Lịch sử 8. Bài 24. I

20 28 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 22:49

Giáo án lịch sử 8, bài 24. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nội dung, dễ hiểu. Bài giảng thiết kế theo chuẩn kiến thức kĩ năng..... ....................................................................................................................................... Tiết 40 Bài 24 Cuộc kháng chiến từ năm 1858 Đến Năm 1873 ( tiếp ) II Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 háng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì Đà Nẵng - Tại Đà Nẵng: Nhiều toán nghĩa binh lên phối hợp với quân triều đình đánh giặc - Tại Gia Định tỉnh miền Đông Nam Phong trào kháng chiến nhân dân sôi Tiêu biểu: Nguyễn Trung Trực Gia Định Lợc đồ chiến từ 1858- - Ngày 10/2/1861, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Et-Pê-răng sông Vàm Cỏ Đông - Khởi nghĩa Trơng Định làm cho địch thất điên bát đảo Tng i anh hựng Nguyn Trung Trực (31 tuổi) II Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p từ năm 1858 đến năm 1873 1.Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì TrươngưĐịnh Bình Tây đại nguyên soáI Trơng Định nhận phong soái n th Trng nh Căn TâyNinh Tr ơng Quyền Căn Tân Hoà (Gò Công) Trơng Định II Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì Em nhận xét phong trào đấu tranh nhân dân ta thời kì ? - Phong trào phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, lan rộng => Tinh thần yêu nớc, ý chí chống xâm lợc, bảo vệ độc lập II.Kháng chiến chống pháp từ năm 1858 đến năm 1873 1.Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì 2.Kháng chiến lan rộng ba tỉnh miền Tây Nam Kì AN GIANG H TIấN VNH LONG Lợc đồ kháng chiến chống Pháp Nam Kì (1859-1875) 2 Khỏng chin lan rộng ba tỉnh miền Tây Nam Kì Căn Tây Ninh Lãnh đạo Trương Quyền Căn Đồng Tháp Mười Lãnh đạo Võ Duy Dương Vùng Tân An, Mỹ Tho- Lãnh đạo Nguyễn Hữu Huân Vùng Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc Lãnh đạo Nguyễn Trung Trực Căn U Minh- Lãnh đạo Đỗ Thừa Long, Đỗ Thừa Tự Vùng Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh Lãnh đạo Phan Tụn, Phan Liờm Lợc đồ trung tam k/c Nam Kì Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) Chở đạo thuyền không khẳm Đâm thằng gian bút chẳng tà (Theo thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, Hà Néi, 1963) * NhËn xÐt chung: Em cã nhËn xÐt phong trào kháng chiến hình thức đấu tranh nhân dân ta tranh thời kỳ này? - Nổ rộng khắp tỉnh Nam Kì - Phong phú hình thức =>ưThểưhiệnưtinhưthầnưyêuưnước,ưchốngư thựcưdânưxâmưlượcưvàưưchốngưphongư kiếnưđầuưhàngư ưưưư BI TP CNG C Bài tập Nối thông tin cột I cột II cho Cột I Thời gian 1/9/1858 A 2324/2/1861 B 10/12/186 Cét II kiện Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tầu ét- pê-răng Pháp công vào Đại đồn Chí Hoà Triều đình kí Hiệp ớc Nhâm Tuất Pháp chiếm Vĩnh Long,An Giang,Hà Tiên Pháp công Đà Bài tập Hiểu nhanh đoán nhanh Câu Ai ngời huy kháng chiến chống Pháp Đà Nẵng ? Nguyễn Tri Phơng Câu 2.Pháp kéo vào Gia Định ? Tháng 2/1859 Câu Nhân vật lịch sử gắn liền với chiến công sông Vàm Cỏ Đông ? Nguyễn Trung Trực Câu Cuộc khởi nghĩa làm cho địch thât điên bát đảo ? Trơng Định Câu Ngời đợc phong Bình Tây đại nguyên soái ? Trơng Định Câu 6.Trơng Định hi sinh tiếp tục lãnh đạo khởi nghiã ? Trơng Quyền Câu Ngời ung dung làm thơ trớc bị giặc đa xét xử ông ? Nguyễn Hữu Huân Câu Ai cã c©u nãi nỉi tiÕng: “Bao giê ngêi Tây nhổ hết cỏ nớc Nam hết ngời Nam đánh Tây Nguyễn Trung Trực Câu Em có nhận xét phong trào kháng chiến chống Pháp nhân dân ta ? Sôi lan rộng Bài tËp 1858 ngun tri ph¬ng 60 2/1859 50 nguyễn trung trực K/N trơng định 40 Cỉ loa Mª Linh ngun hu huân 30 20 nguyễn trung trực 10 Sôi 10 Tiết 37 Bài 24 Cuộc kháng chiến từ năm 1858 Đến Năm 1873 ( tiếp ) đến II.Kháng chiến chống pháp từ năm 1858 năm 1873 1.Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Nam ngĐông chiến lanKì rộng ba tỉnh miền Tây Nam Kì Hớng dÉn vỊ nhµ - Häc sinh häc thc bµi cò - Nghiên cứu 25 , làm tập ... Nẵng - T i Đà Nẵng: Nhiều toán nghĩa binh lên ph i hợp v i quân triều đình đánh giặc - T i Gia Định tỉnh miền Đông Nam Phong trào kháng chiến nhân dân s i Tiêu biểu: Nguyễn Trung Trực Gia Định... thựcưdânưxâmưlượcưvàưưchốngưphongư kiếnưđầuưhàngư ưưưư BI TP CNG C B i tập N i thông tin cột I cột II cho Cột I Th i gian 1/9/1858 A 2324/2/1861 B 10/12/186 Cét II Sù kiÖn Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực... vào Đ i đồn Chí Hoà Triều đình kí Hiệp ớc Nhâm Tuất Pháp chiếm Vĩnh Long,An Giang,Hà Tiên Pháp công Đà B i tập Hiểu nhanh đoán nhanh Câu Ai ng i huy kháng chiến chống Pháp Đà Nẵng ? Nguyễn Tri Phơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử 8. Bài 24. I, Lịch sử 8. Bài 24. I, II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873, Khỏng chin lan rng ra ba tnh min Tõy Nam Kỡ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay