Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

188 52 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 20:44

Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ) bộ giáo dục đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH TÕ QUèC D¢N đoàn thị tâm PHT TRIN HOT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM luËn ¸n tiÕn sÜ KINH TÕ Hµ Néi - 2014 ii bé giáo dục đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUèC D¢N đoàn thị tâm PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HNG THNG MI NH NC VIT NAM Chuyên ngành: TàI CHíNH NGÂN HàNG Mã số: 62340201 luận án tiến sĩ KINH TÕ Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: gs.ts ®inh văn sơn ts nguyễn thị hải đờng Hà Nội - 2014 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án thực hướng dẫn khoa học GS.TS Đinh Văn Sơn TS Nguyễn Thị Hải Đường Những đánh giá phân tích nêu luận án hồn tồn mang tính nghiên cứu khoa học Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, tài liệu tham khảo có nguồn trích dẫn rõ ràng Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Người thực Đoàn Thị Thanh Tâm i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC i DANH MỤC VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG .iv DANH MỤC CÁC HÌNH v GIỚI THIỆU CHUNG .1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BANCASSURANCE 12 1.1 Khái quát bancassurance 12 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển bancassurance 12 1.1.2 Khái niệm đặc điểm bancassurance 15 1.1.3 Các mơ hình bancassurance 17 1.2 Phát triển hoạt động bancassurance công ty bảo hiểm 27 1.2.1 Bancassurance với phát triển công ty bảo hiểm 27 1.2.2 Các sản phẩm Bancassurance 28 1.2.3 Phát triển kênh phân phối bancassurance 34 1.2.4 Các tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bancassurance công ty bảo hiểm37 1.3 Các nhân tố tác động đến phát triển hoạt động bancassurance công ty bảo hiểm 40 1.3.1 Các nhân tố khách quan 40 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 42 1.4 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurrance 44 1.4.1 Phát triển hoạt động bancassurance số ngân hàng tập đồn tài bảo hiểm 44 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurance cho Công ty Bảo hiểm Việt Nam 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 60 2.1 Khái quát Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 60 2.1.1 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 60 2.1.2 Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC) 62 2.1.3 Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam (Bảo Ngân) 64 2.1.4 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietin-Aviva 66 2.1.5 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank-Cardif 68 2.2 Thực trạng hoạt động bancassurance Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 70 ii 2.2.1 Thực trạng phát triển sản phẩm 70 2.2.2.Thực trạng phát triển kênh phân phối bancassurance doanh nghiệp bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 75 2.3 Kết hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 84 2.3.1 Kết hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ 85 2.3.2 Kết hoạt động bancassurance lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 93 2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động bancassurance Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 97 2.4.1 Kết 97 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 119 3.1 Cơ sở phát triển hoạt động bancassurance Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 119 3.1.1 Điều kiện kinh tế, trị xã hội 119 3.1.2 Xu hướng hội nhập tồn cầu hóa 121 3.1.3 Các qui định pháp lý 122 3.1.4 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế thói quen sử dụng dịch vụ người tiêu dùng 123 3.1.5 Thị trường khách hàng tiềm Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 124 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động bancassurance Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 129 3.2.1 Các giải pháp trực tiếp 130 3.2.2 Các giải pháp bổ trợ 142 3.3 Kiến nghị nhằm phát triển hoạt động bancassurance Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 146 3.3.1 Kiến nghị quan quản lý Nhà nước 146 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 149 KẾT LUẬN CHƯƠNG 152 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT ACM Assurances du Credit Mutuel Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam BH Bảo hiểm CP Cổ phần CNBH Chứng nhận bảo hiểm DT Doanh thu ĐV Đơn vị EU Liên minh Châu Âu NHTM Ngân hàng thương mại NCS Nghiên cứu sinh NT Nhân thọ ĐV Đơn vị HĐBH Hợp đồng bảo hiểm HĐ Hợp đồng P.QHKH Phòng quan hệ khách hàng TMCP Thương mại cổ phần TMNN Thương mại Nhà nước KD Kinh doanh TK Khai thác TP Thị phần STBH KT Số tiền bảo hiểm khai thác STBH Số tiền bảo hiểm YC Yêu cầu YCBH Yêu cầu bảo hiểm VPGD Văn phòng giao dịch ROE Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bình quân Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Một số đặc trưng mơ hình Bancassurance khác 25 Bảng 1.2: Bancassurance Mĩ: 10 ngân hàng dẫn đầu doanh thu lĩnh vực bảo hiểm năm 2005 47 Bảng 1.3 Cơ cấu chi phí bán bảo hiểm qua kênh truyền thống qua bancassurance 57 Bảng 1.4 Mối quan hệ mức độ phức tạp sản phẩm kênh phân phối 57 Bảng 2.1: Các sản phẩm triển khai có kết doanh ngiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 74 Bảng 2.2: Một số tiêu đánh giá kết hoạt động BIC (2007 - 2012) 86 Bảng 2.3: Kết kinh doanh kênh bancasurance BIC (2008-2012) 87 Bảng 2.4: Một số tiêu đánh giá kết hoạt động ABIC (2007-2012) 88 Bảng 2.5: Kết kinh doanh kênh bancassurance ABIC (2008-2012) 90 Bảng 2.6: Một số tiêu đánh giá kết hoạt động Bảo Ngân (2009-2012) 91 Bảng 2.7: Kết khai thác VCLI (2009-2012) 94 Bảng 2.8: Kết khai thác VietinAviva năm 2012 96 Bảng 2.9: Doanh thu thị phần doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2008 2012 100 Bảng 2.10: Phí bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm thị phần bảo hiểm VCLI 102và VietinAviva 2009-2012 103 Bảng 2.11: Lợi nhuận trước thuế, ROE hoa hồng chuyển Ngân hàng mẹ bancassurance 2008-2012 104 Bảng 2.12 : Dự nợ tín dụng Ngân hàng thương mại Nhà nước cấu khai thác bảo hiểm thành công bancassurance trực thuộc 108 Bảng 2.13: Bảng hệ số tương quan mức độ đánh giá chất lượng sản phẩm bảo hiểm yếu tố ảnh hưởng 113 Bảng 3.1: Một số tiêu kinh tế, xã hội 2010-2020 120 Bảng 3.2: Một số tiêu dự báo kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2015 2020 125 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Tỷ lệ thù lao/ phí bảo hiểm năm đầu theo phương thức phân phối 14 Hình 1.2: Mơ hình liên kết đại lý phân phối 18 Hình 1.3: Mơ hình đối tác chiến lược 20 Hình 1.4: Mơ hình liên doanh 21 Hình 1.5: Mơ hình sở hữu đơn nhất: Ngân hàng sở hữu 100% vốn doanh nghiệp bảo hiểm (Công ty Mẹ - Công ty Con) 23 Hình 1.6: Tập đồn Tài sở hữu Ngân hàng Bảo hiểm 23 Hình 1.7: Hình thái phát triển Bancassurance 26 Hình 2.1: Mơ hình bancassurance BIDV: BIC 61 Hình 2.2: Mơ hình bancassurance Agribank: ABIC 63 Hình 2.3: Mơ hình bancassurance Vietinbank: Bảo Ngân 65 Hình 2.4: Mơ hình bancassurance Vietinbank Tập đồn Bảo hiểm Aviva (Anh): VietinAviva 66 Hình 2.5: Mơ hình bancassurance Vietcombank, SeAbank BNP Paribas Assurance: VCLI 68 Hình 2.6 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm BIC 75 Hình 2.7: Mơ hình triển khai kênh phân phối bancassurance BIC BIDV 77 Hình 2.8: Hệ thống kênh phân phối ABIC 78 Hình 2.9: Quan hệ liên kết Agribank ABIC 79 Hình 2.10: Hệ thống kênh phân phối Bảo Ngân 80 Hình 2.11: Quan hệ liên kết Vietinbank Bảo Ngân 80 Hình 2.12: Quan hệ liên kết bancassurance VCLI với Vietcombank SeAbank 83 Hình 2.13: Doanh thu lợi nhuận BIC (2007-2012) 86 Hình 2.14: Kết kinh doanh kênh Bancassrance BIC (2008-2012) 87 Hình 2.15: Kết hoạt động ABIC (2007-2012) 89 Hình 2.16: Tổng doanh thu doanh thu kênh Bancassurance ABIC 90 (2008-2012) 90 Hình 2.17: Kết hoạt động Bảo Ngân (2009-2012) 92 Hình 2.18: Kết khai thác bảo hiểm tử kỳ cá nhân VCLI (2008-2012) 95 Hình 2.19: Hợp đồng bảo hiểm tử kì bảo hiểm hỗn hợp khai thác 97của VCLI VietinAviva so với toàn thị trường năm 2012 97 Hình 2.20: Doanh thu doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ năm 2008 2012 101 Hình 2.21: Thị phần theo doanh thu Bảo hiểm năm 2008 2012 102 Hình 3.1: Mối quan hệ liên kết ngân hàng bancassurance 131(Xây dựng dựa mơ hình liên kết thành cơng ABIC Agribank) 131 GIỚI THIỆU CHUNG Mở đầu a Lý chọn đề tài Bacassurance thuật ngữ mối liên kết ngân hàng bảo hiểm nhằm đa dạng hóa hoạt động dịch vụ hai bên Bancassurance phát triển Châu Âu (Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ…) sau lan rộng sang Mĩ, Canada nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Hiện có nhiều ngân hàng tham gia vào hoạt động bancassurance (theo số liệu Swiss Re, có 70% đến 90% ngân hàng nước Châu Âu, 100% ngân hàng Pháp tham gia vào hoạt động bancassurance, số chiếm khoảng 20% Mĩ) Tại Việt Nam, Bancassurance khơng khái niệm mẻ hoạt động liên kết bước phát triển hứa hẹn nhiều tiềm Việc Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam phát triển mơ hình bancassurance hồn tồn hợp lý có nhiều lợi thị trường, thương hiệu, sở vật chất, tiềm lực Tuy nhiên hoạt động Bancassurance thân bancassurance chưa thật hiệu quả: điển hình trường hợp Bảo Ngân, VCLI; phát triển chưa tương xứng với tiềm thực tế việc khai thác thị trường tiềm nhiều vướng mắc, trường hợp BIC, ABIC Đứng trước thực tế NCS lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển hoạt động bancassurance công ty bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam” Nghiên cứu đề tài cho phép NCS hiểu rõ trình hình thành phát triển mơ hình bancassurance Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, phân tích làm rõ trình phát triển hoạt động bancassurance Công ty Bảo hiểm trực thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, xem xét đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề phát triển hoạt động bancassurance công ty Bảo hiểm Đây nghiên cứu cần thiết để từ đề xuất giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam nhằm khai thác tốt tiềm có b Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đặt cho đề tài đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bancasurance làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam để từ đề xuất giải pháp phát triển phù hợp Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận Bancassurance hoạt động bancassurance - Phân tích thực trạng phát triển hoạt động bancassurance, nêu bật thành đạt làm rõ tồn nguyên nhân tồn việc phát triển hoạt động bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương Mại Nhà nước Việt Nam Đặc biệt q trình phân tích làm rõ nhân tố tác động đến việc phát triển hoạt động bancasssurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam - Dựa vào kết phân tích thực trạng phát triển hoạt động bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, kết phân tích liên quan đến nhân tố tác động đánh giá tiềm phát triển hoạt động bancassurance Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, đề xuất giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu: Để đạt mục tiêu đặt ra, luận án cần trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Bancassurance hoạt động Bancassurance gì? - Hiện hoạt động bancasurance triển khai nước nào? Các cơng ty bảo hiểm Việt Nam học hỏi từ kinh nghiệm phát triển hoạt động bancasurance giới? - Tại hoạt động bancasurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam chưa đạt kết mong muốn? ... tiềm phát triển hoạt động bancassurance Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, đề xuất giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam. .. nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 60 2.1.1 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 60 2.1.2 Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông... đề phát triển hoạt động bancassurance công ty Bảo hiểm Đây nghiên cứu cần thiết để từ đề xuất giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay