BaithuchanhORACLE so 3 tai truong dai hoc sai gon

4 45 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 22:59

Bài thực hành ORACLE số BÀI THỰC HÀNH ORACLE SỐ Cho lược đồ sở liệu sau: Loai (MaLoai, TenLoai) SanPham (MaSP, TenSP, MaLoai) NhanVien (MaNV, HoTen, NgaySinh, Phai) PhieuXuat (MaPX, NgayLap, MaNV) ChiTietXuat (MaPX, MaSP, SoLuong) Lưu ý: Cặp thuộc tính (MaPX, MaSP) vừa khóa chính, vừa khóa ngoại (PFK) Các ràng buộc:  Tên sản phẩm không khóa  Mã phiếu xuất số ngun tự động tăng  Số lượng xuất kho số nguyên  Phái nhân viên Nữ hoặc Nam  Giá trị cho ngày sinh nhân viên >=18 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: BaithuchanhORACLE so 3 tai truong dai hoc sai gon, BaithuchanhORACLE so 3 tai truong dai hoc sai gon

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay