CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 22:07

Mt s câu hỏi tập môn Kinh tế I Lý thuyết Các câu sau hay sai, giải thích? GNP GDP thớc đo hoàn hảo để đánh giá thành tựu kinh tế quốc gia Nếu Chính phủ tăng chi tiêu mà gây lạm phát lạm phát chi phí đẩy Khi ngân hàng trung ơng mua trái phiếu thị trờng mở làm tăng sản lợng việc làm kinh tế Khi thu nhập tiêu dùng hết ®−êng tiªu dïng sÏ trïng víi ®−êng tiÕt kiƯm Lạm phát tăng lên liên tục mức giá chung theo thời gian ThÊt nghiÖp tù nguyÖn đợc coi thất nghiệp tự nhiên Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên làm cho đờng cung tiền dịch chuyển sang trái lãi suất tăng Ngân sách Nhà nớc tốt phải ngân sách đợc cân hàng năm (2đ) Khi thấy giá vàng giá gạo tăng lên cã thĨ kÕt ln r»ng nỊn kinh tÕ ®ang bị lạm phát 10 Khi xu hớng tiêu dùng biên tăng lên làm đờng tổng cầu dịch chuyển song song lên phía 11 Lạm phát cầu kéo xảy giá tất yếu tố đầu vào tăng nhanh (2đ) 12 Khi ngân sách thâm hụt 100 tỷ đồng, Chính phủ giảm chi tiêu cho hàng hóa dịch vụ 100 tỷ đồng ngân sách cân trở lại 13 Khi đồng tiền nớc giá khuyến khích hoạt động xt khÈu hµng hãa n−íc 14 Hạn ngạch công cụ để hạn chế thương mại quốc tế II Bµi tËp Bµi 1: Trong mét nỊn kinh tÕ më cã sè nh− sau: X = 150 ; T = 0,2Y ; IM = 0,2Y C = 80 + 0,8YD ; I = 130 ; Møc s¶n lợng tiềm Y* = 1000 a) Hãy tính mức sản lợng cân đảm bảo ngân sách cân Hãy bình luận trạng thái cân ngân sách (1,5đ) b) Giả sử chi tiêu Chính phủ G = 200, cho biết mức sản lợng cân ngân sách Chính phủ Hãy bình luận sách tài khóa trờng hợp (1,5đ) c) Trong trờng hợp trên, xác định cán cân thơng mại kinh tế (1đ) Bài 2: Gi¶ sư cã sè liƯu: (L·i st tÝnh b»ng %, tiêu khác tính tỷ USD) Hàm cầu tiền thực tế là: LP = 2600 - 250i, møc cung tiỊn thùc tÕ lµ M1 = 1600 a) Tính mức lãi suất cân vẽ đồ thị thị trờng tiền tệ (1,5đ) b) Nếu mức cung tiền thực tế M1 = 1850 lãi suất cân bao nhiêu? Đầu t thay đổi nh nào? (1,5đ) c) Nếu NHTW muốn trì mức lãi suất i = 3,5% cần có mức cung tiền bao nhiêu? Vẽ đồ thị minh họa (1,5 đ) Bài 3: Cho số liệu giả định kinh tế nh sau: C = 90 + 0,75YD ; I = 100 ; T = 40 + 0,2Y ; X = 110 ; IM = 10 + 0,1Y Sản lợng tiềm Y* = 1000 a) Tính sản lợng cân đảm bảo ngân sách cân Trong trờng hợp ngân sách cân tốt hay xấu? Tại sao? (1,5đ) b) Bây giả sử có mức chi tiêu G = 210, xác định mức sản lợng cân Chính sách tài khóa trờng hợp tốt hay xấu? sao? (1,5đ) c) Trong trờng hợp trên, cán cân thơng mại kinh tế bao nhiêu? (1đ) Bài 4: Giả sử có số liệu thị trờng tiền tệ nh sau: (đơn vị tính i %, tiêu khác tỷ USD) Hàm cầu tiền thực tÕ lµ: LP = kY - hi (víi Y = 1000 ; k = 0,2 ; h = 6) Møc cung tiỊn thùc tÕ lµ M1 = 150 a) TÝnh mức lãi suất cân vẽ đồ thị thị trờng tiền tệ (1,5đ) b) Do kinh tế tăng trởng tốt nên có Y = 1080 Hãy tính mức lãi suất cân tả biến động đồ thị thị trờng tiền tệ (1,5đ) c) Từ kiện câu (b), nÕu NHTW muèn tr× møc l·i suÊt nh− câu (a) cần có mức cung tiền bao nhiêu? (1đ) Bài 5: Giả sử có số liệu sau: - Lợng tiền giao dịch M1 = 7000 tỷ đồng - Tỷ lệ tiền mặt lu thông so với tiền gửi 0,4 - Các NHTM thực yêu cầu dự trữ bắt buộc NHTW đề - Sè nh©n tiỊn thùc tÕ b»ng a) Tính lợng tiền sở ban đầu b) Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bao nhiêu? c) Tính lợng tiền mặt lu thông lợng tiền gửi đợc tạo hệ thống ngân hàng thơng mại ... tệ (1,5đ) b) Do kinh tế tăng trởng tốt nên có Y = 1080 Hãy tính mức lãi suất cân mô tả biến động đồ thị thị trờng tiền tệ (1,5đ) c) Từ kiện câu (b), NHTW muốn trì mức lãi suất nh câu (a) cần có... trờng hợp trên, cán cân thơng mại kinh tế bao nhiêu? (1đ) Bài 4: Giả sử có số liệu thị trờng tiền tệ nh sau: (đơn vị tính i %, tiêu khác tỷ USD) Hàm cầu tiền thực tế là: LP = kY - hi (víi Y = 1000... bình luận sách tài khóa trờng hợp (1,5đ) c) Trong trờng hợp trên, xác định cán cân thơng mại kinh tế (1đ) Bài 2: Giả sư cã sè liƯu: (L·i st tÝnh b»ng %, c¸c tiêu khác tính tỷ USD) Hàm cầu tiền thùc
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ, CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay