tài liệu hướng dẫn trồng rau ăn lá an toàn

44 32 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 21:20

Download: http://nhanonglamgiau.com S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NƠNG THƠN TP H CHÍ MINH TRUNG TÂM KHUY N NƠNG ******** CẨM NANG TRỒNG RAU ĂN LÁ AN TOÀN N M 2009 Download: http://nhanonglamgiau.com Cẩm nang trồng rau ăn an toàn Download: http://nhanonglamgiau.com M CL C L I NÓI Trang U I NH NG HI U BI T CHUNG V RAU AN TOÀN II C S V T CH T K THU T RAU AN TOÀN S N XU T 2.1 Ch n đ t 2.2 Ngu n n c t i - tiêu 2.3 Chu n b gi ng 2.4 Chu n b phân bón 2.5 Phòng tr sinh v t h i 2.6 Chu n b thi t b - công c s n xu t 2.7 Ng i lao đ ng 2.8 T ch c s n xu t 9 10 11 12 13 14 15 III M T S V N CHUNG KHI S N XU T RAU THEO TIÊU CHU N VIETGAP 16 3.1 ánh giá l a ch n vùng s n xu t 3.2 Gi ng 16 3.3 Phân bón 16 3.4 Hóa ch t, thu c b o v th c v t 17 3.5 N c t i 18 3.6 Thu ho ch x lý sau thu ho ch 18 3.7 Ghi chép, l u tr h s , truy nguyên ngu n g c 18 3.8 Ki m tra vi c th c hi n 19 Cẩm nang trồng rau ăn an toàn Download: http://nhanonglamgiau.com IV K THU T TR NG M T S PH BI N LO I RAU N LÁ 4.1 C i xanh, c i ng t 4.2 Xà lách 4.3 M ng t i 4.4 Rau d n 4.5 Rau mu ng V PH L C 19 24 27 30 33 36 B ng 1: M c gi i h n t i đa cho phép c a hàm l ng nitrat (NO-3) m t s s n ph m rau t i (mg/kg) 36 B ng 2: Hàm l ng t i đa cho phép c a m t s kim lo i n ng đ c t s n ph m rau t i 37 B ng 3: S l ng m t s vi sinh v t t i đa cho phép rau t i (Tiêu chu n Vi t Nam c a B Y t ) 38 B ng 4: Gi i h n t i đa cho phép c a kim lo i n ng đ t (mg/kg) (Theo TCVN 7209: 2000) 38 39-40 B ng 5: M t s sâu b nh rau M t s đ a ch cung c p gi ng, v t t , thi t b t i TP H Chí Minh 41 M t s đ a ch tr ng rau t i TP H Chí Minh Cẩm nang trồng rau ăn an toàn 42 Download: http://nhanonglamgiau.com L I NĨI U Thành ph H Chí Minh thành ph công nghi p đông dân nh t n c, nh ng n m qua thành ph t p trung phát tri n vành đai xanh qu n ven huy n ngo i thành nh : Hóc Mơn, C Chi, Bình Chánh, Qu n 12, v i di n tích gieo tr ng hàng n m kho ng 10.000 v i s n l ng h n 200.000 t n/n m, rau đ c t p trung s n xu t vào mùa khô nh t rau n Rau n r t d b nhi m m t s đ c ch t v d l ng thu c b o v th c v t, kim lo i n ng, nitrate, vi trùng ký sinh trùng D l ng thu c b o v th c v t làm nh h ng đ n s c kh e c ng đ ng v b nh c p tính mãn tính Cơng tác ki m tra đánh giá ch t l ng rau l u thông th tr ng ch h n ch x y m t s tr ng h p ng đ c n rau b ô nhi m y u t đ c h i Vì v y, vi c l a ch n m t gi i pháp s n xu t rau an toàn m t nh ng y u t quan tr ng giúp gi m thi u đ c nguy c ng đ c th c ph m Tr c tình hình nhi m thu c b o v th c v t rau ngày t ng, t n m 1996 thành ph có ch tr ng tri n khai ch ng trình s n xu t rau an toàn đ a bàn Thành ph , đ t đ c m t s k t qu công tác khuy n nông, tuyên truy n, v n đ ng, h ng d n k thu t cho ng i s n xu t ng i tiêu dùng v rau an toàn Tr c yêu c u th c t đó, Trung tâm Khuy n nơng TP H Chí Minh biên so n c m nang Tr ng rau n an toàn Thay m t cho Ban biên t p, xin chân thành c m n mong ti p t c nh n đ c ý ki n đóng góp quý báu c a c quan chuyên môn, ng i s n xu t bà nông dân, đ ti p t c b sung cho tài li u hoàn ch nh h n TS Tr n Vi t M Cẩm nang trồng rau ăn an toàn Download: http://nhanonglamgiau.com I NH NG HI U BI T CHUNG V TOÀN RAU AN quy đ nh h ng d n vi c s n xu t rau an tồn B Nơng nghi p PTNT có quy t đ nh sau: Quy t đ nh s 379/Q -BNN-KHCN ngày 28/1/2008 c a B Nông nghi p PTNT v vi c ban hành Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t cho rau qu , t i an toàn Quy t đ nh s 84/2008/Q -BNN ngày 28/7/2008 v vi c ban hành Quy ch ch ng nh n quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu chè an toàn Quy t đ nh s 99 /2008/Q -BNN ngày 15/08/2008 v vi c ban hành Quy đ nh v qu n lý s n xu t, kinh doanh rau, qu chè an toàn S n ph m rau an toàn ph i h i đ tiêu chu n sau: - D l ng nitrat m c cho phép - D l ng thu c B o v th c v t - D l ng kim lo i n ng m c cho phép m c cho phép - Không nhi m vi sinh v t gây h i cho s c kh e ng i Do v y canh tác rau ph i bi t nguyên nhân t o nên d l ng c a y u t rau đ có bi n pháp h n ch … * D l ng Nitrat: Nguyên nhân làm cho s tích lu l ng nitrat rau cao ch y u s d ng l ng phân đ m d ng hóa h c nhi u bón g n th i gian thu ho ch Cẩm nang trồng rau ăn an toàn Download: http://nhanonglamgiau.com Trong rau ch a nhi u nitrat mà n vào c th s chuy n thành nitrit (NO2), m t ch t r t đ c chúng s gây ung th Trên rau th ng có nhi u đ i t ng sinh v t gây h i Do tr ng ng n ngày, nên trình s n xu t, nông dân th ng dùng thu c b o v th c v t phun nhi u l n v nh m đ phòng tr Sau phun, thu c b o v th c v t s phân h y môi tr ng t nhiên Th i gian phân h y ng n hay dài tùy thu c vào lo i thu c L ng thu c b o v th c v t ch a phân h y h t rau g i d l ng thu c b o v th c v t N u d l ng v t m c cho phép s làm cho rau không đ m b o v sinh an toàn th c ph m, gây đ c cho ng i tiêu dùng Nguyên nhân d l ng thu c BVTV v t m c cho phép ch y u do: + Phun thu c g n ngày thu ho ch nên thu c ch a phân h y h t + Phun l ng thu c nhi u, n ng đ quy đ nh + S d ng thu c có đ đ c cao, ch m phân h y + S d ng lo i thu c c m s d ng rau * D l ng kim lo i n ng: Các kim lo i n ng nh Asen (As), chì (Pb), th y ngân (Hg), Cardimi (Cd)… chúng t n d v t ng ng cho phép s n ph m rau s nguy h i s c kh e cho ng i tiêu dùng có th d n đ n gây ung th Nguyên nhân làm cho d l ng kim lo i n ng rau cao ch y u do: + t tr ng b ô nhi m + S d ng phân rác có ch a kim lo i n ng Cẩm nang trồng rau ăn an toàn Download: http://nhanonglamgiau.com + S d ng ngu n n c th i c a khu công nghi p b ô nhi m ch a nhi u kim lo i n ng t i cho rau * Các vi sinh v t có h i: Các vi sinh v t có h i nh tr ng giun, vi khu E.coli, Samonella… tác nhân gây b nh đ ng ru thi u máu, da cho ng i Nguyên nhân do: + S d ng phân h u c ch a qua hoai bón tr c ti cho rau + Dùng phân t i ho c ngu n n c ô nhi m t i tr ti p cho rau + Sau thu ho ch v n chuy n b o qu n không h v sinh yêu c u k thu t II C S V T CH T K THU T RAU AN TOÀN n t, p c p S N XU T Hi n nay, phát tri n ngành tr ng rau có hi u qu kinh t cao, phù h p v i ngành nông nghi p đô th ph i đ m b o tiêu chí: Có n ng su t ch t l ng cao m b o v sinh an toàn th c ph m S n ph m ph i đa d ng, nhi u ch ng lo i đ h tr s n xu t c ng nh tiêu th , phù h p v i th hi u ng i tiêu dùng Giá thành s n ph m th p đ nâng cao kh n ng c nh tranh Không gây ô nhi m môi tr ng Do v y c n ph i chu n b c s v t ch t - k thu t t t đ ti n hành tr ng thâm canh Cẩm nang trồng rau ăn an toàn Download: http://nhanonglamgiau.com 2.1 Ch n đ t: a s lo i rau tr ng c n, không phát tri n b ng p úng, nh ng l i r t c n n c Do v y, c n ch n vùng không b nh h ng c a ng p úng mùa m a, thi u n c t i mùa khô Các vùng đ t cao, tri n ch đ ng t i tiêu phù h p cho vi c phát tri n rau V đ t, c n ý ch n lo i đ t cát pha, th t nh t c lo i đ t có sa c u nh d thoát n c, t h i chua đ n trung tính (pH c a đ t bi n đ ng t 5,5 – 7,0) t t nh t Rau m t lo i tr ng cho n ng su t cao, th i gian gieo tr ng ng n nên chúng đòi h i s luân canh th ng xuyên trình gieo tr ng Do v y, c n b trí quy ho ch theo t ng ô, th a, t ng khu v c K t h p h th ng t i tiêu giao thông n i đ ng nh m áp d ng c gi i hoá, v n chuy n v t t s n ph m thu ho ch Tránh tr ng h p b c d nhi u l n làm d p nát, th t thoát, gi m giá tr c a s n ph m t khơng đ c t n d hóa ch t đ c h i kim lo i n ng N m khu v c đ c c quan nhà n c th m đ nh đ u ki n đ s n xu t rau 2.2 Ngu n n c t i - tiêu: Vi c quy ho ch thi t k h th ng t i tiêu, giao thông n i đ ng ph c v vi c v n chuy n ph i đáp ng yêu c u sau: - Tiêu nhanh, ch ng ng p úng, c t đ t đ c m c n c ng m - Ch đ ng s d ng đ c ngu n n c t i - H th ng giao thông n i đ ng thu n ti n cho c gi i Cẩm nang trồng rau ăn an toàn Download: http://nhanonglamgiau.com - Ti t ki m đ c lao đ ng, đ t đai - H th ng t i tiêu, giao thông phù h p v i u ki n đ a lý, đ a hình c a khu v c Ngu n n c t i không ô nhi m kim lo i n ng, hóa ch t đ c h i Không dùng ngu n n c t i cho rau t n c th i công nghi p, b nh vi n n c th i sinh ho t 2.3 Chu n b gi ng: Gi ng lo i v t t k thu t đ c bi t, nguyên li u s n xu t quan tr ng vi c tr ng rau h t gi ng, h t gi ng có ch t l ng t t m i ch đ ng đ c th i m gieo tr ng, đ ch đ ng t o s n ph m đáp ng t t k ho ch tiêu th s n ph m Hi n t t c lo i rau đ u s d ng h t gi ng F1 ho c gi ng OP công ty n c s n xu t ho c nh p t n c ngồi T i thành ph có r t nhi u công ty cung c p h t gi ng có ch t l ng cao Tuy nhiên, c n ph i ý y u t sau đây: - Ch t l ng h t gi ng đ c quy t đ nh b i: t l n y m m ph i 90%, đ s ch ph i 98%, m đ h t nh h n 10%, khơng có hi n t ng b sâu m t - Có r t nhi u lo i h t gi ng rau Tuy v y, có nh ng gi ng ch phù h p gieo tr ng mùa m a, có gi ng phù h p gieo tr ng mùa n ng Do v y, c n n m b t thông tin v gi ng th t xác đ quy t đ nh ch n l a gi ng phù h p v i u ki n đ t đai th i ti t khí h u, phù h p v i th hi u c a thành ph - S l ng h t gi ng c ng m t y u t quan tr ng đ th c hi n k ho ch s n xu t Trong mùa n ng l ng h t 10 Cẩm nang trồng rau ăn an toàn Download: http://nhanonglamgiau.com 4.4 RAU D N: Tên ti ng Anh: Amaranth Tên khoa h c: Amaranthus mangostanus L Thu c h rau d n: Amaranthaceae Rau d n lo i rau mùa hè, m c r t kho Có b r kho , n sâu nên ch u h n ch u n c r t gi i Lá hình thoi hay hình ng n giáo, thon h p g c, nh n tù Rau d n có h t nh , h t có l p v s ng nên gi đ c s c n y m m r t lâu c tr ng h p b vùi sâu đ t Cây rau d n sinh tr ng t t nhi t đ 25 – 300C, n u đ m cao cho nhi u cành K THU T CANH TÁC: Th i v tr ng: Rau d n có th tr ng đ c quanh n m Chu n b đ t: Rau d n đ c tr ng nhi u lo i đ t khác nhau, mi n t i tiêu t t t tr ng ph i đ c chu n b k , c n làm s ch c d i tàn d tr ng v tr c, cày ph i i 30 Cẩm nang trồng rau ăn an toàn Download: http://nhanonglamgiau.com kho ng 3-5 ngày, tr c lên li p K t h p v i cày ph i đ t bón 100kg vơi b t/1.000m2 Sau cày ph i i đ t đ c lên li p, li p có b m t r ng 0,8 - 1m, n u mùa khô vét rãnh sâu - 7cm; mùa m a lên li p cao 20cm Mùa m a che ph đ t b ng r m ho c màng ph nylon đ tránh đ t bám lên cây, d nhi m lo i b nh Gi ng: Có lo i gi ng đ làm rau n nh : D n tr ng: : Còn g i d n xanh, có thân, đ u xanh; phi n h p, hình li u (nên có tên d n li u) D n đ : g i d n tía, có lo i h i tròn đ u ho c tròn nh v h n, có lo i dài to; thân, cành, có màu huy t d Ngồi ra, có d n c m c ng m t lo i thân th o, phân nhi u nhánh t g c, thân có khía màu xanh nh t; hình thoi ho c hình tr ng có cu ng dài b ng phi n Rau d n c m c ng rau thơng th ng gia đình nơng thơn, có th dùng b ng cách lu t ho c n u canh L ng h t gi ng gieo v n m t 1,5 – 2g/m2 Sau gieo kho ng 25 - 30 ngày nh c y cao 10 - 15cm, tr ng v i kho ng cách: 15 x 15cm ho c 12 x 20cm Phân bón: L ng phân bón cho 1.000 m2: phân chu ng hoai: 1,5 – t n n u s d ng phân h u c nhà máy bón t 300 – 350kg Phân Urê: 10kg, phân Lân 15kg, phân Kali 10kg Cẩm nang trồng rau ăn an toàn 31
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu hướng dẫn trồng rau ăn lá an toàn, tài liệu hướng dẫn trồng rau ăn lá an toàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay