Toán lớp 4 Bài tập dạy kèm ở nhà tuần 4

6 32 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 22:13

Dành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhàDành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhàDành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhàDành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhàDành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhàDành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhà BÀI TẬP TUẦN Họ tên: Mơn TỐN Phần I : Em khoanh tròn vào chữ đặt trước kết 1/ Giá trị chữ số số: 571638 là: a 500 b 50000 c 500000 d 5000000 2/ Số lớn số 725369; 725396; 725936; 725693 a 725936 b 725396 c 725369 d 725693 3/ tạ 60 kg = …… kg Số thích hợp cần điền vào chổ chấm : a 306 b 603 c 360 d 3600 4/ 30 phút = …… phút Số thích hợp cần điền vào chổ chấm : a 60 b 120 c 90 5/ ngày 12 = Số điền vào chỗ chấm là: d 150 a 36 b 55 c 60 d 14 6/ Bác Hồ tìm đường cứu nước vào năm 1911 Năm thuộc kỷ nào? a XVIII b XIX 7/Trung bình cộng số 10 ; 30 ; 50; 70 : a 40 b 30 c 20 d 10 c XX d XXI Biểu đồ số lượng xanh trồng khối lớp 30 Cây xanh 25 20 15 10 4A 4B 4C 4D (Lớp) Trả lời câu hỏi: a Lớp trồng nhiều xanh nhất: b.Lớp trồng xanh nhất: c.Lớp 4B trồng nhiều lớp 4C xanh? _ d.Khối lớp trồng tổng cộng xanh? _ e.Có lớp trồng 20 xanh? Đó lớp nào? Môn TIẾNG VIỆT Luyện từ câu: Bài 1: a Tìm danh từ người ? Đặt câu …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b Tìm danh từ vật ? Đặt câu ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… c Tìm danh từ tượng ? Đặt câu …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… d Tìm danh từ khái niệm ? Đặt câu …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… e Tìm danh từ đơn vị ? Đặt câu …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 2: Nèi tõng tõ bên trái với nghĩa từ bên phải: Tự tin - Coi trọng giữ gìn phẩm giá Tự kiêu Tự ti - Tự cho yếu kém, không tin vào Tự trọng - Hãnh diện điều tốt đẹp Tự hào - Luôn tin vào thân Tự - Giận dỗi cảm thấy bị đánh giá thấp - Tự coi ngời tỏ coi thêng ngêi kh¸c Mơn TIẾNG ANH Điền vào chỗ trống từ thích hợp Cột A Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday I listen ……music What…… is it today? What your …… ? My name is Conan How…… are you? I’m Where are you……, Conan? I’m from Japan What is your …………… ? I’m Japanese Cột B Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ nhật Mơn TIẾNG ANH Điền vào chỗ trống từ thích hợp Cột A Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Cột B Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ nhật She has got Straight hair She has got Curly hair She has got long hair She has got short hair It’s Triangle It’s Rectangle It’s circle It’s square ... trồng khối lớp 30 Cây xanh 25 20 15 10 4A 4B 4C 4D (Lớp) Trả lời câu hỏi: a Lớp trồng nhiều xanh nhất: b .Lớp trồng xanh nhất: c .Lớp 4B trồng nhiều lớp 4C xanh? _ d.Khối lớp trồng... 4C xanh? _ d.Khối lớp trồng tổng cộng xanh? _ e.Có lớp trồng 20 xanh? Đó lớp nào? Môn TIẾNG VIỆT Luyện từ câu: Bài 1: a Tìm danh từ người ? Đặt câu ……………………………………………………………………………………………... danh từ đơn vị ? Đặt câu …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 2: Nèi tõng tõ bên trái với nghĩa từ bên phải: Tự tin - Coi trọng giữ gìn phẩm giá Tự kiêu Tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 4 Bài tập dạy kèm ở nhà tuần 4, Toán lớp 4 Bài tập dạy kèm ở nhà tuần 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay