất trở lên rõ ràng sử dụng cho việc thiết lập cân vật chất 23  Đánh giá nguồn thải: trình thiết lập cân vật chất cho tồn quy trình sản xuất nhà máy Như đề cập quy trình sản xuất nhà máy có yếu tố đầu vào đầu Và theo định luật bảo tồn tổng khối lượng yếu tố đầu vào phải tổng khối lượng chất đầu Đây sở để thiết lập cân vật chất cho quy trình sản xuất Thơng thường số quy trình sản xuất sản phẩm công đoạn lại nguyên liệu đầu vào công đoạn khác Do số liệu đầu vào đầu công đoạn sản xuất cần phải cách chi tiết sơ đồ công nghệ sản xuất Trong q trình tính tốn cân vật chất quy trình sản xuất yếu tố đầu vào tính tốn dễ dàng đơn giản nhiều so với yếu tố đầu ra.Bởi để xác định xac yếu tố đầu quy trình sản xuất đòi hỏi phải phân tích kỹ lưỡng chi tiết yếu tố đầu cơng đoạn quy trình sản xuất Điều quan trọng KTCT tìm cách hạn chế nguồn thải phát sinh tăng khả sử dụng lại cacsnguoonf thải Khi đánh giá nguồn thải tiến hành đánh giá theo nguyên vật liệu, theo sản lượng hay đánh giá theo tiêu chuẩn môi trường Bước 3: Giai đoạn xây dựng đánh giá phương án giảm thiểu chất thải: Nội dung phương pháp giảm thiểu : Xem xét tất ca nguyên nhân phát sinh chất thải bao gồm sai sót quản lý điều hành sản xuất đến nguyên nhân phức tạp khác.Khi tiến hành xây dựng biện pháp giảm thiểu chất thải cần thiết phải lấy ý kiến chuyên gia tư vấn kỹ thuật môi trường, nhà chế tạo cung cấp thiết bị Đồng thời tham khảo biện pháp giảm thiểu nhà máy có công nghệ sản xuất tương tư  Đánh giá phương pháp giảm thiểu chât thải Mặc dù biện pháp giảm thiểu xử lý chất thải thực nhiều hình thức khác nhau, nhiên quy trình phân tích đánh giá biện pháp giảm thiểu/tính tốn chi phí lợi ích thực nguyên tắc Nội dung đánh giá bao gồm: Ảnh hưởng lượng mức độ gây ô nhiễm chất thải 24  Đánh giá môi trường : Ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ  Đánh giá kinh tế: - Khả gây ô nhiễm đặc biệt nhiễm thứ cấp thay đổi độc tính phân hủy - Để đánh giá mặt kinh tế cần phải tính tốn chi phí lợi ích -Các tính tốn so sánh chi phí chi phí theo phương án Cần đặc biệt ý đến chi phí xây dựng vận hành - Khi tính tốn chi phí lợi ích phương án giảm thiểu chất thải, việc phân tích chi phí giảm thiểu xử lý chất thải , xác định lợi ích kinh tế thu từ trình giảm thiểu xử lý chất thải đóng vai trò định tới việc lựa chọn phương án giảm thiểu khả thi hiệu Các bước cần thiết để tính tốn chi phí sản xuất cho nhà máy: + Đánh giá/ tính tốn tiềm tiết kiệm việc sử dụng nguồn nhân lực trình sản xuất để hạn chế tạo chất thải + Đánh giá/ tính tốn chi phí đầu tư cần thiết chi phí biện pháp sử dụng nguyên vật liệu, nước, lượng cách bền vững + Xác định chi phí cho việc giảm thiểu/xử lý chất thải trình hoạt động xác định rõ hoạt động tạo chất thải Bước cuối xem xét tính khả thi Bước 4: Xây dựng thực kế hoạch giảm thiểu chất thải: Việc xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải cho sở sản xuất cần thiết phải làm việc sau: Lên danh sách tất biện pháp giảm thiểu xử lí chất thải Xắp xếp giải pháp giảm thiểu theo thứ tự ưu tiên dựa nguyên tắc: ưu tiên thực trước phương án/ biện pháp dễ thực hiện, chi phí thấp cho hiểu Với biện pháp xử lí phức tạp, đòi hỏi vốn đầu tư lớn cần phải lập kế hoạch cách chi tiết, cụ thể 25 Tóm lại kế hoạch giảm thiểu chất thải cụ thể sau:      Xây dựng kế hoạch hành động khả thi Sắp xếp thứ tự ưu tiên thực thời gian Thực phương án biện pháp ưu tiên Lập chương trình giám sát hiệu phương án giảm thiểu chất thải Bổ sung sửa đổi quy trình cần thiết Sau chuẩn bị xong kế hoạch bước giai đoạn bước tiến hành thực kế hoạch 2.4 Kiểm toán đánh giá tác động mơi trường Khái niệm: Kiểm tốn tác động môi trường công cụ sử dụng để kiểm tra có hệ thống tác động mơi trường thực tế doanh nghiệp hoạt động, dựa sở số liệu quan trắc môi trường nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro mơi trường Kiểm tốn tác động mơi trường liên quan đến việc so sánh tác động dự báo báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc tương tự) với tác động xảy thực tế sau thực dự án Mục đích: - Chỉ tác động đến môi trường hoạt động sở - Giúp kiểm soát hoạt động ĐTM giảm thiểu chi phí khơng cần thiết - Đánh giá tính hiệu biện pháp giảm thiểu mà sở thực để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường - Đề xuất kế hoạch hành động để khắc phục tồn nhằm thực hiệu công tác bảo vệ môi trường Mục tiêu: - Đánh giá tác động mơi trường thực tế - Kiểm chứng tính xác dự báo tác động - Đánh giá phù hợp tính hiệu biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đề xuất báo cáo ĐTM thực - Xác định vấn đề cần khắc phục đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa - Kiểm tra chất thông tin phản hồi khiếu nại cộng đồng 26 Phạm vi: Q trình kiểm tốn thực tồn quy trình hoạt động nhà máy/doanh nghiệp giai đoạn quy trình sản xuất Trọng tâm kiểm tốn tác động bao gồm tất thành phần môi trường chịu tác động hoạt động thực tế doanh nghiệp môi trường thành phần môi trường khơng khí, mơi trường nước, mơi trường đất, mơi trường sinh học, môi trường xã hội, sức khỏe người,… tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể kiểm toán Các nội dung bản: - Nhận diện tác động dự án xảy - Rà soát ban đầu báo cáo ĐTM hay báo cáo tương tự để xác định xem có tác động dự đốn khơng xác hay không - Xác định tác động ưu tiên để điều tra thêm - Xác định nhận biết tác động thực tế dự án - Xác định xem dự án (nhà máy) thực tế có thực kế hoạc hay không - Điều chỉnh dụ báo tác động cần thiết để sửa đổi việc thiết kế dự án sau ĐTM tính đến - So sánh tác động thực tế với tác động dự báo - Xác định nguyên nhân sai số dự báo tác động so với thực tế - Đưa biện pháp khắc phục học kinh nghiệm Quy trình kiểm tốn tác động mơi trường: 27 - Giai đoạn 1: hoạt động chuẩn bị kiểm toán xây dựng kế hoạch kiểm toán trường, chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc thực kiểm tốn nhằm tối đa hóa hiệu thực hiện; - Giai đoạn 2: thực kiểm tốn thực chất q trình kiểm tốn trường, hoạt động giai đoạn bước quan trọng thủ tục kiểm toán; - Giai đoạn 3: hoạt động sau kiểm toán bao gồm hoạt động chuẩn bị báo cáo kiểm tốn cuối cùng, cơng bố báo cáo kiểm tốn, xây dựng kế hoạch hành động tập trung vào giải pháp khắc phục hiệu chỉnh nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, cải thiện vấn đề mơi trường cho doanh nghiệp Do đó, thực tốt kiểm tốn mơi trường, khơng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư, tiêu hao nguyên liệu, mà giúp Nhà nước quản lý tốt việc kiểm soát mức độ tuân thủ bảo vệ mơi trường q trình hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên, đến chưa thực có văn hướng dẫn cụ thể kiểm tốn tác động mơi trường Chính vậy, Tổng cục Môi trường tiến hành nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kiểm tốn mơi trường doanh nghiệp Việt Nam nay, áp dụng thí điểm cho doanh nghiệp ngành dệt may 2.5 Kiểm toán vận chuyển Khái niệm: Kiểm toán vận chuyển loại hình kiểm tốn mơi trường nhằm đánh giá hiệu sử dụng phương tiện, nhiên liệu đảm bảo an toàn theo quy chuẩn, tiêu chuẩn nước quốc tế Từ góp phần đảm bảo tính an tồn hiệu hoạt động vận chuyển, nâng cao hiệu kinh tế giảm thiểu tác động nguy hại đến môi trường sức khỏe cộng đồng Phân loại: 1) 2) 3) Kiểm toán phương tiện Kiểm toán nhiên liệu Kiểm toán an tồn 28 4) Kiểm tốn thn thủ quy định, sách liên quan đến giao thơng, vận chuyển Nội dung bản: - DN có lịch trình vận chuyển hàng hố hiệu quả? (ví dụ tránh để phương tiện chở hàng bị rỗng) - Những cảnh báo đặc biệt DN tiến hành vận chuyển hàng hoá rác thải độc hại? - DN thường xuyên bảo trì phương tiện nhằm giảm thiểu khí độc hại? - DN chuyển đối phương tiên chuyên chở với động nhỏ hơn? - DN có chiến lược giảm thiểu việc đưa đón nhân viên phương tiện giới, có sách khuyến khích sử dụng phương tiện thay hỗ trợ cho người dùng xe đạp? - DN có khả giảm việc sử dụng nguyên vật liệu? Ví dụ thay đổi kiểu dáng, kích thước để giảm chi phí vật liệu bao bì - DN có tái chế ngun vật liệu có hội? - DN sử dụng loại vật liệu thân thiện với mơi trường? (ví dụ: nguyên vật liệu tái chế, tái tạo, nhiễm Mục tiêu kiểm tốn vận chuyển giúp doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá hiệu sử dụng nhiên liệu dành cho hoạt động vận chuyển Từ đề xuất biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu hoạt động giao thơng vận tải, ví dụ như: 1) Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phương tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu sinh học thay xăng, dầu 2) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải phải lựa chọn thực biện pháp sau đây: a) Tối ưu hóa tuyến vận tải, phương tiện vận tải nhằm nâng cao hiệu sử dụng nhiên liệu; b) Xây dựng áp dụng quy định bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý để giảm tiêu thụ nhiên liệu; c) Ứng dụng giải pháp công nghệ, quản lý, tổ chức vận tải nhằm sử dụng nhiên liệu tiết kiệm hiệu 29 3) Trách nhiệm tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập thiết bị, phương tiện vận tải: Tổ chức, cá nhân sản xuất thiết bị, phương tiện vận tải có trách nhiệm: Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ lượng quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sản xuất thiết bị, phương tiện vận tải; Áp dụng công nghệ tiên tiến; tăng cường nghiên cứu, chế tạo thiết bị, phương tiện vận tải tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu sạch, lượng tái tạo dạng nhiên liệu thay khác Tổ chức, cá nhân nhập thiết bị, phương tiện vận tải có trách nhiệm tuân thủ quy định định mức tiêu thụ nhiên liệu quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 2.6 Kiểm tốn hệ thống quản lý mơi trường Khái niệm: Kiểm tốn hệ thống quản lý mơi trường q trình thẩm tra có hệ thống ghi thành văn việc thu thập đánh giá cách khách quan chứng nhằm xác định xem: - HTQLMT tổ chức có phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán HTQLMT hay khơng? Hệ thống thực thi cách có hiệu để đạt mục tiêu sách tổ chức hay khơng thơng báo kết cho khách hàng Vai trò: - Là công cụ quan trọng việc phát “nguyên nhân gốc rễ” khiếm khuyết quản lý môi trường Giúp sở thực biện pháp khắc phục triệt để lâu dài Ví dụ: Kiểm toán HTQLMT cho doanh nghiệp mà quan sát thấy thùng đựng chất thải không dán nhãn quy định, báo cáo quản lý chất thải sai Từ cho thấy: ngân sách đào tạo khơng đủ, nhân viên không quen với thủ tục dán nhãn thích hợp Giải pháp: tăng nguồn ngân sách 2.7 Kiểm tốn hội phòng ngừa nhiễm 30 Kiểm tốn hội phòng ngừa nhiễm loại kiểm tốn mơi trường, áp dụng phương pháp phòng chống nhiễm, sở giảm bớt phát sinh chất thải việc xả thải vào mơi trường, từ ngăn ngừa vấn đề liên quan đến khơng tn thủ xảy Loại hình kiểm tốn mơi trường có phạm vi rộng, kết hợp nhiều lĩnh vực kiểm toán tuân thủ kiểm toán HTQLMT CHƯƠNG KẾT LUẬN Kiểm tốn mơi trường cơng cụ quản lý có vị trí quốc tế định Hiện nay, ngun lý kiểm tốn mơi trường khơng thực hoạt động công nghiệp mà ngày có thêm nhiều đề án liên quan đến việc áp dụng nguyên lý chương trình khác cộng đồng, quan, bệnh viện trường học lợi ích mục tiêu đa dạng kiểm tốn mơi trường Mặc dù chưa có quy định bắt buộc phải thực hiện, song xem giao đoạn cuối công tác đánh giá tác động mơi trường để kiểm tra tính xác dự báo tác động nêu báo cáo ĐTM sau dự án triển khai thức vào hoạt động thời gian Kiểm tốn mơi trường góp phần tăng cường lực quản lý bảo vệ môi trường quan quản lý chức Qua kiểm tốn mơi trường thấy mức độ tuân thủ chế độ, sách hành quản lý bảo vệ môi trường đơn vị kiểm toán, phát tồn tại, bất cập việc thực qui định bảo vệ môi trường, tồn việc lập, phân bổ giao dự toán; tồn việc chấp hành chế độ thu, chi, quản lý, sử dụng kinh phí nghiệp mơi trường; tồn việc thực kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Đồng thời qua kiểm toán bất cập văn pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí nghiệp mơi trường Trên sở tồn tại, bất cập phát được, kiểm toán viên đưa kiến nghị cụ thể đơn vị kiểm toán kiến nghị với quan quản lý Nhà nước có liên quan Bộ Tài nguyên Mơi trường, Bộ Tài chính, Chính phủ Quốc hội Những kiến nghị có tác động đáng kể để cải thiện tình hình quản lý bảo vệ môi trường giác độ xây dựng thực sách, chế độ phù 31 hợp, quản lý bảo vệ mơi trường nói chung, nguồn kinh phí nghiệp mơi trường nói riêng, đảm bảo phát triển bền vững đơn vị toàn kinh tế, quan trọng hơn, góp phần tăng cường lực quản lý bảo vệ môi trường quan quản lý chức Ngồi ra, kiểm tốn mơi trường giúp tăng cường nhận thức hành động bảo vệ môi trường lãnh đạo nhân viên đơn vị, thúc đẩy đơn vị phát triển bền vững bảo vệ môi trường chung theo hướng “sản xuất hơn” Qua kiểm tốn mơi trường, đơn vị kiểm toán hiểu rõ mức độ tuân thủ chế độ, sách hành quản lý bảo vệ mơi trường q trình hoạt động đơn vị, xác định tồn cụ thể việc thiết kế vận hành hệ thống quản lý mơi trường đơn vị (nhất đơn vị triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000) Kết kiểm tốn mơi trường đưa kết luận số cụ thể hạn chế sai phạm trình kết quản lý môi trường đơn vị, bất cập rò rỉ khí đốt, rò rỉ điện gây lên lãng phí lượng nhiễm mơi trường, hay vấn đề chất thải công nghiệp chưa xử lý yêu cầu (có thể số khổng lồ) Những tồn vừa dẫn đến tăng chi phí, giảm lợi nhuận vừa dẫn đến nhiễm mơi trường, doanh nghiệp phải chịu thêm khoản tiền phạt lớn hay ảnh hưởng xấu đến uy tín vị cạnh tranh đơn vị Những kết luận kiến nghị Kiểm toán viên giúp cho đơn vị nhận thức rõ tác dụng kép kinh tế “giảm chi phí, tăng uy tín hiệu hoạt động” việc bảo vệ mơi trường q trình hoạt động đơn vị Theo đề xuất Kiểm toán viên, đơn vị thiết kế qui trình sản xuất hợp lý để tiết kiệm lượng giảm thiểu chất thải, thay loại nguyên vật liệu phù hợp để giảm thiểu chất thải rắn, chất thải khí, sử dụng trang thiết bị phù hợp để giảm thiểu phế liệu, phế thải… Mặt khác, việc đánh giá kết luận trạng môi trường doanh nghiệp việc đảm bảo yêu cầu sức khỏe người, đưa cảnh báo ô nhiễm môi trường phát q trình kiểm tốn giúp Ban quản lý cán công nhân viên đơn vị nhận thức rõ nguy ô nhiễm môi trường ảnh hưởng xấu đến thân họ nguy bệnh nghề nghiệp, nguy suy giảm sức khỏe, giảm sút xuất lao động đơn vị, đồng thời ảnh hưởng xấu đến môi trường chung sức khoẻ cộng đồng 32 Qua đó, người đơn vị kiểm toán quan tâm đến việc tìm kiếm thực giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo sản xuất để bảo vệ môi trường (như xây dựng thực thủ tục quản lý, kiểm soát tiết kiệm lượng, quản lý xử lý chất thải, ý đến trang thiết bị có tính tốt môi trường, sức khoẻ an tồn, tái chế ngun vật liệu có hội, sử dụng loại vật liệu thân thiện với mơi trường ), từ tạo nếp văn hố đẹp “vì lợi ích doanh nghiệp cộng đồng” đơn vị Đây giải pháp thiết thực để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu hoạt động toàn đơn vị, đồng thời giúp đơn vị có “Giấy thơng hành xanh” sản phẩm đơn vị, tăng uy tín đơn vị thương trường, giúp cho đơn vị phát triển bền vững góp phần bảo vệ mơi trường chung, đảm bảo cho thịnh vượng phát triển bền vững quốc gia, khu vực toàn giới 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Thị Việt Anh (2006), Giáo trình Kiểm tốn mơi trường, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Thị Việt Anh (2015), Kiểm tốn tác động mơi trường - kinh nghiệm quốc tế khả ứng dụng Việt Nam, Tạp chí Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Tập 31, Số 2S Luật Bảo vệ mơi trường 2014 Phạm Ngọc Hồ, Hồng Xn Cơ (2004), Đánh giá tác động môi trường, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Thị Hà (2000), Giáo trình Kiểm tốn chất thải, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội Võ Đình Long, Giáo trình Kiểm tốn mơi trường, Nhà xuất Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh Cục Mơi trường, Tài liệu hướng dẫn kiểm tốn giảm thiểu khí thải chất thải công nghiệp, Hà Nội,1999 David Hunt, Catherine Johnson, Environmental Management systems: Principles and Practice, McGraw Hill Book Company, 1995 Hastam, Environment audit, Mecury Books, London, 1991 10 Nguồn: https://123doc.org//document/1311474-noi-dung-trinh-tu-va-phuongphap-kiem-toan-tuan-thu-trong-hoat-dong-cua-ngan-hang-chinh-sach-xahoi.htm 34
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CÁC DẠNG KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG, TÌM HIỂU CÁC DẠNG KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG, TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG, CÁC DẠNG KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay